Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

 Internet tabanlı bir "Hukuk Portalı" projesi  Hukukun temel argümanlarına eri ş im.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: " Internet tabanlı bir "Hukuk Portalı" projesi  Hukukun temel argümanlarına eri ş im."— Sunum transkripti:

1  Internet tabanlı bir "Hukuk Portalı" projesi  Hukukun temel argümanlarına eri ş im

2 İ ÇER İ K  Yargıtay Kararları  Danıştay KararlarI  Anayasa Mahkemesi Kararları  A. İ.H.M. Türkiye Kararları  T.C. Mevzuatı  T.C. Mevzuat Grupları  Türk Hukuk Bibliyografyası  T.C.Resmi Gazete

3 İ ÇER İ K  Yeni ve De ğ işen Mevzuat  Kanun Tasarıları  Dilekçeler/Sözleşmeler  Duyurular/Aktiviteler  Hukuk Sözlü ğ ü  Güncel Yayınlar  Servisler

4 YARGıTAY KARARLARı  Yargıtay Kararlarıyla ilgili olarak kararların gerekçe ve hüküm fıkraları  Bu kararlara ula ş mak için o kararla ilgili olan kanunlar  Her bir Kararın gerekçe ve hüküm fıkrasını kapsayan "Kararın özü" bulunmakta  Tam metin edinilebilir

5

6 DANı Ş TAY KARARLARı  Yargıtay kararları için sunulan düzen bu kısım için de bire bir aynıdır.

7

8 ANAYASA MAHKEMES İ KARARLARı  Yüksek Mahkemenin kararlar tam metin olarak i ş lenmekte  Anayasa Mahkemesi tarafından çıkarılan dergilerin tüm sayıları  Mahkemenin vermi ş oldu ğ u kararlar ve özetleri, iptal veya ret gerekçeleri ve hüküm fıkraları

9 A. İ.H.M. TÜRK İ YE KARARLARı  Avrupa İ nsan Hakları Mahkemesi'nin Türkiye ile ilgili kararları  İ lk olarak Türkiye'nin taraf oldu ğ u kararlar

10 T.C. MEVZUATI  Kanun  Kanun Hükmünde Kararname  Tüzük  Yönetmelik  Bakanlar Kurulu Kararı  Genelge ve Tebli ğ leri

11 T.C. MEVZUAT GRUPLARI  konu ba ş lıkları halinde bir liste  listedeki konulardan birine tıklandı ğ ında o konudaki; kanun tüzük kararname yönetmelik

12

13 T.C. MEVZUAT GRUPLARI  Örne ğ in çevre konusunda;

14 TÜRK HUKUK B İ BL İ YOGRAFYASı  hukuk konusunda 1930’dan 2000’e kadar olan yayınlar tasniflenmi ş  kitaplar ve makaleler ş eklinde iki ana ba ş lık  yazar adına, yayın adına, kaynak adına, yayın yılına, konuya göre arama  hukuk dallarından yola çıkarak arama  Örne ğ in; Genel Kamu Hukuku, Anayasa Hukuku gibi 26 hukuk dalı

15 TÜRK HUKUK B İ BL İ YOGRAFYASı

16 T.C. RESM İ GAZETE  Ba ş bakanlık Mevzuatı Geli ş tirme ve Yayın Genel Müdürlü ğ ü'nce yayımlanmakta  günlük olarak  ar ş iv taraması  anahtar kelimelerle arama

17 YEN İ VE DE ĞİŞ EN MEVZUAT  bazı yeni veya de ğ i ş ikli ğ e u ğ rayan mevzuatın gözden kaçabilece ğ i dü ş ünülerek hazırlanmı ş bir bölümdür  bölümün içeri ğ i yıllara ayrılarak düzenlenmi ş  2012 yılına ait 61 kayıt

18 KANUN TASARILARI  "Kanun Tasarı Tasla ğ ı" ş eklinde ba ş layan ve daha sonra "Kanun Tasarıları" ş eklinde TBMM Genel Kurulu'na gelen Kanunları içerir  Bu tasarılar kanunla ş tıktan sonra T.C. Mevzuatı bölümümüzde Kanunlar ba ş lı ğ ında

19 D İ LEKÇELER/SÖZLE Ş MELER  Ceza, Hukuk ve icra dilekçeleri ve hukuk sözle ş melerinin örnekleri  Alfabetik liste ya da anahtar sözcüklerle arama

20 DUYURULAR/AKT İ V İ TELER  hukuk eksenli meslek ve e ğ itim kurulu ş ları veya kamu kurum ve kurulu ş larına ait i ş lem ve eylemleri içeren güncel haberler ve duyurular

21 HUKUK SÖZLÜ Ğ Ü  6500 kelime ve kelime grubu  Kullanıcı herhangi bir metni incelerken metinde geçen kelimelerin sözlükteki kar ş ılı ğ ını anında görebilmekte

22 GÜNCEL YAYıNLAR  ideefixe.com alı ş veri ş portalıyla i ş birli ğ i içinde, hukuk dalındaki yeni yayınları tasnifler

23 GÜNCEL YAYıNLAR  kullanıcının, kamu kurum ve kurulu ş larının e-devlet çerçevesinde verdikleri hizmet veya bilgilere ula ş abilecekleri linkleri kapsamakta  Örne ğ in; Adalet Bakanlı ğ ı Genelgeleri’ne tıklandı ğ ında T.C. Adalet Bakanlı ğ ı’nın sitesindeki genelgeler kısmına eri ş ip bu kısımda konularına göre genelgeler taranabilmekte


" Internet tabanlı bir "Hukuk Portalı" projesi  Hukukun temel argümanlarına eri ş im." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları