Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ANLATIMA HAZIRLIK. Anlatıma Hazırlık Bir duyguyu ve dü ş ünceyi veya konuyu sözlü ya da yazılı olarak aktarmaya anlatım denir. Anlatıma ba ş lamadan önce.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ANLATIMA HAZIRLIK. Anlatıma Hazırlık Bir duyguyu ve dü ş ünceyi veya konuyu sözlü ya da yazılı olarak aktarmaya anlatım denir. Anlatıma ba ş lamadan önce."— Sunum transkripti:

1 ANLATIMA HAZIRLIK

2 Anlatıma Hazırlık Bir duyguyu ve dü ş ünceyi veya konuyu sözlü ya da yazılı olarak aktarmaya anlatım denir. Anlatıma ba ş lamadan önce iyi bir hazırlık yapılması gerekir. Çünkü belli bir sıra takip edilmez ise anlatımda istenilen ba ş arı elde edilemez. Anlatım Sırası 1-) Konu tespit edilir. 2-) Konunun niçin anlatılaca ğ ına karar verir. 3-) Konu anlatılırken hangi yöntemleri kullanaca ğ ını belirler. 4-) Konu hakkında gözlemler, ara ş tırmalar yapılmalıdır. 5-) Konuyla ilgili notlar almalıdır. 6-) Ansiklopedi, gazete, kitap, dergi ve internet gibi kaynaklardan yararlanır.

3 Gözlem : Bir nesnenin, olayın veya bir gerçe ğ in niteliklerinin bilinmesi amacıyla dikkatli ve planlı olarak ele alınıp incelenmesine gözlem denir. Gözlem ayrıntıları ke ş fetmektir. Gözlemlerde görsel ö ğ eler ve nitelikli sözler sık kullanılır. Plan : Bir i ş in veya eserin gerçekle ş tirilebilmesi için uyulması tasarlanan düzenlenen plana, plan denir. Dipnot : Metinde geçen herhangi bir bilgi ile ilgili olarak sayfa altına veya çalı ş manın sonuna konulan açıklama ve kaynak bilgisine dipnot denir. Dipnot koymanın amacı ileri sürülen görü ş lerin do ğ rulu ğ unu ve tutarlılı ğ ını ortaya koymaktır. Özet Çıkarmak : Bir yazı, konu, söz veya filmin içeri ğ ini kısaltarak özünü vererek daha az sözle anlatmaya özet çıkarma denir.

4 Tema : Ö ğ retici veya edebi eserlerde i ş lenen konu dü ş ünce veya görü ş e tema denir. Ölüm, a ş k özgürlük, ayrılık gibi kavramlar birer temadır. Konu : Hakkında konu ş ulan, söz söylenen, fikir yürütülen, yazı yazılan her hangi bir olay, dü ş ünce veya duruma konu denir. Konu temanın sınırlandırılmı ş halidir. Örne ğ in sevgi bir temadır. İ nsan sevgisi bir konudur. Konu ile Tema Arasındaki Farklar : Tema soyut, genel ve geni ş bir kavramdır. Konu ise somut, özel ve dar bir kavramdır.

5 HAZIRLAYAN: SELAM İ İ PEK HAZIRLAYAN: SELAM İ İ PEK TÜRK D İ L İ VE EDEB İ YATI Ö Ğ RETMEN İ TÜRK D İ L İ VE EDEB İ YATI Ö Ğ RETMEN İ


"ANLATIMA HAZIRLIK. Anlatıma Hazırlık Bir duyguyu ve dü ş ünceyi veya konuyu sözlü ya da yazılı olarak aktarmaya anlatım denir. Anlatıma ba ş lamadan önce." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları