Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

1512 – Teknogiri ş im Sermaye Deste ğ i Kamu Ar-Ge Fon Kaynaklarına Erişim.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "1512 – Teknogiri ş im Sermaye Deste ğ i Kamu Ar-Ge Fon Kaynaklarına Erişim."— Sunum transkripti:

1 1512 – Teknogiri ş im Sermaye Deste ğ i Kamu Ar-Ge Fon Kaynaklarına Erişim

2 Fikirden Yatırıma Ar-Ge Destekleri Ar-Ge Tanımı: Teknolojik ilerleme ya da teknolojik belirsizliklerin sistematik olarak giderilmesini içeren faaliyet (Frascati Kılavuzu) Yenilik Tanımı: Yeni ürün / iyile ş tirilmi ş ürün / iyile ş tirilmi ş süreç (Oslo Kılavuzu)

3 Denetçiler Gözünden Ar-Ge Tanımı Yenilikçi Ar-Ge projeleri ✚ Konusuna vakıf mühendislerin çalı ş tı ğ ı ✚ Teknik açıdan karı ş ıklıklar içeren problemlere Standart çözümlerden farklı yenilikçi yöntemlerle Rutin çalı ş malara göre daha derin bir teknik bilgi ile Rakiplerden farklı yakla ş ımlarla Bilimsel çalı ş maları da referans alarak çözüm getiren projelerdir.

4 Türkiye’de Ar-Ge Destekleri 1990’ların ortasında yasala ş tı. 20 yıla yakın süredir düzenli olarak geli ş ti. Günümüzde BTYK Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlı ğ ı TÜB İ TAK öncülü ğ ünde yapılanmaya devam etmektedir.

5 Türkiye’de Ar-Ge Destek Mekanizmaları Te ş vikler Bellirli faaliyetleri gösteren firmalardan devletin bazı vergileri almaması ya da bellirli öncelikler tanıması Hibe Programları Firmaların belirli faaliyetleri yapmasını te ş vik etmek amacıyla, devletin bu faaliyetlere kısmen ya da tamamen maddi destek sa ğ laması

6 Türkiye’de Ar-Ge Destek Mekanizmaları

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18 1512 – Teknogirişim Sermaye Desteği Programı (BİGG) Teknoloji ve yenilik odaklı i ş fikirleri Katma de ğ er ve nitelikli istihdam Fikir a ş amasından pazara giri ş e kadar destek Teknoloji düzeyi yüksek ve yenilikçi ürünler ile uluslar arası rekabet Yeti ş mi ş giri ş imciler Zaman yönetiminde hassas Programın payda ş larına dürüst Yeniliklere açık İş planınıza kar ş ı tutkulu

19 Temel Başvuru Şartları Örgün ö ğ renim veren herhangi bir lisans programından mezun Herhangi bir yüksek lisans veya doktora programına kayıtlı ö ğ renci veya mezun Dr. ve üzeri ünvana sahip ki ş iler hariç 45 ya ş ve altı Daha önce 1512 ya da Teknogiri ş im deste ğ i almamı ş Herhangi bir ş irket ortaklık yapısında bulunmayan Giri ş imci ba ş ka bir ş irkette çalı ş abilir, ancak 2.a ş amada bu ki ş i personel gideri sunamaz. Giri ş imci ö ğ retim elemanı olabilir, ancak 2.a ş amada bu ki ş i en fazla bir brüt asgari ücret kadar desteklenir.

20

21 Proje Kurgusu 5 Ana Soruda Proje De ğ erlendirme Hangi ihtiyaca cevap verecek? Çıktısı nedir ve çıktısı ne kadar yenilikçi? Projenin adımları ve planı nedir? Maliyetler nelerden olu ş ur? Projenin etkisi nedir?

22

23 BİGG 1. Aşama Uygulayıcı kurulu ş lara ba ş vuru E ğ itim, rehberlik, kuluçka vs. hizmetler İş fikrinin ticari açıdan do ğ rulanması İş Planı dosyası hazırlık ve de ğ erlendirme süreci

24 BİGG 2. Aşama: Teknogirişim Desteği Ba ş vuru: Uygulayıcı kurulu ş un uygun bulması halinde PROD İ S üzerinden İş Fikri Ba ş vurusu De ğ erlendirme: «Panel» İş Planının Teknoloji Düzeyi ve Yenilikçi Yönü İş Planının Uygunlu ğ u ve Yapılabilirli ğ i İş Planının Ticarile ş me Potansiyeli

25 BİGG : Teknogirişim Desteği Proje süresi: En fazla 18 ay Proje bütçesi: Geri ödemesiz 150.000 TL Proje deste ğ i: 110.000 TL Sermaye Deste ğ i: 40.000 TL Desteklenen Proje Gider Kalemleri: Personel (Asgari brüt ücretin x7, 4, 3, 2, 1 katları) Seyahat Giderleri Alet –Teçhizat, Yazılım, Yayın Yurt içi ve Yurt dı ş ı (maksimum %20) hizmet alımı Sarf Malzeme

26

27


"1512 – Teknogiri ş im Sermaye Deste ğ i Kamu Ar-Ge Fon Kaynaklarına Erişim." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları