Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

U ZAKTAN Ö ĞRETIM TEKNOLOJISININ BIR ÖĞRENME ORTAMıNDA UYGULAMA AŞAMALARı VE KULLANıLAN ÖĞRETIM YÖNTEM VE TEKNIKLERI Hazırlayanlar: MELİHCAN İMDAT BİROL.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "U ZAKTAN Ö ĞRETIM TEKNOLOJISININ BIR ÖĞRENME ORTAMıNDA UYGULAMA AŞAMALARı VE KULLANıLAN ÖĞRETIM YÖNTEM VE TEKNIKLERI Hazırlayanlar: MELİHCAN İMDAT BİROL."— Sunum transkripti:

1

2 U ZAKTAN Ö ĞRETIM TEKNOLOJISININ BIR ÖĞRENME ORTAMıNDA UYGULAMA AŞAMALARı VE KULLANıLAN ÖĞRETIM YÖNTEM VE TEKNIKLERI Hazırlayanlar: MELİHCAN İMDAT BİROL KAYA ONUR ALP KILIÇ

3 U ZAKTAN EĞITIMDE ÖĞRENME ORTAMLARI Bilgisayar Destekli öğretim Çevrimiçi Öğrenme İnternete Dayalı Eğitim Web Tabanlı Öğretim

4 B ILGISAYAR DESTEKLI ÖĞRETIM A NAHTAR KELIMELER Eğitimi güçlendirir. Motivasyon. Hız. Grup çalışması. Nitelik arttırma. Öğrenme Yeteneği

5 B ILGISAYAR DESTEKLI ÖĞRETIM Bilgisayar destekli öğretim öğretim sürecinde bilgisayarın başlı başına bir seçenek olmadığını sistemi, öğrenmeyi tamamlayıcı ve güçlendirici bir unsur olarak kullanılmasıdır.

6 B ILGISAYAR DESTEKLI ÖĞRETIM ’ IN AMAÇLARı Motivasyonu arttırıcıdır. Geleneksel öğretim yöntemlerini iyi kullanır. Öğrenmede hızı ve etkinliği arttırır. Grup çalışmalarını destekler. Öğrencinin kendi kendine öğrenme yeteneklerini geliştirir. Öğretimde niteliğin arttırılmasını sağlar.

7 B ILGISAYAR DESTEKLI ÖĞRETIM UYGULAMALARı Öğretim yazılımları Hipermetin ve Hiperortam Sanal Gerçeklik Yapay Zeka Zeki öğretim sistemleri

8 Ç EVRIMIÇI ÖĞRENME A NAHTAR K ELIMELER Öğrenme Kalitesi En çok tercih edilen Zaman Mekan Öğrenci Topluluğu

9 Ç EVRIMIÇI ÖĞRENME Çevrimiçi öğrenme bilgisayar ağları yoluyla gerçekleşen öğretim faliyeti’dir. En çok tercih edilen uzaktan eğitim ortamıdır. Çevrimiçi öğrenmede zaman, mekan, öğrenci topluluğu şartı yoktur. Çevrimiçi öğrenmeyi kullanılan teknolji (Bilgisayarların ve ağların hızı), içerik, tasarım, yöntem ve teknikler çevrimiçi öğrenmenin kalitesini belirler.

10 İ NTERNET TABANLı ÖĞRENME ANAHTAR KELIMELER İnternet Zaman, Mekan Sanal Üniversite Özgün Dersler Etkileşim, Dönüt Güncel Materyal Yüz Yüze Etkileşim Teknik altyapı

11 İ NTERNET TABANLı ÖĞRENME Bilgi ve iletişim teknolojileri günümüzde yoğun olarak kullanılır, bilgi birikiminin her geçen gün arttığı ve bu birikimden daha fazla yararlanmamız gereklidir. Bu birikimi bulacağımız en kapsamlı dünya internettir. Herkes istediği yer zaman mekanda bilgiye internet sayesinde ulaşır.

12 İ NTERNET TABANLı ÖĞRENME ‘ NIN KULLANıLDıĞı YERLER Özgün Derslerde Özgün derslerde internete dayalı sunulur Sanal üniversite uygulamalarında İnternete Dayalı Sertifika Programları Eğitim kurumları

13 Y ARARLARı Zamanda bağımsızlık sağlar. İstenildiği zaman çalışır, tekrar edilebilir. Ortama bağımlılık yoktur. Tüm Bireyler eşit çalışır. Etkileşim ve dönüt fırsatı sağlar. Kritik düşünme, problem çözme ve yaratıcılık becerilerinin gelişimine katkıda bulunur. Öğrencilerin en güncel eğitim materyallerine ulaşmalarına olanak sağlar.

14 SıNıRLıLıKLARı Teknik altyapı yetersizdir. Yaşanan teknik sorunlar bilgiye ulaşmada engel olabilir. Yüz yüze etkileşim sağlanamamaktadır. Maliyeti bazı okullar için sınırlıdır.

15 K ARıŞıK Ö ĞRENME A NAHTAR K ELIMELER Teknolojik materyal Yüz yüze ders.

16 K ARıŞıK ÖĞRENME Karışık öğrenme geleneksel eğitimi desteklemek amacıyla teknolojik materyallerin kullanılması olarak düşünülmemelidir. Harmanlanmış öğrenmedeki denge çevrimiçi ağırlıklı eğitim veren bir kurumun verimliliği arttırmak amacıyla çevrimiçi eğitime ek olarak yüz yüze ders vermesi olarak da düşünülebilir.

17 Ö ĞRETIM TASARıMı A NAHTAR KELIMELER Öğrenme modeli. Tekrar ve Pekiştirme. Tecrübe ile Kazanım. Bilgi işleme modeli. Analiz Sentez. Gerçek hayattan etkinlikler. Üst Düzey Etkileşim. Öğrenmeyi yapılandırmak.

18 Ö ĞRETIM T ASARıMLARı Öğretim tasarımının temel işlevi de öğrenme kuramları ile öğretim uygulamaları arasında bir bağ kurmaktadır. Öğretim tasarımını etkileyen 3 temel yaklaşım kuramları vardır Davranışçılık, Bilişselcilik, oluşturmacılıktır.

19 DAVRANIŞÇILIK KURAMI Temel olarak yaparak öğrenme modelini alır. Öğrenmede en önemli rol tekrar, pekiştirmedir. Birey, davranışlarını tecrübeyle kazanır. İlk tecrübeler, daha sonraki tecrübeleri etkiler. Örnek olarak Davranışçı öğrenme kuramları; aç bırakılmış yada bir labirente kapatılmış hayvanlar üzerinde yapılan deneylere dayanmaktadır.

20 B ILIŞSEL K URAM Öğrenmeyi bilgi işleme modeli ile açıklar. Öğrenmeyi ayrıca bellek, düşünme, yansıtma, soyutlama, motivasyon üst bilişi kavramları ile temel alan içsel bir süreç olarak tanımlanır (Ally, 2008). Öğrencilerin uygulama analiz sentez yorumlama ve değerlendirme yaparak bilgiyi kullanmalarını sağlayan tüm stratejileri kullanır. Olabildiğince metin, ses, grafik ve animasyon bi ara kullanılır. Öğrenmenin kalıcılığını arttırmak için farklı ortamlarla gerçek hayata uyarlanabilir etkinlikler kullanılmalıdır.

21 Y APıLANDıRMACı K URAM Kişinin çevreyi kendi yorumuna dayalı olarak algılaması sonucunda oluşur ve öğrenci etkin rol oynar. Öğrenmeyi bilgiyi direk almak değil, anlamlı bir biçimde yapılandırmak olarak tanımlanır. Anlamlı bir öğrenmenin oluşabilmesi için içeriğin üst düzey etkileşim içermesi önemlidir. İçeriği bilgiyi anlamlı kılacak şekilde yapılandırılmalıdır. Öğrenciler kendi öğrenme süreçlerini kontrol edebilmelidir.

22 U ZAKTAN Ö ĞRETIM TEKNOLOJISININ BIR ÖĞRENME ORTAMıNDA KULLANıLAN YÖNTEM VE STRATEJILER

23 ANAHTAR KELİMELER Metin, Ses, Slayt, Video Konferans Web’e dayalı uzaktan eğitim Alıştırma ve uygulamalar Oyun içerisine saklanan gizli mesaj Konu benzeşim ile anlatma Farklı karakterlere bürünme

24 ANAHTAR KELİMELER Beyin fırtınası, Video konferans. Rol gözlemleme. Becerileri arttırma. Kolaylaştırma. Görülmeyecek yerleri eğitim ortamında sunmak Etkileşme ve sentez yapma. Eski ve Yeni bilgilerle ilişki kurma.

25 S UNUŞ YOLUYLA Olayları kavramları süreçleri ilkeleri açıklama tekniğidir. Web’e dayalı sunuş metin, slayt, ses ve video gösterileri ve video konferans gibi çeşitli alternatiflerle kullanılarak yapılabilir. Ayrıca uzaktan eğitimde basılmış yazı, ses kaseti, video, kaset gibi ek materyaller öğrencilere posta yolu ile ulaştırabilir.

26 G ÖSTERI YOLU ILE Bir şeyin nasıl yapılacağını ve nasıl işleneceğini göstermek ya da genel ilkeleri açıklamak için kullanılan yoldur. İlkeleri örneklerle açıklamak bireyler arası becerileri göstermek gibi alanlarda web’e dayalı uzaktan eğitim kullanılır.

27 A LıŞTıRMA VE TEKRAR YOLU ILE Bir konuyu öğretmek yerine önceden öğrenilmiş konu ya da kavramlar hakkında alıştırmalar ve uygulamalar sunarak öğrencilerin konu hakkında öğrenmelerini pekiştirilmelerini sağlar. Diğer eğitim yazılımlarına göre daha basit ve kolaydır. Ve en çok kullanılanıdır. Öğretmenin her bir öğrenciye dönüt vermede önemli ölçüde kolaylık sağlar ve bu yol sayesinde öğretmen zamandan aşırı tasarruf eder.

28 O YUN YOLU ILE Eğitsel oyun yazılımları, öğrenme öğretme sürecine oyun kuralları ile eğlendirme ve güdüleme faktörlerini eklenerek öğrencilerin oyun içerisinde gizlenen ögretimsel mesajı farkında olmadan almalarını ve içselleştirmelerini sağlayan yazılımlardır. Oyunlarda öğrenciye verilecek olan mesaj direk verilmez. Oyun içerisine gizlenen mesajı oynarken fark edilmesi sağlanır.

29 B ENZEŞIM YOLU ILE Öğretilmesi gereken olgu olay varlık ya da sistemlerin gerçek hayattaki durumlarını temsil edebilecek şekilde hazırlanmış benzeşimlerle öğrenciye öğretilmesi sağlar. Bu tür yazılımlar öğrenciye öğretilmek istenen konu hakkında yeni bilgiler sunduğu gibi bu bilgileri istediği kadar tekrarlayarak anlamlandırmasını ve pekiştirmesini sağlamaktadır. Yani gerçek olayların canlandırılmasıdır. Örnek olarak öğrenciyi tehlikeli bir deneyi yaptırmak yerine onu öğrenme ortamına katarak bu süreçlerin nasıl işlendiği hakkında bilgi verilir.

30 R OL OYNAMA Öğrencilere gerçek yaşamda karşılaştıkları durumlarla ilgili pratik yapma fırsatı sağlamak amacıyla gerçek olayları temsil etmede kullanılır. Öğrenciler başka bir karaktere bürünebilir, hatta değişen durumlar karşısında kararlar alabilirler. Rol oynama öğrencilerin iletişim kurma bireysel yeteneklerini geliştirme ve sosyal beceriler edinmelerine de olanak sağlar.

31 T ARTıŞMA YOLU ILE Öğrencilere bilgi fikir ve düşüncelerini diğer arkadaşları ile paylaşma olanağı sağlar. Öğrenciler tüm ilgi ve ihtiyaçlarını da paylaştıkları bir iletişim ortamı oluşturabilirler. Uzaktan eğitimde tartışma yolunda kullanılan iletişim araçları da mesaj gönderme video konferans araçları ile sağlanır.

32 M ODELLEME YOLU ILE Öğrenciler örnek bir rol gözlemleyerek becerilerini geliştirdikleri eğitsel bir yöntemdir. Bazı modellenmiş gösteriler web’e dayalı öğrenme aktiviteleri için kullanılabilir. Bu gösteriler, elektronik ortamlarda davranış modellemeden eğitim programını ile ilgili örnek çalışmalar sağlamaya kadar değişik pek çok şekilde gerçekleştirilir.

33 K OLAYLAŞTıRMA YAKLAŞıMı Eğiticilere öğrencilere yol göstermek tartışmaları yönlendirmek ulaşılabilir kaynaklar önermek ve soruları cevaplandırmak için bir olanak sağlar. E posta tartışma listeleri haber grupları ve video konferans gibi çeşitli araçlar kullanılabilir.

34 A LAN GEZILERI Öğrenciler başka bir zaman diliminde ya da başka bir şekilde görmelerini mümkün olmayan yerleri ve nesneleri araştırmalarına olanak verir. Web’e dayalı öğrenme ortamında alan gezileri için ana konular ve hedefler ile ilgili olarak öğrenciler bilgilendirilmelidir. Görevleri doğrultusunda kendi konuları ile ilgili araştırmalar yapıp bilgi toplayabilirler

35 O LUŞTURMACı GELIŞIM Özel bir içerik oluşturma düzenleme ve yeniden düzenleme ile bilgiyi özümseme bilgiyle etkileşme ve sentez yapma ile ilgilidir. Bu yaklaşım aracığı ile öğrenciler önceden öğrendikleri bilgilerle yeni öğrendikleri bilgiler arasında ilişki kurarlar.


"U ZAKTAN Ö ĞRETIM TEKNOLOJISININ BIR ÖĞRENME ORTAMıNDA UYGULAMA AŞAMALARı VE KULLANıLAN ÖĞRETIM YÖNTEM VE TEKNIKLERI Hazırlayanlar: MELİHCAN İMDAT BİROL." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları