Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

İ leti ş im materyalleri - Koruma ve bilgilendirme dönemi - Salgın dönemi dikkate alınarak hazırlanmı ş tır.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "İ leti ş im materyalleri - Koruma ve bilgilendirme dönemi - Salgın dönemi dikkate alınarak hazırlanmı ş tır."— Sunum transkripti:

1

2 İ leti ş im materyalleri - Koruma ve bilgilendirme dönemi - Salgın dönemi dikkate alınarak hazırlanmı ş tır.

3 YET İŞ K İ NLER İ Ç İ N - Halen televizyonlarda izlenmekte olan bilgilendirme spot filmi (Revizyonlu) - Pandemi dönemi için hazırlanan ve belirtiler ile alınması gereken önlemleri içeren TV spot filmi - 5 dakikalık tv spot filmi - Koruma ve pandemi dönemi afi ş leri - Tuvaletler için el yıkama stickerları - Risk grupları için afi ş

4 ÇOCUKLAR İ Ç İ N - İ nteraktif CD: - Okullarda ö ğ retmenler rehberli ğ inde izlenecek, dikkat edilmesi gereken önlemleri içeren bir film (4-5 dakika) - Afi ş - Bro ş ür (okul öncesi ve ilkö ğ retim) - Tuvaletlerde kullanılmak üzere el yıkama stickerları

5 15 Ekim-15 Kasım 2009 Koruma tedbirlerinin hatırlatılması ve bilgilendirme dönemi - Revizyonlu korunma dönemi spot filmlerinin yeniden yayını - Afi ş lerin yeniden asılması - Sticker’ların hızla basılıp okullarda ve kamuya açık yerlerdeki tüm tuvaletlere asılması

6 - A ş ının kamuoyuna bilim insanları ve Bakanlık yetkilileri tarafından do ğ ru anlatılması - Risk gruplarının kamuoyu ile ş effaf bir biçimde payla ş ılması

7 Salgının ba ş lamasıyla birlikte olacaktır. - Vakalar ve Bakanlı ğ ın aldı ğ ı tedbirler, kamuoyu ile ş effaf bir biçimde payla ş ılacak - Hastalık ve seyri konusunda kamuoyuna bilgi verilmesi, panik olu ş turulmadan kontrollü stres yönetimi gerçekle ş tirilecektir.

8 Her iki dönem için materyallerin hedef kitlesi; - okulöncesi ya ş grubu - ilk ve orta ö ğ retim ya ş grubu - Kronik hastalıkları olanlar da dahil tüm yeti ş kinler’dir.

9 Anaokulu ve ilkö ğ retim ya ş grubunda yayılımı engellemek için çocukların edinmesini istedi ğ imiz üç temel davranı ş kalıbı vardır. 1. Dirse ğ i a ğ za kapatarak aksırmak 2. Ellerin önerilen ş ekilde yıkanması 3. Tek kullanımlık mendil alı ş kanlı ğ ının yerle ş tirilmesi

10 1. Multimedya e ğ itim seti: Okulöncesi ya ş grubuna derslerde materyal olarak kullanılmak üzere multimedya CD’si hazırlanacaktır. İ çerikte, H1N1 bula ş ve korunma yolları, çocukların anlayabilece ğ i yalın bir dille çizgi karakterlerle anlatılacaktır.

11 2. El yıkama stickerı: Okul tuvaletlerinde kullanılmak üzere hazırlanacak stickerlarda, el yıkamada dikkat edilmesi gereken kurallar çizgisel olarak yer alacaktır.

12 Orta ö ğ retim ya ş grubu ile yeti ş kinlere ise etkili görsellerin yanı sıra pandemi ile ilgili algı düzeyine göre daha ayrıntılı bilgi verilecektir.

13 MATERYALLER 1. Koruma dönemi büyük afiş (70x100) 2. Pandemi dönemi büyük afiş (70x100) 3. Pandemi dönemi yetişkin afiş (50x70) 4. Pandemi dönemi çocuk afiş (50x70) 5. Pandemi dönemi risk grupları (50x70) 6. Pandemi dönemi yetişkin broşür - 1 7. Pandemi dönemi yetişkin broşür - 2 8. Pandemi dönemi çocuk broşür 9. Doktor Bloknot

14 KORUMA DÖNEM İ AF İŞ (70X100)

15 PANDEM İ DÖNEM İ AF İŞ (70X100)

16 PANDEM İ DÖNEM İ AF İŞ (50X70)

17 ÇOCUK AF İŞ (50X70)

18 R İ SK GRUPLARI AF İŞ (50X70)

19 PANDEM İ DÖNEM İ BRO Ş ÜR -1 DI Ş YÜZ

20 PANDEM İ DÖNEM İ BRO Ş ÜR - 1 İ Ç YÜZ

21 PANDEM İ DÖNEM İ BRO Ş ÜR – 2 DI Ş YÜZ

22 PANDEM İ DÖNEM İ BRO Ş ÜR – 2 İ Ç YÜZ

23 PANDEM İ DÖNEM İ BRO Ş ÜR – 3 DI Ş YÜZ

24 PANDEM İ DÖNEM İ BRO Ş ÜR – 3 İ Ç YÜZ

25 DOKTOR HASTA B İ LG İ LEND İ RME FÖYÜ ÖN YÜZ

26 DOKTOR HASTA B İ LG İ LEND İ RME FÖYÜ ARKA YÜZ

27 MEND İ L KUTUSU


"İ leti ş im materyalleri - Koruma ve bilgilendirme dönemi - Salgın dönemi dikkate alınarak hazırlanmı ş tır." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları