Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Dünya'daki En Olağandışı 10 Bayrak

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Dünya'daki En Olağandışı 10 Bayrak"— Sunum transkripti:

1 Dünya'daki En Olağandışı 10 Bayrak

2 10. Dannebrog – Danimarka

3 Dannebrog bayra ğ ı, tarihte halen kullanılan en eski bayraktır. Bu bayrak Danimarka’nın bayra ğ ıdır. Söylenenlere göre bu bayra ğ ın kökleri 13.yy’a dayanır. Sadece düz kırmızı bir zeminden olu ş an bu bayra ğ ın üstünde herhangi bir i ş aret ya da sembol yoktur. İ ddialara göre bu bayra ğ ın kabul edilmesine ili ş kin 2 rivayet ortaya atılmı ş tır. 1.si Kral II. Valdamer, Estonya’da bir sava ş ta sava ş ırken bu bayrak cennetten ona bir i ş aret olarak önüne dü ş mü ş tür. Di ğ er rivayet ise bu bayra ğ ın Haçlı seferleri sırasında papa tarafından hediye edildi ğ ine yöneliktir.

4 9. Semafor

5 Semafor bayra ğ ı tarihte kısa mesafeler arasındaki haberle ş meyi sa ğ lamak için kullanılıyordu. Mesela hareket ettirilebilir mekanik kollar, çubuklar ve tren yollarında kullanılan i ş aret vericiler, modern bir tür semafor uygulamasıdır. Gemiler veya gemilerle kara arasındaki semafor haberle ş mesi iki elinde yarısı kırmızı, yarısı sarı birer bayrak tutan ve bunları Semafor Alfabesi’ne göre sallayan bir denizci tarafından yapılır. Bayrakların her hareketi, alfabenin bir harfine, bir numaraya veya dikkat belirten bir i ş arete kar ş ılıktır.

6 8. Nepal Bayrağı

7 Nepal bayra ğ ı dünya’da dikdörtgen ş ekline sahip olmayan birkaç bayraktan biridir. Nepal bayra ğ ındaki güne ş sarayı, ay ise aristokrat Rana ailesini temsil eder. Kırmızı renk Nepal’in ulusal ormangülünü ve sava ş larda kazanılan zaferi temsil eder. Çerçevesindeki mavi renk ise barı ş ı temsil eder. 1962 yılına kadar bayra ğ ın içindeki güne ş ve ay’ın üzerinde yüz sembolleri bulunuyordu ancak bu tarihten sonra bu amblemlerin kaldırılmasına karar verildi.

8 7. Beyaz Bayrak

9 Beyaz bayra ğ ın uluslararası bir anlamı vardır: “Ate ş kes”. Ya da yenilen bir ordunun teslim olmasına da i ş aret eder. Beyaz bayrak ta ş ıyan birine ate ş edilmez ya da ta ş ıyan ki ş i ate ş etmez. Bu bayra ğ ın raconu budur.

10 6. Siyah Bayrak

11 1880’li yıllardan beri siyah bayrak anar ş inin sembollerinden biridir. Tarihte birçok anar ş ist, grup isimlerinde kara kelimesini kullanmı ş tır. Siyah bayrak aslında bir anlamda anti bayraktır. Yani nasıl beyaz bayrak teslimiyeti i ş aret ediyorsa ; kara bayrak da bunun tam zıttını temsil eder yani meydan okumayı. Bir ba ş ka inanı ş ta ise kara bayrak sava ş sırasında ş ehit dü ş en ki ş ileri temsil eder.

12 5. Cinsiyet değiştiren Bayrak

13 Muhtemelen ço ğ unuz gökku ş a ğ ı bayra ğ ının e ş cinseller tarafından kullanıldı ğ ını duymu ş tur. Ancak cinsiyet de ğ i ş tiren bu bayra ğ ın çok daha az duyuldu ğ unu dü ş ünüyoruz. Bu bayrak 2000 yılında yaratıldı. İ lk kez de aynı yıl Amerika’nın Arizona eyaletinde dalgalandırıldı. Bu bayra ğ ın anlamı ise oldukça ilginç: Bayra ğ ın üstündeki mavi renk erkek çocu ğ u; pembe renk kız çocu ğ u; beyaz renk ise de ğ i ş imi ve geçi ş i simgeliyor. Yani cinsiyetini de ğ i ş tirmek isteyen veya kendini cinsiyetsiz kabul edenleri temsil ediyor. Ayrıca inanı ş larına göre kim neyi seçerse seçsin her renk hayatımızı do ğ ru ş ekilde düzeltmemiz için bize ilham verecektir.

14 4. Jolly Roger- Korsan Bayrağı

15 Üzerinde çapraz 2 kemik ve kafatası bulunan korsan bayra ğ ı son zamanlarda anar ş istler arasında popülerle ş meye ba ş lamı ş bir sembol. Bazıları Jolly Roger’ın korsanlarınki gibi özgür ve otoritesiz bir hayatın takdir edili ş inin sembolü olarak kullanıldı ğ ını söylüyor.

16 3. Batı Afrikalıların Bayrağı

17 Bir çok ki ş i bu garip bayra ğ ın bir batı Afrika ülkesi olan Benin Cumhuriyeti’ne ait oldu ğ unu dü ş ünüyor. Bu bayrak Londra’nın Greenwich kasabasında bulunan “National Maritime Müzesi'”nde sergileniyor. Bu bayra ğ ın tam olarak neden ve nereden çıktı ğ ı tam olarak bilinemiyor. Bu bayrak 1897 senesinde ke ş if yapan Amiral F.W Kennedy tarafından bulunmu ş tu. Bu bayrak her ne kadar di ğ er 3 Batı Afrika bayra ğ ına benzetilse de bu bayra ğ ın Nijerya’dan gelen Etnik bir gruba ait oldu ğ una inanılıyor.

18 2. Mars Bayrağı

19 3 farklı renge sahip olan bu bayrak Mars gezegenini temsil ediyor. Yasal hiçbir dayana ğ ı bulunmasa da bu bayrak, Gezegen Kurumları (böyle bir kurumun varlı ğ ı bile ilginç) tarafından kullanılıyor. Söylenenlere göre bu bayrak Mars’ın gelece ğ ini simgeliyor. Kırmızı renk Mars gezegeninin ş imdiki durumunu, Ye ş il ve mavi renk ise gelecekte olabilecek bir dünya ve Mars birle ş mesini simgeliyormu ş.

20 1. Svastika

21 Tarihte belki de en çok tartı ş ılan bayrak. Yaratıcısı Hitler. Bugün bile birçok ülkede asılması halen yasak. Bayraktaki kırmızı renk Hitler’e göre sosyal dü ş ünceyi, beyaz renk milliyetçili ğ i ve Alman ırkı’nın saflı ğ ını, siyah renk ise almanların kendi ırkları için yaptı ğ ı sava ş larda kazanaca ğ ı zaferi simgeliyordu.

22 SON


"Dünya'daki En Olağandışı 10 Bayrak" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları