Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

İLACA BAĞLI AKCİĞER HASTALIKLARI

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "İLACA BAĞLI AKCİĞER HASTALIKLARI"— Sunum transkripti:

1 İLACA BAĞLI AKCİĞER HASTALIKLARI
Dr. Ragıp Özkan ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ RADYOLOJİ ABD

2 Hastaneye yatırılmak zorunda kalınan hastaların % 5’i
Hastane ölümlerinin % 0,3’ü S.J Ellis et al AJR 175, 2000

3 Tanı zor Klinik, radyolojik ve histopatolojik bulgular özellik göstermemekte

4 İlaç kullanımının bilinmesi
Akciğer hasarına yol açacak diğer nedenlerin olmaması Akciğer hasarının histolojik kanıtı

5 Biopsi Klinik ve radyolojik bulgular

6 Öksürük, nefes darlığı, yorgunluk, ateş, göğüs ağrısı, kilo kaybı
Akut, subakut, kronik

7 Direkt etki (toksik veya idiosinkratik)
Dolaylı etki Hastanın yaşı, birlikte oksijen alınımı, daha önce radyoterapi, diğer ilaçlarla etkileşim

8 Kemoterapötik ilaçlar
Antimikrobiyal ilaçlar Antiinflamatuvar ilaçlar Kardiyovasküler ilaçlar Kullanımı yasal olmayan maddeler

9 PATOLOJİK DEĞİŞİKLİKLER
Hidrostatik ödem ve artmış geçirgenlik ödemi Yaygın alveolar hasar (diffuse alveolar damage) Pulmoner hemoraji Organize pnömoni Eozinofilik pnömoni ve aşırı duyarlılık reaksiyonları Fibrozisin eşlik ettiği kronik interstisyel pnömonitis

10 PATOLOJİK DEĞİŞİKLİKLER
Sistemik lupus eritematozis Pulmoner vaskülit ve pulmoner hipertansiyon Bronşiolitis obliterans Veno-okluziv hastalık

11 Oluşan patolojik değişikliğe göre farklı radyografik görünüm (patern) oluşmakta
Her bir radyografik görünüm değişik ilaçlarla olabilmekte Bir ilaç birden fazla radyografik görünüm yapabilmekte Çoğu hastada radyografik görünüm özellik göstermemekte, ilaç kullanımı ile pulmoner değişikliklerinin ortaya çıkması arasında zamansal ilişki olması çok önemli

12 Nedeni açıklanamayan akciğer hastalığı
Gecikmeden tanı koyma önemli İlacın kesilmesi ve uygun tedavi

13 HİDROSTATİK ÖDEM Adriamisin Kokain

14 HİDROSTATİK ÖDEM Adriamisin Kokain

15 ARTMIŞ GEÇİRGENLİK ÖDEMİ
İnterleukin-2 Aspirin Nitrofurantoin Eroin Metotraksat Siklofosfamid

16 YAYGIN ALVEOLAR HASAR (ARDS) İLAÇLAR Şiddetli infeksiyon Travma
Mide içeriğinin aspirasyonu İnhalasyon Kollajen vasküler hastalıklar Akut interstisyel pnömoni İLAÇLAR

17 YAYGIN ALVEOLAR HASAR Bleomisin Busulfan Siklofosfamid Nitrofurantoin
Amiodaron Karmustin Paklitaksel Doketaksel Metotraksat Aspirin Narkotikler

18 YAYGIN ALVEOLAR HASAR

19 PULMONER HEMORAJİ Goodpasture sendromu
İdiopatik pulmoner hemosiderozis Küçük damar vaskülitleri Kollajen vasküler hastalıklar Trombositopeni Antikoagülanlar İlaç reaksiyonları

20 PULMONER HEMORAJİ Antikoagülanlar Amfoterisin B
Yüksek doz siklofosfamid Sitarabin Penisilamin Metotraksat Nitrofurantoin Fenitoin Karbamazepin Mitomisin Propiltiourasil

21 ORGANİZE PNÖMONİ İdiopatik İLAÇLAR İnfeksiyon
Kollajen vasküler hastalıklar Aspirasyon Hematolojik hastalıklar Organ transplantasyonu Radyoterapi İnflamatuvar barsak hastalıkları AIDS İLAÇLAR

22 ORGANİZE PNÖMONİ Penisilamin Amiodaron Asebotolol Fenitoin Minosiklin
Karbamazepin Mesalamin Sulfasalazin Hidrazalin İnterferon Amiodaron Asebotolol Minosiklin Nitrofurantoin Bleomisin Altın tuzları Siklofosfamid Metotreksat

23 ORGANİZE PNÖMONİ

24 ORGANİZE PNÖMONİ

25 EOZİNOFİLİK PNÖMONİ İLAÇLAR İdiopatik ve angitis Wegener granülamatozu
Poliartritis Kollajen vasküler hastalıklar Nedeni bilinen eozinofilik hastalıklar İlaçlar Parazitik hastalık Mantar Bronkosentrik granülomatozis İLAÇLAR

26 EOZİNOFİLİK PNÖMONİ Metotraksat Bleomisin Nitrofurantoin Prokarbozin
BCNU Siklofosfamid Non-streoidal anti-inflamatuvar ilaçlar Sulfonamid

27 EOZİNOFİLİK PNÖMONİ

28 KRONİK İNTERSTİSYEL PNÖMONİTİS VE FİBROZİS
İdiopatik Kollajen vasküler hastalıklar Aşırı duyarlılık pnömonitisi İnfeksiyon AIDS İLAÇLAR

29 NSIP ve UIP Nitrofurantoin Bleomisin Busulfan Amiodaron Metotraksat
Altın Penisilamin Bleomisin Busulfan Metotraksat Doksorubisin Karmustin

30

31

32 SLE Antikonvülzan Beta bloker Digital ilaçlar Altın Hidrazalin
Izoniazid Levodopa Nitrofurantoin Non-steroidal anti-inflamatuvarlar Penisilamin Penisilin Fenotiazin

33 BRONŞİOLİTİS OBLİTERANS
Altın Penisilamin Sulfasalazin

34 AMİODARON YAH OP Fibrozis ile birlikte kronik pnömonitis

35 AMİODARON

36 ASPİRİN VE SALİSİLATLAR
Kan salisilat seviyesi>40 mg/dl Artmış geçirgenlik ödemi

37 BLEOMİSİN Kemoterapötikler içerisinde en sık
Kümülatif doz (>400 mg) Ödem YAH Pnömonitis OP Aşırı duyarlılık pnömonitisi

38

39 KOKAİN Hidrostatik pulmoner ödem Artmış geçirgenlik ödemi Hemoraji
Gotway BM et al. Radiographics 2002;22:119

40 EROİN Artmış geçirgenlik ödemi
Gotway BM et al. Radiographics 2002;22:119

41 NİTROFURANTOİN Aşırı duyarlılık reaksiyonu
Kronik pnömonitis ve fibrozis Organize pnömoni

42 ATRA (all trans-retinoik asid) SENDROMU
ATRA, AML tedavisinde etkili bir ilaç Nefes darlığı, ateş, kilo kaybı, plevral ve perikardiyal sıvı Bazı olgularda mekanik ventilasyon gerektirecek kadar hipoksemi gelişebilir ATRA ile tedavi edilen hastaların % 25 kadarında bu yan etki ortaya çıkabilir Matür myeloid hücrelerin infiltrasyonu ve ödem oluşmakta Tedavi; ilaç kesilmesi ve steroid

43 Kemoterapi öncesi Kemoterapi uygulanırken

44

45 SONUÇ İlaç toksisitesine bağlı akciğer hastalıkları artmakta
Akciğer hasarı ilerleyici ve fatal olabildiği için erken tanı önemli İlaç tedavisi hikayesi, yeni veya ilerleyici solunum şikayetleri olan her hastada ilaç toksisitesi düşünülmeli Tanınması zor olduğu için sıklıkla akciğer toksisitesine yol açan ilaçların tipik histopatolojik ve radyolojik değişikliklerinin bilinmesi


"İLACA BAĞLI AKCİĞER HASTALIKLARI" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları