Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

OKUL BÜTÇELER İ Strateji Geliştirme Başkanlı ğ ı (Bütçe Grup Başkanlı ğ ı) Musa ŞAH İ N Grup Başkan V.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "OKUL BÜTÇELER İ Strateji Geliştirme Başkanlı ğ ı (Bütçe Grup Başkanlı ğ ı) Musa ŞAH İ N Grup Başkan V."— Sunum transkripti:

1 OKUL BÜTÇELER İ Strateji Geliştirme Başkanlı ğ ı (Bütçe Grup Başkanlı ğ ı) Musa ŞAH İ N Grup Başkan V.

2 İÇERİK; Amaç Mevcut Uygulama ve Kar ş ıla ş ılan Sorunlar Dünya Uygulamaları Türkiye İ çin Yapılmı ş Saha Çalı ş maları ve Bulguları Model Önerileri

3 AMAÇ;  Yeni bir kaynak tahsis mekanizmasının olu ş turulmasına yönelik mevcut durumun de ğ erlendirilmesi ve önerilerin geli ş tirilmesi,  E ğ itim sistemimizdeki kamu kaynaklarının; ö ğ renciye, okula ve yerel’ e özgü farklılıkları dikkate alacak ş ekilde daha e ş itlikçi ve kapsayıcı bir ş ekilde belirlenmesine ve kullandırılmasına imkan tanıyacak bir mekanizma olu ş turmak.

4 YAPILACAK OLAN ÇALI Ş MA DA;  Yüksekö ğ retim hariç e ğ itim kademelerindeki tüm KAMU OKULLARI kapsama dahildir.  Ö ğ renci ba ş ına maliyetlerin belirlenmesi ve geli ş tirilecek olan kaynak tahsis mekanizmasında sadece “D İĞ ER CAR İ ” harcamalar dikkate alınacaktır.  Yatırım ve personel harcamaları (ö ğ retmen ve yönetici) çalı ş mamızda kapsama dahil edilmeyecektir. Di ğ er Cari olarak adlandırılan harcamalar;  Isınma  Elektrik  Su  Küçük Onarım  Kırtasiye Malzemeleri  Temizlik malzemesi ve hizmet alımı  Güvenlik hizmet alımı  İ leti ş im giderleri

5 MEVCUT UYGULAMA (İLKÖĞRETİM OKULLARI)  Bakanlı ğ ımıza ba ğ lı ilkö ğ retim okullarının cari (elektrik, su, do ğ algaz, yakacak, kırtasiye vb.) nitelikli ihtiyaçları ile yatırım nitelikli ihtiyaçları, Temel E ğ itim Genel Müdürlü ğ ünce planlanarak il milli e ğ itim müdürlüklerine gönderilmektedir.  İ l Milli E ğ itim Müdürlükleri kendileri gelen cari ve yatırım nitelikli ilkö ğ retim okulları ödeneklerini ba ğ lı bulundukları il özel idarelerine ilkö ğ retim hizmetlerinde kullanılması amacıyla aktarmaktadırlar.  YBO’lar bütçe uygulamasında “harcama birimi” olarak kabul edilmekte, okul müdürü “harcama yetkilisi” olarak görev yapmaktadır.  Anaokulları; bütçe i ş lemleri ilkö ğ retim okulları gibi yürütülmektedir.

6 MEVCUT UYGULAMA (ORTAÖĞRETİM OKULLARI)  Bütçe uygulamasında ortaö ğ retim okulları birer “harcama birimi” olarak kabul edilmekte ödenekleri Defterdarlık Muhasebe Müdürlüklerine ve Malmüdürlüklerine okul birim kodu ve adı ile gönderilmektedir.  Her bir genel müdürlük kendi okullarına ödenek gönderirken farklı kriterlere kullanmaktadır.

7 KARŞILAŞILAN SORUNLAR;  Genel müdürlükler tarafından do ğ rudan ödenek gönderilen ortaö ğ retim kurumlarının sadece temel ihtiyaçları kar ş ılanabilmekte, okul ve ö ğ rencinin gereksinim duydu ğ u geli ş im alanlarına ili ş kin harcama talepleri ödenek yetersizli ğ i nedeniyle kar ş ılanamamaktadır.  Genel müdürlükler tarafından okullar adına ödenek planlaması yapılırken her genel müdürlük farklı kriterler üzerinden hareket etmektedirler.  İ l özel idareleriyle, il milli e ğ itim müdürlükleri arasındaki ili ş kiler kurallara ba ğ lanmı ş de ğ ildir.

8  İ l milli e ğ itim müdürlüklerinden gelen harcama taleplerinin il özel idareleri tarafından nasıl de ğ erlendirilece ğ i konusunda bir kural yoktur.  İ l milli e ğ itim müdürlükleri kimi durumlarda ilkö ğ retim kurumları için Bakanlıktan gönderilen ödeneklerin ne kadarının kaldı ğ ını bilememekte ve etkili bir harcama planlaması gerçekle ş tirememektedir.  Ödeneklerin il merkezi ve ilçeler arasındaki da ğ ılımına ili ş kin bir kural yoktur.  Bunun bir sonucu olarak ödenekler öncelikli olarak il merkezindeki okullar için harcanabilmektedir.

9  Her okulun kendine özgü çevresi, yarattı ğ ı özel gelirin miktarını belirlemektedir. Gelirler arasındaki farklılıklar ise okullar arası olanak e ş itsizli ğ i ile sonuçlanmakta ve ö ğ renciler arası e ş itsizlikler daha da artmaktadır.  Okul-aile birlikleri, okulların cari harcamaları için kaynak yaratma aracı olarak çalı ş maktadır.  Okullar, e ğ itim kalitesini geli ş tirebilecekleri araç ve kaynaklardan yoksundur.

10 TÜRKİYE’DE OKUL BÜTÇESI KONUSUNDA YAPILANLAR;  Okullarımıza ba ş langıçta temel ihtiyaçlarını kar ş ılayacak, okullarımızın fonksiyonlarını daha verimli bir ş ekilde yerine getirecek olanaklara sahip olmalarını sa ğ layacak bir bütçe da ğ ıtım mekanizmasına acil ihtiyaç duyulmaktadır.  Yeni Büyük ş ehir Kanunu ile birlikte 30 il de il özel idarelerinin kapanması özellikle temel e ğ itim okullarımız ba ş ta olmak üzere yeni bir düzenleme yapmamızı zorunlu kılmaktadır.

11  Strateji Geli ş tirme Ba ş kanlı ğ ı tarafından ödeneklerin da ğ ıtımı ve model önerileri konusunda yapılan çalı ş ma.(2012)  Strateji Geli ş tirme Ba ş kanlı ğ ı-Kalkınma Bakanlı ğ ı tarafından Ankara da okul ziyaretleri ve durum tespiti çalı ş ması.  Temel E ğ itim Genel Müdürlü ğ ünün “ İ lkö ğ retim kurumlarının mali yönetimi” ara ş tırma çalı ş ması.  Strateji Geli ş tirme Ba ş kanlı ğ ı, “Okul Bütçeleri Çalı ş tayı” BU AMAÇLA;

12 TESPİTLER;  Okula özgü bir finansman modelinin ortaya çıkabilmesinin ilk ş artı; Bakanlı ğ ımız bütçesinin okullarımızın ba ş ta ZORUNLU GIDERLERI kar ş ılayacak seviyeye getirilmesidir. (Maliye Bakanlı ğ ı aya ğ ı)  Ortaya konulacak kaynak da ğ ıtım modelinin (özellikle temel e ğ itim okullarımız açısından (44.000) )gerek Bakanlı ğ ımız Temel E ğ itim Genel Müdürlü ğ ü gerekse ta ş ra aya ğ ında Maliye Bakanlı ğ ı Muhasebat Genel Müdürlü ğ ünü personelinin i ş yükünü arttıracaktır.  Okul bütçeleri uygulamasına geçi ş için okullarımızın durumunu özetleyen kapsamlı bir veri setine AC İ L ihtiyaç duyulmaktadır.  Ortaya konulacak modelin hareket noktası ortaya çıkacak olan veri setidir.

13 TESPİTLER;  Ortaya çıkacak da ğ ıtım mekanizması anla ş ılır, uygulanabilir ve basit bir yapı olmalıdır.  Okul bazlı bütçeleme uygulamasına geçi ş a ş amasında öncelikle okullarımıza ili ş kin ZORUNLU G İ DERLER ele alınmalıdır.  Okul ve kurumlarımıza sürekli teknik ve mali konularda destek sa ğ lanmalıdır.  Ortaya çıkacak ödenek da ğ ıtım modelinde mutlaka dezavantajlı okulların durumu göz önüne alınmalıdır.

14 MODEL (okul bazlı bütçeleme)  Di ğ er cari ödenekler do ğ rudan okullara gönderilecektir.  Yatırım ödenekleri il özel idareleri tarafından kullanılacaktır. (Yatırım İ zleme Koordinasyon M. B ş k.)  Okul müdürleri harcama yetkilisi haline geleceklerdir. İ lkö ğ retim okulları harcama birimi kabul edilerek merkezden okullar adına ödenek gönderilmesi.

15 OKUL BAZLI BÜTÇELEME AVANTAJLARI-1;  Okul-çevre ili ş kilerini geli ş tirerek olumlu katkı sa ğ lar,  Okul müdürünün sorumluluk hissetmesinden dolayı motivasyonu artar,  Zamandan tasarruf sa ğ lanır,  Bürokrasi azalır,  İ htiyaçlar do ğ ru ve yerinde tespit edilerek kaynakların etkin ve verimli kullanılması sa ğ lanır,  Harcama sürecini azaltır,  Kaynaktan tasarruf sa ğ lanır,  Hesap verilebilirlik sa ğ lanır,  Müdürün statüsünü arttırır,  İ kili ili ş kiler azalır.

16 OKUL BAZLI BÜTÇELEME AVANTAJLARI-2;  Hizmet ve mal alımlarında pazarlık gücü artar,  Gelecek olan ödenek miktarının yılın ba ş ında biliniyor olması okulların planlama yapma gücünü arttıracaktır,  Tasarruf sa ğ lanır (bir yöneticinin önceden ne kadar ödene ğ in gelece ğ ini biliyor olması ve sorumlulu ğ un kendinde olması nedeniyle su, ileti ş im, do ğ algaz, elektrik vb. tüketimi konusunda tasarrufa yöneltecektir. Nasıl olsa il/ilçe MEM ödüyor mantı ğ ı olmaz.)

17 OKUL BAZLI BÜTÇELEME DEZAVANTAJLARI-1;  Merkezi yönetim bütçe kanunu ile ilkö ğ retim okullarının cari giderleri için yeterli ödenek tahsis edilememesi halinde okullar için gerekli olan ödeneklerin gönderilememesinin do ğ uraca ğ ı sıkıntılar, (faturaların ödenememesi, küçük bakım ve onarımların yapılamaması, okul idarecilerin farklı yollardan ba ğ ı ş, kaynak arayı ş ına girmesi mecburiyeti)  Veli ve hayırsever destekleri azalacaktır,  Okul idaresinin i ş yükü artar,  Harcama yetkilisinin (okul müdürü) mali sorumluluklarından dolayı ortaya çıkabilecek sorunlar,  Personel eksikli ğ inden veya yetersizli ğ inden dolayı sorunlar ya ş anır (ihale süreçlerinin sürdürülememesi)

18 OKUL BAZLI BÜTÇELEME DEZAVANTAJLARI-2;  Okul sayısının fazla olması nedeniyle merkezde bütçe olu ş turulması, planlama ve da ğ ıtım konusundaki ya ş anacak olası sıkıntılar,  İ lkö ğ retim okul müdürlerinin harcama yetkilili ğ i görevini yerine getirebilmeleri için mutlaka mali mevzuat e ğ itiminden geçirilmeleri gerekmektedir. (okul sayının çok olmasını/sürekli rotasyonun olması)  İ lkö ğ retim okullarının harcama birimi olarak kabul edilerek kendileri adına ödenek gönderilmesi durumunda, mali yıl sonunda kullanılamayan ödeneklerin bulunması durumunda bu ödeneklerin mevzuat gere ğ i İ PTAL edilecek olması. (Mevcut durumda il özel idarelerine aktarılan ödenekler kullanılmasa da bir sonraki yıla devretmektedir.)

19 TARTIŞMA; 1-Ödenek da ğ ılımında kullanılacak kriterler neler olmalıdır? 2-Formüle ihtiyaç var mı? (basit mi, karma ş ık mı) 3-Temel ihtiyaçların kar ş ılanmasında e ş itlikçi olunmalı mıdır? 4-Bütçe dı ş ı geliri yüksek olan okullara daha az ödenek tahsis edilmeli midir? (okul-aile birli ğ i gelirleri, okulun bulundu ğ u çevre dikkate alınmalı mı?)

20 YAPILMASI GEREKENLER; SÜREÇAÇIKLAMAYÖNTEM VER İ TOPLAMA 1. Öğrenci Başına Maliyetin Belirlenmesi (Yatırım ve Personel Giderleri hariç “Diğer Cari” giderler) 2. Öğrenci Başına Diğer Cari Maliyetin Finansman Kaynağına Göre Dağılımının Belirlenmesi  Merkezi Yönetim Bütçesi  Okul Aile Birliği Gelirleri  Hayırsever/Bağış Saha Çalı ş ması TEFB İ S DE Ğ ERLEND İ RME Öğrenci Başına Diğer Cari Maliyetlerin Farklılıklara Göre Değerlendirilmesi.  Okul İhtiyaçlarındaki Farklılıklar (okul türleri)  Öğrenci İhtiyaçlarındaki Farklılıklar  Yerele Özgü Farklılıklar (coğrafi, sosyo-ekonomik yapı vb.) MEB, Üniversiteler KARAR VERME VE ÖNER İ 1. Olu ş turulacak Kaynak Mekanizmasının Yetki Düzeyine Karar Verilmesi  Okul Bazlı Bütçe Tahsisi mi?  İ lçe Bazlı Bütçe Tahsisi mi? 2. Ortaya konulan kaynak da ğ ıtım mekanizmasının geli ş tirilmesi çalı ş maları. MEB


"OKUL BÜTÇELER İ Strateji Geliştirme Başkanlı ğ ı (Bütçe Grup Başkanlı ğ ı) Musa ŞAH İ N Grup Başkan V." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları