Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

1 KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR. 2 3. KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR Faaliyet dönemi içinde geri ödenmesi gereken yabancı kaynakları kapsar. Mali borçlar(30),

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "1 KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR. 2 3. KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR Faaliyet dönemi içinde geri ödenmesi gereken yabancı kaynakları kapsar. Mali borçlar(30),"— Sunum transkripti:

1 1 KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR

2 2 3. KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR Faaliyet dönemi içinde geri ödenmesi gereken yabancı kaynakları kapsar. Mali borçlar(30), Ticari borçlar(32), Diğer borçlar(33), Alınan avanslar(34), Yıllara yaygın inşaat ve onarım hakedişleri (35), Ödenecek vergi ve diğer yükümlülükler(36), Borç ve gider karşılıkları(37), Gelecek aylara ait gelirler ve gider tahakkukları(38), Diğer kısa vadeli yabancı kaynaklar(39),

3 3 30.MALİ BORÇLAR İşletmelerin vadesi faaliyet dönemi ile sınırlı olan, kısa vadeli malî borçlarının izlenmesi için kullanılır. 303 İşletmeler arası malî borçlar hesabı Aynı idareye bağlı olarak faaliyet gösteren işletmelerin mevzuatları gereği birbirlerine olan kısa vadeli malî borçlar ile uzun vadeli yabancı kaynaklar ana hesap grubu içindeki işletmeler arası malî borçlar hesabında kayıtlı tutarlardan vadesi bir yılın altına inenlerin izlenmesi için kullanılır.

4 4 102 Bankalar 50.000.- (a) DSİ (Z) Bankasından yıl içinde ödenmek üzere 50.000.-TL kredi almıştır. 303 İşletmeler Arası Malî Borçlar 50.000.- b) İşletme aldığı krediyi vade sonunda 3.400.-TL faizi birlikte ödemiştir. 30.MALİ BORÇLAR 102 Bankalar 180.000.- 50.000.- 53.400.- 780 Finansman Giderleri 3.400.- 303 İşletmeler Arası Malî Borçlar

5 5 32.TİCARİ BORÇLAR İşletmenin ticari ilişkileri nedeniyle ortaya çıkan borçlarının izlenmesi için kullanılır. 320 Satıcılar Hesabı 326 Alınan Depozito ve Teminatlar Hesabı 329 Diğer Ticari Borçlar Hesabı

6 6 320 Satıcılar hesabı İşletmenin faaliyet konusu ile ilgili her türlü mal ve hizmet alımlarından kaynaklanan ticari borçlarının izlenmesi için kullanılır. 326 Alınan depozito ve teminatlar hesabı Üçüncü kişilerin belli bir işi yapmalarını, aldıkları bir değeri geri vermelerini sağlamak amacıyla ve belli sözleşmeler nedeniyle gerçekleşecek bir alacağın karşılığı olarak alınan depozito ve teminatların izlenmesi için kullanılır. 329 Diğer ticari borçlar hesabı Yukarıdaki hesap kalemlerinin kapsamına alınamayan borçların izlenmesi için kullanılır. 32.TİCARİ BORÇLAR

7 7 b) İşletmede kullanılmak üzere 200.000.-TL+KDV(%18) iş makinesi satın alınmıştır. 253 Tesis, Makina ve Cihazlar 200.000.- 320 Satıcılar 200.000.- 191 İndr. KDV 36.000.- 770 Genel Yönetim Giderleri 10.000.- (a) DSİ 10.000.-TL +%18 KDV tutarında temizlik ihalesi hakedişi ödenmek üzere kayıtlara alınmıştır. 191- İnd. KDV 1.800.- 320 Satıcılar 11.800.-

8 8 32.TİCARİ BORÇLAR 649 Diğer Olağan Gelir ve Karlar 400.- c) İşletmece alınan 10.000.-TL +%18 KDV tutarında mal için satıcının 400.-TL indirim yaptığı bildirilmiştir. 320 Satıcılar 11.800.- 400.-

9 9 32.TİCARİ BORÇLAR g) İşletmece alınan depozito Bay (K) dan olan alacağa mahsup edilmiştir. 100 Kasa 350.- h) İşletme Bay(K) dan 350.-TL depozito almıştır. 326 Alınan Depozito ve Tem. 350.- 120 Alıcılar 350.- 800.- 326 Alınan Depozito ve Tem. 350.-

10 10 32.TİCARİ BORÇLAR 679 Diğer Olağandışı Gelir ve Kârlar 350.- h) DSİ Bay(K) dan alınan 350.-TL depozitonun gelir kaydedilmesine karar verilmiştir. 326 Alınan Depozito ve Tem. 350.-

11 11 33. DİĞER BORÇLAR Herhangi bir ticari nedene dayanmadan meydana gelen borçların izlenmesi için kullanılır. 335 Personele Borçlar Hesabı 336 Diğer Çeşitli Borçlar Hesabı

12 12 335 Personele borçlar hesabı İşletmenin personeline olan ücret, ikramiye gibi borçlarının izlenmesi için kullanılır. 336 Diğer çeşitli borçlar hesabı Ticari olmayıp yukarıdaki hesaplardan hiçbirinin kapsamına alınamayan öğrenci hakkı, kira borçları, faiz borçları, mahiyeti tespit edilemeyen tutarlar ile emanet olarak nakden veya mahsuben tahsil edilen tutarlar gibi çeşitli borçların izlenmesi için kullanılır. 33. DİĞER BORÇLAR

13 13 770 Genel Yönetim Gid. 14.000.- a) İşletmede çalışanların aylık ücreti tahakkuk ettirilmiştir. 335 Personele Borçlar 9.800.- 360 Ödenecek Vergi ve Fonlar 3.100.- 33. DİĞER BORÇLAR 361 Ödenecek Sosyal Güv. Kes. 1.100.-

14 14 34. ALINAN AVANSLAR Gerek satış sözleşmeleri dolayısıyla gerekse diğer nedenlerle işletme tarafından üçüncü kişilerden alınan avansların izlenmesi için kullanılır. 340 Alınan Sipariş Avansları Hesabı 349 Alınan Diğer Avanslar Hesabı

15 15 340 Alınan sipariş avansları hesabı İşletmenin satış amacıyla gelecekte yapacağı mal ve hizmet teslimleri ile ilgili olarak peşin tahsil ettiği tutarların izlenmesi için kullanılır. 349 Alınan diğer avanslar hesabı İşletmenin aldığı diğer avansların izlenmesi için kullanılır. 34. ALINAN AVANSLAR

16 16 b) İşletmece 40.000.-TL+KDV (%18) tutarında mal satılmış ve avans mahsup edilerek kalanı için senet alınmıştır. 102 Bankalar 22.900.- a) İşletme satacağı mal karşılığında 22.900.-TL avans banka hesabına yatırılmıştır. 340 Alınan Sipariş Avansları 22.900.- 600 Yurtiçi Satışlar 47.200.- 34. ALINAN AVANSLAR 191 İnd. KDV 7.200.- 340 Alınan Sipariş Avansları 22.900.- 121 Alacak Sen. 24.300.-

17 17 36. ÖDENECEK VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER İşletmenin sorumlu veya mükellef sıfatıyla ödeyeceği vergi, resim, harç, kesinti, sigorta primi, sendika aidatları, icra taksitleri ile sosyal güvenlik kurumları ve diğer kamu idareleri adına tahsil edilen tutar veya paylar ile benzeri borçların izlenmesi için kullanılır. 360 Ödenecek Vergi ve Fonlar Hesabı 361 Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri Hesabı 362 Ödenecek Döner Sermaye Yükümlülükleri Hesabı 363 Ödenecek Döner Sermaye Katkı Payları Hesabı 364 İstihkaklardan Vergi Borçlarına Karşılık Yapılan Kesintiler Hesabı 365 İstihkaklardan Sosyal Güvenlik Kurumu Prim Borçlarına Karşılık Yapılan Kes.H. 366 Merkez Hissesi Hesabı 367 Katma Değer Vergisi Tevkifatları Hesabı 368 Vadesi Geçmiş, Ertelenmiş veya Taksitlendirilmiş Vergi ve Diğer Yük. Hes. 369 Ödenecek Diğer Yükümlülükler Hesabı

18 18 360 Ödenecek vergi ve fonlar hesabı İşletmenin ekonomik faaliyetlerde bulunmasının sonucu ilgili malî mevzuat uyarınca mükellef veya sorumlu sıfatıyla kendisine, personeline veya üçüncü kişilere ilişkin olarak ödenmesi gereken vergi, resim, harç ve fonların izlenmesi için kullanılır. 361 Ödenecek sosyal güvenlik kesintileri hesabı Sosyal güvenlik mevzuatı hükümlerine göre sosyal güvenlik kurumları adına nakden veya mahsuben tahsil edilen tutarların izlenmesi için kullanılır. 362 Ödenecek döner sermaye yükümlülükleri hesabı Döner sermayeli işletmelerce genel bütçeye aktarılacak tutarlar, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu payı, idare masraflarına katılma payı, amortisman payı, kâr payı, merkez hissesi gibi Hazineye veya ilgili idareye ödenecek gelir ve payların izlenmesi için kullanılır. 36. ÖDENECEK VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER

19 19 363 Ödenecek döner sermaye katkı payları hesabı Döner sermayeli işletmelerce, personele maaş dışında katkı payı, prim, huzur hakkı gibi değişik adlarla yapılan ödemelerin tahakkukunun izlenmesi için kullanılır. 364 İstihkaklardan vergi borçlarına karşılık yapılan kesintiler hesabı İstihkak sahiplerinin hakedişlerinden vergi borçlarına karşılık yapılan kesinti niteliğindeki tahsilatların izlenmesi için kullanılır. 365 İstihkaklardan sosyal güvenlik kurumu prim borçlarına karşılık yapılan kesintiler hesabı İstihkak sahiplerinin hakedişlerinden sosyal güvenlik kurumu prim borçlarına karşılık yapılan kesinti niteliğindeki tahsilatların izlenmesi için kullanılır. 36. ÖDENECEK VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER

20 20 366 Merkez hissesi hesabı 4/1/1961 tarihli ve 209 sayılı Sağlık Bakanlığına Bağlı Sağlık Kurumları İle Esenlendirme (Rehabilitasyon) Tesislerine Verilecek Döner Sermaye Hakkında Kanun gereğince, Sağlık Bakanlığınca belirlenecek oranların, adı geçen Bakanlığa bağlı işletmelerce, aylık gayrisafi hasılattan tahsil edilen tutarlara uygulanması sonucu tespit edilen merkez hissesi tutarlarının, Bakanlık Döner Sermaye Merkez Muhasebe Birimi hesabına aktarılmasının izlenmesi için kullanılır. 367 Katma değer vergisi tevkifatları hesabı İlgili mevzuat gereğince, inşaat taahhüt işleri, temizlik hizmetleri, özel güvenlik hizmetleri, makine, teçhizat ve demirbaşlara ait bakım ve onarım hizmetleri, personele verilen yemek servisi, danışmanlık ve denetim hizmetleri alımlarına ait bedel üzerinden hesaplanan katma değer vergisi tevkifat tutarlarının izlenmesi için kullanılır. 36. ÖDENECEK VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER

21 21 368 Vadesi geçmiş, ertelenmiş veya taksitlendirilmiş vergi ve diğer yükümlülükler hesabı Kanunî süresi içinde ödenmeyen vergi ve diğer yükümlülükler ile ertelenen veya taksitlendirilen vergi ve diğer yükümlülüklerin izlenmesi için kullanılır. 369 Ödenecek diğer yükümlülükler hesabı Özel bölümlerinde tanımlananlar dışında kalan yükümlülüklerin izlenmesi için kullanılır. 36. ÖDENECEK VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER

22 22 770 Genel Yönetim Gid. 14.000.- a) İşletmede çalışanların aylık ücreti tahakkuk ettirilmiştir. 335 Personele Borçlar 9.800.- 360 Ödenecek Vergi ve Fonlar 3.100.- 361 Ödenecek Sosyal Güv. Kes. 1.100.- 36. ÖDENECEK VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER

23 23 103 Verilen Çekler Ve Ödeme Emir. 14.000.- b) Vergi, sosyal güvenlik primleri ve ücretler ilgililerine hesaba aktarma yoluyla (ödeme emri düzenlenerek) ödenmiştir. 335 Personele Borçlar 9.800.- 360 Ödenecek Vergi ve Fonlar 3.100.- 361 Ödenecek Sosyal Güv. Kes. 1.100.- 36. ÖDENECEK VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER 9.800.- 1.100.- 3.100.-

24 24 391- Hes. KDV c) İşletme ay sonunda KDV hesapları ile ilgili kontrolleri yapmış ve doğan KDV vergi beyannamesini vergi dairesine vermiştir. 2.600.- 360 Öden.Ver. Fon. 191 İnd. KDV 1.400.- 190 Devreden KDV. 360.- 2.600.-360.-1.400.- 840.- 36. ÖDENECEK VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER

25 25 d) DSİ elde ettiği dönem karından 34.210.-TL kurumlar vergisi hesaplamış olup, karın hesaplandığı dönemde 27.000.-kurumlar vergisinden mahsup edilecek stopaj ve geçici vergi ödediği anlaşılmış ve vergi ödenmek üzere beyanname vergi dairesine gönderilerek tahakkuk ettirilmiştir. 370 Dönem Karı Vergi ve Yasal Yük. Karş. 371 Dönem Kar. Peşin Öden Vergi ve Diğer Yükm. 36. ÖDENECEK VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER 34.210.- 27.000.- 360 Ödenecek Vergi ve Fonlar 7.210.-

26 26 e) İşletme tahakkuk eden kurumlar vergisini zamanında ödeyemeyeceğini beyan ederek verginin tecil edilmesini talep etmiş ve vergi vergi dairesince 6 aylık tecil işlemine tabi tutulmuştur. 360 Ödenecek Vergi ve Fonlar 3.100.- 368 Vadesi Geçmiş Ertelenmiş Ver. 36. ÖDENECEK VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER 3.100.-

27 27 362 ÖDENECEK DÖNER SERMAYE YÜKÜMLÜLÜKLERİ HESABI İşletmelerce, (60 Brüt Satışlar + 64 Diğer Faaliyetlerden Olağan Gelir ve Kârlar +67 Olağandışı Gelir ve Kârlar gruplarındaki hesapların alacak toplamlarından; -61 Satış İndirimleri grubunda yer alan hesapların borç toplamları çıkarılarak bulunacak gayrisafi hasılattan tahsil edilen tutarlar üzerinden, Bakanlıkça belirlenen oranlarda ayrılacak genel bütçeye aktarılacak tutarlar

28 28 37.BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI Bilanço tarihinde belirgin olarak ortaya çıkan ancak tutarının ne olacağı kesin olarak bilinemeyen veya tutarı bilinmekle birlikte ne zaman tahakkuk edeceği bilinemeyen borçlar veya giderler için ayrılan karşılıkların izlenmesi için kullanılır. 370 Dönem Kârı Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük Karşılıkları Hesabı 371 Dönem Kârının Peşin Ödenen Vergi ve Diğer Yükümlülükleri Hesabı (-) 372 Kıdem Tazminatı Karşılığı Hesabı 373 Maliyet Giderleri Karşılığı Hesabı 379 Diğer Borç ve Gider Karşılıkları Hesabı

29 29 a) İşletme elde ettiği dönem karından 34.210.-TL kurumlar vergisi hesaplanmıştır. 691 Dönem Karı Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük. 370 Dönem Karı Vergi ve Yasal Yükm. Karşılıkları 34.210.- 37.BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI

30 30 d) İşletme elde ettiği dönem karından 34.210.-TL kurumlar vergisi hesaplamış olup, karın hesaplandığı dönemde 27.000.-kurumlar vergisinden mahsup edilecek stopaj ve geçici vergi ödediği anlaşılmış ve vergi ödenmek üzere beyanname vergi dairesine gönderilerek tahakkuk ettirilmiştir. 370 Dönem Karı Vergi ve Yasal Yük. Karş. 371 Dönem Kar. Peşin Öden Vergi ve Diğer Yükm. 34.210.- 27.000.- 360 Ödenecek Vergi ve Fonlar 7.210.- 37.BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI 371 ??? 27.000.-

31 31 371 Dönem Kârından Peşin Ödenen Vergi Ve Diğer Yükümlülükleri Hesabı 193 Peşin Ödenen Vergiler ve Fonlar Hesabı 37.BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI 27.000.-

32 32 39. DİĞER KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR Kısa vadeli yabancı kaynak niteliğinde olup yukarıdaki gruplara dâhil edilemeyen tutarların izlenmesi için kullanılır. 391 Hesaplanan Katma Değer Vergisi Hesabı 393 Merkez ve Şubeler Cari Hesabı 397 Sayım ve Tesellüm Fazlaları Hesabı 399 Diğer Çeşitli Yabancı Kaynaklar Hesabı

33 33 398. SAYIM VE TESELLÜM FAZLALARI Sayımlar sonunda tespit edilen kasa, stok ve maddi duran varlıklar fazlalarıyla, üniteler arası yollamada ortaya çıkan fazlaların geçici olarak kayıt edileceği hesaptır.

34 34 100-Kasa Hesabı 245.- a) 20.09.2008 tarihinde yapılan kasa sayımında 245.-TL fazlalık tespit edilmiştir. 397-Sayım ve Tesellüm Fazlaları Hs. 245.- 398. SAYIM VE TESELLÜM FAZLALARI 150 İlk Madde ve Malz 560.- b) Dönem sonunda muhasebe dışı envanter çalışmaları sırasında 560.- TL ilk madde ve malzeme fazlalığı tespit edilmiştir. 397-Sayım ve Tesellüm Fazlaları Hs. 560.-

35 35 UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR

36 36 4. UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR Vadesi faaliyet dönemini aşan uzun vadeli yabancı kaynakları kapsar. Mali Borçlar (40), Ticari Borçlar (42), Diğer Borçlar (43), Alınan Avanslar (44), Borç ve Gider Karşılıkları (47), Gelecek Yıllara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları (48), Diğer Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar (49)

37 37 102 Bankalar 350.000.- a) DSİ (Z) Bankasından yıl içinde ödenmek üzere 350.000.-TL kredi almıştır. 403 İşletmeler Arası Malî Borçlar Hesabı 350.000.- b) DSİ dönem sonunda daha önceki yıllarda alınmış olan kredinin vadesinin bir yılın altına düştüğünü tespit etmiştir. 40.MALİ BORÇLAR 350.000.- 403 İşletmeler Arası Malî Borçlar Hesabı 303 İşletmeler Arası Malî Borçlar Hesabı

38 38 ÖZKAYNAKLAR

39 39 5. ÖZKAYNAKLAR Varlıklar toplamı ile yabancı kaynaklar arasındaki farkın izlenmesi için kullanılır. Ödenmiş sermaye, Sermaye yedekleri, Kâr yedekleri, Geçmiş yıllar kârları, Geçmiş yıllar zararları, Dönem net kârı (zararı),

40 40 50. ÖDENMİŞ SERMAYE 500 Sermaye hesabı İşletmeye tahsis edilen sermaye tutarları ile öz kaynaklar ana hesap grubundaki diğer hesaplarda kayıtlı tutarlardan bu hesaba aktarılmasına karar verilenlerin izlenmesi için kullanılır. 501 Ödenmemiş sermaye hesabı (-) İşletmeye tahsis edilen sermayenin ödenmemiş kısmının izlenmesi için kullanılır.

41 41 501 Ödenmemiş Sermaye 100.000.- a) DSİ 100.000.-TL sermaye konulmuştur. 500 Sermaye 100.000.- 500. SERMAYE 100 Kasa 45.000.- b) 100.000.-TL sermaye ile kurulan DSİ ne sermaye taahhüdünün 45.000.-kısmı nakden kalanı için ise kamyon verilmiştir. 254 Taşıtlar 55.000.- 501 Ödenmemiş Sermaye 100.000.-

42 42 570 Geçmiş Yıllar Karları 24.000.- c) DSİ elde ettiği 24.000.-karın sermayeye eklenmesine karar verilmiştir. 500 Sermaye 24.000.- 500. SERMAYE

43 43 52. SERMAYE YEDEKLERİ Yeniden değerleme değer artışları gibi sermaye hareketleri dolayısıyla ortaya çıkan ve işletmede bırakılan tutarların izlenmesi için kullanılır. 522 Maddi duran varlıklar yeniden değerleme artışları hesabı İşletmenin aktifinde kayıtlı maddi duran varlık kalemlerinin yeniden değerlemesinden oluşan değer artışlarının izlenmesi için kullanılır.

44 44 54. KÂR YEDEKLERİ Kanun ya da çeşitli nedenlerle alınan kararlar uyarınca ayrılan fonların izlenmesi için kullanılır. 549 Özel fonlar hesabı Mevzuatları gereği işletmede bırakılması ve tasarrufu zorunlu olan fonların izlenmesi için kullanılır.

45 45 570 Geçmiş yıllar kârları hesabı Geçmiş faaliyet dönemlerinde ortaya çıkan kârların ilgili hesaplara aktarılıncaya kadar izlenmesi için kullanılır. 580 Geçmiş yıllar zararları hesabı (-) Geçmiş faaliyet dönemlerinde ortaya çıkan dönem zararlarının izlenmesi için kullanılır. 590 Dönem net kârı hesabı İşletmenin faaliyet dönemine ilişkin vergi sonrası net kâr tutarının izlenmesi için kullanılır. 591 Dönem net zararı hesabı (-) İşletmenin faaliyet dönemine ilişkin net zarar tutarının izlenmesi için kullanılır.

46 46 690 Dönem Karı veya Zararı 54.000.- a) DSİ dönem sonu işlemleri sonrasında 54.000.-TL kar etmiştir. 692 Dönem Net Karı veya Zararı 54.000.- b) Dönem karı bilanço hesaplarına aktarılmıştır. 59. DÖNEM NET KARI (ZARARI) 590 Dönem Net Karı 54.000.- 692 Dönem Net Karı veya Zararı 54.000.-

47 47 c) Dönem başında geçmiş yıl elde edilen kar geçmiş yıllar karları hesabına aktarılmıştır. 59. DÖNEM NET KARI (ZARARI) 590 Dönem Net Karı 54.000.- 570 Geçmiş Yıllar Karları 54.000.- d) Geçmiş yıllar karları hesabında kayıtlı karın sermayeye eklenmesine karar verilmiştir. 54.000.- 570 Geçmiş Yıllar Karları 124.000.-54.000.- 500 Sermaye 54.000.-


"1 KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR. 2 3. KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR Faaliyet dönemi içinde geri ödenmesi gereken yabancı kaynakları kapsar. Mali borçlar(30)," indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları