Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

MALİ HİZMETLER KURUM BAŞKAN YARDIMCILIĞI FİNANSAL ANALİZ DAİRE BAŞKANLIĞI MALİ HİZMETLER KURUM BAŞKAN YARDIMCILIĞI 506 SAYILI SOSYAL SİGORTALAR KANUNU.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "MALİ HİZMETLER KURUM BAŞKAN YARDIMCILIĞI FİNANSAL ANALİZ DAİRE BAŞKANLIĞI MALİ HİZMETLER KURUM BAŞKAN YARDIMCILIĞI 506 SAYILI SOSYAL SİGORTALAR KANUNU."— Sunum transkripti:

1 MALİ HİZMETLER KURUM BAŞKAN YARDIMCILIĞI FİNANSAL ANALİZ DAİRE BAŞKANLIĞI MALİ HİZMETLER KURUM BAŞKAN YARDIMCILIĞI 506 SAYILI SOSYAL SİGORTALAR KANUNU GEÇİCİ 20. MADDESİ KAPSAMINDA KURULMUŞ OLAN VAKIFLAR İLE PROTOKOLLER Hazırlayan : Sevil DENER Sağlık Sigortası ve Faturalandırma Birimi 30/01/2015

2 MALİ HİZMETLER KURUM BAŞKAN YARDIMCILIĞI SAĞLIK SİGORTASI VE FATURALANDIRMA BİRİMİ olarak görev tanımlarımız arasında «Banka Sandıkları için protokol oluşturmak» bulunmaktadır. SAĞLIK SİGORTASI VE FATURALANDIRMA BİRİMİ

3 MALİ HİZMETLER KURUM BAŞKAN YARDIMCILIĞI 506 SAYILI SGK KANUNU GEÇİCİ 20. MADDESİ

4 MALİ HİZMETLER KURUM BAŞKAN YARDIMCILIĞI

5 Bu vakıflardan, sağlık yardımlarından yararlanma hakkına sahip çalışan ve emekli üyeler ile bunların bakmakla yükümlü oldukları kişilerin muayene ve tedavileri için Kurumuz sağlık tesislerinden sağlık hizmeti alımı talebine istinaden vakıflarla protokol yapılmıştır. Protokollerle ilgili vakıf hak sahiplerinin kurumumuz tesislerinde sağlık yardımlarından yararlanma, muayene ve tedavi edilmeleriyle ilgili usul ve esasların düzenlenmesi amaçlanmıştır.

6 MALİ HİZMETLER KURUM BAŞKAN YARDIMCILIĞI VAKIFLAR İLE YAPILAN PROTOKOLLER

7 MALİ HİZMETLER KURUM BAŞKAN YARDIMCILIĞI 506 sayılı Kanunun Geçici 20 nci maddesi kapsamındaki vakıflardan Kurumumuz arasında yapılmış ve yürürlükte olan beş adet protokol bulunmaktadır. 1- T.C. Ziraat Bankası A.Ş. ve T. Halk Bankası A.Ş. Mensupları Emekli ve Yardım Sandığı Vakfı ( 27.08.2012 tarihinde protokol yapılmış olup 15.07.2014 tarihinde Ek Protokol yapılarak güncelleştirilmiştir.) 2-Türkiye Halk Bankası A.Ş. Emekli Sandığı Vakfı (26.11.2012 tarihinde protokol yapılmış olup 31.07.2014 tarihinde Ek Protokol yapılarak güncelleştirilmiştir.)

8 MALİ HİZMETLER KURUM BAŞKAN YARDIMCILIĞI 3-Türkiye Sınai Kalkınma Bankası Memur ve Müstahdemleri Yardım ve Emekli Vakfı (09.10.2013 tarihinde protokol yapılmış olup 31.07.2014 tarihinde Ek Protokol yapılarak güncelleştirilmiştir.) 4-Şeker Sigorta A.Ş. Personeli Sigorta ve Yardım Sandığı Vakfı ( 31.07.2014 tarihinde protokol yapılmıştır. ) 5-Odalar ve Borsalar Birlik Personeli Sigorta ve Emekli Sandığı Vakfı (26.12.1991 tarihinde protokol yapılmıştır. Vakfa 365 adet borsa ve oda bağlıdır.)

9 MALİ HİZMETLER KURUM BAŞKAN YARDIMCILIĞI Verilecek hizmetin kapsamı: -Vakıf sağlık yardımlarından yararlanma hakkına sahip çalışan ve emekli üyeler ile bunların bakmakla yükümlü oldukları kişileri (eş, çocuk, anne, baba) kapsar. -Kamu Sağlık Hizmetleri Satış Tarifesi Ek-1 "A- ESTETİK, GELENEKSEL,TAMAMLAYICI VE ALTERNATİF TIP VE DİĞER İŞLEMLER FİYATLİSTESİ”nde belirtilen işlemler bu protokollerin kapsamı dışındadır. Ancak, bu işlemler için Vakıf/Şube tarafından sevkli olarak gönderilenlerin işlem bedelleri ilgili Vakıf tarafından karşılanır. -Kamu Sağlık Hizmetleri Satış Tarifesi’nde yer almayan hususlarda SUT usul ve esasları geçerlidir.,

10 MALİ HİZMETLER KURUM BAŞKAN YARDIMCILIĞI Bu protokollerin yürürlük süresi: 506 sayılı Kanunun geçici 20 nci maddesi kapsamındaki bankalar, sigorta ve reasürans şirketleri, ticaret odaları, sanayi odaları, borsalar ve bunların teşkil ettikleri Birlik personeli için kurulmuş bulunan sandıkları iştirakçileri aylık veya gelir bağlanmış olanlar ile bunların hak sahiplerinin Sosyal Güvenlik Kurumu’na devredilmesine kadar devam eder.

11 UYULACAK ESASLAR MALİ HİZMETLER KURUM BAŞKAN YARDIMCILIĞI Vakıf hak sahipleri ile sağlık tesislerinin uyması gerekli kurallar: Hak sahipleri hastaneye başvuruda, bağlı olunan Vakıftan alacakları (Sağlık Kimlik Kartı, Vakıf Tanıtım Kartı, Hak Sahipliği Tanıtım Kartı gibi) tanıtım kartları ile birlikte kimlik belgelerini ibraz etmeleri gereklidir.

12 MALİ HİZMETLER KURUM BAŞKAN YARDIMCILIĞI Türkiye Halk Bankası A.Ş. Emekli Sandığı Vakfı Tanıtım Kartı

13 MALİ HİZMETLER KURUM BAŞKAN YARDIMCILIĞI Şeker Sigorta A.Ş. Personeli Sigorta ve Yardım Sandığı Vakfı Tanıtım kartı

14 MALİ HİZMETLER KURUM BAŞKAN YARDIMCILIĞI Türkiye Sınai Kalkınma Bankası Memur ve Müstahdemleri Yardım ve Emekli Vakfı Tanıtım Kartı T.C. Ziraat Bankası A.Ş. ve T. Halk Bankası A.Ş. Mensupları Emekli ve Yardım Sandığı Vakfı Tanıtım Kartı

15 MALİ HİZMETLER KURUM BAŞKAN YARDIMCILIĞI Sağlık Tesisleri; -Vakıf üyelerine hizmet sunumunda Kamu Sağlık Hizmetleri Satış Tarifesi Usul ve Esaslarını uygulayacaklardır. Bu tarifede yer almayan konularda SUT Usul ve Esasları geçerlidir. -Hizmet verdikleri vakıf üyelerine ait reçeteleri, vakıf e-reçete uygulaması kapsamı dışında olduğu için manuel olarak oluşturacaklardır. -Başvuruda bulunan vakıf üyelerini hastane otomasyon sistemine kaydedeceklerdir. -Kaydedilen hasta ve işlem bilgilerini,sayılarını ve talep edilen diğer bilgileri, bu bilgilere bilgi işlem aracılığıyla her an ulaşılabilecek şekilde tutmak ve İlgili kurumlara talep etmeleri halinde vermek zorundadır.

16 MALİ HİZMETLER KURUM BAŞKAN YARDIMCILIĞI Tarafların uyması gerekli mali hükümler: 1-Fatura ve raporların Protokol çerçevesinde değerlendirilmesi Vakıf tarafından yapılır. Değerlendirme sonucu Protokole uyulmaması nedeniyle kesinti yapılacak olması durumunda sağlık tesisinden alınan bilgi belgeye göre fatura iade edilir veya eksik ödemeye gidilir. Eksik ödeme yapılması halinde ilgili faturaya ilişkin belge verilir. Faturalarla bulunması gereken bilgi ve ekli belgelerle ilgili olarak; -Hasta adı soyadı, -TC. Kimlik No, -Kurum tahakkuk dairesinin adı -Vakıf sicil no veya banka sicil no bilgileri bulunmalı -Yatan hastalar için epikriz formu, -Ayaktan tedavisi yapılan hastalar için tanı ve yapılan işlemlerin yazıldığı muayene raporu, tetkik istem ve sonuç belgeleri eklenmelidir.

17 MALİ HİZMETLER KURUM BAŞKAN YARDIMCILIĞI 2-Sağlık tesislerinde yapılan muayene, teşhis ve tedavi hizmetleri Kamu Sağlık Hizmetleri Satış Tarifesine göre fiyatlandırılır. 3-Ayrıca, Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarına Ait Sağlık Tesisleri ve Üniversitelere Ait İlgili Birimlerin Birlikte Kullanımı ve İşbirliği Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik kapsamında üniversite ile birlikte kullanımda bulunan sağlık tesisleri (afiliye tesisler), sundukları sağlık hizmetlerinin ücretlendirilmesi bakımından üniversite hastanesi statüsündedirler.

18 MALİ HİZMETLER KURUM BAŞKAN YARDIMCILIĞI 4-Düzenlenen faturalar ve gerekli diğer belgeler ay sonunda icmal olarak ilgili vakfa gönderilir. Ödemeler belgelerde eksiklik olmaması halinde faturaların ilgili Vakfa ulaştığı tarihten başlamak üzere: a- T.C. Ziraat Bankası A.Ş. ve T. Halk Bankası A.Ş. Mensupları Emekli ve Yardım Sandığı Vakfı 20 (yirmi ) gün, b-Türkiye Halk Bankası A.Ş. Emekli Sandığı Vakfı 30 (otuz) gün, c-Türkiye Sınai Kalkınma Bankası Memur ve Müstahdemleri Yardım ve Emekli Vakfı 30 (otuz) gün, d-Şeker Sigorta A.Ş. Personeli Sigorta ve Yardım Sandığı Vakfı 30 (otuz) gün, e-Odalar ve Borsalar Birlik Personeli Sigorta ve Emekli Sandığı Vakfı 10 (on) gün, İçinde ödemeyi yapar.

19 MALİ HİZMETLER KURUM BAŞKAN YARDIMCILIĞI Tahakkuk kaydı 120.20.01-Banka Sandıklarından Alacaklar…………BORÇ veya 120.20.02-Ticaret Odaları, Sanayi Odaları ve Borsalardan Alacaklar……BORÇ 600-(Yurtiçi Satışlar)…………...……..ALACAK şeklinde yapılır. Tahsilat kaydı 102-Banka…………….……...BORÇ 120.20.01-Banka Sandıklarından Alacaklar….…..ALACAK veya 120.20.02-Ticaret Odaları, Sanayi Odaları ve Borsalardan Alacaklar.. …ALACAK şeklinde yapılır.

20 MALİ HİZMETLER KURUM BAŞKAN YARDIMCILIĞI 2014 Yılı İlgili Vakıfların Kurum Mizanı A1- Kurumun Mizanı Kuruluş Adı :Sağlık Bakanlığı (2014)- Bütün Cari Yıl :2014- Kurumlar Rapor Tarihi: 23.01.2015 Hesap Kodu Aralığı :120.20-121 Tarih Aralığı: 01.01.2014- 31.12.2014 HESAP KODUHESAP ADIBORÇALACAK BORÇ BAKİYE ALACAK BAKİYE 120.20 Banka Sandıkları, Ticaret Odaları, Sanayi Odaları ve Borsalardan Alacaklar 18,119,754.8811,117,905.107,001,849.780.00 120.20.01 Banka Sandıklarından Alacaklar13,447,114.318,480,679.954,966,434.360.00 120.20.02Ticaret Odaları, Sanayi Odaları ve Borsalardan Alacaklar 4,672,640.572,637,225.152,035,415.420.00 TOPLAM0.00

21 MALİ HİZMETLER KURUM BAŞKAN YARDIMCILIĞI

22 Diğer Protokoller MALİ HİZMETLER KURUM BAŞKAN YARDIMCILIĞI Bunların dışında Bakanlığımızın yapmış olduğu diğer protokoller: 1-Gençlik ve Spor Bakanlığı Arasında İmzalanan Tedavi Protokolü: Bu protokolle Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı ve bağımsız federasyonlar ile TFF'den lisanslı olup herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşunun sağlık yardımından yararlanamayan amatör sporculara, Sağlık Bakanlığına bağlı sağlık kurum ve kuruluşlarından sağlık hizmeti satın alınmasına ilişkin usul ve esasları düzenlenmiştir. 10.04.2013 tarihinde imzalanmıştır. 2-Adalet Bakanlığı arasında imzalanan Ceza İnfaz Kurumlarındaki Sağlık Hizmetlerinin Düzenlenmesi Protokolü: Bu protokolle Ceza İnfaz Kurumlarındaki Sağlık Hizmetlerinin Kurumumuza bağlı Ceza infaz kurumu semt polikliniği, aile hekimi veya görevlendirilen sağlık Personeli eliyle Birleşmiş Milletler Minimum standartlarda yürütülmesi amacıyla Düzenlenmiştir. 30.04.2009 tarihinde imzalanmıştır.

23 Diğer Protokoller MALİ HİZMETLER KURUM BAŞKAN YARDIMCILIĞI 3-Global Bütçe Protokolü yıllık olarak Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluşları bünyesindeki döner sermayeli işletmelerin aylık gayrisafi hasılatlarından tahsil edilecek hazine payına ilişkin hususların belirlenmesi için Maliye Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı arasında yapılır. ….vb gibi. Ayrıca yönergeler gereği sağlık tesisi veya birlikler tarafından yapılan protokoller :, 4- 23.07.2013 tarihinde yürürlüğe giren Sağlık Turizmi ve Turist Sağlığı Kapsamında Sunulacak Sağlık Hizmetleri Hakkında Yönerge uyarınca Kamu Hastaneleri Birliklerine Kurum tarafından hazırlanan metne sadık kalınarak Asistan kuruluşlarla protokol yapma yetkisi verilmiştir. 5-28.01.2015 tarihinde yürürlüğe giren Özel Sağlık Kuruluşlarının Kamu Sağlık Tesislerinden Hizmet Alımı Yönergesi uyarınca Özel Sağlık Kuruluşlarının talepleri halinde Bakanlığımıza bağlı sağlık tesisleri İlgili kuruluşlarla protokol yapabileceklerdir

24 MALİ HİZMETLER KURUM BAŞKAN YARDIMCILIĞI TEŞEKKÜRLER…


"MALİ HİZMETLER KURUM BAŞKAN YARDIMCILIĞI FİNANSAL ANALİZ DAİRE BAŞKANLIĞI MALİ HİZMETLER KURUM BAŞKAN YARDIMCILIĞI 506 SAYILI SOSYAL SİGORTALAR KANUNU." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları