Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

1 PATOLOJİ ÇALIŞMA SORULARI 1 Tıp III Komite III 2006 C. Ü. T. F. D. III Başkanı Gökçe DÜNDAR

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "1 PATOLOJİ ÇALIŞMA SORULARI 1 Tıp III Komite III 2006 C. Ü. T. F. D. III Başkanı Gökçe DÜNDAR"— Sunum transkripti:

1 1 PATOLOJİ ÇALIŞMA SORULARI 1 Tıp III Komite III 2006 C. Ü. T. F. D. III Başkanı Gökçe DÜNDAR cutf@cumhuriyet.edu.tr dr.gokcedundar@hotmail.com

2 2 Erişkinde sinüzit en sık hangi paranazal sinüste lokalizedir? a)Frontal b)Maxillar c)Ethmoid d)Sfenoid e)Hiçbiri

3 3 Hangisi üst solunum yolunun nekrotizan lezyonlarından değildir? a)Fungal enfeksiyonlar b)Wegener granülomatozisi c)Malign lenfomalar d)Letal Midline granülomu e)Polimorfik retiküloz, nazal anjiosentrik T cell lenfoma

4 4 - Adült erkeklerde 30-50 yaş arasında sıktır, -Nazal obstrüksiyon ve epistaksise neden olabilen, -Sıklıkla tek taraflı ve HPV ile birlikte olabilen Üst solunum yollarının benign tümörü hangisidir? a)Nazofaringeal anjiofibrom b)Skuamoz hücreli karsinom c)Olfaktor nöroblastom d)Sinonazal papillom e)Lipom

5 5 Burun tavanının posterolateralinden gelişen, nazal obstrüksiyon ve epistaksise neden olabilen, endotelini F VII, stromasını vimentin ve testesteron ile boyadığımız ü.s.y. benign tümörü? a)Sinonazal papillom b)Lipom c)SCC d)Olfaktor nöroblastom e)Nazofaringeal anjiofibrom

6 6 Sinonazal CA’un tedavilerinden biri olan RT’nin uygulamasında bakılacak en önemli faktör hangisidir? a)Tümörün yaygınlığı (Stage) b)Tümörün diferensiasyonu (Grade) c)Tümörün rekürrensi d)Tümörün lokalizasyonu e)Tümörün primer ya da sekonder orjinli oluşu

7 7 En sık Rosenmüller fossasında lokalize olan ü.s.y.’nun malign tümörü hangisidir? a)Nazofaringeal anjiofibrom b)Sinonazal papillom c)Olfaktor nöroblastom d)Nazofaringeal karsinom e)Malign lenfoma

8 8 Nazofaringeal karsinomun RT’ye daha duyarlı olan ve iyi prognozlu tipi hangisidir? a)Keratinize tip b)Non-keratinize tip c)Diferansiye tip d)An-diferansiye tip e)Hiçbiri

9 9 Olfaktor mukozadan gelişen nadir tümörlerden olan, 15 ve 55 olmak üzere bimodal yaş piki olan en sık nazal fossanın tavanında (olfaktor mukozada) lokalize tümör hangisidir? a)Lenfoma b)Nöroblastoma c)Plasmostom d)Rabdomyosarkom e)PNET sarkomu

10 10 Ses sanatçılarında, imamlarda ve hocalarda görülebilen en sık vokal kordun ön 1/3’ünde lokalize olan nedir? a)Papillom b)Laringeal nodül c)Kontakt ülser d)İnvaziv karsinom e)Hiçbiri

11 11 Erkek CA’ların %2.2’sini oluşturan, vokal kordun mobil anterior kısmında lokalize olan, ses kısıklığı, disfaji ve hemoptiziye neden olan tümör hangisidir? a)Laringeal nodül b)Kontakt nodül c)İnvaziv karsinom d)Nöroblastom e)PNET sarkomu

12 12 RT ve cerrahiye en iyi cevap veren ve en sık görülen invaziv karsinom tipi? a)Glottik b)Supraglottik c)Transglottik d)Subglottik e)Hiçbiri

13 13 Gerçek kord vokalleri etkileyen ve 1cm’den fazla yayılımı olan invaziv karsinom tipi? a)Glottik b)Supraglottik c)Transglottik d)Subglottik e)Hiçbiri

14 14 ASİNUS için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? a)Resiratuvar bransiol, alveolar duktus ve alveollerden oluşur. b)Terminal bronşiolun distalinde yer alırlar. c)3-5 asinus birlikte lobülü oluşturur. d)Distaline gidildikçe elastik lif, düz kas yoğunluğu azalır. e)Terminal respiratuvar ünittir.

15 15 Bronş ve bronşiol epitelinin sekretuar ve epitel tamirinden sorumlu ana hücresi hangisidir? a)Bazal hücreler b)Silyalı ve seröz hücreler c)Klara hücreleri d)Goblet hücreleri e)Kultischisky hücreleri

16 16 Alveol sekresyonunu (sürfaktan) sağlayan ve hasarını tamir eden temel hücre hangisidir? a)Tip I pnömositler b)Tip II pnömositler c)Alveolar makrofaj d)İnterstisyel dokudaki mast h. e)Seröz hücreler

17 17 Konjenital lober aşırı havalanma için hangisi yanlıştır? a)Akciğerin üst loblarından birini veya sağ orta lobunu etkiler. b)Bronşial kantilajda yetersizlikler mevcuttur. c)Temel defekt lober bronşların parsiyel obstrüksiyonudur. d)Gerçek bir amfizem değildir. e)Doku destrüksiyonu vardır, buna bağlı olarak alveol boşluklarında aşırı havalanma olur.

18 18 Hangisi bilateral multifokal akciğer lezyonudur? a)Mezenşimal kistik hamartom b)Kazanılmış kistik hastalıklar c)Bronkopulmoner sekestrasyon d)Kistik adenomatoid transformasyon e)Konjenital lober aşırı havalanma

19 19 Stafilokok pnömonisi ile ilgili hangisi yanlıştır? a)Sekonder pnömoni etkenidir b)S. aureus k. pulmoner hastalığı olan, hastanede yatan, entübe edilmiş hastalarda primer pnömoni nedenidir. c)S. aureus i.v. ilaç bağımlılığı olanlarda pnömoni ile birlikte sol kalp myokarditi’ne neden olur. d)Bu pnömonide akciğerin yamalı görünümü mevcuttur. e)Multipl abse formları ile birlikte bronkopnömoniye neden olur.

20 20 Bakteriyel pnömonide inflamatuar cevabın sırası hangi şıkta doğru verilmiştir? a)İyileşme – Konjesyon - Kırmızı hepatizasyon - Gri hepatizasyon b)Konjesyon – İyileşme - Kırmızı hepatizasyon - Gri hepatizasyon c)İyileşme - Kırmızı hepatizasyon - Gri hepatizasyon - Konjesyon d)Konjesyon - Kırmızı hepatizasyon - Gri hepatizasyon - İyileşme e)Konjesyon - Gri hepatizasyon – İyileşme - Kırmızı hepatizasyon

21 21 Aşağıdakilerden hangisi plevra yaprakları arasında yoğun spüratif inflamasyonla karakterize bakteriyel pnömoni komplikasyonudur? a)Abse b)Amfizem c)Artrit d)Ampiyem e)İnfektif endokardit

22 22 Hangisi atipik pnömoni etkeni değildir? a)Klabciella b)Klamidya c)Riketsiya d)Virüsler e)Myc. pnömonia

23 23 Hangi durumda tuberkulin testi yanlışlıkla (+) çıkabilir? a)Bazı viral enfeksiyonlarda b)Atipik mikobakteri enfeksiyonları c)Sarkoidoz d)Malnutrisyon & Hodgkin hastalığı e)İmmün süpresyonlar & şiddetli aktive tbc.

24 24 Mycobacterium tbc. duvarındaki “Kord faktorü” ile ilgili hangisi yanlıştır? a) Yüzey glikoprotein tabaksıdır. b) Basilin invitro gelişiminden sorumludur. c) Virülan formlarında bulunur. d)Granülom ve dev hücre oluşumundan sorumludur. e)Asite dirençli oluşunu sağlar.

25 25 Primer tbc.’un kan yoluyla yayılmasıyla oluşan tbc. hangisidir? a)Progressif pulmoner tbc. b)Milier tbc. c)İzole organ tbc. d)Endobronşiyal, endotrakeal, laringeal tbc. e)İntestinal tbc.

26 26 İntestinal tbc. için yanlış olanı işaretleyiniz. a)Myc. bovis en sık etkendir. b)Kontamine süt içimi ile primer olarak görülebilir. c)Enfekte balgamın yutulması sonucu sekonder tbc.’un komplikasyonu olarak görülebilir. d)Özellikle ileumda lenfoid doku üzerindeki mukozada ülseratif odaklar oluşturur. e)Tbc. ülseri tipik olarak bağırsağın uzun eksenine paraleldir.

27 27 Aşağıdakilerden hangisi izole organ tbc.’udur? a)Milier pulmoner hastalık b)İntestinal tbc. c)POTT hastalığı d)Endobronşial tbc. e)Endotrakeal tbc.

28 28 Azalmış anteryal O 2 basıncı ve akciğer yumuşaklığının azalması ile karakterize “diffuz alveolar hasarlı” morfolojisi olan ve genellikle pulmoner ödemin eşlik ettiği hastalık aşağıdakilerden hangisidir? a)Pulmoner konjesyon ve ödem b)Pulmoner emboli c)Pulmoner hemoraji ve infarkt d)ARDS e)Pulmoner hipertansiyon

29 29 Hangisi ARDS(ERDS) nedeni değildir? a)İnfeksiyonlar (sebsis, myc., pnömosistis, milier tbc.) b)Fiziksel zedelenmeler (travma, yanıklar, radyasyon) c)İrritanların solunması ve kimyasal zedelenmeler d)Sol kalp yetmezliği e)Hematolojik durumlar (transfüzyonlar, dissemine intravascular coagulation)

30 30 ERDS’in nedenlerinden biri olan sebsiste ; adezyon moleküllerinin nötrofillerin yüzeyine yapışmasını sağlayan kompleman sistem elemanı aşağıdakilerden hangisidir? a)C3b b)C1a c)C7b d)C5a e)C9

31 31 ERDS için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? a)ERDS %50 mortaldır. b)Alv-kapiller membrandaki permeabilite artışı ne kadar yüksek ise prognoz o kadar kötü olur. c)Tedavi için hastalara ilk önce O 2 verilir. d)Alveolar eksuda m.o. için enfeksiyon ortamı oluşturur. e)Kronikleşirse interstisyel fibrozis olabilir veya 4-6 ay içinde solunum fonksiyonu normale döner.

32 32 Akciğer embolisi için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? a)En sık nedeni venöz veya sağ kardiak kaynaklı trombüslerdir. b)Pulmoner embolilerin %95’inde kaynak alt ekstremitelerin büyük derin venleridir. c)Büyük damarların insitu trombüsleri sıktır, pulmoner hipotansiyonda görülür. d)Emboli insidansı genel nedenler ile hastaneye yatanlarda %1’dir. e)Bu insidans şiddetli yanık, travma ve fraktürden ölen hastalarda %30’dur.

33 33 Akciğer tromboembolisi için yanlış ifadeyi bulunuz. a)Emboli pulmoner arter veya ana dallarını tam tıkayabilir ya da bifürkasyona oturabilir. b)Sağ kalbin akut dilatasyonu (Akut Cor Pulmonale) sonucu akciğer kan akımı bloke olacağından ölümle sonuçlanabilir. c)Emboli ne kadar periferde ise infarktüs olasılığı o kadar yüksektir. d)Embolinin çapı büyüdükçe infarktüs riski artar. e)Emboli sonucu oluşan infarktüslerin 3/4’ü üst lobda lokalizedir.

34 34 Pulmoner hipertansiyonlu hastaların en sık ölüm nedeni nedir? a)Sağ kalp yetmezliği b)Sol kalp yetmezliği c)Mitral stenoz d)Arteriosklerozis e)Tromboemboli

35 35 Primer pulmoner hipertansiyonun en sık nedeni nedir? a)Plexiform pulmoner arteriopati b)Trombotik pulmoner arteriopati c)Pulmoner veno-oklüziv hastalık d)KOAH e)Kronik interstisyel fibrozis

36 36 Atelektazinin hangi formu surfaktan eksikliği nedeni ile ortaya çıkar? a)Rezorbsiyon A. b)Kompresyon A. c)Mikroatelektazi d)Kontraksiyon A. e)Hiçbiri

37 37 Hangisi irreversible kollaps (atelektazi)’dır? a)Rezorbsiyon A. b)Kompresyon A. c)Mikroatelektazi d)Kontraksiyon A. e)Hiçbiri

38 38 Üst loblardaki asinilerin santral ve proksimal kısımlarının etkilendiği,iltihabi olabilen,sigara içenlerde görülebilen,genellikle kronik bronşitle beraber olan amfizem tipi hangisidir? a)Sentrasiner b)Parasiner c)Paraseptal d)İrregular e)Senil A.

39 39 Alt loblarında respiratuar bronşiolden terminal alveole kadar uniform dilatasyon görülen hastada; α 1 antitripsin yetmezliği ile ilgili amfizem görülüyor. Tipi nedir? a)Sentrasiner b)Parasiner c)Paraseptal d)İrregular e)Obstrüktif A.

40 40 Gençlerde görülen pnömotoraksın en sık nedeni aşağıdakilerden hangisidir? a)Sentrasiner Amf. b)Parasiner Amf. c)Paraseptal Amf. d)İrregular Amf. e)Hiçbiri

41 41 Hemen hemen daima skar dokusu ile birlikte olan, asinusları gelişi güzel tutan ve en sık görülen amfizem tipi? a)Sentrasiner b)Parasiner c)Paraseptal d)İrregular e)Hiçbiri

42 42 “Aşırı miktardaki proteaz veya elastaz aktivitesinin yeterli miktarda antiproteaz mekanizması ile regüle edilmemesi alveol duvarının fibrozis olmaksızın harabiyeti” tanımı aşağıdakilerden hangisini açıklamaktadır? a)Amfizem b)Kronik bronşit c)Bronşiektazi d)Astma e)KOAH

43 43 Amfizem için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? a)Akciğer parankiminin 1/3’ü etkileyene kadar bulgu olmaz. b)Dispne ilk semptomdur. c)Kronik bronşit ile birlikte ise öksürük ve balgam görülür. d)Fizik muayenede zorlu ve yavaş ekspirasyon e)Metabolik asidoz ve sol kalp yetmezliği en sık ölüm nedenidir.

44 44 Trafik kazası ile C.Ü.T.F. Araştırma Hastanesi aciline getirilen yaralıya yaygın sol pulmoner hasar nedeniyle, sol pnömonektomi ameliyatı yapılıyor. Ameliyat sonrası birinci ayla – aylar sonra yapılan tetkikler karşılaştırıldığında, sağ akciğer loblarında sağlam parankimin, septal duvarda herhangi bir hasar bulunmaksızın genişlediği görülüyor. En olası tanı aşağıdakilerden hangisidir? a)Kompansatuar amfizem b)Senil amfizem c)Obstrüktif amfizem d)Büllöz amfizem e)İnterstisyel amfizem

45 45 Eski tbc. skarları ile ilişkili olan ve geniş subplevral kabarıntılar oluşturan amfizem aşağıdakilerden hangisidir? a)Kompansatuar amfizem b)Senil amfizem c)Obstrüktif amfizem d)Büllöz amfizem e)İnterstisyel amfizem

46 46 Alveollerde oluşan yırtıklar sonucu ortaya çıkan; bağ dokusu stroması, mediasten ve subkütan dokuya hava girmesi ile karakterize amfizem hangisidir? a)Kompansatuar Amf. b)Senil Amf. c)Obstrüktif Amf. d)Bülloz Amf. e)İnterstisyel Amf.

47 47 Solunum yollarında anormal, kalıcı dilatasyon ile karakterli, bronş ve bronşiollerin kronik nekrotizan enfeksiyonuna ne ad verilir. a)Amfizem b)Kollaps c)Bronşektazi d)Bronsit(kıkırdak) e)Bronşial astma

48 48 Bronşektazide meydana gelen değişikliklerin (dilatasyonun) kalıcı veya irreversible olması için hangisi şarttır? a)Obstruksiyon sebat etmeli (ısrarcı olmalı) ve enfeksiyon olaya eklenmeli b)Tbc. ve staf. gibi nekrozitan faktörler olmalı c)Bronşial obstruksiyon bulunmalı d)Herhangi bir konjenital ya da herediter durum olmalı e)Bronş duvarında inf. ve lümende sekresyon birikimi olmalı

49 49 Bronşektazi ile ilgili hangisi yanlıştır? a)Bronş duvarında akut veya kronik inflamasyon varlığı b)Bronşiol epiteli dökülmüş, ülsere görünüm c)Epitelde squamoz metaplazinin varlığı d)Lümende dilatasyon ve peribronşial fibrozis e)Üst loblarda ve tek taraflı lokalizasyon

50 50 Birbirini takip eden iki yıl içerisinde, en az 3 ay sürekli balgamlı öksürüğü olan hastada en olası tanı hangisidir? a)Amfizem b)Bronşektazi c)Kronik bronşit d)Tonsillit e)Bronşial astma

51 51 Kronik bronşitli hastalarda en erken görülen bulgu aşağıdakilerden hangisidir? a)Bronkospazm b)Mukus sekresyonu c)Vizing (Wheezing) d)Hemoptizi e)Öksürük

52 52 Ataklar halinde gelen, trakea bronşial yapının çeşitli uyaranlara karşı aşırı bronkokorstriktör bir sonucu oluşan geri dönüşümlü spazma ne denir? a)Bronşektazi b)Amfizem c)Kronik bronşit d)Astım e)Kollaps

53 53 Bronşial astımda görülen aşırı duyarlılık reaksiyonu tip hangisidir? a)Tip I b)Tip II c)Tip III d)Tip IV e)Astımda aşırı duyarlılık reaksiyonu görülmez.

54 54 En sık görülmesi ile birlikte hayatın ilk ve ikinci on yılında ortaya çıkan astım hangisidir? a)Ekstrintik Atopik Astıma b)Ekstrintik Mesleki Astıma c)Ekstrintik Allerjik Bronkopulmoner Aspergillozis d)İntrinsik Astım e)Hiçbiri

55 55 Atopik astıma için hangisi yanlıştır? a)Th 2 tip hücrelerin CD 4 + olanlarının sensitivizasyonu ile ortaya çıkar. b)Th 2’den IL 4 ve IL 5 sitokinleri salınır. c)Sitokinler IgA sentezi ve nörofillerin aktivasyonunu sağlar. d)Erken fazda ag. solunmasından 30-40 dk. sonra başlar. e)Erken fazda 4-8 saat sonra geç faza döner

56 56 Astımda mast hücrelerinden salınan; vasküler endotel ve iltihap hücreleri üzerindeki adezyon moleküllerini aktive eden; yapışmayı ve bunlardan salınan mediatörler ile epitelyal hücre zedelenmesini sağlayan mediatör hangisidir? a)Lökotrienler C 4 D 4 E 4 b)Prostoglandin D 4 c)Lökotrien B 4 d)Trombosit aktive eden faktör (PAF) e)TNF α

57 57 Astımda hangisi görülmez? a)CURSHMAN spiralleri ve Charcot-leyden kristalleri b)Bol eozinofil, bronş duvarında ödem ve hiperemi c)Nekroz ve epitel hücrelerinde dökülme d)Bazal membran altındaki kollejende kalınlaşma ve goblet h. sayısında artma e)Bronş duvarındaki düz kaslarda atrofi

58 58 Hangisi olduğu an restriktif akciğer hastalığı irreversibledır? a)Respiratuar fonksiyonlarda azalma b)Ödem c)Kronik iltihap d)Fibrozis e)Hiçbiri

59 59 Virus, klamidya ve mikoplazmanın oluşturduğu atipik pnömoni ile restriktif akciğer hastalığı ve idiopatik intersisyel pnömonide ana sorun nerededir? a)Lümende b)Parankimde c)Epitelde d)Plevrada e)İnterstisyumda

60 60 Usually interstisyel pnömonide görülen inflamasyonun derecesi ve yapısının bölgesel farklılık göstermesi ile inflamasyonun gelişigüzel dağılımı hangisi ile ifade edilir? a)Randomize temporal homojenite b)Randomize temporal heterojenite c)Panasiner temporal homojenite d)Panasiner temporal heterojenite e)Centrasiner temporal homojenite

61 61 Deskuomatif interstisyel için doğru seç. işaretleyin a)Temporal homojenite + panasinar dağılış b)Temporal heterojenite + panasinar dağılış c)Temporal homojenite + randomize dağılış d)Temporal heterojenite + randomize dağılış e)Temporal homojenite + centrasine dağılış

62 62 Radyosonografide tümör ile karıştırılabilen, temporal homojenite gösteren pnömoni hangisidir? a)Lipoid pnömoni b)Pnömosistitis carinii pnömosi c)Eozinofilik pnömoni d)BOOP (Criptojenik org. pnömoni) e)Hipersensitivite pnömonisi

63 63 Postmortem debilizan (uzun süre yatalak) hastalık komplikasyonu olarak ortaya çıkan pnömoni hangisidir? a)Lipoid pnömoni b)Pnömosistitis carinii pnömosi c)Eozinofilik pnömoni d)BOOP (Criptojenik org. pnömoni) e)Hipersensitivite pnömonisi

64 64 Eozinofilik pnömoninin; bir aydan uzun sürmeyen, akciğerde eozinofilik infiltrasyonla karakterli akut formuna ne ad verilir? a)Criptojenik organize pnömoni b)Lipoid pnömoni c)Löffler pnömonisi d)Pnömosistitis carinii pnömonisi e)Hiçbiri

65 65 Sıklıkla immun supressif kişilerde nonbakteriyal, fırsatçı enfeksiyon olan ve tanısının mikroorganizmanın mikroskobik olarak Gomori’nin gümüş boyası ile gösterilmesiyle konulduğu hastalık aşağıdakilerden hangisidir? a)Lipoid pnömoni b)Pnömosistitis carinii pnömosi c)Eozinofilik pnömoni d)BOOP(Criptojenik org. pnömoni) e)Hipersensitivite pnömonisi

66 66 Kurşun, taş kömürü, Cu, Ag, Au maden işçilerinde; dökümhane işçileri, taş ocağı ve seramik işçilerinde görülen ve dünyanın en sık görülen meslek hastalığı aşağıdakilerden hangisidir? a)Antrokozis b)Asbestozis c)Sarkoidozis d)Silikozis e)Berilyozis

67 67 1-2 mm çapındaki karbon makül ve nodüller ile karakterli; lezyonları üst lob ve alt lobun üst kısmında lokalize olan pnömokonyoz hangisidir? a)Antrakozis b)Basit kömür işçileri pnömokonyozu c)Komplike kömür işçileri pnömokonyozu d)Silikozis e)Asbestozis

68 68 Hangisi asbestoz lezyonlarından değildir? a)Lokalize fibröz plaklar – plevral fibrozis b)Plevral efüzyon – Parankimal interstisyel fibrozis c)Bronkojenik karsinom – mezetelyoma d)Laringeal ve diğer ekstrapulmoner CA e)Hyalinize sert nodüller – Lenf bezinde yumurta kabuğu kalsifikasyonlar

69 69 Asbestozun mezetelyomaya etken olan formu aşağıdakilerden hangisidir? a)Serpentin b)Kristalin c)Ambifol d)Amorf e)Hiçbiri

70 70 Silikozisin aksine alt lob ve subplevral tutulum gösteren aşağıdakilerden hangisidir? a)Asbestozis b)Kömür işçileri pnömokonyozu c)Berilyozis d)Antrakozis e)Hiçbiri

71 71 Eksfoliye olan tümör hücrelerinin balgamda görülmesi diğer kanserlerden daha sık olan, bir başka değişle balgam tetkiki ile en sı tanınan aşağıdakilerden hangisidir? a)Yassı hücreli CA b)Adenokarsinom c)Bronkoalveolar CA d)Undiferansiye büyük hücreli CA e)Küçük hücreli CA

72 72 Küçük hücreli CA’i, skuamoz hücreli CA’den ayıran özellik hangisidir? a)nöroendokrin (+) P63 (+) b)nöroendokrin (-) P63 (-) c)nöroendokrin (+) P63 (-) d)nöroendokrin (-) P63 (+) e)hiçbiri

73 73 Nekroza sekonder kromatin diffüzyonu ve bunun damarlar çevresinde sebep olduğu kuvvetli hematoksifilik etki yan Azzopardi’s etki hangi CA’de görülür? a)Yassı hücreli CA b)Adenokarsinom c)Bronkoalveolar CA d)Undiferansiye büyük hücreli CA e)Küçük hücreli CA

74 74 -Birbirleriyle birleşmeyen granülomlar -Nonkazeifiye granülomlar -Yabancı cisim tipi dev hücreler -Göğüs filmlerinde bilateral hiler LAP İfadeleri hangisi için geçerlidir? a)Antrakozis b)Silikozis c)Asbestozis d)Sarkoidozis e)Beilyozis

75 75 1011C21D31C41D51B61A71A 2B12A22A32C42A52D62D72C 3C13D23B33E43E53A63A73E 4D14D24A34A44A54A64C74D 5E15C25B35A45D55C65B 6D16B26E36C46E56E66D 7D17E27C37D47C57E67B 8D18A28D38A48A58D68E 9B19C29D39B49E59E69C 10B20D30D40C50C60B70A


"1 PATOLOJİ ÇALIŞMA SORULARI 1 Tıp III Komite III 2006 C. Ü. T. F. D. III Başkanı Gökçe DÜNDAR" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları