Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ULUTEK A.Ş TEKNOLOJİ GELİŞTİRME

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ULUTEK A.Ş TEKNOLOJİ GELİŞTİRME"— Sunum transkripti:

1 ULUTEK A.Ş TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGELERİNDE FAALİYET GÖSTEREN İŞLETMELERE SAĞLANAN DESTEK VE MUAFİYETLER YMM Ali KARA

2 - GELİR VE KURUMLAR VERGİSİ İSTİSNASI
- ÜCRETLERDE GELİR VERGİSİ İSTİSNASI - ÜCRETLERDE DAMGA VERGİSİ İSTİSNASI - KATMA DEĞER VERGİSİ İSTİSNASI - SİGORTA PRİMİ DESTEĞİ - DİĞER DESTEKLER  YMM Ali KARA

3 GELİR VE KURUMLAR VERGİSİ İSTİSNASI
4691 sayılı Kanunun geçici 2 nci maddesi uyarınca;  Bölgede faaliyet gösteren gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin, münhasıran bu bölgedeki yazılım ve Ar-Ge faaliyetlerinden elde ettikleri kazançları 31/12/2023 tarihine kadar gelir ve kurumlar vergisinden müstesnadır. YMM Ali KARA

4 Kurumlar Vergisi İstisnasından Yararlanmak İçin Gerekli Şartlar
- Teknoloji geliştirme bölgelerinde faaliyet gösterilmesi, - Kazancın münhasıran bu bölgedeki yazılım ve Ar-Ge’ye dayalı üretim faaliyetlerinden elde edilen kazançlardan olması, - Bölge içi ve bölge dışı faaliyetlerden elde edilen kazanç ayırımının yapılması YMM Ali KARA

5 Ürünlerin Seri Üretime Tabi Tutularak Pazarlanması
Teknoloji geliştirme bölgelerinde yazılım ve Ar-Ge faaliyetinde bulunan şirketlerin, bu faaliyetler sonucu buldukları ürünleri kendilerinin seri üretime tabi tutarak pazarlamaları halinde, bu ürünlerin pazarlanmasından elde edilen kazançların lisans, patent gibi gayrimaddi haklara isabet eden kısmı, transfer fiyatlandırması esaslarına göre ayrıştırılmak suretiyle istisnadan yararlanabilecektir. Üretim ve pazarlama organizasyonu nedeniyle doğan kazancın diğer kısmı ise istisna kapsamında değerlendirilmeyecektir. YMM Ali KARA

6 Lisans, patent gibi gayrimaddi haklara bağlanmamış olmakla birlikte
uyarlama, yerleştirme, geliştirme, revizyon, ek yazılım gibi faaliyetlerden elde edilen kazançlar istisna kapsamında değerlendirilecektir. YMM Ali KARA

7 Örnek; teknoloji geliştirme bölgesinde yazılım faaliyetinde bulunan şirketin, ürettiği yazılımların lisans satışından veya kiralanmasından elde edeceği kazançlar istisnadan yararlanacak, ancak söz konusu yazılımın disk, CD veya elektronik ortamda pazarlanmasından elde edilen kazançların (lisansa isabet eden kısmı hariç) istisnadan yararlanması mümkün olmayacaktır. YMM Ali KARA

8 İstisna uygulamasında, tam veya dar mükellefiyet ayırımı yoktur.
Örnek; Bir ilaç şirketince bölgede gerçekleştirilen Ar-Ge faaliyeti sonucu ortaya çıkan kanser ilacına ait gayrimaddi hakkın kiralanması veya devrinden elde edilecek kazançlar istisnadan yararlanacak, ilacın bizzat üretilerek satılması halinde bu faaliyetten elde edilen kazancın gayrimaddi hakka isabet eden kısmı hariç istisnadan yararlanması mümkün olmayacaktır.  İstisna uygulamasında, tam veya dar mükellefiyet ayırımı yoktur. YMM Ali KARA

9 Araştırma ve Geliştirme (Ar-Ge), kültür, insan ve toplumun bilgisinden oluşan bilgi dağarcığının artırılması ve bunun yazılım dahil yeni süreç, sistem ve uygulamalar tasarlamak üzere kullanılması için sistematik bir temelde yürütülen yaratıcı çalışmalar, YMM Ali KARA

10 olarak tanımlanmıştır.
Yazılım, bir bilgisayar, iletişim cihazı veya bilgi teknolojilerine dayalı bir diğer cihazın çalışmasını ve kendisine verilen verilerle ilgili gereken işlemleri yapmasını sağlayan komutlar dizisinin veya programların ve bunların kod listesini, işletim ve kullanım kılavuzlarını da içeren belgelerin, belli bir sistematik içinde, tasarlama, geliştirme şeklindeki ürün ve hizmetlerin tümü ile bu ürün ya da mal ve hizmetlerin lisanslama, kiralama ve tüm hakları ile devretme gibi teslim şekillerinin tümü  olarak tanımlanmıştır. YMM Ali KARA

11 Bölgede faaliyete geçilmeden önce başlatılmış projelerden sağlanan kazançların istisna kapsamında değerlendirilip değerlendirilmeyeceği  Mükelleflerin bölgede faaliyete geçmeden önce başlayıp, bölgede devam ettirdikleri yazılım ve Ar-Ge'ye dayalı projelerden sağladıkları kazancın, sadece projenin bölgede gerçekleştirilen kısmına isabet eden tutarı istisnadan yararlanabilecektir. YMM Ali KARA

12 Elde edilen kazancın ne kadarının bölgede gerçekleştirilen çalışmalara ilişkin olduğu, bölgede faaliyete başlanmasından sonra ortaya çıkan maliyetin projenin başlangıcından tamamlanmasına kadar geçen dönemde oluşan maliyete oranı kullanılmak suretiyle belirlenecektir. Daha sağlıklı bir sonuç verecekse, mükelleflerin başka bir yöntem kullanmak suretiyle de (kullanılan doğrudan işgücü miktarı gibi) bu ayrımı yapabilmeleri mümkün bulunmaktadır. YMM Ali KARA

13 İstisna Kazanç Tutarının Tespiti
Kanunda yer alan istisna, bir kazanç istisnası olup istisna kapsamındaki faaliyetlerden elde edilen hasılattan bu faaliyetler nedeniyle yüklenilen gider ve maliyet unsurlarının düşülmesi sonucu bulunacak kazancın tamamı kurumlar vergisinden istisna olacaktır.  YMM Ali KARA

14 İstisna Kazancın Kayıtlarda İzlenmesi
İstisna kazancın tespiti açısından, Kanun uygulaması kapsamında bulunan ve bulunmayan hasılat, maliyet ve gider unsurlarının kayıtlarda ayrı ayrı izlenmesi gerekmektedir. YMM Ali KARA

15 İstisna olan faaliyetlerin zararla sonuçlanması
Zararların istisna kapsamında olmayan diğer faaliyetlere ilişkin kazançlardan indirilmesi mümkün değildir. YMM Ali KARA

16 Olağan Dışı Gelirler Bölgede faaliyet gösteren mükelleflerin, 4691 sayılı Kanun kapsamı dışındaki ticari işlemlerinden elde edecekleri gelirleri ile olağandışı gelirlerinin istisna kapsamında değerlendirilmesi mümkün değildir. YMM Ali KARA

17 Faiz Gelirleri, Kur Farkları ve İktisadi Kıymetlerin Elden Çıkarılmasından Doğan Kazançlar
Nakitlerin değerlendirilmesi sonucu oluşan faiz gelirleri, yabancı para cinsinden aktifler dolayısıyla oluşan kur farkları ve iktisadi kıymetlerin elden çıkarılmasından doğan gelirler istisna kapsamında değerlendirilmeyecektir. YMM Ali KARA

18 Geri Ödeme Koşulu İle Alınan Destek ve Yardımlar
Bölgede faaliyet gösteren gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerine, diğer kurumlardan geri ödeme koşuluyla sermaye desteği olarak sağlanan yardımlar, borç mahiyetinde olduğundan bu yardımların ticari kazanca dahil edilmesi söz konusu olmayacaktır. YMM Ali KARA

19 Geri Ödemesiz Alınan Destekler
Teknoloji geliştirme bölgelerinde faaliyet gösteren mükelleflere, istisnadan yararlanan Ar-Ge projelerine ilişkin olarak, TÜBİTAK ve benzeri kurumlar tarafından ilgili mevzuat çerçevesinde hibe şeklinde sağlanan destek tutarları ile diğer kurumların bu mahiyetteki her türlü bağış ve yardımları, kurum kazancına dahil edilecek ve istisnadan yararlandırılacaktır. YMM Ali KARA

20 Müşterek Genel Giderlerin Dağıtımı
İstisna kapsamına giren faaliyetler ile bu kapsama girmeyen işlerin birlikte yapılması halinde müşterek genel giderlerin, bu faaliyetler ile ilgili olarak cari yılda oluşan maliyetlerin birbirine oranı esas alınarak dağıtılması gerekmektedir. YMM Ali KARA

21 İstisna kazançların maliyeti : 20.000,00.-TL
Örnek: Teknoloji geliştirme bölgesinde faaliyet gösteren X A.Ş.’nin müşterek genel giderleri ,00.-TL’dır. İstisna kapsamına giren faaliyetlerin maliyeti ,00.-TL, istisna dışı faaliyetlerin maliyeti ,00.-TL ise; İstisna kazançların maliyeti : ,00.-TL İstisna dışı kazançların maliyeti: ,00-TL Toplam maliyet ,00.-TL İstisna kazançların toplam maliyete oranı : /80.000= %25 Müşterek genel giderlerin istisna kazançlara isabet eden kısmı: *%25= TL olacaktır. YMM Ali KARA

22 Amortismanların Dağıtımı
İstisna kapsamına giren ve girmeyen faaliyetlerde müştereken kullanılan tesisat, makine ve ulaştırma vasıtalarının amortismanlarının ise bunların her bir işte kullanıldıkları gün sayısına göre dağıtımının yapılması gerekmektedir. Hangi işlerde ne kadar süreyle kullanıldığı tespit edilemeyen sabit kıymetlere ilişkin amortismanlar, müşterek genel giderlerle birlikte dağıtıma tabi tutulacaktır. YMM Ali KARA

23 Makinelerin Toplam Kullanma Gün Sayısı: 108+252=360
Örnek : Teknoloji geliştirme bölgesinde faaliyet gösteren Y A.Ş.’nin müşterek olarak kullandığı makineler için 6.000,00.-TL amortisman ayırmıştır. Makineler ,istisna kazanç kapsamındaki faaliyetlerde yıl içinde toplam 108 gün, diğer faaliyetlerde 252 gün kullanılmış ise; Makinelerin Toplam Kullanma Gün Sayısı: =360 İstisna faaliyetlerde kullanılan gün sayısının toplam gün sayısına oranı : 108/360= % 30 İstisna kazançlara isabet eden amortisman tutarı : * % 30 = TL olacaktır. YMM Ali KARA

24 İstisna Kapsamındaki Kazançların Dağıtılması
 Yönetici şirketler dahil olmak üzere bölgede faaliyet gösteren kurumların, bu bölgelerde elde ettikleri kazançları dağıtmaları halinde, dağıtılan kar payları üzerinden elde edenin hukuki niteliğine göre Gelir Vergisi Kanununun 94 üncü maddesinin birinci fıkrasının (6) numaralı bendinin (b) alt bendi ile Kurumlar Vergisi Kanununun 15 inci maddesinin ikinci fıkrası ve 30 uncu maddesinin üçüncü ve altıncı fıkraları uyarınca vergi kesintisi yapmaları gerekmektedir. YMM Ali KARA

25 İstisna Uygulamasında Süre
İstisna, 31/12/2023 tarihine kadar uygulanacak olup istisna süresinin başlangıç tarihi olarak, yönetici şirketten izin alınarak bölgede fiilen faaliyete geçilen tarih esas alınacaktır.   YMM Ali KARA

26 Bölgedeki İşyeri Kiralamalarında Gelir Vergisi Kesintisi
Yönetici şirketlerin ilgili mevzuat uyarınca anonim şirket olarak kurulması zorunlu olduğundan, bu şirketlerden yapılan kiralamalarda ödenen kira bedelleri üzerinden vergi kesintisi yapılmayacaktır. YMM Ali KARA

27 Bildirim ve Beyanın Yapılması Gereken yer
  Uygulama yönetmeliğine göre başvuru, müracaat ve bildirimlerin yapılacağı yer Maliye Bakanlığı olarak belirtilmekle birlikte, bu bildirimler bölgede faaliyet gösteren mükelleflerin kurumlar vergisi yönünden bağlı oldukları vergi dairesine yapılacak olup bunların bir örneğinin de muhtasar beyanname yönünden bağlı olunan vergi dairesine bildirilmesi gerekmektedir. Vergi dairelerince mükelleflere istisna uygulamasına ilişkin olarak herhangi bir belge verilmesi söz konusu değildir. YMM Ali KARA

28 ÜCRETLERDE GELİR VERGİSİ İSTİSNASI
Bölgede çalışan Ar-Ge ve destek personelinin bu görevleri ile ilgili ücretleri, 31/12/2023 tarihine kadar her türlü vergiden müstesnadır. İstisna, ücreti gelir vergisinden istisna tutulan personel çalıştırmaya başladıkları, tarihte başlar.  Muafiyet kapsamındaki destek personeli sayısı Ar-Ge personeli sayısının yüzde onunu aşamaz. YMM Ali KARA

29 İstisnadan Yararlanacak Çalışanlar
-Araştırmacı, -Yazılımcı, -Ar-Ge Çalışanı -Destek Personeli YMM Ali KARA

30 İzin Ücretleri Araştırmacı, yazılımcı ve AR-GE personelinin kanuni izin süreleri içerisinde hak kazandıkları ücretler istisna kapsamındadır. YMM Ali KARA

31 Prim, İkramiye ve Benzeri Ödemeler
İlgili personele çeşitli adlarla yapılan ve ücret olarak değerlendirilebilecek prim, ikramiye ve benzeri ödemeler de istisna kapsamındadır. YMM Ali KARA

32 Ücret Bordrosu ve Muhtasar Beyanname İle İlgili Yapılacaklar
Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde çalışan araştırmacı, yazılımcı ve Ar-Ge personelinin bu bölgelerde ki çalışmaları karşılığı alacakları ücretler için Vergi Usul Kanununun 238'inci maddesi uyarınca ücret bordrosu düzenlemekle birlikte, söz konusu bordroda gelir vergisi tevkifatına yer verilmemesi ve bu ücret ödemelerine ilişkin tutarın muhtasar beyannameye dahil edilmemesi gerekmektedir. YMM Ali KARA

33 Şirketlerin istihdam ettiği tüm araştırmacı, yazılımcı ve Ar-Ge projelerindeki personelle ilgili listenin görev tanımlamalarını, nitelik ve çalışma sürelerini yönetici şirkete onaylattıktan sonra aylık olarak kurumlar vergisi yönünden bağlı oldukları vergi dairesine,bir örneğini de muhtasar beyanname yönünden bağlı bulundukları vergi dairelerine vermeleri gerekmektedir YMM Ali KARA

34 Ücreti Gelir Vergisi İstisnasından Yararlanan Kişilerin Denetlenmesi
Yönetici şirket, ücreti gelir vergisi istisnasından yararlanan kişilerin bölgede fiilen çalışıp çalışmadığını denetler. Ancak, bölgelerde yer alan girişimcilerin yürüttükleri Ar-Ge projesi kapsamında çalışan Ar-Ge personelinin, bölgede yürüttüğü görevle ilgili olarak yönetici şirketin onayı ile bölge dışında geçirmesi gereken süreye ait ücretlerinin bir kısmı gelir vergisi kapsamı dışında tutulur. YMM Ali KARA

35 Kapsam dışında tutulacak ücret miktarı, Maliye Bakanlığının uygun görüşü alınarak hazırlanacak yönetmelikle belirlenir. Yönetici şirketin onayı ile bölge dışında geçirilen sürenin bölgede yürütülen görevle ilgili olmadığının tespit edilmesi halinde, ziyaa uğratılan vergi ve buna ilişkin cezalardan ilgili işletme sorumludur. YMM Ali KARA

36 Ar-Ge ve Destek Personeli Tanımları
AR-GE Personeli: AR-GE faaliyetlerinde doğrudan görevli araştırmacı, yazılımcı ve teknisyenleri, YMM Ali KARA

37 -Yazılımcı Personel: Yazılım olarak tanımlanan süreçte çalışıp program geliştiren, üreten, alanında yeterli deneyime veya eğitime sahip nitelikli personeli, YMM Ali KARA

38 -Araştırmacı: AR-GE faaliyetleri ile yenilik tanımı kapsamındaki projelerde, yeni bilgi, ürün, süreç, yöntem ve sistemlerin tasarım veya oluşturulması ve ilgili projelerin yönetilmesi süreçlerinde yer alan en az lisans mezunu uzmanları, YMM Ali KARA

39 -Teknisyen: Mühendislik, fen ve sağlık bilimleri alanında yüksek öğrenim görmüş ya da meslek  lisesi  veya  meslek  yüksekokullarının  teknik, fen  ve  sağlık  bölümlerinden  mezun, teknik bilgi ve deneyim sahibi kişileri, YMM Ali KARA

40 Destek Personeli: AR-GE faaliyetlerine katılan veya bu faaliyetlerle doğrudan ilişkili yönetici, teknik eleman, laborant, sekreter, işçi ve benzeri personeli, İnsan kaynakları, muhasebe, finans departmanlarında yer alan personel destek personeli olarak değerlendirilir. YMM Ali KARA

41 Üst Düzey Yöneticilere Ödenen Ücretlerde Gelir Vergisi İstisnası
Yalnızca Ar-Ge ve Yazılım faaliyet sürelerine ilişkin ücretlerinin gelir vergisi istisnasına tabi tutulması, şirket yönetimi ile ilgili çalışma süresine ilişkin ücretlerinin ise istisna kapsamı dışında bırakılması gerekmektedir. YMM Ali KARA

42 Şirket Ortağına Ödenen Ücret
AR-GE faaliyetlerine fiilen katılan şirket ortağı veya yönetim kurulu üyelerine bu çalışmaları karşılığı ödenecek ücretler için diğer şartları da taşıması kaydıyla anılan teşvik hükümlerinin uygulanması mümkündür. YMM Ali KARA

43 ÜCRETLERDE DAMGA VERGİSİ İSTİSNASI
Teknoloji geliştirme bölgesinde çalışan araştırmacı, yazılımcı ve AR-GE personelinin bu görevleri ile ilgili ücretleri tarihine kadar damga vergisinden istisna edilmiştir. YMM Ali KARA

44 KATMA DEĞER VERGİSİ İSTİSNASI
KDVK/Geçici MD. 20 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanununa göre teknoloji geliştirme bölgesinde faaliyette bulunan girişimcilerin kazançlarının gelir veya kurumlar vergisinden istisna bulunduğu süre içinde ( tarihine kadar) münhasıran bu bölgelerde ürettikleri ve -sistem yönetimi, -sektörel, -veri yönetimi, -internet, -iş uygulamaları, -mobil ve askeri komuta kontrol uygulama yazılımı şeklindeki teslim ve hizmetleri katma değer vergisinden müstesnadır. YMM Ali KARA

45 Maliye Bakanlığı; program ve lisans türleri itibarıyla istisnadan yararlanılacak bedele ilişkin olarak asgari sınır belirlemeye, istisna uygulanacak yazılım programlarına tanımlamaya ve uygulamaya ilişkin usul ve esasları tespit etmeye yetkilidir. Maliye Bakanlığı bu yetkisini 60 seri Nolu KDV Sirkülerindeki açıklamaları ile kullanmıştır. YMM Ali KARA

46 İstisna Kapsamına Girmeyen Teslim ve Hizmetler
Oyun programları, network uygulamaları gibi yazılımlar istisna kapsamında değildir. YMM Ali KARA

47 Bölgede Üretilen Yazılımlar İçin Alınan Mal ve Hizmetlerde KDV
Teknoloji geliştirme bölgesinde faaliyette bulunan girişimciler tarafından münhasıran bu bölgelerde üretilen yazılımlar için alınan her türlü mal ve hizmet, söz konusu yazılım satışlarının vergiden istisna olup olmadığına bakılmaksızın genel esaslara göre KDV'ye tabi tutulacaktır. YMM Ali KARA

48 Danışmanlık Hizmetlerinde KDV
Bölgede faaliyette bulunan bir firmaya bu bölgede verilen danışmanlık hizmeti KDV'ye tabidir YMM Ali KARA

49 İstisna Kapsamında Yapılan Teslim ve Hizmetler İçin Yüklenilen KDV
İstisna kapsamında yapılan teslim ve hizmetler için yüklenilen KDV'nin indirim ve iadesi mümkün olmayıp söz konusu vergi, gelir veya kurumlar vergisi matrahının tespitinde işin mahiyetine göre gider, maliyet veya kanunen kabul edilmeyen gider olarak dikkate alınabilecektir. YMM Ali KARA

50 KDV İstisnası İle İlgili Örnekler
Teknoloji Geliştirme Bölgesinde faaliyette bulunan bir firmanın; Bölgede ürettiği "hastane bilgi yönetim sistemleri yazılımı programı" satışı ile bu yazılıma yönelik güncelleme işi KDV'den istisna olacaktır. YMM Ali KARA

51 Güncelleme dışında bu yazılımla ilgili verilen bakım, destek (otomasyon) hizmetleri istisna kapsamında yer almamaktadır. YMM Ali KARA

52 Bölgede üretilen eğitim yazılımları KDV'den istisna olacaktır.
Ancak, bu yazılımı teknoloji geliştirme bölgesinde faaliyette bulunan firmadan alan firmaların satışları genel hükümler çerçevesinde KDV'ye tabi tutulacaktır. YMM Ali KARA

53 Web sitesi aracılığıyla verilen reklam hizmeti KDV'ye tabidir.
İşlevlerini yerine getirmek için yazılım kullanan ürün, aygıt, eşya vb. donanımlar ile bu donanımlara ilişkin hizmetler istisna kapsamına girmemektedir. YMM Ali KARA

54 Teknokent binası içinde telefon ve internet yardımı ile satış sonrasında müşterilere çağrı destek hizmeti verilmesi karşılığında elde edilen kazanç katma değer vergisine tabidir. YMM Ali KARA

55 Yazılımın Farklı Kişilere Satılması
Bölgede üretilen yazılımın farklı kişilere satılması ya da satışın CD veya elektronik ortamda yapılması istisna uygulanmasına engel değildir. Ancak, bu yazılımın bayilerce satışında istisna uygulanmayacaktır. YMM Ali KARA

56 Yazılımın İhraç Edilmesi
Bölgede üretilen yazılımın Kanunun 11 ve 12 nci maddeleri kapsamında ihraç edilmesi halinde, bu ihracata ilişkin yüklenilen KDV'nin Kanunun 32 nci maddesine göre indirim ve iade konusu yapılması mümkün bulunmaktadır. YMM Ali KARA

57 İstisnadan Vazgeçme: KDVK/Md.18
Vergiden istisna edilmiş işlemleri yapanlar, ilgili vergi dairesine yazılı başvuruda bulunarak, belirtecekleri işlem türleri için vergiye tâbi tutulmalarını talep edebilirler. Bu talebin dilekçede belirtilen ve dilekçe tarihinden sonra ifa edilen işlemlerin tamamını kapsaması şarttır. Şu kadar ki,  mükellefiyetin devam etmekte olan işlemlere şümulü yoktur. YMM Ali KARA

58 İstisnadan vazgeçeceklerin talepleri üzerine, vergi dairesince, vergi mükellefiyetleri talep tarihinden itibaren tesis olunur. Bu şekilde mükellef olanlar üç yıl geçmedikçe mükellefiyetten çıkamazlar. Mükellefler üç yıllık sürenin bitiminden önce mükellefiyetten çıkma talebinde bulunmadıkları takdirde mükellefiyet yeniden üç yıl süre ile uzatılmış sayılır. YMM Ali KARA

59 SİGORTA PRİMİ DESTEĞİ 5746 Sayılı Kanun Md. 3/3
Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanununun geçici 2 nci Maddesi uyarınca ücreti gelir vergisinden istisna olan personelin; Ar-Ge faaliyeti kapsamındaki çalışmaları karşılığında elde ettikleri ücretleri üzerinden hesaplanan sigorta primi işveren hissesinin yarısı, her bir çalışan için beş yıl süreyle Maliye Bakanlığı bütçesine konulacak ödenekten karşılanır. Kamu personeli sigorta primi desteğinden yararlanamaz. YMM Ali KARA

60 Yönetici Şirketin Sorumluluğu
Sigorta primi işveren hissesi desteği uygulamasında, yönetici şirketler bu destekten yararlanan işverenlerin ilgili mevzuata göre gerekli şartları taşıyıp taşımadığını denetlemek, şartların taşınmadığının tespiti halinde durumu işyerinin bağlı bulunduğu Sosyal Güvenlik İl Sigorta Müdürlüğüne 10 gün içinde bildirmekle yükümlüdür. YMM Ali KARA

61 DESTEKTEN YARARLANMA ŞARTLARI
İşletmelerin; denetimle yükümlü şirketten, alacakları belge ile, işyerinin bağlı bulunduğu Sosyal Güvenlik İl/Merkez Müdürlüğüne yazılı olarak müracaat etmeleri gerekmektedir.  İşletmeler, ücreti gelir vergisinden istisna tutulan personel çalıştırmaya başladıkları tarihten itibaren destekten yararlanılabileceklerdir. Sigorta primi desteğinden ücreti gelir vergisinden istisna tutulmuş fiilen çalışan personel yararlanabilir.     YMM Ali KARA

62 Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde faaliyet gösteren işyerlerinde çalışmakla birlikte, ücretinden gelir vergisi kesilen personelden dolayı, yararlanılması mümkün bulunmamaktadır.  Sigorta primi işveren hissesi desteği uygulamasından, 31/12/2023 tarihine kadar uygulanmak üzere, kapsama giren her bir sigortalı için en fazla beş yıl süreyle yararlanılması mümkün bulunmaktadır. YMM Ali KARA

63 Örnek 1 17/8/2012 tarihinden itibaren sigorta primi işveren hissesi desteğinden yararlanmaya hak kazanmış olan (Y) Limited Şirketinin, 17/8/2012 ve önceki tarihlerde işe almış olduğu 73 Ar-Ge personelinin bulunduğu varsayıldığında, anılan işveren, sigorta primi işveren hissesi desteğinden, söz konusu 73 sigortalıdan dolayı, 16/8/2017 tarihine kadar yararlanabilecektir. YMM Ali KARA

64 (A) sigortalısından dolayı, 22/10/2017,
Örnek 2 1 nolu örnekteki işveren tarafından Ar-Ge personeli olan (A) sigortalısının 23/10/2012 tarihinde, (B) sigortalısının ise 05/09/2013 tarihinde işe alınmış olduğu varsayıldığında, anılan işveren sigorta primi işveren hissesi desteğinden,      (A) sigortalısından dolayı, 22/10/2017,      (B) sigortalısından dolayı, 04/09/2018,      tarihine kadar yararlanabilecektir. YMM Ali KARA

65 Destekten yararlanılmaya başlanıldığı tarihten sonra çeşitli nedenlerle çalışmaya ara verilmesi veya destekten yararlanılmaya başlanıldıktan sonra işten ayrılıp aynı işe tekrar başlanılması ya da destek kapsamına giren başka bir işyerinde çalışmaya başlanılması durumunda dahi, söz konusu beş yıllık sürenin uygulamasında herhangi bir değişiklik olmayacaktır. YMM Ali KARA

66 İşveren hissesi sigorta prim desteğinden yararlanabilmesi için, kapsama giren sigortalıların kapsama giren çalışmaları dolayısıyla 5746 sayılı Kanun türü seçilmek suretiyle düzenlenmiş olan aylık prim ve hizmet belgelerinin, Kuruma, yasal süresi içinde verilmesi gerekmektedir. YMM Ali KARA

67 Diğer teşvik Kanunlarına istinaden sigorta primi işveren hissesi teşviki uygulamasından yararlanmakta olan işverenlerin, teşvik kapsamına giren sigortalılarından dolayı aynı dönem için ve mükerrer olarak 5746 sayılı Kanunda öngörülen destekten yararlanmaları mümkün bulunmamaktadır. YMM Ali KARA

68 4691 sayılı Kanun gereği Teknoloji Geliştirme Bölgesinde faaliyet gösteren ve ücretinden gelir vergisi kesilmeyen sigortalılardan dolayı 5746 sayılı Kanunda öngörülen destekten yararlanmakta olan işverenler, ücretinden gelir vergisi kesilen personelden dolayı gerekli koşulları sağlamış olmaları kaydıyla diğer Kanunlarda öngörülen teşvik hükümlerinden yararlanabileceklerdir. YMM Ali KARA

69 Örnek Teknoloji Geliştirme Bölgesinde faaliyet gösteren ve çalıştırmış olduğu araştırmacı, yazılımcı ve Ar-Ge personelinin tamamından dolayı 5746 sayılı Kanunda öngörülen sigorta primi işveren hissesi desteğinden yararlanmakta olan (D) Limited Şirketinin, araştırmacı, yazılımcı ve Ar-Ge personeli niteliğinde olmayan (ücretinden gelir vergisi kesilen) özürlü bir sigortalıyı işe aldığı varsayıldığında, anılan işveren, özürlü sigortalıdan dolayı 4857 sayılı Kanunun 30 uncu maddesinde öngörülen sigorta primi işveren hissesi teşvikinden yararlanabilecektir. YMM Ali KARA

70 İşe alınan özürlü sigortalının araştırmacı olduğu varsayıldığında ise, bu durumda sigorta primi işveren hissesi desteğinden aynı dönem ve aynı sigortalı için yalnızca bir defa yararlanılması mümkün bulunduğundan, söz konusu sigortalı, ya 5746 ya da 4857 sayılı Kanun türü seçilmek suretiyle düzenlenecek aylık prim ve hizmet belgesi ile Kuruma bildirilebilecektir. YMM Ali KARA

71 Sigorta Primi İşveren Hissesinin Maliye Bakanlığınca Karşılanacak Kısmının Hesaplanması:
Örnek:5746 sayılı Kanunda öngörülen sigorta primi işveren hissesi desteğinden yararlanmaya hak kazanmış, iş kazası ve meslek hastalığı prim oranı 2 olan (A) Anonim Şirketinin, kapsama giren sigortalılarına ilişkin 5746 sayılı Kanun çeşidi seçilmek suretiyle düzenlemiş olduğu aylık prim ve hizmet belgesinde;    YMM Ali KARA

72 Kişi sayısı Prim ödeme gün sayısı Prime esas kazanç tutarı
      70                                      ,00 TL olduğu varsayıldığında,       X 14 % = ,00 TL sigortalı hissesi,       X 20 % = ,00 TL işveren hissesi olacağından,       / = 7.685,00 TL işveren hissesinin, işveren tarafından ödenecek kısmı,       / = 7.685,00 TL işveren hissesinin, Maliye Bakanlığınca karşılanacak kısmı,      10.759,00 YTL ,00 TL = ,00 TL tutarındaki kısım, işveren tarafından ödenecektir. YMM Ali KARA

73 İşveren hissesi prim tutarının Maliye Bakanlığınca karşılanacak olan kısmının hesaplanması sırasında, sigortalıların hak ettikleri ücretlerinin prime esas kazanç alt sınırının üzerinde olup olmadığına bakılmayacaktır. Kapsama giren sigortalılara ilişkin aylık prim ve hizmet belgelerinin yasal süresi içinde Kuruma verilmiş olması halinde, tahakkuk eden sigorta primi işveren hissesinin yarısı ile sigortalı hissesinin işverenlerce ödenip ödenmediğine bakılmaksızın, sigorta primi işveren hissesinin diğer yarısı Maliye Bakanlığınca karşılanacaktır. YMM Ali KARA

74 İşsizlik sigorta primi destek kapsamı dışındadır.
İzin süreleri anılan Kanun kapsamında değerlendirilecek, buna karşın Ar-Ge ve yenilik faaliyetlerinde kısmi zamanlı olarak çalışan personelin hak kazanılmış hafta tatili ve yıllık ücretli izin süreleri sigorta primi işveren hissesi desteği uygulamasında dikkate alınmayacaktır. İşsizlik sigorta primi destek kapsamı dışındadır. YMM Ali KARA

75 Ücret Farkı Ödemesinde Sigorta Primi Desteği
Hizmetleri ve ücretleri daha önce Kanuna göre bildirilmiş olan sigortalılara, işverenlerince, toplu iş sözleşmelerine istinaden ücret farkı ödenmesine karar verilmesi ve Ar-Ge yenilik faaliyetleriyle ilgili çalışmalara ait ücret farklarına ilişkin ek nitelikteki aylık prim ve hizmet belgelerinin toplu iş sözleşmesinin imzalandığı ayı takip eden ayın sonuna kadar Kuruma verilmesi halinde, işveren hissesi sigorta primi desteğinden yararlanılabilir. YMM Ali KARA

76 Sigorta Primi Desteğinden Yararlanmayacak Çalışanlar
-Kamu personeli, -Aylık sosyal güvenlik destek primine tabi olanlar, -5/6/1986 tarihli ve 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanununda belirtilen aday çırak, çırak ve işletmelerde mesleki eğitim gören öğrenciler, -Topluluk sigortasına tabi olanlar YMM Ali KARA

77 Aylık Prim ve Hizmet Belgelerinde Damga Vergisi
Kanun kapsamına giren sigortalılar için düzenlenecek aylık prim ve hizmet belgeleri için damga vergisi alınmaz. YMM Ali KARA

78 Kapsama Giren İşletmelerin Devredilmesi:
     4691 sayılı Kanun gereği ücreti gelir vergisinden istisna tutulan personel çalıştıran bir işletmenin devredilmesi durumunda, devralan işletmeler, destekten yararlanmaya hak kazandıklarına ilişkin alacakları belge ile, işyerinin bağlı bulunduğu Sosyal Güvenlik İl/Merkez Müdürlüğüne yazılı olarak müracaat etmeleri ve gerekli şartları taşımaları halinde sigorta primi işveren hissesi desteğinden yararlanabilecekler, YMM Ali KARA

79 DİĞER DESTEKLER     Kamu kurum ve kuruluşları ile üniversite personelinden Bölgede yer alan faaliyetlerde araştırmacı personel olarak hizmetine ihtiyaç duyulanlar, çalıştıkları kuruluşların izni ile sürekli veya yarı-zamanlı olarak çalıştırılabilirler. YMM Ali KARA

80 Teknokentte yarı zamanlı görev alan öğretim üyesi, öğretim görevlisi, araştırma görevlisi ve uzmanların bu hizmetleri karşılığı elde edecekleri gelirler, üniversite döner sermaye kapsamı dışında tutulur. YMM Ali KARA

81 Sürekli olarak istihdam edilecek personele kurumlarınca aylıksız izin verilir ve kadroları ile ilişkileri devam eder. YMM Ali KARA

82 Teknokentlerde 6224 sayılı Yabancı Sermayeyi Teşvik Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde yabancı uyruklu yönetici ve vasıflı AR-GE personeli çalıştırılabilir. YMM Ali KARA

83 YMM ALİ KARA Web adresi; Mail adresi Tel&Fax: & ULUTEK A.Ş


"ULUTEK A.Ş TEKNOLOJİ GELİŞTİRME" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları