Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

FATURALANDIRMADA Dönem Sonlandırma Osman BAHÇEKAPILI ANTALYA 2015.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "FATURALANDIRMADA Dönem Sonlandırma Osman BAHÇEKAPILI ANTALYA 2015."— Sunum transkripti:

1 FATURALANDIRMADA Dönem Sonlandırma Osman BAHÇEKAPILI ANTALYA 2015

2 MEDULA FATURA KAYIT MEDULA FATURA KAYIT MEDULA HİZMET KAYIT
SGK Mensubu Hastaların SUT ve Fatura İnceleme Usul ve Esasları Doğrultusunda Kayıt Kabulleri Yapılır. Hastaya ayaktan tedavisi ve/veya yatışı süresince yapılan hertür ameliyat, tahlil, radyoloji, vb. tıbbi müdahaleler hekim tarafından enjeksiyon, sarf malzeme, aspirasyon, vb.işlemler hemşire tarafından otomasyona girilir. Ayaktan Tetkik ve Tedavisi Yapılan Hastaya Medula Üzerinden Provizyon Alınabilmiş ise SUT 2.2.1B-1 AYAKTAN TEDAVİLERDE ÖDEME UYGULAMASI (PAKET FİYAT) Kapsamında Değerlendirilir. Yatarak Tetkik ve Tedavisi Yapılan Hastaya Medula Üzerinden Provizyon Alınmış İse Öncelikle epikriz incelenir. Hasta tanı ve tedavi uyumluluğu, varsa ameliyat veya müdahale, ilaç ve malzeme bilgilerinin doğruluğu kontrol edilir. Eksiklik durumunda klinik ile gerekli düzeltme yapılması için görüşme yapılır. Yatarak Verilen Sağlık Hizmetlerinin Bedelleri Yanlızca Ek-2/B Listesinde Yer Alıyorsa A HİZMET BAŞINA ÖDEME YÖNTEMİ SUT’ta Belirtilen İstisnalar Nedeni iİe B-2 HİZMET BAŞINA ÖDEME YÖNTEMİ İLE FATURALANDIRILACAK AYAKTA TEDAVİLER Yatarak Verilen Sağlık Hizmetlerinin Bedelleri Sut Eki Ek-2/C Listesinde Yer Alıyorsa B TANIYA DAYALI İŞLEM ÜZERİNDEN ÖDEME (PAKET) MEDULA HİZMET KAYIT MEDULA HİZMET KAYIT MEDULA FATURA KAYIT MEDULA FATURA KAYIT

3 SGK Mensubu Hastalar İçin Bütün Süreçler (Hizmet ve Fatura Kayıt) Tamamlandıktan Sonra, Faturalandırılmak İstenen Tutar Yakalandıktan Sonra Öncelikle Medula Üzerinden Dönem Hazırlama İşlemi Yapılır Dönem Hazırlama ile Hastaneler Faturalamada Yapılmış Bir Hata Var mı Kontrol Edebilir. Eksik ve/veya Hata Bulunması veya Otomasyon ile Medula Arasında Bir Tutarsızlık Olması Durumunda Dönem Hazırlama İptal Edilebilir. Sağlık Hizmet Sunucuları ilgili mevzuat ve Sağlık Uygulama Tebliği çerçevesinde vereceği hizmetlere ait bilgileri, hizmet maliyetini gösteren tüm unsurları içerecek şekilde eksiksiz olarak MEDULA web servislerinin her aşamasını kullanmak ve hizmetin tamamlandığı Ayı Takip Eden Ayın .15 (onbeş)’ine kadar Medula Üzerinden Dönemi Sonlandırmak Suretiyle MEDULA sistemine aktaracaktır. Kamu Hastaneleri Tarafından MEDULA verileri incelenecek ve ödenek belirleme işlemlerinde dikkate alınacaktır. (Götürü Bedel Üzerinden Hizmeti Alım Sözleşmesi Usul ve Esasları «Bakanlığın Yükümlülükleri» Başlığı Altında yer Alan 7. Maddesinin (g) Fıkrasında )

4 BELGE DÜZENLEME NEDENİ
Dönem sonlandırma işlemi üzerinden o döneme ait aylık bazdaki toplam (ayaktan + yatan hasta) hizmet tutarını gösterir toplu bir fatura düzenlenecek olup; düzenlenecek faturanın bir nüshası ve o döneme ait dönem sonlandırma belgesi ile (bütçe tertibine uygun) gelir bildirimi, muhasebe kayıtlarına işlenmek üzere bağlı olunan Muhasebe Birimine gönderilecektir. Söz konusu belgelerin birer nüshası kurum arşivinde saklanacak, Sosyal Güvenlik Kurumu’na fatura ve dayanağı belge gönderilmeyecektir Bu İşlemler Tamamlandıktan sonra Ay sonu Gerekli Muhasebeleştirmenin Yapılabilmesi için Düzenlenecek Saymanlık İşlem Fişi aşağıdaki Hesap Kodları İle Düzenlenerek Muhasebe Birimine Gönderilir. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU YATAN  SOSYAL GÜVENLİK KURUMU AYAKTAN 600 – 601 – 603 hesaplarının ilgili alt hesabına alacak kaydedilecektir. SAYMAN DAİRE BİRİM HESAP YEVMİYE BELGE DÜZENLEME NEDENİ İLGİLİNİN ADI, SOYADI KODU DÖNEMİ TARİHİ / NO 67670 4 50 2014 / HESABIN KODU VE ADI BORÇ TUTARI ALACAK TUTARI GELİR-KESİNTİ-AYRINTI VEYA İŞLEMİN ÇEŞİDİ SOSYAL GÜVENLİK KURUMU YATAN SOSYAL GÜVENLİK KURUMU AYAKTAN

5 Kayıt Kabul Sırasında SGK Mensubu Olan Çeşitli Sebeplerle Provizyon Alınamayan Hastalar (2009/11 sayılı Genelge) RESEN TESÇİL Acil Hal Meslek Hastalığı İş kazası Trafik Kazası Yurt Dışı S.S.K Bakımına Muhtaç Kişiler 18 Yaş Altı Afet ve Savaş Analık Hali Koruyucu Sağlık Hizmeti Bildirimi Zorunlu Bulaşıcı Hastalık Kurum bilgi işlem sistemi tarafından prim ödeme gün sayısı veya prim borcu bulunması nedeniyle hasta takip numarası/provizyon verilmemesi halinde sağlık hizmeti sunucularınca kişinin müracaatının, yanda belirtilen istisnai haller nedeniyle yapılıp yapılmadığı değerlendirilecektir. Müracaat Yanda sayılan istisnai nedenlerle yapılmış ise sadece söz konusu müracaat nedeni ile ilgili sağlık hizmeti bedelleri faturalandırılabilecektir. SUT’un Provizyon işlemleri b) bendinde sayılan istisnai durumlar nedeniyle MEDULA’dan hasta takip numarası/provizyon alınamamasına rağmen SUT kapsamında sunulan diğer hizmetlere ilişkin toplu bir fatura düzenlenecek olup; düzenlenecek faturanın bir nüshası ile (bütçe tertibine uygun) gelir bildirimi, muhasebe kayıtlarına işlenmek üzere bağlı olunan Muhasebe Birimine gönderilecektir. Söz konusu belgelerin birer nüshası kurum arşivinde saklanacak, Sosyal Güvenlik Kurumu’na fatura ve dayanağı belge gönderilmeyecektir.

6 BELGE DÜZENLEME NEDENİ
DİĞER SGK KAPSAMINDA ALACAKLARIN MUHASEBELEŞTİRİLMESİ Provizyon alınamayan SGK Mensubu Hastalara Ait Bir Aykatan Bir Yatan Faturası Kesilir. Faturaların Bir Nushası Muhasebe Birimine Gönderilir Diğer Nüshası Arşivlenir. Provizyon alınamayan SGK Mensubu Hastalara Ait Bir Aykatan Bir Yatan Faturası Kesildikten Sonra Ay sonu Gerekli Muhasebeleştirmenin Yapılabilmesi için Düzenlenecek Saymanlık İşlem Fişinde aşağıdaki Hesap Kodları İle Düzenlenerek Muhasebe Birimine Gönderilir. DİĞER SGK KAPSAMINDA ALACAKLAR YATAN (MEDULA SİSTEMİNE GİRİŞİ YAPILAMAYAN) DİĞER SGK KAPSAMINDA ALACAKLAR AYAKTAN (MEDULA SİSTEMİNE GİRİŞİ YAPILAMAYAN) 600 – 601 – 603 hesaplarının ilgili alt hesabına alacak kaydedilecektir. SAYMAN DAİRE BİRİM HESAP YEVMİYE BELGE DÜZENLEME NEDENİ İLGİLİNİN ADI, SOYADI KODU DÖNEMİ TARİHİ / NO 67670 4 50 2014 / HESABIN KODU VE ADI BORÇ TUTARI ALACAK TUTARI GELİR-KESİNTİ-AYRINTI VEYA İŞLEMİN ÇEŞİDİ DİĞER SGK KAPSAMINDA ALACAKLAR YATAN (MEDULA SİSTEMİNE GİRİŞİ YAPILAMAYAN) DİĞER SGK KAPSAMINDA ALACAKLAR AYAKTAN (MEDULA SİSTEMİNE GİRİŞİ YAPILAMAYAN) Sağlık kurumlarınca Sosyal Güvenlik Kurumu mensuplarına verilen hizmetler karşılığı Bakanlık tarafından gönderilen hizmet bedelleri ise 102 Bankalar hesabına borç 120 Alıcılar hesabının ilgili alt hesabına alacak kaydedilecektir.

7 SGK Mensubu Hastalar İçin Ay Sonu Yapılacak Diğer İşlemler (1)
f) «Fıkrasında Kapsamdaki Kişilerden SUT Çerçevesinde Tahsil Edilmesi gereken Katılım Paylarının Sağlık Hizmeti Sunucusu Tarafından Tahsil Edilmesi Amacıyla Bakanlıkça Her Türlü Tedbir Alınır. Sağlık Hizmeti Sunucusu Tahsil Ettiği Katılım Paylarını En Geç Tahsilatın Yapıldığı Ayı Takip Eden Ayın Sonuna Kadar Defaten Kurumun Bakanlığa Bildireceği Hesaba Sağlık Hizmet Sunucusunun Tam Adı, Tesis Kodu ve Tahsilatın Hangi Aya Ait Olduğuna İlişkin Bilgileri de İçerecek Şekilde Yatırır. Sağlık Hizmeti sunucusu, Katılım Payı Tahsil Edilen Kişilere ilişkin Bilgilerle Birlikte Katılım payını Yukarıda Belirtilen Hesaba Yatırdığına İlişkin Banka Makbuzunun Suretini İlişkilendirildiği Kurumun İlgili Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğüne Teslim Edecektir» Hükmü Gereği Provizyon Alınamayan Hastalardan Tahsil Edilen (YUPAS Üzerinden Provizyon Alınan Hastalar İçin SGK tarafından ödenek göderiminde eksik ödenek gönderilmektedir.) Katılım Payları İlgili Hesaba Yatırılıp Gerekli Bilgilendirme Yapılır. Eğer Provizyon alınamadıysa muhasebe kaydı: SGK PAYININ HESABA ALINMASI BORÇ ALACAK 100 veya 102 X Payın SGK Hesabına Aktarılması BORÇ ALACAK X 103.02 tarihinden sonra, 2014 yılına ait usul ve esaslar gereğince MEDULA sisteminde provizyon alınan kişilerden alınması gereken katılım paylarına ilişkin tutarlar Bakanlığımıza yapılacak global bütçe ödemesi sırasında mahsup edileceğinden tarihinden sonra sağlık hizmeti sunucularınca bu kişilerden alınması gereken katılım paylarının SGK hesaplarına yatırılmaması gerekmektedir. Provizyon Alınan Hastanın SGK Payının Mahsubu BORÇ ALACAK X 120.05

8 SGK Mensubu Hastalar İçin Ay Sonu Yapılacak Diğer İşlemler (2)
İş Kazası, Meslek Hastalığı, Trafik Kazası ve Diğer Tüm Adli Vakalar Sağlık Hizmet Sunucuları; SGK’nın Üçüncü Kişilere Rücu İşlemine Konu Olan İş Kazası, Meslek Hastalığı Trafik Kazası ve Diğer Tüm Adli Vakalar ile İkili Sosyal Güvenlik Sözleşmelerine Göre Sağlık Yardım Belgesi Verilen Yurt Dışı Sigortalılarına (Yupas Üzerinden Provizyon alınanalar Hariç) Verdiği Sağlık Hizmetlerine İlişkin Olarak Her Kişi İçin Ayrı Ayrı Düzenlenmiş Hizmet Datay Belgesiyle Birlikte Diğer Bilgi ve Belgeleri İlişkilendirildiği Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğüne İletilir. Sağlık Hizmeti Sunucuları Tarafından Yukarda Bahsedilen Hasta Grupları Dışında Kuruma Ayrıca Fatura ve Dayanağı Belge Gönderilemez. (Götürü Bedel Üzerinden Hizmeti Alım Sözleşmesi Usul ve Esasları «Bakanlığın Yükümlülükleri» Başlığı Altında yer Alan 7. Maddesinin (ğ) Fıkrası Gereği.)

9 İş Kazası Hizmet detay Belgesi Örnek

10 2015/8106 SAYILI BKK KAPSAMINDA GSS PRİM BORCU OLAN TÜRK VATANDAŞLARININ SAĞLIK HİZMETLERİNDEN YARARLANMASI 5510 sayılı Kanunun 67 nci maddesi gereği 60 günü aşan prim borcu olması halinde; GSS prim borcu olup, borç süresi 60 günü geçen kişiler, (Bakanlar Kurulu Kararı (Bağ-Kur) ile gelir testi yaptıran ya da yaptırmayan kişiler yer almakta olup, yabancılar ve isteğe bağlı sigortalılar yer almamaktadır.) Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kurumları ile Üniversite Hastanelerinden tarihinden 31/12/ 2015 tarihine kadar ücret ödemeden yararlanabileceklerdir. Bahse konu kişilere provizyon alabilmek için ProvizyonGirisDVO istisnaiHal alanında 9 (BKK na göre Borçlular) gönderilmesi gerekmektedir. (provizyon tipi istisnai hal olmayacaktır) SUT kapsamında hizmetler ücretsiz olarak sunulur. Ayaktan tedavide yazılan ilaç giderlerini kişiler kendisi ödeyecektir. Tahakkuk kaydı yapılır. GSS Kapsamında Gelir Testi Yaptırmayan ve 60 günden Fazla Prim Borcu Olan Hast....…B GSS Kapsamında Gelir Testi Yaptırmayan ve 60 günden Fazla Prim Borcu Olan Hast…..A Ödenek planlamalarında dikkate alınır

11 Adli Olaya Taraf Kişiler, Hakkında Tedavi ve Denetimli Serbestlik Tedbirine Hükmedilenler ve Tutuklu ve Hükümlülerin Tedavi Giderlerinin Faturalandırılması ve Dönem Sonlandırma İşlemleri Herhangi bir adli olaya taraf hasta kendiliğinden başvura bilir, Adli Kolluk tarafından getirilebilir, Tutuklu ve Hükümlü sevkle Gelebilir. Bu Hastalar adli Rapor, polis Tutanağı, İfade Tutanağı ve Sevk evraklarından biri ile kabul edilir. Tedavi giderleri müracaat tarihinde yürürlükte bulunan SUT ve eki fiyat tarifelerindeki birim fiyatlar üzerinden ücretlendirilecektir. Bakanlığımız sağlık tesislerinden üniversite hastanelerine (vakıf üniversiteleri hariç) sevki yapılarak bu hastanelerce verilen sağlık hizmet bedellerinin ödenek talebi, sevki yapan sağlık tesisinin belirtilmesi suretiyle Kamu Hastane Birliği Genel Sekreterliğine fatura edilecektir. Faturaların KBS sistemine girişi sevki yapan sağlık tesisi tarafından yapılacaktır. Üniversite hastanesine (vakıf üniversiteleri hariç) acil hallerde yapılan doğrudan müracaatlarda ise tedavi giderleri ildeki en yakın sağlık tesisinin belirtilmesi suretiyle Kamu Hastane Birliği Genel Sekreterliğine fatura edilecektir. Faturaların KBS sistemine girişi en yakın sağlık tesisi tarafından yapılacaktır. Ayaktan ve/veya yatarak Tedavisi yapılan Adli Vaka, tutuklu ve Hükümlü Hastaların Tedavi giderleri, Tutulan Adli Rapor, Sevk Belgesi Var İse İfade Belgesi, Polis Tutanağı gibi Evraklara İstinaden faturalandırılır. Bu evraklar Fatura Ekine Konur. Faturalandırılan Hastalar Yatan ve Ayaktan Ayrı Ayrı Olmak Üzere İcmallere Bağlanır Ve Ödeme Emri Belgesine Bağlanmak üzere ilgili birime (Tahakkuk Birimi) gönderilir.. Faturalandırılarak Ödeme Emrine bağlanmak üzere ilgili birime gönderilen faturalar ay sonu muhasebelerinin yapılması için Saymanlık işlem Fişine Aşağıdaki Hesap Kodları İle Yansıtılırlar. TUTUKLU-HÜKÜMLÜ ADLİ VAKA

12 Adli Vaka, Tutuklu ve Hükümlülerin Tedavi Giderlerinin Muhasebeleştirilmesi
Tahakkuk Dairelerince Yapılacak İşlemler Tutuklu ve Hükümlülere Ait Tedavi Giderleri için Kesilen Faturalara İstinaden Ödeme emri Düzenlenir. Tahakkuk daireleri, Tutuklu ve Hükümlülere yaptıkları giderlere ilişkin harcama belgelerini aylık olarak, ödeme emri belgesini bir nüsha fazla düzenlemek suretiyle tahakkuk ettirip muhasebe birimlerine (Mal Müdürlüklerine) gönderirler. Muhasebe Birimlerince Yapılacak İşlemler Muhasebe birimleri tarafından, tahakkuk dairelerince gönderilen, anılan türden harcama belgeleri üzerinde gerekli kontroller yapıldıktan sonra düzenlenecek bir nüsha fazla ödeme emri belgesi ile giderin tahakkuk kaydı aşağıdaki şekilde yapılacaktır. 831- ÖDENEĞİNE MAHSUP EDİLECEK HARCAMALAR 323-BÜTÇELEŞTİRİLMİŞ BORÇLAR 630 -GİDERLER 835 - GİDER YANSITMA HESABI Bu aşamada ödeme emri belgesi kullanılıyor olmasına rağmen ödeme işlemi kesinlikle yapılmayacak sadece söz konusu harcamalara ilişkin tutarlar hesaplara alınmış olacaktır. Muhasebe birimleri ödeme işlemini yapmamakla beraber gün içerisinde “Ödeneğine Mahsup Edilecek Harcamalar Hesabına” kaydettiği tutarları say2000i sistemi üzerinden gün sonlarında ödenek ihtiyacı olarak Harcama Yönetim Sistemine(HYS) aktaracaktır. HYS sistemine aktarılan tutarlara ilişkin ödeme emirleri kurum bütçesinde yeterli ödeneğin bulunması halinde, her ayın ilk 10 günü içerisinde ilgili muhasebe birimine gönderilecektir. Tahakkuk Eden Tutarların Ödeneğine Dayalı Ödenmesi Tahakkuk ettirilerek hesaplara alınmış ancak, ödemesi yapılmamış harcamalara ilişkin ödeneklerin temin edilmesiyle birlikte, muhasebe birimleri tahakkuk daireleriyle irtibat kurmaksızın ödeme işlemini kayıtlara alınış tarihine göre gerçekleştirecektir. Söz konusu ödeme işlemi ise düzenlenecek muhasebe işlem fişi ile aşağıdaki şekilde kayıtlara alınacaktır. 830- BÜTÇE GİDERLERİ 103- VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ 323-BÜTÇELEŞTİRİLMİŞ BORÇLAR 831- ÖDENEĞİNE MAHSUP EDİLECEK HARCAMALAR

13 Adli Vaka HYS Girişi

14

15 Dışişleri Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığı Tarafından Uygun Görülen Yabancı Hastaların Tedavi Giderleri /5/1987 tarihli ve 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanununa eklenen “EK MADDE 14 – Ülkemizde tedavi talebinde bulunan ve bu talepleri Dışişleri Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığı tarafından uygun görülen yılda en fazla dört yüz yabancı hastanın; 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 63 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b), (c), (d) ve (f) bentleri kapsamında karşılanması mümkün olan giderleri ile gerektiğinde hastaların kendileri ve en fazla iki kişiyi geçmeyen refakatçilerinin her biri için günlük olarak (1300) gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutara kadar olan konaklama giderleri ile gidiş-dönüş olmak üzere yol masrafları Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu bütçesine bu amaçla konulacak ödenek tutarının aşılmaması ve tedavinin Sağlık Bakanlığına bağlı sağlık kurumları ile Devlete ait üniversite hastanelerinde yapılmış olması kaydıyla, Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu tarafından karşılanır." Hükmü yer almaktadır. 7/5/1987 tarihli ve 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanununa eklenen madde ile Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Tıbbi Hizmetler Kurum Başkan Yardımcılığına bağlı Uluslararası İlişkiler ve Proje Yönetimi Daire Başkanlığı koordinatörlüğünde sevki yapılan yabancı uyruklu hastalara ait tedavi ve diğer giderler Kurumun Genel Bütçe kaynaklarından karşılanacaktır.  Bu kapsamda yapılan harcamalar için ödenek talebinde bulunurken Döner Sermaye Analitik Bütçe Modülü (http://analitikbutce.saglik.gov.tr/) Kullanıcı Menüsü → Ödenek İşlemleri → Ödenek Talep Sistemi bölümünden giriş yapılacaktır. Ayrıca Hastalara ait sevk belgesi örnekleri ve resmi yazı ekinde yer alan bildirim formları doldurularak Ödenek Talep Sistemi Dosya Ekle bölümüne eklenecektir.  Hasta ve 2(iki) kişiyi geçmeyen refakatçilerinin konaklama giderleri, gidiş-dönüş yol masrafları ve diğer giderlerinin (tedavi giderleri hariç) görevlendirilecek harcama yetkilisi mutemedine avans ve kredi açılmak suretiyle karşılanması için Döner Sermaye Bütçe ve Muhasebe İşlemleri Daire Başkanlığından (312) nolu telefonları ile irtibata geçilmesi halinde Genel Bütçenin ilgili tertibinden ( ) ödenek tahsisi öncelikli olarak yapılacaktır. Bu kapsamda sağlık tesislerine/birliklere ödenek tahsisi yapılacak ödenek kalemleri: *      (07/05/1987 Tarih ve  3359 sayılı Kanun Ek Madde 14 Kapsamında yürütülen Hizmetler (Hizmet Alımları)) *      (07/05/1987 Tarih ve  3359 sayılı Kanun Ek Madde 14 Kapsamında yürütülen Hizmetler (Tedavi Giderleri)) Hastanın tedavisi sona erdiğinde yapılan tüm tedavi uygulamaları için SUT fiyatlarına göre tedavi faturası düzenlenecektir. Tedavi giderleri kalemine tahsis edilen ödenekler için KBS (HYS)de ödeme belgeleri İkili Anlaşma Kapsamında Tedavi Edilen Yabancı Uyruklu Hastaların Tedavi Giderlerinde olduğu gibi düzenlenecek, farklı olarak fonksiyonel kodu seçilecektir.

16 244 Sayılı Kanun Gereğince Yapılan İkili Antlaşmalar
244 Sayılı Kanun hükümlerine göre onaylanmış sağlık alanında ikili anlaşmalar gereğince ülkemizde tedavisi kabul edilen yabancı hastaların koordinasyonu Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Proje Yönetimi Daire Başkanlığı tarafından yürütülmektedir. Proje Yönetimi Daire Başkanlığınca tedavisi planlanan ve sevki yapılan hastaların taburcu edildikten sonra faturalandırma işlemleri hastaneler tarafından SUT fiyatlarına göre yapılıp, faturalar bağlı bulunan Mal Müdürlüğüne gönderilecektir. Her ay düzenli olarak bu kapsamda gelen hastaların tedavi giderleri için; bildirim formu Ülkemizde Tedavi Edilen Yabancı Uyruklu Hastalar İçin Bildirim Formu (Sağlık ve Tıp Alanında İşbirliğine Dair Anlaşma Çerçevesinde) doldurularakTürkiye Kamu Hastaneleri Kurumundan gelen sevk yazısı fotokopisi ile birlikte Genel Sekreterliklerin Mali Hizmetler Başkanlıkları aracılığıyla Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Finans Hizmetleri Başkan Yardımcılığına gönderilmesi gerekmektedir. Hastaların sonuçlarının ve epikriz bilgi notlarının Yabancı Uyruklu Hastalar İçin Epikriz Formuna (Sağlık ve Tıp Alanında İşbirliğine Dair Anlaşma Çerçevesinde) doldurularak Genel Sekreterliklerin Tıbbi Hizmetler Başkanlığı aracılığıyla Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu İzleme, Ölçme ve Değerlendirme Başkan Yardımcılığına gönderilir. Kamu Hastaneleri Kurumu Finans Hizmetleri olarak alınan hastaların tedavi giderleri Sağlık Bakanlığı tarafından yayımlanan Tek Düzen Muhasebe Hesap (TDMS) planına göre, kodu ile belirlenen “244 Sayılı Kanun Gereğince Yapılan İkili Antlaşmalar” hesabına Saymanlık İşlem Fişinde yansıtılmaktadır. Mali hizmetler başkanlığı tarafından ödenek talebinde bulunulur. Ödenek takibi Harcama Yönetim Sistemi üzerinden yapılır. Ödenek çıkması durumunda HYS den gerekli işlemler yapılarak ödeme emri dökülmekte ve Fatura ve eki belgeler ödenmek üzere bağlı bulunulan Mal Müdürlüğüne gönderilir.

17 İkili Anlaşmalar HYS Girişi

18 GEÇİCİ KORUMA SAĞLANAN SURİYELİLER
Geçici koruma sağlanan Suriyeli hasta, Kuruma bağlı sağlık tesisine müracaat eder. (AFAD ile Bakanlığımız arasında imzalanan tarihli Götürü Bedel Alım Protokolü) SGK MEDULA sitemi üzerinden hak sahipliği sorgulaması yapılır. (Provizyon alınır.) Medula Kullanım Kılavuzu: ProvizyonGirisDVO ve HastaBilgileriDVO nesnesindeki devredilen kurum alanında gelebilecek değerlere 98: Geçiçi Koruma Kanunu (6458) Kapsamında Olan Yabancılar eklenmiştir. Geçici koruma altındaki yabancıların tanı-tedavi işlemlerini yürüten sağlık hizmeti sunucularınca, MEDULA-Hastane sisteminde yalnızca provizyon alınmak suretiyle işlem yapılacak olup hizmet kayıt, fatura kayıt ve dönem sonlandırma işlemleri yapılmayacaktır. Hizmetler SUT ve protokol hükümleri kapsamında sunulur. SUT hükümleri çerçevesinde bedeli karşılanmayan sağlık hizmeti verilmez. Buna rağmen kişinin hizmet alma talebi bulunması halinde ücretli hasta olarak değerlendirilir. SUT fiyatları kapsamıda fatura edilir SUT’ta yer almayan işlemler için KSHST kapsamında fatura düzenlenir. tarihinden sonra fiziki olarak fatura düzenlenmesine gerek olmayıp, ay sonlarında fatura tutarlarının icmal liste halinde düzenlenerek tahakkuk kaydının yapılması için Birlik Muhasebe Birimine gönderilir. Tedavi giderlerine ait bilgi ve belgelerin istenilmesi halinde en geç 1 ay içerisinde AFAD’a gönderilmesi mecburiyeti bulunması nedeniyle, her an fatura düzenlenecek şekilde HBYS’ye kayıt yapılmalıdır. Birlik Fatura İnceleme Komisyonlarınca talep edilecek bilgi ve belgeler de her an komisyona sunulacak şekilde muhafaza edilmelidir. Tahakkuk kaydı yapılır Suriyeli Hastalara Verilen Sağlık Hizmetleri Hes. İlgili Alt Hes…..B Sağlık Hizmeti Gelirleri Hes. İlgili Alt Hesabı…………………………...…...…….A

19 Geçerli Kabul Edilmesi Bildirilen Belgeler İbraz Edilemiyor İse
2015/7274 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı Kapsamındaki Irak Uyruklu Hasta Sağlık Tesisine Müracaat Eder. İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğünün tarihli ve E sayılı yazısı ekinde yer alan ve geçerli kabul edilmesi bildirilen belgeler: - ikamet İzni Müracaat Belgesi (İkamet Türü: İnsani İkamet). - İkamet İzni Belgesi (İkamet Türü: İnsani İkamet). - Ankara Valiliği, İl Emniyet Müdürlüğü, Yabancılar Şube Müdürlüğü tarafında verilen, insani ikamet izni talebinde bulunulduğuna dair belge. - Ankara Valiliği, İl Göç İdaresi Müdürlüğünün vermiş olduğu, insani ikamet izni talebinde bulunulduğuna dair belge. - İl Göç İdaresi Müdürlüklerince verilen, insani ikamet izni verilmesi talebinde bulunulduğuna dair «ön Başvuru Belgesi». - Gaziantep Valiliği, İl Göç İdaresi Müdürlüğü tarafından verilen «ön Başvuru Belgesi». verilen yabancı hastalar (Irak uyruklular dahil), genel sağlık sigortası kapsamında bulunduğundan, bu belgelere sahip kişilere sunulan sağlık hizmetlerinin bedelleri, Sosyal Güvenlik Kurumuna fatura edilmektedir. - “Uluslararası Koruma Başvuru Sahibi Kayıt Belgesi” - “Uluslararası Koruma Başvuru Sahibi Kimlik Belgesi”, - “Uluslararası Koruma Statü Sahibi Kimlik Belgesi”, Acil Hal Kapsamında Hizmetler Sunulur. Acil Halin Sona Ermesiyle Birlikte Gerekli Kayıt İşlemlerinin Yapılması İçin Göç İdaresi il Müdürlüğüne Yönlendirme Yapılır. Geçerli Kabul Edilmesi Bildirilen Belgeler İbraz Edilemiyor İse Irak Uyruklulara Sunulan Sağ. Hizm. Bed...…B Irak Uyruklulara Sunulan Sağ. Hizm. Bed.….A Sosyal Güvenlik Kurumu Hes İlg. Alt …B Sağlık Hizmeti Gelirleri Hes İlg. Alt Hes....A

20 TBMM ve ANAYASA MAHKEMESİ ÇALIŞANLARI
Türkiye Büyük Millet Meclisi ve Anayasa mahkemesi Çalışanları ve yakınlarına tarihinden itibaren Medula üzerinden Provizyon verilmemekte Kurum bilgisi 23 seçildiğinde takip numarası dönülmeyip kişinin TBMM / Anayasa Mahkemesi mensubu olup olmadığı bilgisi dönülmektedir. «TBMM veya Anayasa Mahkemesi Üyesidir» mesajı dönmektedir.» Bu hastaların tedavi giderleri manuel olarak SUT kuralları doğrultusunda tahakkuk ettirilmektedir. Kesilen faturalar icmallenerek ödenmesi için kurumlara gönderilmektedir. Ay sonu dönem kapatmada saymanlık işlem fişine aşağıdaki kodlar ile yansıtılmaktadır. ANAYASA MAHKEMESİ TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

21 Bazı Özellikli İşlemlerin Muhasebeleştirilmesi (1)
Irak Uyruklulara Sunulan Sağlık Hizmeti Bedelleri: Bilindiği üzere tarihinden itibaren ülkemize gelen ve kendilerine geçici koruma statüsü verilmeyen Irak uyruklulara 2015/7274 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla, Sağlık Bakanlığına bağlı sağlık tesislerince, geçici koruma statüsü tanınan kişilere sunulan sağlık hizmetleri ücretsiz olarak sunulmalıdır. Bu nedenle, bu kişilerin tedavi bedelleri, Irak Uyruklulara Sunulan Sağlık Hizmeti Bedelleri (2015/7274 Sayılı B.KK.) hesabına BORÇ, Irak Uyruklulara Sunulan Sağlık Hizmeti Bedelleri (2015/7274 Sayılı B.KK) hesabına ALACAK, kaydı yapılmalıdır. Yatarak Tedavilerde (Günübirlik Tedaviler Dahil) Kullandan Kanser ilaçları Bedellerinin Muhasebeleştirilmesi: Bilindiği üzere, 01/07/2015 tarihinden itibaren Yatarak Tedavilerde (Günübirlik Tedaviler Dahil) Kullanılan Kanser ilaçlarının bedelleri götürü bedel kapsamı dışında SGK tarafından Kurumumuza ayrıca ödenecektir. Bu nedenle, hastalara kullanılan kanser ilaçlarının bedelleri aşağıdaki gibi muhasebeleştirlir, (SGK Tarafından tarihinde yapılan duyuru ile EK-4/H HASTANELERCE TEMİNİ ZORUNLU KEMOTERAPİ İLAÇLARI LİSTESİ yayımlandı.) SGK'lı Hastalar için Kullanılan Kanser İlaçları Temininden Doğan Alacaklar hesabına BORÇ, 600-Yurt İçi Satışları Hesabının ilgili alt hesaplarına ALACAK, kaydı yapılmalıdır. Mali Sorumluluk Trafik Sigortası Kapsamında Sunulan Sağlık Hizmet Bedellerinin Muhasebeleştirilmesi: 2015 yılında trafik kazaları nedeniyle sunulan sağlık hizmeti bedellerinin 2016 yılı global bütçe görüşmelerinde dikkate alınacak olması ve bu miktarın Kurumumuza ayrıca ödenecek olması nedeniyle, bu miktarların, Trafik Sigortası Kapsamında Verilen Hizmetlere Karşın SGK'dan Alacaklar hesabına BORÇ, 600-Yurt İçi Satışları Hesabı "nın ilgili alt hesaplarına ALACAK, kaydı yapılmalıdır.

22 Bazı Özellikli İşlemlerin Muhasebeleştirilmesi (2)
Epidermolysis Bullosa Hastalarının Tedavi Bedellerinin Muhasebeleştirilmesi: Bu hastalarn tedavi bedelleri 2015 yılında, SGK tarafından Kurumumuza ayrıca ödenecektir. Bu nedenle, Yatan ve Günübirlik Hasta Tedavi Bedellerinin SUT Kapsamında Ödenen Tutarı; SGK Yatan (Medula Sistemine Giriş Yapılan) hesabına BORÇ, 600-Yurt İçi Satışları Hesabının ilgili alt hesaplarına ALACAK, kaydı yapılmalıdır. Evde Bakım, Ayaktan Tedavi Bedellerinin SUT Kapsamında Ödenen Tutarı; SGK Ayaktan (Medula Sistemine Giriş Yapılan) hesabına BORÇ, 600-Yurt içi Satışları Hesabının ilgili alt hesaplarına ALACAK, kaydı yapılmalıdır. SUT Kapsamında Ödenen Tutarın Dışındaki Tutarlar; Bilindiği üzere bu hastaların tedavi bedelleri SUT kapsamında ödenen tutardan fazla olabilmektedir. SUT kapsamında ödenen tutar kapsamında muhasebeleştirilmelidir. Bu miktarın üzerindeki maliyetler ise, 2016 yılı global bütçe görüşmelerinde SGK dan talep edilecek olması nedeniyle; Epidermolysis Bullosa Hastaları İçin Kullanılan Tıbbi Malzeme Giderleri Hesabına BORÇ, Epidermolysis Bullosa Hastaları İçin Kullanılan Tıbbi Malzeme Giderleri Hesabına ALACAK, kaydı yapılmalıdır.

23 Faturalandırılamayan İşlemlere Yönelik Tahakkuk Kaydı
HESAP KODU HESAP ADI AÇIKLAMA TAHAKKUKA ESAS KULLANILACAK FİYAT TARİFESİ/YÖNTEM 994 Faturalandırılmayan Tedavi Hizmeti Tahakkukları Hesabı Bakanlar Kurulu Kararı ile 4736 SK 1. maddesi 1. fıkrasından muaf tutulanlar ile diğer faturalandırılamayan işlemler bu hesap kodu altındaki ilgili alt hesaba BORÇ kaydı yapılacaktır. 994.05 Faturalandırılamayan Sağlık Kurulu Raporu Tahakkukları İlgili alt hesaba kaydı gerçekleştirilir. Gaziler İçin Düzenlenen Sağlık Kurulu Raporları Bulunduğu durumun gereğine uygun olmayan sağlık kurulu raporları tahsil edilir. Diğer sağlık kurulu raporları için ücret talep edilmez ve bu hesap kodunda muhasebeleştirilir. SUT çerçevesinde; her bir rapor için yapılan muayene ve işlem bedellerinin toplamı muhasebeleştirilir. Şehit ve Gazi, Dul ve Yetimleri İçin Düzenlenen Sağlık Kurulu Raporları Engelliler İçin Düzenlenen Sağlık Kurulu Raporları Öğrenciler İçin Düzenlenen Sağlık Kurulu Raporları 2022 Say.Kan. 65 Yaşını Doldurmuş Vatandaşlara Aylık Bağlanması Hk.Kanun Kap.Düz.Sağlık Kurulu Raporları Sağlık kurulu raporları için ücret talep edilmez ve bu hesap kodunda muhasebeleştirilir. Askeri Öğrenci Adayları İçin Düzenlenen Sağlık Kurulu Raporları Sevk belgesi (gönderen askeri makama ait resmi belge) ile müracaatı sonucunda verilen sağlık kurulu raporlarından ücret talep edilmez, bu hesap kodunda muhasebeleştirilir.

24 Faturalandırılamayan İşlemlere Yönelik Tahakkuk Kaydı
HESAP KODU HESAP ADI AÇIKLAMA TAHAKKUKA ESAS KULLANILACAK FİYAT TARİFESİ/YÖNTEM Emniyet Genel Müdürlüğü Eğitim Kurumlarına Alınacak Öğrenci Adayları İçin Düzenlenen Sağlık Kurulu Raporları Sevk belgesi (gönderen emniyet makamına ait resmi belge) ile müracaatı sonucunda verilen sağlık kurulu raporlarından ücret talep edilmez, bu hesap kodunda muhasebeleştirilir. SUT çerçevesinde; her bir rapor için yapılan muayene ve işlem bedellerinin toplamı muhasebeleştirilir. Kamu Kurum ve Kuruluşlarca İlgili Mevzuat Gereğince Görevde Bulunan Personel İçin Düzenlenen Sağlık Kurulu Raporları Sevk belgesi (gönderen resmi makama ait resmi belge) ile müracaatı sonucunda verilen sağlık kurulu raporlarından ücret talep edilmez, bu hesap kodunda muhasebeleştirilir. Sağlık Taramaları Periyodik Muayene v.b. Sağlık Raporları Kamu kurum ve kuruluşlarından sevkli gelmesi kaydıyla bu kapsamda (sağlık taraması) sunulan hizmetler fatura edilmez, bu hesap kodunda muhasebeleştirilir. 994.06 Acil Sağlık Hizmeti Tahakkukları Bu kapsamda verilen hizmetler 112 ASH tarafından faturalandırılır. Kurum'a bağlı sağlık tesisleri faturalandıramadıkları nakil hizmetlerini Hasta Nakil Hizmetleri Tahakkukları Hesabında muhasebeleştireceklerdir. - 994.07 İnsan Ticareti Mağdurları Kolluk güçleri nezaretinde sağlık tesisine "İnsan Ticareti Mağduru Sevk Formu" ile müracaat eden insan ticareti mağdurlarına sunulan sağlık hizmetleri ödeme gücü bulunmaması halinde faturalandırılmaz. SUT çerçevesinde yapılan muayene/işlem/ tetkiklerin tutarı belirlenerek muhasebeleştirilir. 994.08 Bulaşıcı Hastalıklar Tedavi Giderleri Tüberküloz (TBC) Hastalığı Tedavi Giderleri (Sosyal Güvencesi Olmayan)( ) SUT çerçevesinde yapılan muayene/işlem/ tetkiklerin tutarı belirlenerek 994.10 Hasta Nakil Hizmetleri Tahakkukları Demirbaşı hastaneye ait ambulans ile 112 koordinasyonunda gerçekleştirilen nakiller bu hesap kodunda muhasebeleştirilir. 112 koordinasyonu dışında gerçekleştirilen, GSS kapsamında olan hastaların nakil hizmetlerinde ve GSS kapsamı dışında olup herhangi bir sosyal güvencesi bulunmayan kişilere verilen hasta nakil hizmetlerinde kişiye fatura düzenlenmez, bu hesap kodunda muhasebeleştirilir. Özel sigorta, banka sandığı vakıfları, ticaret odası vb. güvence kapsamında bulunanlar iligili geri ödeme kuruluşuna KSHST üzerinden fatura edilir. KSHST çerçevesinde yapılan işlem/tetkiklerin tutarı belirlenerek muhasebeleştirilir. 994.99 Diğer FaturalandırılmayanTahakkuklar İlgili mevzuat çerçevesinde fatura edilemeyen diğer hizmetler bu hesap kodunda muhasebeleştirilir. 995 Faturalandırılmayan Tedavi Hizmeti Tahakkukları Alacaklı Hesabı Bakanlar Kurulu Kararı ile 4736 SK 1. maddesi 1. fıkrasından muaf tutulanlar ile diğer faturalandırılamayan işlemler 994 hesap kodu altındaki ilgili alt hesaba borç kaydı yapılan tahakkuklar bu hesap altındaki ilgili alt hesabına ALACAK kaydı yapılacaktır.

25 GENEL SEKRETERLİKÇE HUKUKİ ALACAK TAKİBİ BAŞLATILIR.
ÜCRETLİ YABANCI HASTA ALACAK TAKİBİ Yabancı Uyruklu Hastanın Geçici T.C si var mı? Müstehaklık Belgesi Var mı? Sorgulanır T.C veya Müstehaklık Belgesi Varsa Hasta Yeşil Alan Değilse Provizyon Denenir Provizyon Alınamıyor İse Resen GSS li Sayılır Fatura SGK’ya Gönderilir. SAĞLIK TURİZMİ FİYAT TARİFESİ ÜZERİNDEN FATURA EDİLİR BORÇ BİLGİLENDİRME DÜZENLENİR YURTDIŞI SİGORTA ŞİRKETLERİNDEN ALACAKLAR VEYA YURTDIŞI HASTALARDAN ALACAKLAR (GERÇEK KİŞİLER) BORÇ KAYDI XX 601.( )- YURT DIŞI SATIŞLAR HESABI ALACAK KAYDI TAHSİLAT KAYDI 102 BANKALAR HESABI VEYA 100-KASA HESABI BORÇ KAYDI ALACAK KAYDI YAPILIR GENEL SEKRETERLİKÇE HUKUKİ ALACAK TAKİBİ BAŞLATILIR. 1-BORCUN EN AZ İKİ DEFA VADESİNİN UZATILMIŞ OLMASI 2-EN AZ İKİ DEFA YAZI İLE BİLDİRİLMİŞ OLMASI 3-PROTESTO EDİLMİŞ OLMASI 4-İCRA SAFHASINA AKTARILMIŞ OLMASI YUKARIDAKİ MADDELERİN HERHANGİ BİRİSİNİN UYGULANDIĞINDA BORÇ ŞÜPHELİ HALE GELİR. 128.ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAK BORÇ YURT DIŞI GERÇEK KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI ALACAK (ALACAĞIN ŞÜPHELİ HALE GELMESİ)

26 ÜCRETLİ T.C VATANDAŞI HASTA ALACAK TAKİBİ
Hastanın Triaj Bilgisinin YEŞİL ALAN olup Olmadığına Bakılır KAMU SAĞLIK HİZMETLERİ SATIŞ TARİFESİ ÜZERİNDEN FATURA EDİLİR BORÇ BİLGİLENDİRME DÜZENLENİR YURTİÇİ GERÇEK KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI ALACAK KAYDI YAPILIR BORÇ KAYDI XX 600.( )- YURT İÇİ SATIŞLAR HESABI ALACAK KAYDI TAHSİLAT KAYDI 102 BANKALAR HESABI VEYA 100-KASA HESABI BORÇ KAYDI YURTİÇİ GERÇEK KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI ALACAK KAYDI YAPILIR GENEL SEKRETERLİKÇE HUKUKİ ALACAK TAKİBİ BAŞLATILIR. 1-BORCUN EN AZ İKİ DEFA VADESİNİN UZATILMIŞ OLMASI 2-EN AZ İKİ DEFA YAZI İLE BİLDİRİLMİŞ OLMASI 3-PROTESTO EDİLMİŞ OLMASI 4-İCRA SAFHASINA AKTARILMIŞ OLMASI YUKARIDAKİ MADDELERİN HERHANGİ BİRİSİNİN UYGULANDIĞINDA BORÇ ŞÜPHELİ HALE GELİR. 128.ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAK BORÇ YURT İÇİ GERÇEK KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI ALACAK (ALACAĞIN ŞÜPHELİ HALE GELMESİ)

27 Hastanın tedavisi gerçekleştirilir.
Banka Sandığı Vakfı mensuplarının Teadvi Giderleri Banka Sandığı Vakfı mensubu/bakmakla yükümlü olduğu kişi sağlık tesisine müracaat eder.. Sağlık tesisi hasta kabul personelince Kurum ile sözleşmesi bulunan Vakıf mensubu olup olmadığı değerlendirilir. Kimlik tespiti yapılır. Vakıf tarafından verilmiş olan Vakıf hak sahipliği tanıtım kartının olup olmadığı sorgulanır. Hastanın tedavisi gerçekleştirilir. Kamu Sağlık Hizmetleri Satış Tarifesi çerçevesinde fatura düzenlenir. Faturada; hastanın adı soyadı, T.C. Kimlik Numarası, Kurum Tahakkuk dairesinin adı, Vakıf sicil numarası/banka sicil no bilgileri bulunur. Tahakkuk kaydı yapılır. Banka Sandıklarından Alacaklar………………….…BORÇ 600-(Yurtiçi Satışlar)………………………...……………..ALACAK Fatura ve ekli belgeler protokolde belirtilen Vakıf adresine gönderilir. Faturaya; yatan hastalar için epikriz formu, ayakta tedavisi yapılan hasatlar için tanı ve yapılan işlemin yazıldığı muayene raporu, tetkik istem formu ve tetkik sonuç belgeleri eklenir.

28 SAĞLIK TARAMALARI Periyodik Muayene, Sözleşme Yenileme Raporları, Sınıfı Görev Yapar/Yapamaz, Yurtdışı Görev Yapar/Yapamaz, Sözleşmeli Subay ve Astsubay Aday Raporları, Göreve Yönelik Periyodik Koruyucu Sağlık Muayenesi vb 4736 SAYILI KANUNUN 1 İNCİ MADDESİNİN BİRİNCİ FIKRASI HÜKMÜNDEN MUAF MI? SGK TARAFINDAN DÜZENLENMİŞ BİR SEVK BELGESİ VAR MI? ASKER/EMNİYET SINIFI ÖĞRENCİ ADAYLARI İLE GÖREVDE BULUNAN PERSONEL İLE ASKERİ ÖĞRENCİLER(KAMU KURUMU ÇALIŞANLARI) SUT HÜKÜMLERİ DOĞRULTUSUNDA SGK’YA FATURA EDİLİR ÇALIŞTIĞI KURUMDAN SEVKİ VAR MI? DİĞER SGK KAPSAMINDAKİ ALACAKLAR, MEDULA SİSTEMİNE KAYDI YAPILAMAYANLAR HESABINA BORÇ SAĞLIK HİZMETİ GELİRLERİ HESABININ İLGİLİ ALT HESABINA ALACAK ÜCRET ALINMAZ VADESİZ HESABININ İLGİLİ ALT HESABI BORÇ HESABININ İLGİLİ ALT HESABI ALACAK Muhasebeleştirilmesi faturalandırılamayan sağlık kurulu tahakkukları borçlu hesap, alacaklı hesabı

29 SAĞLIK KURULU RAPORLARI
E H 4736 SAYILI KANUNUN 1 İNCİ MADDESİNİN BİRİNCİ FIKRASI HÜKMÜNDEN MUAF MI? SGK TARAFINDAN DÜZENLENMİŞ BİR SEVK BELGESİ VAR MI? EHLİYET,İŞE GİRİŞ VB. DURUM BİLDİRİR RAPORLAR E E SUT HÜKÜMLERİ DOĞRULTUSUNDA SGK’YA FATURAEDİLİR ÜCRETLİ HASTA OLARAK DEĞERLENDİRİLİR GAZİLER, ŞEHİT VE GAZİ DUL VE YETİMLERİ, ENGELLİLER, ÖĞRENCİLER VE 2022 SAYILI 65 YAŞINI DOLDURMUŞ MUHTAÇ, GÜÇSÜZ VE KİMSESİZ TÜRK VATANDAŞLARINA AYLIK BAĞLANMASI HAKKINDA KANUN KAPSAMINDAKİ KİŞİLER KATILIM PAYI ALINMAMASI İÇİN PROVİZYON ALINMAZ E SOSYAL GÜVENLİK KURUMU HESABININ İLGİLİ ALT HESABINA BORÇ KAYDI YAPILIR SAĞLIK HİZMETİ GELİRLERİ HESABININ İLGİLİ ALT HESABINA ALACAK KAYDI YAPILIR. KAMU SAĞLIK HİZMETLERİ SATIŞ TARİFESİ ÜZERİNDEN FATURA EDİLİR YURTİÇİ GERÇEK KİŞİLERDEN ALACAKLAR BORÇ SAĞLIK HİZMETİ GELİRLERİ HESABININ İLGİLİ ALT HESABINA ALACAK ÜCRET ALINMAZ MUHASEBELEŞTİRİLMESİ FATURALANDIRILAMAYAN SAĞLIK KURULU TAHAKKUKLARI BORÇLU HESAP, ALACAKLI HESABI GLOBAL BÜTÇEDEN ÖDENEK ALINDIĞINDA VADESİZ HESABININ İLGİLİ ALT HESABI BORÇ HESABININ İLGİLİ ALT HESABI ALACAK ( HESAPTA YETERLİ BAKİYE YOKSA HESABA ALACAK KAYDI YAPILIR) ÜCRET ÖDENDİ Mİ? E H YURTİÇİ GERÇEK KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABINA ALACAK VADESİZ HESABININ VEYA KASA HESABININ İLGİLİ ALT HESABINA BORÇ BKZ.EK-21

30 Saymanlık İşlem Fişi MUHASEBE İŞLEM FİŞİ Muhasebe Birimi Kodu 67670
Muhasebe Birimi Adı Ankara Etlik KHB DS Muhasebe Birimi Bütçe yılı 2015 İlgilinin Adı Soyadı/Unvanı ANKARA NUMUNE EĞİTİM ve ARAŞTIRMA HASTANESİ Fiş No.su T.C./Vergi Kimlik No Kurum - Birim Kodu 1 2 Birim Yevmiyenin Tarihi Banka Şube Adı HALKBANKASI CEBECİ ŞB. 15 26 No.su Banka Hesap Numarası TR Kurum Adı Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Bağlı Olduğu Vergi Dairesi KIZILBEY V.D. Birim Adı Gelir Tahakkuk Birimi Hesap No Tutar Hesap / Ayrıntı Adı Borç Alacak kr TL 120 11 ALICILAR HESABI 855 47 Türkiye Büyük Millet Meclisi 33 Anayasa Mahkemesi 1.724 18 Adalet Bakanlığı (Mahkemeler) 2.767 Milli Savunma Bakanlığı 1.897 12 Dışişleri Bakanlığı 97 Adli Vaka 76 Tutuklu-Hükümlü 38.881 90 244 Sayılı Kanun Gereğince Yapılan İkili Anlaşmalar 11.490 Diğer Sağlık Bakanlığı 185 70 Ulaştırma Bakanlığı 561 Jandarma Genel Komutanlığı 389 30 Emniyet Genel Müdürlüğü 68 Sosyal Hizmetler Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü 48.541 95 Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı 59 SGK Yatan 6 SGK Ayaktan 640 SGK Ayaktan (Katılım Payları) 21 Diğer SGK Kapsamındaki Alacaklar Yatan Hasta 39.076 Diğer SGK Kapsamındaki Alacaklar Ayaktan Hasta Trafik Sigortası Kapsamında Verilen Hizmetlere Karşın SGK'dan Alacaklar 120.10 184 Dernek ve Kamuya Yararlı Kuruluşlardan Alacaklar 13.730 Gerçek Kişilerden Alacaklar 120.15 45.068 56 Bağlı Sağlık Kurumlarına Verilen Hizmetlerden Alacaklar 29.426 40 Banka Sandıklarından Alacaklar 4.126 91 Ticaret Odaları, Sanayi Odaları ve Borsalardan Alacaklar 600 YURT İÇİ SATIŞLARI HESABI 600.01 25 Sağlık Hizmeti Gelirleri Ayaktan Hasta Muayene Konsultasyon ve Raporlar 35 Yatan Hasta Muayene Konsultasyon ve Raporlar

31 Merkez Payı ve Hazine Hissesi Hesaplamaları
Sağlık Tesisleri tarafından ay sonlarında, (…) gayrisafi hasılattan tahsil edilen tutarlar üzerinden, Bakanlıkça belirlenen oranlarda hesaplanan genel bütçeye aktarılacak tutarlar 770 Genel Yönetim Giderleri Hesabına borç, 362 Ödenecek Döner Sermaye Yükümlülükleri Hesabına alacak kaydedilir. Yönetmeliğin bu hükmüne göre Kurumumuza bağlı döner sermayeli işletmeler, her ay yaptıkları tahsilat üzerinden %5 Merkez Payı ve %1 Hazine Hissesi ödemektedirler. Hazine Hissesi Merkez Payı

32 TEŞEKKÜRLER……


"FATURALANDIRMADA Dönem Sonlandırma Osman BAHÇEKAPILI ANTALYA 2015." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları