Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Mekanik Ventilasyon Modları Prof.Dr. Turgay Çelikel Marmara Universitesi Gö ğ üs Hastalıkları ve Yo ğ un Bakım ABD.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Mekanik Ventilasyon Modları Prof.Dr. Turgay Çelikel Marmara Universitesi Gö ğ üs Hastalıkları ve Yo ğ un Bakım ABD."— Sunum transkripti:

1 Mekanik Ventilasyon Modları Prof.Dr. Turgay Çelikel Marmara Universitesi Gö ğ üs Hastalıkları ve Yo ğ un Bakım ABD

2 Tobin, M. J. N Engl J Med 1994;330:1056-1061 Mekanik Ventilasyon Amaçları Gaz de ğ i ş imini iyile ş tirmek Hipoksemiyi geri döndürmek Hipoksemiyi geri döndürmek Akut respiratuar asidozu azaltmak Akut respiratuar asidozu azaltmak Solunum sıkıntısını rahatlatmak Solunumun oksijen tüketimini azaltmak Solunumun oksijen tüketimini azaltmak Solunum-adele yorgunlu ğ unu döndürmek Solunum-adele yorgunlu ğ unu döndürmek Basınç-volüm ili ş kisini de ğ i ş tirmek Atelektaziyi önle ve döndürmek Atelektaziyi önle ve döndürmek Kompliansı iyile ş tirmek Kompliansı iyile ş tirmek Daha fazla zedelenmeyi önlemek Daha fazla zedelenmeyi önlemek Akci ğ er ve havayollarının iyile ş mesine izin vermek Komplikasyonları önlemek

3 Mod seçimi: Klinik deneyim Ön yargı Kurumsal tercih Kurumda mevcut ventilatörlerin kapasitesi

4 Ventilator deste ğ inin sonuçları Ventilatör tarafından üretilen i ş Solunum sisteminin kar ş ı koyan güçleri Hastanın dinamik yanıtı

5 Spontaneous Breathing Exhalation Inspiration

6 Precondition of Inspiration Pa < Pb –Spontaneous breath Pb > Pa –Mechanical ventilation Pb Pa Gas Flow Pa < Pb Pa < Pb

7 Intrathoracic pressures TRACHEAL PRESSURE PROX. AIRWAY PRESSURE PLEURAL PRESSURE ALVEOLAR PRESSURE

8 Pleural Pressure Three - Dimensional Spring

9 Volume Change TimeTime Basic Mechanism of PPV Gas Flow Pressure Difference

10 Inspiration Mechanical Breath Spontaneous Breath Pressure Time Alveolar Pressure Changes

11 Hasta-Ventilatör Desenkronizasyonu Ventilatör ile sava ş an hastayı tariflemek için kullanılır E ğ er hasta sedasyon yetersiz oldu ğ undan tüpe kar ş ı sava ş mıyorsa Ço ğ unlukla ventilatörden yetersiz flow gönderildi ğ i için olu ş ur Gaz akımı yetersiz geliyorsa hasta bunu mekanik ventilatörden emerek almaya çalı ş ır, Bu da çok rahatsız edici bir histir

12 Yeni modlar: MV’un verimini ve güvenlili ğ ini arttırdı ğ ı iddiası Direkt klinisyen giri ş imini azaltıp weaninge yardımcı olabilme iddiası Klinisyen algoritmleri anlamalı Altta yatan fizyoloji önemli –Makinanın yeni bir modu bir i ş i yapaca ğ ım diyorsa yeni modlardan daha iyidir anlamnına gelmez

13 Modern ventilatörün kullanıcı için basit ve hastanın de ğ i ş en gereksinimlerine adapte olabilecek kapasitede olması gereklidir Reintübasyon riski olmadı ğ ı en kısa zamanda hastanın ventilatörden ayrıltılması gerekir Bu da yakın monitorizasyon ve MV parametreleri ile oynanmayı gerektirir Protokol ve rehberler geli ş tirilmi ş tir ancak basit logistik nedenlerle sürekli uygulanamaz Closed-loop sistemler klinisyenin yapması gereken ayarları 24-saat bazında yapmaya yardımcı olabilir Zorluk: klinisyenin karar verme mekanizmasını güvenli bir ş ekilde taklit etmek

14 Yeni Feedback Modlar Proportional Assist Ventilasyon (PAV) Dual kontrol modlar Closed loop PSV Automatic tube compensation Adaptive Support Ventilation (ASV)

15 Eisenmenger Lancet 1904

16

17

18

19

20

21

22

23 Marmara Üniv Tıp Fak Dahili Yo ğ un Bakım Ünitesi 1 Yıllık Takip Sonuçları 1 Yıllık Takip Sonuçları (105) (90) 130 (% 50) hasta intübe ediliyor Yıllık mortalite % 35 % 7 trakeostomi

24

25

26

27

28

29 Mean airway pressure: (Paw) havayolu ağzında ölçülen tüm ventilasyon siklüsünün ortalama basıncı

30

31

32

33

34 Advantages of Volume Ventilation Guaranteed tidal volume, is not affected by the rapidly changing pulmonary mechanics Compliance  Pressure Ventilation:Volume Ventilation Decreased Tidal VolumeIncreased Pressure : Volume Pressure Volume

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44 Tobin, M. J. N Engl J Med 2001;344:1986-1996 Flow, Airway Pressure, and Inspiratory and Expiratory Muscle Activity in a Patient with Chronic Obstructive Pulmonary Disease Who Received Pressure-Support Ventilation at an Airway Pressure of 20 cm of Water

45 PSV ’de geli ş meler Ekshalasyona geçi ş – Ş ekil sinyali (Vision) –De ğ i ş ken yüzde peak inspiratuar flow %10-40 Hamilton Galileo –Fiks inspirasyon süresi 3-5 saniye Set siklus zamanının % 80’i İ nspirasyon ba ş ı ayarlanabilir flow (Rise Time)

46 Pressure Time How to Influence MAP A =  PIP C =  Base Line B =  Rise Time D =  Frequency

47 Terminology: Flow and Volume Minute Ventilation = Tidal Volume x Breath Rate Pressure Flow Time Tidal Volume

48 Terminology: PEEP, I:E Ratio Pressure Time Positive End Expiratory Pr. T insp. T exp. I : E = 1 : 2 I : E = 4 : 1 PEEP PIP PEEP T insp.

49 Tobin, M. J. N Engl J Med 1994;330:1056-1061 Airway-Pressure Wave Forms Recorded during Assist-Control Ventilation

50

51 PAV avantajları Konfor Daha dü ş ük zirve havayolu basıncı Daha dü ş ük sedasyon gereksinimi Azalmı ş a ş ırı havalanma Adele atrofisi olmaması Noninvasive Ventilation için ideal mod

52

53


"Mekanik Ventilasyon Modları Prof.Dr. Turgay Çelikel Marmara Universitesi Gö ğ üs Hastalıkları ve Yo ğ un Bakım ABD." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları