Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

TÜBİTAK SANAYİ AR-GE PROJE DESTEKLERİ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "TÜBİTAK SANAYİ AR-GE PROJE DESTEKLERİ"— Sunum transkripti:

1 TÜBİTAK SANAYİ AR-GE PROJE DESTEKLERİ

2 Ülkemiz sanayi kuruluşlarının Ar-Ge’ye daha fazla kaynak ayırmasını özendirmek, sanayi kuruluşlarının kendi arasında ve üniversiteler ile daha yakın işbirlikleri ve ortaklıklar sağlamasını teşvik etmek amacıyla TÜBİTAK Yenilik ve Destek Programlığı Başkanlığı (TEYDEB) tarafından destek programları yürütülmektedir Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı Proje Pazarları Destekleme Programı KOBİ Ar-Ge Başlangıç Destek Programı Teknoloji ve Yenilik Odaklı Girişimleri Destekleme Programı (TEKNOGİRİŞİM) Uluslararası Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı

3 TÜBITAK KOBI AR-GE BAŞLANGIÇ DESTEK PROGRAMI

4 KOBİ NEDİR? Küçük ve Orta Büyüklükte İşletme(KOBİ): “İkiyüzelli kişiden az” yıllık çalışan istihdam eden ve “yıllık net satış hasılatı ya da mali bilançosu toplamı yirmibeş milyon Yeni Türk Lirasını” aşmayan işletmeler “KOBİ” olarak adlandırılır. KOBİ olmanın birinci koşulu ; Yıllık çalışan, (istihdam edilen) sayısının 249 ve altı olması gerekir. İkinci koşul; aynı yılın net satış hasılatının ya da mali bilanço toplamının ayrı ayrı yirmibeş milyon Yeni Türk Lirasını aşmaması gerekir.

5 BU PROGRAMA NEDEN İHTİYAÇ DUYULMUŞTUR?
Ülkemizde, Ar-Ge faaliyetlerinin önemli bir bölümü büyük ölçekli işletmelerle sınırlı olup, ülke sanayinin %98’ini oluşturan KOBİ’lerin Ar-ge faaliyetleri istenilen düzeyin altında kalmıştır. Ülke kalkınmasında, sadece ileri teknolojilere odaklanmak değil, tüm sektörlerdeki teknoloji tabanının geliştirilmesi ve bilgiye dayalı faktörlerin özellikle KOBİ’lere yaygınlaştırılması önemlidir. KOBİ’lerin esnek yapıları bu firmaları yenilik faaliyetleri için büyük şirketlere oranla çok daha avantajlı kılabilmektedir.

6 Ancak KOBİ’ler, ölçek ekonomisinden kaynaklanan sıkıntıları, nitelikli personel eksiklikleri, yönetim yetersizlikleri ve finansmana erişim sorunları gibi nedenlerden dolayı çoğunlukla yenilik yapabilme potansiyellerini hayata geçirememektedirler. Ayrıca, KOBİ’lerin yaptıkları ürün ve süreç iyileştirme veya geliştirme faaliyetlerini sistematikleştirerek Ar-Ge ve yenilik projelerine dönüştürememeleri, proje hazırlama ve raporlama konusunda ciddi sorunlar yaşamaktadırlar.

7 Programın amacı nedir? Amaç; KOBI’lerin kurumsal, Araştırma-Geliştirme (Ar-Ge) nitelikli ve yenilikçi faaliyetler yapmaya özendirilmesi için bu nitelikteki proje harcamalarının uluslararası anlaşmalar çerçevesinde geri ödemesiz (hibe) olarak desteklenmesini hedeflemektedir.

8 PROGRAMIN HEDEFİ 1-Projeler ile sağlanacak desteklerle KOBİ’lerin,
daha rekabetçi olmaları, sistematik proje yapabilmeleri, katma değeri yüksek ürün geliştirebilmeleri, ulusal ve uluslararası destek programlarında daha etkin yer almaları hedeflenmektedir.

9 2- KOBİ’lerin bu programda desteklenen projeler ile, geliştirdikleri Ar-Ge yapabilme yetenekleriyle, yeni Ar-Ge projeleri hazırlayıp TÜBITAK Sanayi Araştırma Teknoloji Geliştirme ve Yenilik Projeleri Destekleme Programı’na başvurmaları beklenmektedir.

10 PROGRAMIN KAPSAMI KOBI Ar-Ge Başlangıç Destek Programı kapsamında;
yeni bir ürün üretilmesi, mevcut bir ürünün geliştirilmesi, iyileştirilmesi, ürün kalitesi veya standardının yükseltilmesi veya maliyet düşürücü nitelikte yeni tekniklerin, yeni üretim teknolojilerinin geliştirilmesi konularında, KOBI ölçeğindeki işletmelerin ilk iki projelerinin TÜBITAK tarafından desteklenmesi, izlenmesi, sonuçlandırılması ve sonuçların değerlendirilmesine yer verilir.

11 PROJELERE VERİLEN DESTEK SÜRESİ
Projede destek kapsamına alınan faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için gereken ve TÜBITAK tarafından kabul edilen süredir. Destek süresi proje bazında en fazla onsekiz aydır.

12 PROJE DESTEK BÜTÇESİ Bu programa başvuran projelerin azami bütçesi ve bu projelere uygulanacak destek oranı TÜBİTAK Bilim Kurulu tarafından belirlenir. 1- Programda uygulanacak destek oranı her dönem için sabit olup, %75 olarak belirlenmiştir, 2- Programa başvuruda bulunacak projelerin bütçesi (dörtyüzbin) YTL ile sınırlandırılmıştır.

13 PROJEDEN BEKLENİLEN ARGE AŞAMALARI
Kavram geliştirme, Teknolojik/teknik ve ekonomik yapılabilirlik etüdü, Geliştirilen kavramdan tasarıma geçiş sürecinde yer alan laboratuar ve benzeri çalışmalar, Tasarım, tasarım uygulama ve tasarım doğrulama çalışmaları, Prototip üretimi, Pilot tesisin kurulması, Deneme üretimi ve tip testlerinin yapılması, Satış sonrasında ürün tasarımından kaynaklanan sorunların çözümü faaliyetleri

14 PROGRAM TARAFINDAN DESTEKLENEN GİDERLER
1-Personel giderleri, Dönemsel desteklemeye esas harcama kapsamına alınacak Aylık maksimum maliyetlerine aşağıda belirtildiği şekilde sınırlama uygulanır Toplam çalışan sayısı 0–9 arasında olan firmalarda ilgili dönemde geçerli olan brüt asgari ücretin 20 katı, Toplam çalışan sayısı 10–49 arasında olan firmalarda ilgili dönemdeki brüt asgari ücretin 12 katı, Toplam çalışan sayısı 50–249 arasında olan firmalarda ilgili dönemdeki brüt asgari ücretin 8 katı,

15 2-Proje personeline ait seyahat giderleri (şehirlerarası ve uluslararası uçak, tren, otobüs, gemi ile yapılan ulaşım, konaklama giderleri), 3- Alet, teçhizat, yazılım ve yayın alım giderleri, Malzeme ve sarf giderleri, 4- Yurt içi ve yurt dışı danışmanlık hizmeti ve diğer hizmet alım giderleri, 5- Türkiye’deki üniversiteler, TÜBITAK’a bağlı Ar-Ge birimleri, özel sektör Ar-Ge kuruluşları ve benzeri Ar-Ge kurum ve kuruluşlarına yaptırılan Ar-Ge hizmet giderleri, 6-Türk Patent Enstitüsü’nden alınacak ulusal patent tescili, faydalı model tescili ve endüstriyel tasarım tescili ile ilgili giderler.

16 KİMLER BAŞVURU YAPABİLİR?
Programa başvuran firmalar Tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanan ” Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin Tanımı, Nitelikleri ve Sınıflandırılması Hakkında Yönetmelik”’teki KOBİ şartlarını taşıması gerekmektedir. Ayrıca firmanın daha önceden TÜBİTAK Sanayi Ar-Ge desteklerinden hiç faydalanmamış ya da en fazla bir projesinin destek almış olması gerekmektedir.

17 PROGRAMA NE ZAMAN BAŞVURU YAPILABİLİR?
Herhangi bir iş gününde proje öneri başvurusu yapılabilir, hazırlama kılavuzuna uygun olarak hazırlanarak TÜBITAK-Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı’na (TEYDEB) hitaben TÜBITAK’a yapılır. Fiilen başlatılmış veya başlatılacak bir proje için de başvuru yapılabilir.

18 ÖN DEĞERLENDİRME TÜBITAK’a başvurusu yapılmış proje önerisine proje numarası verilerek, proje konusu ile ilgili TÜBITAK-TEYDEB Teknoloji Grubu’ndan proje değerlendirme ve izleme sürecini yürütecek olan proje sorumlusu atanır. Proje önerisi proje sorumlusu tarafından ön değerlendirmeye alınır.

19 ÖN DEĞERLENDİRMEDE DİKKATE ALINACAK KRİTERLER
Ar-Ge niteliği, yenilikçi ve özgün yönleri, Amacı, sonuçları, kullanılacak yöntemler, Kuruluş ve ulusal düzeydeki teknolojik katkısı, Teknolojik değerlendirme/karşılaştırmalar, İş paketi tanımları, iş-zaman grafiği, İş paketi bazında bütçeleme, giderlere ilişkin açıklamalar, Personel bilgileri, Kuruluşun Ar-Ge olanakları, Kuruluşun proje çıktılarına ilişkin teknolojik ve ekonomik öngörüleri.

20 ÖNDEĞERLENDİRME SONUCU
İçerik ve biçim olarak yeterli bulunan proje önerisi, uzmanlıkları dikkate alınarak belirlenen bir ya da birden çok hakeme değerlendirilmek üzere gönderilir.

21 PROJE DEĞERLENDİRMESİ
Proje değerlendirmesi ön değerlendirme sonrası hakem ataması ile başlatılır. Projeyi değerlendirecek olan hakemler projenin ilgili olduğu teknoloji alanlarında uzmanlığı olan kişiler olmak kaydıyla genellikle üniversite ve araştırma kurumlarından seçilir. Hakem iletişim bilgileri firmaya yazılı olarak bildirilir. Hakemin firma ziyareti için ön temaslar hakem veya firma tarafından başlatılabilir.

22 HAKEM DEĞERLENDİRMESİ
Projeyi değerlendirecek hakemlerle TÜBITAK arasında sözleşme yapılır. Hakemler birbirlerinden ayrı ve bağımsız olarak Ar-Ge faaliyetlerinin gerçekleştirileceği kuruluşta inceleme yaparlar. İnceleme sonrasında hazırlanan Proje Önerisi Değerlendirme Raporu TÜBITAK’a iletilir.

23 PROJE KARAR AŞAMASI Proje önerisine ilişkin karar, kuruluş tarafından sunulan başvuru formu ile diğer ek bilgiler, hakemler tarafından hazırlanan rapor bilgi ve değerlendirmeler kullanılarak karar üretilir ve projenin destelenmesi ya da reddi kesinleştirilir, sonuç kuruluşa yazılı olarak iletilir. Başvuru tarihinden değerlendirme tarihine kadar en fazla 60 gün süre içinde karar verilmelidir.

24 SÖZLEŞME İMZALANMASI Desteklenmesi uygun bulunan projeler için TÜBITAK ile kuruluş/kuruluşlar arasında sözleşme imzalanır. Ortak projelerde, muhatap kuruluşun belirtildiği ve her bir kuruluşa ilişkin bilgilerin yer aldığı bir proje sözleşmesi düzenlenir.

25 SANAYİ AR-GE PROJELERİ DESTEKLEME PROGRAMI

26 Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı, 1995 yılından beri TÜBİTAK ile Dış Ticaret Müsteşarlığı (DTM) işbirliği içinde yürütülmektedir. Programı, firma düzeyinde katma değer yaratan kuruluşların Araştırma-Geliştirme (Ar-Ge) çalışmalarını teşvik etmek ve bu yolla Türk sanayisinin Ar-Ge yeteneğinin yükseltilmesine katkıda bulunmak üzere oluşturulmuştur.

27 “Araştırma-Geliştirme (Ar-Ge) Yardımına İlişkin Tebliğ” (Tebliğ), 
“Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Teknoloji ve Yenilik Destek Programlarına İlişkin Yönetmelik" “Sanayi Araştırma Teknoloji Geliştirme Ve Yenilik Projeleri Destekleme Programı Uygulama Esasları” uygun olarak yürütülen programın amacı, sanayi kuruluşlarının Ar-Ge Projelerine %60’a varan oranlarda hibe şeklinde destek sağlamaktır.

28 TEŞEKKÜR EDERİZ…


"TÜBİTAK SANAYİ AR-GE PROJE DESTEKLERİ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları