Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

*Gelece ğ ine Dokun *Hayallerini Söndürme *Çiçekler Koparılmasın.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "*Gelece ğ ine Dokun *Hayallerini Söndürme *Çiçekler Koparılmasın."— Sunum transkripti:

1 *Gelece ğ ine Dokun *Hayallerini Söndürme *Çiçekler Koparılmasın

2

3 ◦ Yetenek, “bir şeyi ö ğ renebilme, belli bir becerinin veya bilginin ö ğ retiminden yararlanabilme gücü” olarak tanımlanabilir. Yetenek bir kimsenin belli bir yaşa kadar geliştirdi ğ i kısmına bakarak onun daha sonra girece ğ i e ğ itim sürecinden ne ölçüde yararlanabilece ğ i hakkında bir tahminde bulunmamıza olanak veren davranışlar bütünüdür. ◦ İ nsanlar yetenek düzeyi yönünden oldu ğ u kadar yetenek türü bakımından da farklılık gösterirler. Yetenek türleri ise; Akademik Yetenek, Müzik Yetene ğ i, Güzel Sanatlar Yetene ğ i,Tiyatro Yetene ğ i ve Bedensel Yeteneklerdir.

4 Başarı denildi ğ inde ilk olarak akademik başarı gelmektedir. Ancak başarıyı daha genel kapsamda ele almak;ö ğ rencilerimizin yetenek ve ilgilerini göz ardı etmemek gerekir. Başarı hazını yaşayabilecekleri yeteneklerine uygun çalışmalar içinde bulundurarak, akademik başarıya da olumlu katkılar sa ğ lanabilir.

5 Gürkan, İ ngilizce kursuna gidiyor. Ama çok az ilerleme kaydediyor. Kursa devam etti ğ i halde, bu dili hiçbir zaman ö ğ renemeyece ğ ini düşünüyor ve kursta ö ğ retilenler bir türlü Gürkan'ın kafasındaki duvarı aşıp içeri giremiyor. ** Pelin üniversite sınavına hazırlanırken birinci deneme sınavı sonuçları iyi çıkmıyor. İ kincisi de iyi çıkmayınca kursa gitse de çalışmayı bırakıyor. **

6 ◦ Alim'in babası bilgisayara karşı oynadı ğ ı satranç maçlarında makine tüm önemli taşlarını alsa da oynamaya devam ediyor. Bazen bilgisayar vezir, kaleler ve filler gibi tüm güçlü taşlara sahipken kendisi, bir at ve fil ile bilgisayarı mat ediyor. ◦ Avrupalı futbol takımlarının birço ğ u 2-0 ma ğ lup girdikleri ikinci yarıdan 3-2 çıkmayı başarıyor. Çünkü maçı bırakmıyorlar. Maçı kaybettik gözüyle bakmayıp tüm enerjileriyle oynamaya devam ediyorlar.

7 Başarı için ihtiyaç duyulan nedir? Bilgi mi, yetenek mi, uygun bir karakter mi? Üçüne de ihtiyaç var. Başarı için ihtiyaç duyulan nedir? Bilgi mi, yetenek mi, uygun bir karakter mi? Üçüne de ihtiyaç var. Bu nedenle; Ö ğ rencilerimize geleceklerine dokunma fırsatı sunmalıyız. İ çinde kararlılık, olumlu tutum, sorumluluk duygusu olan karakter, bilgiyi de yetene ğ i de geliştiriyor ve sonunda başarıyı getiriyor.

8 Hazırladı ğ ımız projemiz ile; Başarı kavramının sadece akademik başarı çerçevesinden çıkarılıp genel başarı kavramının oturtulmasını, İlimizdeki ortaokul ve lise kurumlarındaki öğrencilerimizin başarısının nitelik ve nicelik olarak artırılmasını,

9 Hazırladı ğ ımız projemiz ile; Ö ğ rencilerimize ilgi alanları ve yetenekleri do ğ rultusunda farkındalık kazandırılması ve onları gerekti ğ i gibi yönlendirilmesi, Branş ö ğ retmenleri ile işbirli ğ i yaparak yetenek sınavları ile ilgili ö ğ rencilerimize bilgi verilmesi,

10 Hazırladı ğ ımız projemiz ile; Ardahan ilimizin YGS, LYS ve TEOG’ daki mevcut başarısını olabilecek en üst düzeye çıkarılmasını, İl genelindeki başarıyı olumsuz etkileyecek devamsızlık sorunun ortadan kaldırılması için çalışmaların yapılmasını,

11 Hazırladı ğ ımız projemiz ile; Ö ğ rencilere meslek tanıtılmasını, Okulların ilgi çekici hale getirilmesi ve okula devamlılı ğ ın sa ğ lanmasını, Yetenek sınavı ile girilen okullara ö ğ renci yönlendirilmesi, okullara giriş şartları ile ilgili farkındalık oluşturulmasının sa ğ lanmasını AMAÇLAMAKDAYIZ.

12 Neden Böyle Bir İ htiyaç Hissettik; Ulusal düzeyde yapılan YGS, LYS ve TEOG’ da ilimizin istenilen seviyede olmamasından, Ardahan tüm ilçeleri kendi aralarında kıyaslandığında seviye farklarının olmasından, İlimiz genelinde oldukça yüksek devam probleminin olmasından, Yetenek sınavları ile öğrenci alan üniversite bölümlerine yerleşen öğrenci sayısının az olması.

13 Hedefimiz; Ardahan ilinde lise ve ortaokul kademlerinde okula devam probleminin ortadan kaldırılması, Ardahan ili ortaokul ve ortaöğretim kademelerinde genel başarının (akademik başarı ve yeteneklerin ön plana çıkarılması ile elde edilecek başarı) üst düzeylere taşınması.

14

15

16 Çocuk yaşta evlilik, ya da di ğ er bir ifadeyle erken evlilik, en az biri on sekiz yaşından küçük olan iki kişinin, yasal ya da yasal olmayan bir şekilde, evlilik ba ğ ıyla birleşmesi anlamına gelir.

17 Ardahan ilimizde TÜ İ K verilerine göre 2012 yılında ilk evlenme kızlar da 21.5 yaş, erkeklerde ise 26.5 yaş olarak belirtilmiştir. Ancak yine 2012 yılında yapılan araştırma incelendi ğ inde 15-19 yaş aralı ğ ında ki kız çocuklarının 242 tane do ğ um yaptı ğ ı görülmektedir.

18 Bu farklılık resmi olmayan sonuçları gündeme getirir ki; bunu adı yerel a ğ ızla kaçmak…

19 Çocukların geçim kaynakları hayvancılıkla u ğ raşmak için okuldan uzaklaşması yöremizin e ğ itim seviyesinin düşmesine ve gelece ğ e ilişkin plan oluşturamamalarına sebep olmaktadır. Bu durum da çocuklarımızı gelecekleriyle ilgili umutsuzlu ğ a sürüklemekte ve bunun bir sebebi olarak da çocuklarımız erken evlili ğ i bir kurtuluş yolu olarak görmektedirler.

20

21 Erken evlilik konusu ülkemizi ve ilimizi etkileyen önemli bir toplumsal sorundur. Bu evlilikler Türk Medeni Kanunu çerçevesinde, Kanun’un öngördü ğ ü evlenme yaşından daha küçük yaşta gerçekleştirildi ğ i için dini nikâha dayanan evliliklerdir. Bu durumun engellenmesinde aile, okul ve ilgili kurumların işbirli ğ i içerisinde çalışmaları toplumsal bir sorumluluktur.

22

23 Bu projenin amaçları: >Erken yaşta evlili ğ i önlemek, >Aile e ğ itimi verilerek aile ile çocuk arasındaki iletişim sorunlarını çözmek, >Ö ğ rencilerin evlilik nedeniyle e ğ itim hayatının kesintiye u ğ ramamasını sa ğ lamak,

24 >Ergenlik ça ğ ında anneli ğ in önünü kesmek, >Ergenlik ça ğ ında anne-baba olacak çocukların yaşayaca ğ ı psikolojik problemlere yönelik önlem almak, >Ardahan ilinde bulunan ortaokul ve lisedeki ö ğ renci ve velilere erken evlili ğ in önlenmesi konusunda e ğ itim verilerek katılımcıların bilgi düzeylerini ve farkındalıklarını artırmak,

25 > Ardahan İ l Milli E ğ itim Müdürlü ğ ü olarak erken evlilik konusunda yapaca ğ ımız çalışmalarla ilde farkındalık oluşturmak ve erken evliliklerin önlenmesi ve erken müdahalesini sa ğ lamak, > İ limizde bulunan erken evlilikleri en aza indirgemek ve engellemek,

26 >E ğ itim ailede başlar ve okulda devam eder. Bu ba ğ lamda ailenin bilinçlendirilmesi ve okulda desteklenmesi ile bilinçli nesiller yetiştirmek, >Erken evliliklerin yaşanmaması için okulda gerekli süreci başlatmak velileri yasal zorunluluklar hakkında bilgilendirmek,

27 Erken evlili ğ in önlenmesi için veli toplantılarında yapılacak e ğ itimlerle velileri bilgilendirmek ve gerekli önlemler konusunda farkındalık oluşturmak, >Bu proje ile ö ğ retmenlerin, velilerin ve ö ğ rencilerin erken evlilik konusunda olumlu yönde de ğ işiklik oluşturmalarını sa ğ lamak,

28

29 Erken Evlilikle Neden Mücadele Ediyoruz… Türkiye’de... TÜ İ K tarafından 2012 de gerçekleştirilen çalışmalar incelendi ğ inde erken evlili ğ in Türkiye çapında yadsınamayacak kadar ciddi oldu ğ u görülmektedir. Erken evlilik yaş ortalaması -15 ve 15-19 yaş grupları arasında yo ğ un olarak görülmektedir.

30 Yaş grubuna göre evlenmeler incelendi ğ inde 16-19 yaş arası erkeklerde 14.207, kızlarda ise 129.130 kişinin evlendi ğ i görülmektedir.

31 Do ğ um sayılarına bakıldı ğ ında ise 15 yaş altı 377, 15-19 yaş arası da 91.144 do ğ um yapıldı ğ ı görülmektedir. Bu durumda Türkiye de ergen anne ve babaların bulundu ğ unu göstermektedir.

32

33 Hedefimiz… İ lde bulunan ergenlik ça ğ ındaki çocukların, ailelerinin ve ö ğ retmenlerinin erken evlilikle ilgili olarak bilgilenmesini sa ğ layarak farkındalık oluşturmak. İ limizde yapılacak olan çalışmalarla erken evlilik oranını en aza indirmek.

34

35 Gençlerimizin daha farklı gelecek hayalleri kurmalarını sa ğ lamak. Sa ğ lıklı toplum için öncelikle sa ğ lıklı ailelerin kurulmasına destek olmak.

36

37 Projemiz sonucunda; Ardahan ilimizde erken evliliklerin önüne geçilmesini bekliyoruz.

38 Çünkü; Bilinçli çocuklar için bilinçli ebeveynler gereklidir. Bugün ergenlik ça ğ ındaki çocuklarımızda amaçlanan farkındalık oluşturulur ve gerekli bilinç kazandırılırsa gelecek kuşaklarda erken evlilik problemi ortadan kalkabilir.

39

40 Çocuk istismarı ve ihmali dünyada milyonlarca çocu ğ u ve ailelerini etkileyen önemli bir toplumsal sorundur. Çocuklar üzerinde bilişsel, duygusal, fiziksel ve sosyal etkileri olan istismar ve ihmal, çocukların yaşamlarında onarılmaz sonuçlara yol açabilmektedir.

41 Araştırmalara göre Türkiye’de aile içinde gerçekleşen istismar olayları aile dışında gerçekleşen istismar olaylarından daha fazla oldu ğ unu göstermektedir. Aile içi istismarda yaş ortalaması 5 ile 7, aile dışı istismarda ise 7 ile 10 yaş arasında de ğ işmektedir.

42 Okul, çocukların ev dışında zamanlarını en çok geçirdikleri mekânlardan biridir. Ö ğ retmenlerin çocukların davranışlarında de ğ işiklik olup olmadı ğ ını görme şansları vardır. Çünkü çocuklarla sürekli bir iletişim halindedirler. Çocuklar e ğ itim olanaklarından tümüyle yararlanamadıkları zaman ö ğ retmenler bunu anlayacak ve buna müdahale edebilecek donanımda olmalıdırlar.

43 Dolayısıyla ö ğ retmenler çocuk istismarı ve ihmalini tanımlayacak kilit bir konumdadırlar.

44 Bu proje, ö ğ retmenlere ve ailelere olası çocuk istismarı ve ihmali sorununu anlatmak, uygun makamlara haber vermek ve ma ğ dur edilen çocuklara destek sa ğ lamayı göstermek amacı ile hazırlanmıştır

45 Ardahan ilinde bulunan ilk derecedeki okullarda ö ğ retmenler, ö ğ renciler ve ö ğ renci velilerine “Çocuk İ hmal ve İ stismarının Önlenmesi” konusunda e ğ itim verilerek katılımcıların bilgi düzeylerini ve ildeki farkındalı ğ ı artırmak, Ardahan İ l Milli E ğ itim Müdürlü ğ ü olarak çocuk ihmal ve istismarı konusunda yapaca ğ ımız e ğ itimlerle ilde farkındalık oluşturarak çocuk ihmal ve istismarının önlenmesi ve erken müdahalesini sa ğ lamak,

46 İ limizde bulunan engelli çocukların ihmal ve istismara u ğ rama oranını en aza indirmek veya engellemek. Aile içinde ihmale ve istismara u ğ rayan bir çocu ğ un davranışlarındaki ilk de ğ işimi fark edecek kişinin ö ğ retmeni oldu ğ u düşünülürse, böyle bir durumla karşılaştıklarında ne yapmaları, nereye başvurmaları ve çocu ğ a sınıf içinde nasıl davranmaları gerekti ğ i konusunda ö ğ retmenlerde konuyla ilgili farkındalı ğ ı ve bilgi düzeyini artırmak.

47 Çocuk ihmal ve istismarının tanımı, istismar çeşitleri, risk faktörleri, çocuk ihmal ve istismarı bulguları, çocuk ihmal ve istismarının yaşanması durumunda yapılması gerekenler konusunda veli toplantılarında yapılacak e ğ itimlerle velileri bilgilendirmek ve önlenmesi konusunda farkındalık oluşturmak.

48 Çocuk ihmal ve istismarının yaşanması durumunda okulda gerekli süreci başlatmak ve yasal zorunluluklar, uzman ekip ile çalışan merkezlerin nereler oldu ğ u konularında okul idarecilerini bilgilendirmek. Proje ile ailelerin, ö ğ retmenlerin ve idarecilerin çocuklara karşı tutum ve davranışlarında olumlu yönde de ğ işiklik oluşturarak çocuklarını iyi gözlemleme ve koruma konusunda farkındalık oluşturmak.

49 Bu proje kapsamı dâhilinde elde edilecek çıktılar; “Çocuk ihmal ve istismarının tanımı, bulguları, istismar çeşitleri, risk faktörleri, çocuk ihmal ve istismarının yaşanması durumunda yapılması gerekenler, uzman ekip ile çalışan merkezler, yasal zorunluluklar, önlemek için yapılması gerekenler” konu başlıklarını içeren e ğ itim programıyla, Ardahan merkez ve merkeze ba ğ lı köylerde yer alan anaokulu, anasınıfı ve ilkokul ö ğ renciler, velileri ve ö ğ retmenlerine, çocuk ihmal ve istismarı önleme konusunda farkındalık oluşturmaktır. Ardahan merkez ve merkeze ba ğ lı köylerde yer alan anaokulu, anasınıfı ve ilkokul, velileri ve ö ğ retmenlerine bu e ğ itim sonucunda çocuk ihmali ve istismarı konusunda karşılaşaca ğ ı tehlikelerden velileri bilinçlendirmek suretiyle korunmuş olacaktır. Ardahan merkez ve merkeze ba ğ lı köylerde yer alan anaokulu, anasınıfı ve ilkokul idarecileri, velileri ve ö ğ retmenlerine farkındalik sa ğ lanarak ihmal ve istismarın erken müdahalesi ve önlenmesi sa ğ lanacaktır.

50 Hedef Kitlemiz; -Ardahan ilindeki tüm Öğrenci, Öğretmen, İdareci, Veliler

51 PROJELER İ N YASAL DAYANA Ğ I

52 T.C. Anayasası Çocuk Hakları Sözleşmesi Çocuk Koruma Kanunu Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlı ğ ı Sosyal Hizmet Merkezleri Yönetmeli ğ i Türk Ceza Kanunu

53 MEB Özel E ğ itim ve Rehberlik Hizmetleri Yönetmeli ğ i MEB E ğ itim Ortamlarında Şiddetin Önlenmesi Yönetmeli ğ i MEB Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetlerinin Geliştirilmesi Genelgesi

54 İ ş Birli ğ i Yapılacak Kurum ve Kuruluşlar Çalışma ve Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü Gençlik Ve Spor İl Müdürlüğü Yerel Medya Belediye İl Emniyet Müdürlüğü Esnaf ve Sanatkârlar Odası Ardahan Üniversitesi STK’lar


"*Gelece ğ ine Dokun *Hayallerini Söndürme *Çiçekler Koparılmasın." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları