Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

 Yaygın akciğer hastalıklarının saptanması ve tanısında en başarılı görüntüleme yöntemi YRBT’dir  Olağandışı bazı özgül bulguları tanımlar  Bu bulguların.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: " Yaygın akciğer hastalıklarının saptanması ve tanısında en başarılı görüntüleme yöntemi YRBT’dir  Olağandışı bazı özgül bulguları tanımlar  Bu bulguların."— Sunum transkripti:

1

2  Yaygın akciğer hastalıklarının saptanması ve tanısında en başarılı görüntüleme yöntemi YRBT’dir  Olağandışı bazı özgül bulguları tanımlar  Bu bulguların tanımlanmasında Fleischner Derneği’nin Adlandırma Kurulu’nun terimlerinin kullanılması önerilmektedir

3 Artmış AtenüasyonAzalmış Atenüasyon Çizgisel, ağsı opasitelerKistik lezyonlar, amfizem, bronşiektazi Nodüller ve nodüler opasitelerMozaik perfüzyon ve mozaik atenüasyon Parankimal opaklaşmaEkspiryum kesitlerinde hava hapsi

4  Akciğerde interstisyel yapının sıvı, fibröz doku veya bazı maddelerin birikimi nedeniyle kalınlaşması,YRBT’de çizgisel veya ağsı opasitelerin görülmesine yol açar Parankimal çizgisel veya ağsı görünümler Arayüz bulgusu Peribronkovasküler interstisyel kalınlaşma İnterlobuler septal kalınlaşma Parankimal bantlar Subplevral interstisyel kalınlaşma İntralobuler interstisyel kalınlaşma (İntralobuler çizgiler) Bapeteği görünümü Düzensiz çizgisel opasiteler (Düzensiz ağsı görünüm) Subplevral çizgilenmeler

5 Webb, Müller, Naidich. High-Resolution CT of The Lung

6  Havalanan akciğer parankimi ile bronş,damar ve visceral plevra arasında düzensiz arayüz görünümü  Nonspesifik bir bulgu  İnterstisyel akciğer hastalıklarında % 98 oranında görülür  Sıklıkla artmış akciğer retikülasyonu ile birliktedir  Damar, bronş ve visceral plevral yüzey temasındaki ince lineer opasiteler tarafından oluşturulur

7  Arayüz bulgusunu oluşturan çizgisel opasiteler kalınlaşmış interlobuler septa, intralobuler çizgiler ve düzensiz skardan oluşmakta  YRBT de düzensiz ve ışınsal görünüm izlenir  En sık fibrotik akciğer hastalıklarında görülür *İdiopatik akciğer fibrozisinde düzensiz plevral yüzey %94, düzensiz damar sınırları % 98 oranında

8

9

10  Santral bronş ve pulmoner arterler hilustan perifere peribronkovasküler kılıf olarak adlandırılan güçlü bir bağ dokusu ile sarılır  Akciğer periferinde peribronkovasküler interstisyum lobul merkezindeki arteriol ve bronşiyolleri sarar (Aksiyal interstisyum )

11  Peribronkovasküler interstisyel kalınlaşmada sentırlobuler arter belirginleşir  P eribronkovasküler interstisyumun intralobuler komponentinin kalınlaşması, nokta şeklinde, Y veya X şeklinde dallanan opasitelere yol açar

12 Hangi hastalıklarda ?  lenfoproliferatif hastalıklarda (Lenfoma, lösemi, lenfanjitis karsinomatoza,lenfoid interstisyel pnömoni gibi)  Pulmoner ödem  Sarkoidoz  İdiopatik pulmoner fibrozis,  Nonspesifik interstisyel pnömoni  Silikozis  Hipersensitivite pnömonisi

13  Peribronşiyal kalınlaşma minimal, yaygın ve simetrik ise tanınması güç  Normal bronş kalınlığı çapının 1/8 – 1/10’u  Ölçümler pencere ayarlarına göre farklılık gösterebilir

14 TANIBULGULAR Lenfoma, lösemi, lenfanjitis karsinomatoza Sık, düzgün veya nodüler lenfoid interstisyel pnömoni gibi lenfoproliferatif hastalıklar Düzgün veya nodüler Pulmoner ödem Sık, düzgün Sarkoidoz Sık, nodüler veya düzensiz, fibröz doku kitleleri İdiopatik pulmoner fibrozis Sık, sıklıkla düzensiz,traksiyon bronşiektazileri eşlik eder Nonspesifik interstisyel pnömoni Buzlu cam ve retikülasyonla birlikte Silikozis Fibröz doku kitleleri Hipersensitivite pnömonisi Seyrek, Sıklıkla düzensiz, traksiyon bronşiektazileri eşlik eder

15 SARKOİDOZ

16 SİLİKOZİS

17  Bronş duvarı kalınlaşmasının bulunduğu bronşiektazi olguları peribronkovasküler interstisyel kalınlaşmayı taklit edebilir  Akciğer fibrozisinde fibröz doku çekintisinin yol açtığı traksiyon bronşektazileri, hatta bronşiolektazileri de eşlik edebilir  Ancak bu bulguya interlobuler septal kalınlaşma, subplevral çizgilenmeler, intralobuler interstisyel kalınlaşma ve bapeteği görünümü gibi interstisyel hastalığın diğer bulguları eşlik eder  Gerçek bronşiektazide ise kalın duvarlı bronşlar, komşu pulmoner arter dallarından belirgin ölçüde geniştir. Yani “Mühür yüzüğü” görünümü bronşiektazi için tanısaldır

18

19  YRBT kesitlerinde interlobuler septaların açıkça görülmesi interstisyel bir anomali varlığını gösterir (Normalde yalnızca bir kaç septa)  İnterstisyel sıvı, sellüler infiltrasyon veya fibrozis varlığında gözlenir  Akciğerin periferinde septalar 1-2 cm uzunluğunda  Plevraya dik uzanırlar  Periferde lobuller konik formda iken santral alanlarda poligonal şekillidirler

20  Çizgisel formdadırlar  Birden fazla lobulü çevreleyen kalınlaşmış septalar “büyük retiküler patern” veya “çokgen” yapıyı oluştururlar  Plevral komşulukta “çokgen kemer” olarak tanımlanırlar

21 DÜZENSİZ, YAPISAL BOZULMA DÜZGÜNNODÜLER Balpeteği (ayırıcı tanıda) Kalınlaşmış septa Buzu cam belirgin belirgin Sarkoidoz,asbestozLenfanjitik tümör Düzensiz yayımı, crazy-paving pulmoner ödem, kanama, amiloidoz, fibrozis Lenfanjitik tümör yayımı Sarkoidoz, LIP amiloidoz

22 TANIBULGU lenfanjitis karsinomatoza,Lenfoma, lösemi Sık, en belirgin bulgu, sıklıkla düzgün, bazan nodüler lenfoid interstisyel pnömoni gibi lenfoproliferatif hastalıklar Düzgün yada nodüler,diğer bulgular Pulmoner ödem Sık,belirgin bulgu, düzgün,buzlu cam Pulmoner kanamadüzgün, buzlu cam mevcut Pnömoni (viral, P.Carinii gibi)düzgün,buzlu cam mevcut SarkoidozDüzgün yada nodüler,sık, fibröz konglomere kitle ve traksiyon bronşektazisi ileri evrede. İdiopatik pulmoner fibrozisDüzensiz, sık değil, intralobuler kalınlaşma ve balpeteği daha belirgin Nonspesifik interstisyel pnömoniBuzlu cam ve retikülasyonla birlikte Silikozis,talkozis, kömür işçisi pn. Görülebilir, genellikle nodüler,ileri evrede düzensiz Asbestozis Görülebilir, düzensiz Hipersensitivite pnömonisiSeyrek, retikülasyon ve bal peteği ile Amiloidozis Düzgün veya nodüler

23 LENFANJİTİS KARSİNOMATOZA Nodüler interlobuler septal kalınlaşma Webb, Müller, Naidich. High-Resolution CT of The Lung

24 SARKOİDOZ

25 İPF

26 ALVEOLER PROTEİNOZİS Düzgün interlobuler septal kalınlaşma

27 POLİMİYOZİT

28

29 SİLİKOZİS

30  1-3 mm kalınlığında,2-5 cm uzunluğunda, uca doğru incelme göstermeyen retiküler opasiteler  Sıklıkla kalınlaşmış ve parankime doğru çekinti gösteren plevraya komşudur  Bazı olgularda komşu interlobuler septal kalınlaşmalar da bu görünümü oluşturabilir  Parankimal bantlar aynı zamanda peribronkovasküler fibrosis, kaba nedbe dokusu, atelektazi ve pleural fibrozisi de temsil edebilirler  K omşu akciğer parankiminde ve bronkovasküler yapılarda belirgin distorsiyon a da yol açarlar

31 TANIBULGU Asbestoz Çok sayıda; düzgün, kalınlaşmış plevraya eşlik ederler Sarkoidoz Sık, septal kalınlaşmaya eşlik eder Silikozis, kömür işçisi pnömokonyozu İlerleyici fibrozis ve amfizem ile birlikte Tüberküloz Skar dokusuna eşlik eder

32

33  Akciğerin periferindeki İnterlobuler septal kalınlaşma genellikle subplevral interstisyel kalınlaşmaya eşlik eder  Subplevral interstisyel kalınlaşmayı saptamak göğüs duvarı ve mediastinal tarafta zor, iki plevral yüzeye sahip olan fissür komşuluğunda ise kolaydır (YRBT’deki kalınlaşmış fissür = subplevral interstisyel kalınlaşma)  Kalınlaşma, minimal sıvı ile karışabilir  Nodüler veya arayüz bulgusu veren düzensiz kalınlaşmayı değerlendirmek daha kolay

34

35

36  Ayırıcı tanı interlobuler septal kalınlaşma  Kaba düzensiz subplevral interstisyel kalınlaşma Idiopatik pulmoner fibrosis için belirgin bir bulgudur (Olguların %94’ünde periferik lobullerde )  Subplevral tutulum kollajen vasküler hastalıklar ve ilaç akciğerinde de gözlenir  Nodüler tutulum sarkoidoz, sitomegalo virüs pnömonisi, lenfanjitis karsinomatoza olgularının bir kısmında (subplevral mikronodüller )

37  İnce retiküler patern  YRBT birkaç milimetrelik çizgiler izlenir. dantelsi veya ağsı görünüm  Özgül değil İnterstisyel fibrozis veya infiltrasyonda gözlenir  Zerhouni tarafından “Küçük retiküler patern” olarak tanımlanmıştır.

38  Bronşiollerin genişlemesi ve peribronşioler interstisyel kalınlaşma sonucunda intralobuler bronşioller akciğerin periferinde görülür hale gelir.Traksiyon bronşektazileri de görülebilir  Birlikteliğinde düzensiz i nterlobuler septal kalınlaşma ve düzensiz p levral yüzey gözlenir

39 IPF İntralobuler septal kalınlaşma Webb, Müller, Naidich. High-Resolution CT of The Lung

40

41 TANIBULGU İdiopatik pulmoner fibrozisSıklıkla görülür. Balpeteği genellikle eşlik eder Hipersensitivite pnömonisiSıklıkla görülür. Fibrozisin diğer bulguları da izlenir AsbestozisSıklıkla görülür. Fibrozisin diğer bulguları da izlenir Nonspesifik interstisyel pnömoniSıklıkla görülür. Buzlucam görünümü de izlenir Diğer idiopatik interstisyel pnömonilerSık lıkla görülür. Buzlucam ve konsolidasyon lenfanjitis karsinomatoza,Lenfoma, lösemi Düzgün veya nodüler.Septal kalınlaşma da gözlenir Pulmoner ödem Düzgün. Septal kalınlaşma. Buzlucam Pulmoner kanama Düzgün. Septal kalınlaşma. Buzlucam Pnömoni (viral, P.Carinii gibi) Düzgün. Septal kalınlaşma. Buzlucam Alveoler proteinozis Düzgün. Septal kalınlaşma. Buzlucam

42 IPF

43 NSIP IPF

44  Son evre akciğer fibrozisinin önemli bulgusu  Histopatolojik olarak yoğun fibröz dokunun oluşturduğu kalınlaşmış duvarlı bronşiol epiteli tarafından çevrelenmiş küçük hava kistleri  Yaygın interstisyel fibrozis bronşiolektazi ve alveoler harabiyet ile sonlanarak klasik balpeteği görünümünü oluşturur

45  Kist boyutları birkaç mm den cm arasında (yaklaşık 1 cm)  Duvarları 1-3 mm kalınlığa ulaşır  “araform retiküler patern” olarak tanımlamaktadır (Zerhouni)

46  Akciğerin perihiler bölgesi normalken, periferi ve bazalinde yoğun bulguların bulunuşu tipik  Erken dönemde subplevral az sayıda kist izlenebilir ve bulgu tanımlanamayabilir  Traksiyon bronşiektazisi, amfizem, pnömatosel veya lenfanjiomyomatosis ve histiositozis gibi kistik akciğer hastalıklarında subplevral olmayan kistler görülür  Yoğun balpeteği görünümünde kistlerin komşu birkaç tabakadan oluşması da amfizemden ayırıcı tanısında önemli

47 IPF OLGUSU Webb, Müller, Naidich. High-Resolution CT of The Lung

48 SUBPLEVRAL,POSTERİOR ALT LOB YERLEŞİMİ DİĞER BÖLGE YERLEŞİMİ ÜST LOB, MERKEZİ VS. IPF Kollajen doku hastalıkları Hipersensitivite pnömonisi NSIP Asbestozis İlaç akciğeri Sarkoidoz (Ender) Sarkoidoz (sık) Hipersensitivite pnömonisi RT akciğeri İleri evre ARDS IPF İlaç akciğeri Kollajen doku hastalıkları YERLEŞİM YERİNE GÖRE AYIRICI TANI

49 TANIBULGU IPF ve diğer UİP nedenleriSık,Bazal,periferik ve subplevral ağırlıklı AsbestozisHastalığın ileri dönemlerinde, Bazal,periferik ve subplevral ağırlıklı Kronik hipersansitivite pnömonisi Hastalığın ileri dönemlerinde sık, periferik ve yamasal olabilir veya yaygındır, orta zonda belirgin SarkoidozAz sayıda olguda, periferik veya yamasal, üst zonlarda belirgin Nonspesifik interstisyel pnömoni Ender ve sınırlı, diğer bulguları daha belirgin Deskuamatif,akut interstisyel pnömoni,organize pnömoni Ender ve sınırlı, diğer bulguları daha belirgin Silikozis ve kömür işçisi pnömokonyozu Ender

50 Webb, Müller, Naidich. High-Resolution CT of The Lung IPFF

51

52  İntralobuler interstisyel kalınlaşma,balpeteği görünümü, İnterlobuler septal kalınlaşma, peribronkovasküler interstisyel kalınlaşma,parankimal bantlar gibi bulgular olarak tanımlanamayan,ancak interstisyel akciğer hastalığında sık görülen değişiklikler  1-3 mm kalınlık  Çoğunlukla pulmoner lobulün periferindeki düzensiz bantlar ve lobul merkezinden periferine olan köprüleşmeye yol açan fibrozisi gösterirler  Nonspesifik bir bulgudur, ancak UIP ve Nonspesifik interstisyel pnömonide özellikle erken dönemde balpeteğinden daha belirgindir

53 İLAÇ AKCİĞERİ IPF

54

55  Plevraya en az 1 cm mesafede paralel olarak yerleşen birkaç mm kalınlığında eğrisel çizgiler  Atelektazi,fibrozis veya enflamasyonun nonspesifik belirteci  Fibrozis ile balpeteği birlikteliğini yansıtır  Öncelikle asbestozda tanımlanmıştır. Akciğerin Bağımlı olmayan bölgelerinde asbestozda %41 oranında. Fokal plevral kalınlaşma komşuluğunda izlenir  İyileşmiş kosta kırığı, torasik vertebra osteofitleri ve cerrahi herni komşuluğunda da gözlenir  Nonspesifik interstisyel pnömoni, skleroderma, ankilozan spondilit görüldüğü hastalıklar arasındadır

56

57

58

59 ASBESTOZİS

60 TEŞEKKÜRLER


" Yaygın akciğer hastalıklarının saptanması ve tanısında en başarılı görüntüleme yöntemi YRBT’dir  Olağandışı bazı özgül bulguları tanımlar  Bu bulguların." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları