Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ANKARA’DA SA Ğ LIK TUR İ ZM İ Ankara Valili ğ i İ l Sa ğ lık Müdürlü ğ ü Dr. Dursun AYDIN (Sa ğ lık Müdür Yardımcısı)

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ANKARA’DA SA Ğ LIK TUR İ ZM İ Ankara Valili ğ i İ l Sa ğ lık Müdürlü ğ ü Dr. Dursun AYDIN (Sa ğ lık Müdür Yardımcısı)"— Sunum transkripti:

1 ANKARA’DA SA Ğ LIK TUR İ ZM İ Ankara Valili ğ i İ l Sa ğ lık Müdürlü ğ ü Dr. Dursun AYDIN (Sa ğ lık Müdür Yardımcısı)

2 Sa ğ lık Turizmi Tanımı İ kamet edilen yerden ba ş ka bir yere (yurt içi veya yurt dı ş ı ) herhangi bir sebeple sa ğ lık hizmeti almak için yapılan seyahate ‘sa ğ lık turizmi ‘, seyahat edene de ‘ sa ğ lık turisti ‘ denir.

3 Sa ğ lık turizmi 3 ana ba ş lıkta incelenmektedir Tıp Turizmi Kaplıca Turizmi Ya ş lı ve Engelli Turizmi

4 Sağlık Turizmi Paydaşları Sa ğ lık Kurulu ş ları Turizm Sektörü Ula ş ım Sektörü Yatırımcılar Finans Kurulu ş ları

5 Ankara’da Mevcut Durum Sa ğ lık Kurumları Özel Hastane Sayısı : 26 E ğ itim ve Ara ş tırma Hastanesi Sayısı : 15 Tıp Fakülteleri Sayısı : 5 Ruhsatlı Kapıcalar :13

6 Kaplıca Bölgeleri Kızılcahamam : Havaalanına 84 km Aya ş : Havaalanına 62 km Haymana : Havaalanına 81 km Planlanan Sa ğ lık Kampüsleri Bilkent Sa ğ lık Kampüsü Etlik Sa ğ lık Kampüsü

7 Güçlü Yönlerimiz Esenbo ğ a Havaalanı özel hastanelere, kaplıca bölgelerine ve planlanan Sa ğ lık Kampüslerine çok yakındır. ( Ula ş abilirlik ) Profösyonel insan kayna ğ ının tercih etti ğ i bir İ l’dir. ( Kalifiye insan gücü ) Bilinen ve güvenli bir İ l (Ba ş kent) olu ş u önemli bir avantajdır.( Tanınırlık ) Kongre Turizminin yapılabilece ğ i bir potansiyel mevcuttur. ( Turizm bölgesi olabilir ) JCI ile akretide olmu ş hastane sayısı 5 adettir. Sayın Valimizin uzun yıllar turizm bölgelerinde görev yapmı ş,tecrübeli bir yönetici olması önemli bir kazanımdır.

8 Zayıf Yönlerimiz Ankara çok tanınmı ş ve potansiyel bir turizm bölgesi de ğ ildir. Kaplıca kaynakları ve kapasitesi çok olmasına ra ğ men profösyonel tesis sayısı çok azdır. Özel Sa ğ lık Sektörü çok güçlü de ğ ildir. Mevcut insan kayna ğ ının dil problemi vardır.

9 T.C Sa ğ lık Bakanlı ğ ı Stratejik Eylem Planı(2010-2014) HEDEF 2.9; sa ğ lık alanında di ğ er ülkeler ile uluslararası kurulu ş larla i ş birli ğ ini sürdürmek,Türkiye’yi bölgesinde cazibe merkezi haline getirmek ve sınır ötesi sa ğ lık hizmetleri sunum kapasitesini artırmak 2.9.1 Sa ğ lık Politikalarının geli ş tirilmesinde di ğ er ülkeler, ulusal/uluslararası kurulu ş larla mevcut olan i ş birli ğ ini güçlendirmek 2.9.2 Sa ğ lık hizmeti sunumunda Türkiye’yi bölgesinde cazibe merkezi haline getirmek 2.9.3 Bölge temelli, çok boyutlu ve çok payda ş lı ikili ili ş kiler geli ş tirmek

10 Sektör ve STK’larla sağlık turizmi alanında işbirliği yapılacak, Sağlık turizmini yürüten ve yürütecek tesislere ait kriterler belirlenecek ve denetimleri sağlanacak, Termal-kaplıca turizmine sahip bölgelerde kamu-özel sektörün yurt dışı sağlık turizmi çalışmalarına destek olunacak, Medikal turizm kamu-özel sektörün yurt dışı sağlık turizmi çalışmalarına destek olunacak, Hasta kabulünde ve tedavi sırasında yaşanan sorunların en aza indirilmesi için çalışmalara devam edilecektir.

11 Çalı ş maların Temel Unsurları 1. Sa ğ lık turizmi danı ş ma kurulu olu ş turulmalı 2. Sa ğ lık turizmi master planı hazırlanmalı,ilimizin sa ğ lık turizmi(özellikle termal turizm)potansiyeli tanıtılmalı 3. Yabancı yatırımı çekecek aktiviteler ve çalı ş malar yapılmalı 4. Ortaya çıkan sa ğ lık turizmi bölgesi sürekli denetlenmeli ve standardın üstünde tutulmalı 11

12 12 Çalı ş ma Takvimi

13 2010 Planı 1. Danı ş ma Kurulu Olu ş turulmalı Resmi Kurumlar Sivil Toplum Örgütleri Sektör Temsilcilerinden olu ş an bir kurul olu ş turulmalı, 2. Öncelikli olarak kurul toplanıp,yol haritası çizmeli 3. Sa ğ lık Turizmi ile ilgili ulusal ve uluslar arası toplantılara katılım sa ğ lanmalı 13

14 2011 Planı 1. Sa ğ lık Turizmi Master Planı Yapılmalı 2. Tanıtım Faaliyetleri devam etmeli 3. Sektöre danı ş manlık verilmeli 4. Konu ile ilgili ulusal ve uluslar arası toplantılara katılım sa ğ lanmalı 14

15 2012 Planı 1. Özellikle Termal Turizm Yatırımları ve Projeleri Başlatılmalı Kızılcahamam Haymana Ayaş 2. Yerel Yönetimlerle ve yatırımcılarla İşbirliği İçinde Olunmalı 3. Yabancı yatırımcılar davet edilmeli 15

16 2013 Planı 1. Termal tesislerimiz uluslar arası standartlara uygun yapılmalı 2. Yatırımcılar için profesyonel bir yatırım danışma grubu oluşturulmalı 3. Bölgemizde en az 20.000 yatak kapasiteli Termal Tesis hedeflenmeli 16

17 2014 Planı 1. İlimizde toplam 20.000 yatak kapasiteli Termal Tesislerin açılışı yapılmalı 2. Ciddi tanıtım ve pazarlama faaliyetlerine başlanmalı 3. Valilik tanıtım ve danışmanlık hizmetlerine öncülük yapmalı ve finanse etmeli 4. Kaliteden, Tanıtımdan ve Sektör-STK işbirliğinden ısrarcı olunmalı 17

18 SA Ğ LIK TUR İ ZM İ STRATEJ İ K EYLEM PLANI BÜTÇES İ (TL) YıllarToplantı ve Organizasyon Sektöre Danışmanlık Tanıtım ve Web Toplam 2010 20.000- 40.000 2011 30.00020.000 80.000 2012 30.00020.000 80.000 2013 35.00020.000 90.000 2014 35.00020.00035.00090.000 18

19 Sonuç Sa ğ lık Turizmi Türkiyede ve Dünyada yükselen bir trenddir. İ limiz bölgesinde Sa ğ lık Turizm alanında potansiyel bir ildir. Ankaranın ula ş ımı ve mevcut kaplıca ve sa ğ lık kurulu ş u potansiyeli ile güvenli bir Sa ğ lık Turizmi bölgesi olabilir. Ba ş kentimiz Sa ğ lık Turizminde de Ba ş kent olabilecek potansiyeldedir. Tanıtım ve planlama yapılmalı Yabancı yatırımcı çekilmeli


"ANKARA’DA SA Ğ LIK TUR İ ZM İ Ankara Valili ğ i İ l Sa ğ lık Müdürlü ğ ü Dr. Dursun AYDIN (Sa ğ lık Müdür Yardımcısı)" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları