Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

LENFORETİKÜLER SİSTEM HİSTOLOJİSİ.  Lenfoid doku ve organların histolojik yapısını öğrenmek Amaç.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "LENFORETİKÜLER SİSTEM HİSTOLOJİSİ.  Lenfoid doku ve organların histolojik yapısını öğrenmek Amaç."— Sunum transkripti:

1 LENFORETİKÜLER SİSTEM HİSTOLOJİSİ

2  Lenfoid doku ve organların histolojik yapısını öğrenmek Amaç

3  Lenf damarlarının histolojik yapısını kavramak  Diffüz lenfoid doku ve lenf nodüllerinin histolojik özelliklerini tanımlamak  Lenf nodları, timus ve dalak histolojik yapısı ve fonksiyonlarını kavramak Öğrenim Hedefleri

4  Lenf Damarları  Diffüz Lenfatik Doku  Lenfatik nodüller  Lenf nodları  Dalak  Kemik iliği  Timus Lenfatik Sistem

5  İmmün sistem  Lenfositlerin çoğalması, farklılaşması ve maturasyonu  Timus, Kemik iliği, GALT (gut- associated lymphatic tissue); spesifik antijenlere karşı eğitim

6  Retiküler bağ dokusu; retiküler lifler, retiküler hücreler ve serbest hücreler  Lenfositler  Destekleyici hücreler;  Monosit, makrofaj, nötrofil, bazofil, eozinofil, retiküler hücreler, folliküler dendritik hücreler, langerhans hücreleri, epitelyoretiküler hücreler

7  Primer lenfoid organlar ◦ Kemik iliği ◦ Timus  Sekonder lenfoid organlar ◦ Lenf düğümleri ◦ Tonsillalar ◦ Dalak ◦ Mukozaların diffüz ve folliküler lenfoid dokuları

8 Lenf Damarları  Lenfatik damarlar gevşek bağ dokuda kör kapiller ağları şeklinde başlarlar  Lenf

9  Lenfositler hem lenfatik damarlar ve hem de kan damarlarında sirküle olurlar

10

11 Diffüz Lenfatik Doku  Sindirim kanalı, solunum sistemi ve genitoüriner sistem  Kapsül Ø  Lamina propriada  Diffüz lenfatik doku veya mukoza- ilişkili lenfatik doku (MALT)

12

13  Antijenlere karşı immün cevap başlatmak  Bölgesel lenf nodlarına yolculuk  Effektör B ve T lenfositler  Diffüz lenfatik dokuda plazma hücresi ve eozinofillerin sayısı fazladır

14 Lenfatik nodüller veya lenfatik folliküller  Sindirim kanalı, solunum sistemi ve genitoüriner sistem  Kapsül içermezler  Primer nodül  Sekonder nodül

15  Germinal merkez  Korona zon veya örtü zonu

16  Tonsil, ileum ve appendiks  Kümeler halinde

17 Tonsiller  Orofarinks girişinde bulunurlar  Faringeal (adenoid), palatin, lingual tonsiller  Tonsiller afferent lenfatik damarlara sahip değildir

18 Tonsilla Palatina  Glossopalatin ve faringopalatin arkuslar arasında  Çok katlı yassı epitel  Epitel altında ince bir kapsül

19  Kripta (Tonsillar crypt)  Kalın fibröz bağ dokusu kapsülü  Nodüler ya da diffüz lenfoid doku

20  Peyer yamaları ileumda lokalizedir  T ve B lenfosit içeren çok sayıda nodülden oluşurlar

21  Appendix çekumdan köken alır  Lamina propria lenfositler ile yoğun bir şekilde infiltre edilmiştir  Çok sayıda lenfatik nodül içerir

22

23  Diffüz lenfatik doku ve lenfatik nodüller bulundukları bölgeye göre isimlendirilirler  Sindirim kanalında; GALT  Bronşlarda; BALT (bronkus-ilişkili lenfatik doku)  MALT (mukoza-ilişkili lenfatik doku)

24 LENF DÜĞÜMLERİ (LENF NODLARI)

25

26  Afferent lenfatik damarlar  Efferent lenfatik damarlar

27 Destekleyici elemanlar:  Kapsül  Trabeküla

28  Retikulum hücreleri ve liflerinden oluşan retiküler ağ ve serbest hücreler

29 Retiküler ağın hücreleri: Lenf nodunun retiküler ağı immün cevaplarda farklı fonksiyonları yerine getiren birkaç hücre tipini içerir Retiküler hücreler Dendritik hücreler Makrofajlar Folliküler dendritik hücreler

30 Retiküler hücreler  Fibroblastlara çok benzerler

31  Tip III kollajen (retiküler lifler) ve temel maddeyi sentezlerler

32 Dendritik hücreler  Kemik iliğinden köken alan tek antijen sunan hücredir

33  MHC I ve MHC II içerirler  MHC II ve kostimülatör molekülleri yüksek seviyede içerirler  Genellikle lenf nodu içinde T lenfositten zengin alanlarda lokalizedir

34 Makrofajlar  Hem fagositik ve hem de antijen sunan hücrelerdir  MHC II ve kostimülatör moleküllerin seviyeleri dendritik hücrelerinkinden daha az orandadır

35 Folliküler dendritik hücreler  Çok sayıda sitoplazmik uzantıya sahiptirler  Germinal merkezlerde B lenfositler arasında uzanırlar

36  Antijen endositozla hücre içine alınmaz  Antijen sunan hücre değildir  MHC II molekülleri eksiktir

37 Lenf nodunun parankiması  Korteks  Dış Korteks  İç Korteks (Parakorteks)  Medulla

38  Korteksin dış kısmında lenfositler nodüller şeklinde organize olmuşlardır

39  Yüzeysel, süperfisyel veya nodüler korteks

40  Süperfisyel korteks ve medulla arasındaki korteks bölgesi nodüllerden uzaktır  Derin korteks veya parakorteks

41  Parakorteks lenf nodundaki T hücrelerinin çoğunu içerir (Timus- bağımlı korteks)

42  Medulla; medullar kordonlar ve medullar sinuslardan oluşur

43  Medullar kordonlar; retiküler hücreler, lenfositler, makrofajlar, dendritik hücreler ve plazma hücrelerini içerirler

44  Subkapsüler sinüs veya kortikal sinüs  Trabekülar sinüs  Medullar sinüs

45  Özelleşmiş yüksek endotelli venüller (HEV) sıvı absorbsiyon bölgeleridir ve sirküle olan lenfositlerin lenf noduna giriş bölgeleridir (%90)

46  Postkapiller venüller küboidal veya kolumnar endotel ile döşelidirler (yüksek endotelli venül)

47  HEV hücreleri lenfin konsantre edilimi ve sirkülasyonunda önemli rol oynarlar

48  B ve T lenfositler HEV aracılığıyla kan akımından ayrılırlar (T hücreleri derin kortekste kalır, B hücreleri nodüler kortekse göç eder)

49  Lenf nodu immün cevabın başlatılması ve fagositoz için önemli bir bölgedir  Lenf içinde taşınan antijenler sinüsler aracılığıyla süzülür ve immün cevap başlatmak için lenf nodülüne girer  Lenf nodları antijene yanıt sırasında genişler

50 1. Lenf nodları ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? a) Lenf nodlarının yapısında bulunan dendritik hücreler antijen sunan hücrelerdir. b) Lenfatik nodüller yüzeysel kortekste bulunurlar. c) Parakortekse “timus-bağımlı korteks” de denir. d) Medulla, medullar kordonlar ve sinuslardan oluşur e) Sirkülasyondaki lenfositler lenf noduna medulladaki yüksek endotelli venüllerden girerler. ÖRNEK SORU


"LENFORETİKÜLER SİSTEM HİSTOLOJİSİ.  Lenfoid doku ve organların histolojik yapısını öğrenmek Amaç." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları