Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Trabzon Valiliği koordinasyonunda Trabzon İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yürütülmekte olan bu Proje, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Trabzon Valiliği koordinasyonunda Trabzon İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yürütülmekte olan bu Proje, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından."— Sunum transkripti:

1 Trabzon Valiliği koordinasyonunda Trabzon İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yürütülmekte olan bu Proje, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından EDES Programı kapsamında finanse edilmektedir.

2 Engelliler Destek Programı (EDES), Karadeniz Bölgesi’ndeki yerel dinamikleri harekete geçirerek, toplumsal bütünleşmenin sağlanması, duyarlılıklarının artırılması ve engelliliğin önlenmesine katkıda bulunmayı amaçlayan destek programıdır

3 İ limiz ve bölgemizde farklı e ğ itim kademelerinde ö ğ renim gören görme engellilerin, bilgiye ula ş mada yazılı kaynaklara eri ş imlerini kolayla ş tırıcı sesli kitaplar olu ş turtarak bu alanda ya ş anan eksikliklerin giderilmesine katkı sa ğ lanması amaçlanmaktadır.

4 İl merkezinde 5, ilçelerde 5 olmak üzere toplam 10 okulda 9-10-11. sınıf düzeyinde 200 gönüllü öğrencinin katılımlarıyla faklı türlerde (yardımcı ders kaynakları da dâhil) proje süresince ön görülen 1000 eser okunarak CD ve DVD ortamına aktarılıp görme engellilerin erişimine sunulması hedeflenmektedir.

5 Bununla birlikte; Projemizin bir di ğ er hedef grubu olan gönüllü okuyucu ö ğ renciler açısından da, hem okuma alı ş kanlıkları, hem de bo ş vakitlerini de ğ erlendirmeleri, Faydalı ve sosyal sorumluluk anlamında çalı ş malara yönelik bilinçlenmeleri beklenmektedir.

6

7

8 Proje Orta ğ ımız Anadolu Tüm Engelliler Derne ğ i Projenin sahibi Trabzon Valili ğ i olup, Trabzon İ l MEM tarafından yürütülmektedir.

9 İlimizde yerleşik yaklaşık 1100 birey. 200 9-10-11 sınıf öğrencisi Çeşitli eğitim kademelerinde okuyan 70 görme engelli. Medya kuruluşları aracılığıyla bilgilendirilecek Trabzon kamuoyu HEDEF GRUBUMUZ

10  Tevfik Serdar Anadolu Lisesi  Fatih Sultan Mehmet Anadolu Lisesi  88. Yıl Cumhuriyet Anadolu Lisesi  Trabzon Sosyal Bilimler Lisesi  Yavuz Sultan Selim Anadolu Lisesi  Trabzon İ MKB Kız Teknik ve Meslek Lisesi  Akçaabat Güzel Sanatlar ve Spor Lisesi  Vakfıkebir Anadolu İ mam Hatip Lisesi  Be ş ikdüzü İ MKB Anadolu Ö ğ retmen Lisesi  Arsin Anadolu Lisesi  Araklı Anadolu Ö ğ retmen Lisesi

11  Proje Açılı ş ı ve Tanıtım Faaliyetleri (1-2-3. ay)  Proje kapsamındaki uygulama okullarına ses kayıt kabinleri kurulacak, ayrıca ö ğ rencilerin kabin dı ş ında ses kayıdı yapabilmeleri için 20 adet ses kayıt cihazı sa ğ lanacaktır.

12

13  Alanında uzman ö ğ retmenler, dernek üyeleri ve İ l MEM kitap yazma komisyonundan olu ş an ekip tarafından okunacak eserler seçilerek okullarla i ş birli ğ i içinde temin edilecek(Mart-Nisan).  Her okuldan en az 20 gönüllü ö ğ renci belirlenerek, seçilen ö ğ rencilere yönelik Bilgi Edinme Toplantıları düzenlenecek; Proje tanıtımı, Hızlı okuma teknikleri Engellilik konularında

14 Belirlemeler bittikten sonra ö ğ renciler okullarda 4 ay boyunca seslendirmelerini yapacaktır(Mayıs-Haziran/Eylül,Ekim,Kasım). Seslendirilecek eserlerin kayıt takvimi olu ş turularak takibi sa ğ lanacaktır. Kayıt öncesinde ve sürecinde ö ğ rencilerle, gerekli hallerde velilerle proje ilgililerinin de katılabilece ğ i payla ş ım toplantıları yapılacaktır. Seçilen eserlerden ders materyali niteli ğ inde olan eserlerin seslendirilmesinde, FEF ö ğ retmen adayları ve sürece dahil olan ö ğ retmenlerden destek alınacaktır.

15

16 Web sayfası tasarlanması Seslendirilmi ş ve kayıt altına alınmı ş bütün eserler web sitesine yüklenecektir. Amacımız; internet olana ğ ı ile yalnızca projenin uygulanaca ğ ı il de ğ il tüm görme engellilerin eri ş ebilmelerini sa ğ lamaktır. H İ KAYE ROMAN Şİİ R GEL İŞİ M ARA Ş TIRMA www.kitaplarkonuşuyorkaranlıklaraydınlanıyor/login

17 Projenin hedef kitledeki gönüllü ö ğ renciler üzerindeki etkisini belirlemek amacı ile uygulama öncesi ve sonrasında ön-son test yapılarak, bilimsel yöntemlerle analiz edilecektir. Bu de ğ erlendirme sonuçları uslusal ve uluslararası kongre, sempozyum vb. makale veya bildiri ş eklinde sunulacaktır. Hedef gurupların tanı ş ması, kayna ş ması; gönüllü okuyucu ö ğ rencilerin ve görme engellilerin piknik organizasyonu ile tanı ş ma ve kayna ş maları sa ğ lanacak, Proje Kapanı ş toplantısı yapılacak, Projenin uygulandı ğ ı süre zarfında okulların dı ş ına bez afi ş asılarak, okullarda yürütülen faaliyetleri belirten bro ş ürlerle, proje web sayfası(di ğ er bilgi-ileti ş im tek.) ve basın aracılı ğ ıyla uygulama okullarının projeye sa ğ ladı ğ ı katkılar sürekli ön planda tutulacaktır.

18 BEKLENEN SONUÇLAR Farklı e ğ itim kademelerinde okuyan görme engelliler için ba ş ta ders kaynakları olmak üzere, di ğ er yazılı eserlere eri ş imdeki sınırlılıklar ve bu alanda ya ş anan sorunlara kaydade ğ er oranda çözüm getirilimesi. Proje kapsamındaki gönüllü ö ğ rencilerin kitap okuma alı ş kanlı ğ ının peki ş tirlmesi ve bu yöntem aracılı ğ ıyla engellillere yönelik sorumluluk ve farkındalık kazandırılması. Her ö ğ renciye görme engellilerin e ğ itim ve sosyal hayatına katkı sa ğ layacak eser olu ş turmasının verece ğ i özgüven olu ş ması. Daha sonra benzer projelere kaynak olunması sonuçları beklenmektedir.

19

20

21

22


"Trabzon Valiliği koordinasyonunda Trabzon İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yürütülmekte olan bu Proje, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları