Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

İLACA BAĞLI AKCİĞER HASTALIKLARI Dr. Ragıp Özkan ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ RADYOLOJİ ABD.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "İLACA BAĞLI AKCİĞER HASTALIKLARI Dr. Ragıp Özkan ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ RADYOLOJİ ABD."— Sunum transkripti:

1 İLACA BAĞLI AKCİĞER HASTALIKLARI Dr. Ragıp Özkan ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ RADYOLOJİ ABD

2 Hastaneye yatırılmak zorunda kalınan hastaların % 5’i Hastaneye yatırılmak zorunda kalınan hastaların % 5’i Hastane ölümlerinin % 0,3’ü Hastane ölümlerinin % 0,3’ü S.J Ellis et al AJR 175, 2000

3 Tanı zor Tanı zor Klinik, radyolojik ve histopatolojik bulgular özellik göstermemekte Klinik, radyolojik ve histopatolojik bulgular özellik göstermemekte

4 İlaç kullanımının bilinmesi İlaç kullanımının bilinmesi Akciğer hasarına yol açacak diğer nedenlerin olmaması Akciğer hasarına yol açacak diğer nedenlerin olmaması Akciğer hasarının histolojik kanıtı Akciğer hasarının histolojik kanıtı

5 Biopsi Biopsi Klinik ve radyolojik bulgular Klinik ve radyolojik bulgular

6 Öksürük, nefes darlığı, yorgunluk, ateş, göğüs ağrısı, kilo kaybı Öksürük, nefes darlığı, yorgunluk, ateş, göğüs ağrısı, kilo kaybı Akut, subakut, kronik Akut, subakut, kronik

7 Direkt etki (toksik veya idiosinkratik) Direkt etki (toksik veya idiosinkratik) Dolaylı etki Dolaylı etki Hastanın yaşı, birlikte oksijen alınımı, daha önce radyoterapi, diğer ilaçlarla etkileşim Hastanın yaşı, birlikte oksijen alınımı, daha önce radyoterapi, diğer ilaçlarla etkileşim

8 Kemoterapötik ilaçlar Kemoterapötik ilaçlar Antimikrobiyal ilaçlar Antimikrobiyal ilaçlar Antiinflamatuvar ilaçlar Antiinflamatuvar ilaçlar Kardiyovasküler ilaçlar Kardiyovasküler ilaçlar Kullanımı yasal olmayan maddeler Kullanımı yasal olmayan maddeler

9 PATOLOJİK DEĞİŞİKLİKLER Hidrostatik ödem ve artmış geçirgenlik ödemi Hidrostatik ödem ve artmış geçirgenlik ödemi Yaygın alveolar hasar (diffuse alveolar damage) Yaygın alveolar hasar (diffuse alveolar damage) Pulmoner hemoraji Pulmoner hemoraji Organize pnömoni Organize pnömoni Eozinofilik pnömoni ve aşırı duyarlılık reaksiyonları Eozinofilik pnömoni ve aşırı duyarlılık reaksiyonları Fibrozisin eşlik ettiği kronik interstisyel pnömonitis Fibrozisin eşlik ettiği kronik interstisyel pnömonitis

10 PATOLOJİK DEĞİŞİKLİKLER Sistemik lupus eritematozis Sistemik lupus eritematozis Pulmoner vaskülit ve pulmoner hipertansiyon Pulmoner vaskülit ve pulmoner hipertansiyon Bronşiolitis obliterans Bronşiolitis obliterans Veno-okluziv hastalık Veno-okluziv hastalık

11 Oluşan patolojik değişikliğe göre farklı radyografik görünüm (patern) oluşmakta Oluşan patolojik değişikliğe göre farklı radyografik görünüm (patern) oluşmakta Her bir radyografik görünüm değişik ilaçlarla olabilmekte Her bir radyografik görünüm değişik ilaçlarla olabilmekte Bir ilaç birden fazla radyografik görünüm yapabilmekte Bir ilaç birden fazla radyografik görünüm yapabilmekte Çoğu hastada radyografik görünüm özellik göstermemekte, Çoğu hastada radyografik görünüm özellik göstermemekte, ilaç kullanımı ile pulmoner değişikliklerinin ortaya çıkması arasında zamansal ilişki olması çok önemli

12 Nedeni açıklanamayan akciğer hastalığı Nedeni açıklanamayan akciğer hastalığı Gecikmeden tanı koyma önemli Gecikmeden tanı koyma önemli İlacın kesilmesi ve uygun tedavi İlacın kesilmesi ve uygun tedavi

13 HİDROSTATİK ÖDEM Adriamisin Kokain

14 HİDROSTATİK ÖDEM Adriamisin Kokain

15 ARTMIŞ GEÇİRGENLİK ÖDEMİ İnterleukin-2 Aspirin Nitrofurantoin Eroin Metotraksat Siklofosfamid

16 YAYGIN ALVEOLAR HASAR (ARDS) Şiddetli infeksiyon Travma Mide içeriğinin aspirasyonu İnhalasyon Kollajen vasküler hastalıklar Akut interstisyel pnömoni İLAÇLAR

17 YAYGIN ALVEOLAR HASAR Bleomisin Busulfan Siklofosfamid Nitrofurantoin Amiodaron Karmustin Paklitaksel Doketaksel Metotraksat Aspirin Narkotikler

18 YAYGIN ALVEOLAR HASAR

19 PULMONER HEMORAJİ Goodpasture sendromu İdiopatik pulmoner hemosiderozis Küçük damar vaskülitleri Kollajen vasküler hastalıklar Trombositopeni Antikoagülanlar İlaç reaksiyonları

20 PULMONER HEMORAJİ Antikoagülanlar Amfoterisin B Yüksek doz siklofosfamid Sitarabin Penisilamin Metotraksat Nitrofurantoin Fenitoin Karbamazepin Mitomisin Propiltiourasil

21 ORGANİZE PNÖMONİ İdiopatik İnfeksiyon Kollajen vasküler hastalıklar Aspirasyon Hematolojik hastalıklar Organ transplantasyonu Radyoterapi İnflamatuvar barsak hastalıkları AIDS İLAÇLAR

22 ORGANİZE PNÖMONİ Amiodaron Asebotolol Minosiklin Nitrofurantoin Bleomisin Altın tuzları Siklofosfamid Metotreksat Penisilamin Fenitoin Karbamazepin Mesalamin Sulfasalazin Hidrazalin İnterferon

23 ORGANİZE PNÖMONİ

24

25 EOZİNOFİLİK PNÖMONİ İdiopatik İdiopatik ve angitis Wegener granülamatozu Poliartritis Kollajen vasküler hastalıklar Nedeni bilinen eozinofilik hastalıklar İlaçlar Parazitik hastalık Mantar Bronkosentrik granülomatozis İLAÇLAR

26 EOZİNOFİLİK PNÖMONİ Metotraksat Bleomisin Nitrofurantoin Prokarbozin BCNU Siklofosfamid Non-streoidal anti-inflamatuvar ilaçlar Sulfonamid

27 EOZİNOFİLİK PNÖMONİ

28 KRONİK İNTERSTİSYEL PNÖMONİTİS VE FİBROZİS İdiopatik Kollajen vasküler hastalıklar Aşırı duyarlılık pnömonitisi İnfeksiyon AIDS İLAÇLAR

29 NSIP ve UIP Bleomisin Busulfan Metotraksat Doksorubisin Karmustin Nitrofurantoin Amiodaron Altın Penisilamin

30

31 18-03-2005 26-02-2004

32 SLE Antikonvülzan Beta bloker Digital ilaçlar Altın Hidrazalin Izoniazid Levodopa Nitrofurantoin Non-steroidal anti- inflamatuvarlar Penisilamin Penisilin Fenotiazin

33 BRONŞİOLİTİS OBLİTERANS Altın Penisilamin Sulfasalazin

34 AMİODARON YAH OP Fibrozis ile birlikte kronik pnömonitis

35 AMİODARON

36 ASPİRİN VE SALİSİLATLAR Kan salisilat seviyesi>40 mg/dl Artmış geçirgenlik ödemi

37 BLEOMİSİN Kemoterapötikler içerisinde en sık Kümülatif doz (>400 mg) Ödem YAH Pnömonitis OP Aşırı duyarlılık pnömonitisi

38

39 KOKAİN Hidrostatik pulmoner ödem Artmış geçirgenlik ödemi Hemoraji Gotway BM et al. Radiographics 2002;22:119

40 EROİN Artmış geçirgenlik ödemi Gotway BM et al. Radiographics 2002;22:119

41 NİTROFURANTOİN Aşırı duyarlılık reaksiyonu Kronik pnömonitis ve fibrozis Organize pnömoni

42 ATRA (all trans-retinoik asid) SENDROMU ATRA, AML tedavisinde etkili bir ilaç Nefes darlığı, ateş, kilo kaybı, plevral ve perikardiyal sıvı Bazı olgularda mekanik ventilasyon gerektirecek kadar hipoksemi gelişebilir ATRA ile tedavi edilen hastaların % 25 kadarında bu yan etki ortaya çıkabilir Matür myeloid hücrelerin infiltrasyonu ve ödem oluşmakta Tedavi; ilaç kesilmesi ve steroid

43 Kemoterapi öncesi Kemoterapi uygulanırken

44 11-04-2005 20.04.2005 28-03-2005

45 SONUÇ İlaç toksisitesine bağlı akciğer hastalıkları artmakta İlaç toksisitesine bağlı akciğer hastalıkları artmakta Akciğer hasarı ilerleyici ve fatal olabildiği için erken tanı Akciğer hasarı ilerleyici ve fatal olabildiği için erken tanıönemli İlaç tedavisi hikayesi, yeni veya ilerleyici solunum İlaç tedavisi hikayesi, yeni veya ilerleyici solunum şikayetleri olan her hastada ilaç toksisitesi düşünülmeli Tanınması zor olduğu için sıklıkla akciğer toksisitesine yol açan Tanınması zor olduğu için sıklıkla akciğer toksisitesine yol açan ilaçların tipik histopatolojik ve radyolojik değişikliklerinin bilinmesi önemli


"İLACA BAĞLI AKCİĞER HASTALIKLARI Dr. Ragıp Özkan ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ RADYOLOJİ ABD." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları