Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Miyokard ve perikard hastalıkları Dr. Osman Küçükosmanoğlu Sağlık Sunumları:

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Miyokard ve perikard hastalıkları Dr. Osman Küçükosmanoğlu Sağlık Sunumları:"— Sunum transkripti:

1 Miyokard ve perikard hastalıkları Dr. Osman Küçükosmanoğlu Sağlık Sunumları: http://hastaneciyiz.blogspot.com

2 Kardiyomiyopati Konjenital kalp hastalığı dışında nedenlere bağlı miyokard hastalığı Primer veya idiopatik Sekonder: enfeksiyon, endokrin-metabolizma ve beslenme bozuklukları,kollojen doku hastalıkları, ilaç ve toksinler, nöromüsküler hastalıklar, kan hastalıkları, tümörler.

3 Yapısal ve fonksiyonel sınıflama Dilate kardiyomiyopati (en sık) Hipertrofik kardiyomiyopati Restriktif kardiyomiyopati Aritmojenik sağ ventrikül displazisi

4

5

6

7 Dilate kardiyomiyopati Ventriküllerin (daha çok LV) dilatasyonu sonucu kardiyomegali oluşur. Beraberinde değişik derecelerde ventrikül hipertrofisi de görülür. Olguların çoğunda etiyoloji bulunamaz. (Genetik? Geçirilmiş miyokardit?) % 2-15 aktif miyokardit % 20 familyal (OD, OR, X’e bağlı veya) mitokondriyal geçiş

8 Dilate KMP klinik Tüm yaşlarda görülebilir. Başlangıç çoğu kez sinsidir. Kalp yetersizliği semptomları.  Pulmoner ve sistemik konjesyon bulguları Dispne, çabuk yorulma, öksürük, ral, wheezing, hepatomegali, venöz dolgunluk, ödem, abdominal ağrı, iştahsızlık, bulantı, büyüme geriliği.  Adrenerjik aktivasyona ait bulgular Taşikardi, terleme.

9 Dilate KMP tanı EKG: atriyal ve ventriküler hipertrofi. Non- spesifik T dalga değişikliği. Tele: Kardiyomegali, pulmoner konjesyon. EKO: Dilatasyon, yetersiz kasılma, AY, MY, pulmoner HT.

10 Dilate KMP tele

11 Dilate KMP tedavi Nedene yönelik tedavi Dekonjestif tedavi Digoksin Beta bloker (karvedilol) Karnitin Aspirin Transplantasyon

12 Dilate KMP prognoz Genellikle progresif Ani kardiyak ölüm  Ventriküler aritmiler  Pulmoner ve sistemik tromboemboli

13 Hipertrofik KMP Hipertrofik obstruktif KMP, İdiopatik subaortik stenoz, asimetrik septal hipertrofi Olguların % 25’i obstrüktif (SAM) Masif ventriküler hipertrofi; başta septum olmak üzere tüm sol LV, bazen RV. LV’nin kompliyansı bozulur. Sistolik fonksiyonlar yeterli, diyastolik doluş bozuktur.

14 Hipertrofik KMP

15 Obstruktif tip HKMP

16 Hipertrofik KMP epidemiyoloji Otozomal dominant geçiş, değişken penetrans. Her yaşta başlayabilir, klinik adölesan dönemde oturur. Mutasyonlar:  Kardiyak beta miyozin ağır-zincir geni kromozom 14 (%30-40)  Kardiyak tropotonin T geni, kromozom 13  Alfa-tropomiyozin geni  Kardiyak miyozin bağlayıcı protein C geni

17 Hipertrofik KMP klinik Çocukluk çağında çoğu asemptomatik. % 50’si üfürümle (sistolik ejeksiyon)gelir. Üfürüm, eksersizden hemen sonra, valsalva ve ayağa kalkınca artar. Halsizlik, çabuk yorulma, efor dispnesi, anjina pektoris, senkop. Asemptomatik olgularda bile ilk semptom ani kardiyak ölüm olabilir.

18 Hipertrofik KMP tanı EKG: LV hipertofisi, ST ve T değişikliği Tele: Kardiyomegali. EKO: Hipertrofi, SAM, LVOT’de gradient.

19 Hipertrofik KMP tedavi Yarışma sporları kısıtlanır. Beta bloker Kalsiyum kanal blokerleri Amiodaron İmplantable cardioverter-defibrilatör(ICD) Çift odacıklı kalp pili. Cerrahi tedavi Alkol ablasyonu

20 Diabetik anne bebeği ve HKMP Diabetik anne bebeklerinde en sık görülen kalp hastalığı Genellikle aylar içinde geriler Az sayıda hastada obstrüktif olabilir.

21 Restriktif kardiyomiyopati Azalmış ventriküler komplians nedeniyle diyastolik doluş bozuktur- konstrüktif perikarditi andırır. İdiopatik, veya sekonder (amilodozis, skleroderma vs) Dispne, ödem asit, hepatomegali, venöz dolgunluk, pulmoner konjesyon görülür. EKG: Belirgin P dalgaları Tele: Hafif-orta kardiyomegali EKO: Atriyumlar geniş, ventriküller normal veya hafif geniş, sistolik fonksiyonlar normal, diyastolik fonksiyonlar bozuk

22 Miyokardit Viral: koksaki B, A. Adenovirus, HIV, ekovirus, rubella, varisella, influenza, kabakulak, kızamık, poliomyelit, vs. Bakteri: difteri, mikoplazma, meningokok, leptosiporzis, lyme hastalığı, tifo, tbc vs. Riketsiya: psittakozis, coksiella Parazit: Toxo, chagas hst. Ekinokokis, Fungal: histoplazmozis, aktinomikozis.

23 Perikardit

24 Perikardiyal effüzyon’da eko

25 Viral ve Akut Benign Perikardit Eşanlamı kullanılıyor Koksaki B, influenza, ekovirus, adenovirus Patogenez: ? Viral hastalığa karşı hipersensitivite ? Klinik genellikle hafif, tedavi semptomatik (antiinflamatuar) Nadiren tamponad gelişir

26 Purülan Perikardit En sık etken s. aureus, h.influenza b, n. menenjitis. Tedavi edilmezse mortal Tedavi: Drenaj, antibiyotik

27 Tbc perikardit Konstrüktif perikarditin en sık nedeni. Genellikle AC tbc’ye eşlik eder Tedavi: anti tbc, perikardiektomi.

28 Diğer nedenler ARF JRA Üremik perikardit Neoplazmlar Postperikardiotomi sendromu Hipotirodi Kanma diyatezi Travma FMF Sağlık Sunumları: http://hastaneciyiz.blogspot.com


"Miyokard ve perikard hastalıkları Dr. Osman Küçükosmanoğlu Sağlık Sunumları:" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları