Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

1 Prof.Dr.E.Handan Zeren Çukurova Üniversitesi ADANA İ laç Toksisitesi ve Akci ğ erler: Patolojik Bulgular.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "1 Prof.Dr.E.Handan Zeren Çukurova Üniversitesi ADANA İ laç Toksisitesi ve Akci ğ erler: Patolojik Bulgular."— Sunum transkripti:

1 1 Prof.Dr.E.Handan Zeren Çukurova Üniversitesi ADANA İ laç Toksisitesi ve Akci ğ erler: Patolojik Bulgular

2 2 www.pneumotox.com © Bu çok pahalı bir antiromatizmal ilaçtır! Neden? Akciğerleri- nize malolabilir!

3 3 İ laçların yol açtı ğ ı akci ğ er hasarı Pek çok histolojik patern ortaya çıkabilir Tek patolojik patern Mikst paternler Akut hasar paternleri Subakut hasar paternleri Kronik hasar paternleri

4 4 Bazı pulmoner ilaç reaksiyonları nispeten lokalize olabilir Uzun süredir tedavi gören bir hastada akut bir patoloji olarak ortaya çıkabilir Tedavi sona erdikten sonra geç komplikasyonlar ortaya çıkabilir Örne ğ in: Bischloroethyl nitrosourea (Çocukluk ça ğ ı beyin tümörleri tedavisi için) tedaviden yıllar sonra intersitisyel fibrozise yol açabilir

5 5 Tanı için akci ğ er biyopsisi gerekebilir Açık akci ğ er veya torakoskopik biyopsi önerilir BAL faydalı olabilir ve özellikle daha sık görülen enfeksiyon ve malignansi gibi patolojilerin ekarte edilmesine yardımcı olur

6 6 İ laçla ili ş kili akci ğ er reaksiyonunu destekleyen BAL bulguları: 1) Sitotoksik reaksiyonlar- Atipi (sitomegali, sitoplazmik eozinofili, bizar hücre ş ekli, nükleer hiperkromazi, belirgin nükleolus, multinükleasyon), Eozinofil artı ş ı, Ekstrasellüler lipoproteinöz debri

7 7 2) Pulmoner hemoraji, hemosiderinle yüklü alveoler makrofajlar 3) Lenfositik alveolitis – hücrelerin % 40-50 si lenfositlerdir CD8+ hücrelerde artı ş, CD4+ : CD8+ oranında dü ş me → hipersensitivite reaksiyonunu telkin eder Altın, metotraksat, azatioprin

8 8 4) Nötrofilik alveolitis – %5 ↓ nötrofil oranları dahi fibrozisi destekleyebilir 5) Eozinofilik alveolitis – % 5 ↓ eosinofil oranları dahil Kısa süre içinde geli ş mi ş akut allerjik reaksiyon 6) Lipoid pnömoni – mineral ya ğ içeren burun damlaları ve laksatifler

9 9 BAL toksisite olmaksızın ilaç etkilerini yansıtabilir Altın tedavisi – Alveolar makrofajlar, altın pnömonisi ve kronik romatoid akci ğ er hastalı ğ ı olmaksızın altın partiküllerini uzun süre ta ş ıyabilirler Amiodarone tedavisi – Alveoler makrofajlardaki lameller inklüzyonlar hastanın ilacı aldı ğ ının kanıtıdır, toksisite ile ilgili bilgi vermezler

10 10 Amiodarone

11 11 Amiodarone tedavisinde BAL bulguları: % 33 mikst % 26 nötrofilik % 21 lenfositik % 20 normal

12 12 Pulmoner ilaç toksisitesinde histolojik paternler: Pulmoner ödem Alveoler hemoraji (akut veya kronik) Diffüz alveoler hasar (DAH) Organize pnömoni UIP- benzeri Dif. hücresel intersitisyel infilt. Nonspesifik inters. pnömonia Lenfositik inters. pnömoni Granulomatöz inters. pnömoni Eozinofilik pnömoni (akut veya kronik) Küçük damar anjiitisi Metastatik kalsifikasyon Pulmoner arteriyel hipertansiyon Pulmonery veno-oklusiv hastalık Astım Konstrüktif bron ş iolitis Bron ş iektazi Milier nodüller Amfizem Bu paternlerin kombinasyonları

13 13 Pek çok ilaç, toksisitenin akut ve kronik formlarını olu ş turabilir

14 14 Nitrofurantoin En sık olarak üriner sistem enfeksiyonlarında kullanılan antimikrobik bir ajan Çok sayıda pulmoner toksisite olguları rapor edilmi ş (akut ve kronik) Aynı akci ğ erde farklı morfolojik paternler saptanabilir Akut → Subakut → Kronik

15 15 Nitrofurantoin

16 16 Nitrofurantoin

17 17 Nitrofurantoin Akut reaksiyon paterni eozinofilik pnömoniyi taklit edebilir – ve %90 hastada 2 hafta içinde ortaya çıkar Tip 1 hipersensitivite cevabıdır ve eozinofilik pnömoniden farklıdır Altta yatan sebep pulmoner ödemdir Kronik reaksiyonda vasküler sklerozun e ş lik etti ğ i intersitisyel inflamasyon ve fibrozis görülür

18 18 Nitrofurantoin Kronik nitrofurantoin toksisitesi, ço ğ u hastada tedavi sonrasında düzelecektir

19 19 Sulfasalazine İ nflamatuar barsak hastalı ğ ı Semptomlar 6 ay içinde Tedavi süresi, total kümülatif doz, günlük idame doz ile akci ğ er toksisitesi arasında bir ili ş ki yok Eozinofilik pnömoni Nonspesifik kronik intersitisyel pnömoni (K İ P) D İ P OP DAH ve pulmoner tromboemboli

20 20 Anti-inflamatuar ilaçlar- Altın tuzları Yakla ş ık %1 hastada akci ğ er toksisitesi ortaya çıkar Tedavi ba ş langıcından 2-6 ay sonra Romatoid akci ğ er hastalı ğ ına ba ğ lı morfoloji olarak yorumlanabilecek organize DAH, nonspesifik K İ P, OP paternleri Altın tedavisi sonlandırıldıktan sonra ço ğ u hasta iyile ş ir

21 21 Altın tuzları

22 22 Penisilamine Tedavi ba ş langıcından 18 gün - 7 yıl sonra Konstrüktif bron ş iolitis – hava yolları çevresinde yo ğ un mononükleer inflamasyon ve fibrozis Epitelyal nekroz Bazı olgularda lenfoid folliküller belirgindir – folliküler bron ş iolitis Havayolu de ğ i ş iklikleri – ilaca ba ğ lı? Romatoid hastalı ğ a ba ğ lı?

23 23 Penisilamine

24 24 Pulmoner – renal sendrom Vaskülit bulgusu olmaksızın diffüz alveoler hemoraji + Glomerulonefrit DAH Di ğ er patolojik paternler

25 25 Antiaritmik ilaçlar- Amiodarone Hastaların % 5-10’unda Günlük doz 400 mg → yüksek akciğer toksisite riski 60 ya ş üstü → yüksek akciğer toksisite riski Pek çok olgu ilacın kesilmesinden sonra iyileşir

26 26 Nonspesifik kronik intersitisyel pnömoni + intraalveoler köpük hücre akümülasyonu EM’da lamellöz cisimcikler Alveoler epitel, intersitisyel ve endotelyal hücrelerde de görülebilirler Plevral efüzyonun e ş lik etti ğ i plevral inflamasyon OP paterni Diffüz alveoler hasar (DAH) Amiodarone- reaksiyon paternleri

27 27 Amiodarone

28 28 Amiodarone

29 29 Antihipertansif ilaçlar Hexamethonium- artık kullanılmıyor 4-15 ay sonra Akut ve organize DAH OP paterni Propranolol Pulmoner ödem Eozinofilik pnömoni-benzeri sendrom

30 30

31 31 Akci ğ er toksisitesine yol açan en geni ş ve en önemli grup Malign hastalıkların kemoterapisi Bazı non-neoplastik hastalıkların tedavisi Sitotoksik ilaçlar

32 32 Alkile edici ajanlar: Busulfan KML tedavisi AC toksisitesine yol açtı ğ ı rapor edilen ilk ilaç % 4 hasta Total doz ≥500mg Latent period 1 ay- 12 yıl

33 33 Busulfan Bron ş ioler ve alveoler epitel hücre atipisinin e ş lik etti ğ i organize DAH Nukleus:sitoplazma oranları yüksek büyük hücreler Pleomorfizm Makronükleoller EM ile intranükleer inklüzyonlar K İ P Pulmoner ossifikasyon Alveoler proteinozis

34 34 Busulfan

35 35 Busulfan

36 36 Alkile edici ajanlar: Siklofosfamid Malignansiler, glomerulonefrit, Wegener granulomatozis Carmustine (BCNU) toksisitesini arttırır Latent period 2 hafta - 14 yıl

37 37 Siklofosfamid Organize DAH K İ P D İ P (deskuamatif intersitisyel pnömoni) – benzeri U İ P (Usual intersitisyel pnömoni) – benzeri OP Yama tarzında akut alveoler hemoraji

38 38 Alkile edici ajanlar: Carmustine (BCNU) Primer beyin tümörlerinin tedavisinde tek ajan olarak kullanıldı ğ ından pulmoner toksik etkisi bariz ş ekilde kanıtlanmı ş tır Kümülatif doz ile toksisitenin ili ş kisi vardır % 20-30 hasta (≥1.5 gr/m2 ilaç alan hastaların hemen hemen % 50’si) Yüksek mortalite oranları

39 39 Carmustine (BCNU) Akut ve organize DAH – en sık K İ P Gecikmi ş toksisite – NS İ P Predominant olarak üst zonlar Subplevral parankim Bilateral Pulmoner venooklüsiv hastalık (PVOD) Plevral hastalık Viseral plevrada fibrozis Bleb formasyonu - pnömotoraks

40 40 Sitotoksik antibiyotikler: Bleomisin Çe ş itli malign hastalıkların tedavisinde yaygın kullanım İ nsanlarda doza ba ğ ımlı toksisite % 3-5 hasta Risk faktörler: ≥400-450 ünite >70 ya ş Öncesinde veya e ş zamanlı torasik radyasyon Siklofosfamid ve yüksek doz cisplatin ile kombinasyon kemoterapi

41 41 Bleomisin DAH – Fatal Eozinofilik pnömoni OP PVOD

42 42 Bleomisin

43 43 Antimetabolitler: Metotreksat % 5-10 hasta Bilinen risk faktör yok Kümülatif doz ile ili ş kili de ğ il %10’dan daha dü ş ük toksisite

44 44 Methotreksate K İ P – nodüler Lenfositler, Plasma hücreleri, Histiositler, Multinükleer dev hücreler, Eozinofiller % 50 olguda Nadir olarak gev ş ek granülomlar

45 45 Methotreksate Hipersensitivite pnömonisi – benzeri RA ve psoriasis için dü ş ük doz tedavi alan hastalar, tedavi sonlandıktan sonra hızla iyile ş irler OP – gev ş ek granülomlar e ş lik edebilir DAH – sık de ğ il Pulmoner ödem – İ ntratekal uygulama + yama tarzında alveoler hemoraji

46 46 Methotreksate

47 47 Methotreksate

48 48 Ço ğ u pulmoner ilaç reaksiyonuna klinik olarak tanı konur ve az sayıdaki hastada biyopsiye gereksinim duyulur Patolog, klinisyene üzerinde çalı ş ılacak verileri vermelidir Paterni tarif etmeye çalı ş malı ve bahsedilen ilaçlarla ilgili olup olamayaca ğ ı ile ilgili yorum yapmalıdır

49 49 İ laca ba ğ lı geli ş en akci ğ er hastalı ğ ı tanısı pek çok di ğ er sebeplerin ekarte edilmesi ile gerçekle ş ir Ayırıcı tanıda fırsatçıl enfeksiyonlar öncelikle dü ş ünülmeli, kültürler, özel boyalar vs. uygulanmalıdır Pek cok ilaç tosisitesinin spesifik tedavisi yoktur,ancak ço ğ u olguda ilaç kesildi ğ inde reaksiyon da ortadan kalkmaktadır


"1 Prof.Dr.E.Handan Zeren Çukurova Üniversitesi ADANA İ laç Toksisitesi ve Akci ğ erler: Patolojik Bulgular." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları