Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

BILIMSEL AÇIKLAMALAR VE ARGÜMANLAR 27/03/2015 Yrd. Doç. Dr. Bahadır NAMDAR.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "BILIMSEL AÇIKLAMALAR VE ARGÜMANLAR 27/03/2015 Yrd. Doç. Dr. Bahadır NAMDAR."— Sunum transkripti:

1 BILIMSEL AÇIKLAMALAR VE ARGÜMANLAR 27/03/2015 Yrd. Doç. Dr. Bahadır NAMDAR

2 Housekeeping  Dersten herhangi bir farklı beklentiniz var mı ?  Literatür Taraması  Ara sınav  Bugün  Model tabanlı argümantasyon  Çoklu gösterimlerle argümantasyon destekleme

3 Soru:  Sizce sınıf içinde argümantasyonu nasıl destekleyebilirsiniz  Ya da soruyu şöyle soralım  Sınıf içinde daha kaliteli argümanların oluşturulması nedemek  Siz bir ö ğ retmen olarak bunu nasıl desteklersiniz

4 MODEL NED İ R? Treagust, D. F., Chittleborough, G. D., & Mamiala, T. L. (2004). Students’ Understanding of the Descriptive and Predictive Nature of Teaching Models in Organic Chemistry. Research in Science Education, 34(1), 1–20. doi:10.1023/B:RISE.0000020885.41497.ed

5 Modelleme  Modelleme prati ğ i  Planlama  Oluşturma  Yorumlama-Testetme  De ğ erlendirme  Model  Model bileşenleri  Modellerin represe edilmesi  Modelin tümünün anlamlı bir bütün oluşturması  Metamodelleme bilgisi  Modellerin do ğ ası  Modelleme sürecinin do ğ ası  Modellerin de ğ erlendirilmesi  Modellerin kullanılması

6 Model Tabanlı Ö ğ retim Matematiksel Nitel benzerlik Qualitative resemblance: Base and Target Ö ğ renme Gelişimi (Learning progression)

7 Modeller argümantasyon sürecinde niçin ve nasıl kullanılır?

8 Çoklu gösterimler  Gösterimler “bir şeyi kavramsallaştırarak, görselleştirerek ve ya materyalize ederek başka bir formata dönüştüren araçlardır” (Wu & Puntambekar, 2012, s.755)  Johnstone (1982, 1991, 1993) kimya e ğ itiminde üç çeşit gösterimi tanımlamıştır. Bunlar (a) makro gösterimler: duyu organlarıyla denenebilen ve bir fenomeni yansıtan gösterimler, (b) submikro gösterimler: bilimsel fenomenlerin nitel açıklamaları ve (c) sembolik gösterimler: bilimsel fenomelerin semboller formüller ve modeller içeren nicel açıklamalarıdır.  Wu ve Puntambekar (2012) ise gösterimleri fizik ve biyoloji e ğ itimindeki çalışmalara dayandırarak sözel metinsel gösterimler (örne ğ in, metaforlar, söz, ve yazıt), sembolik matematiksel gösterimler (eşitlikler, formüller), görsel grafik gösterimler (animasyon, diyagram, grafik, tablo) ve hareketsel-işlemsel gösterimler (mimikler, fizksel modeller) olarak dört gruba ayırmışlardır.  Çoklu gösterimler bir kişi yahut grup tarafından fiziksel olarak oluşturulmuş birden çok gösterimlerdir (Tang, Delgado, & Moje, 2014).

9 Çoklu Gösterimler  Bilim insanları günlük pratiklerinde sürekli gösterimlerden faydalanırlar.  Unutmayın:  Bilim argüman üretme sürecidir.  Bilim süreç içerisinde gösterimler argümanların oluşturulma geliştirilme ve iletişimi için gerekli olan başlıca araçlardandır

10 Çoklu gösterimlerin kullanılma nedenleri  Ö ğ rencilerin düşündükleri dışsallaştırması  Bilgi depolama  Bilgi organizasyonu  Bilgi sunumu  ARGÜMANLARA KANIT OLARAK KULLANMA

11 AINSWORTH’e göre Çoklu Gösterimler(1999, 2006) Ö ğ retme ve ö ğ renmede üç temel amaca hizmet etmektedir.  (a) Tamamlayıcılık işlevi: Çoklu gösterimler ihtiva ettikleri bilgi ya da destekledikleri süreç bakımından birbirini tamamlar.  (b) Sınırlayıcılık işlevi: Ö ğ renenler bilinmedik bir gösterimin anlaşılması için bilindik bir gösterimden faydalanabilirler.  (c)Yapılandırmacılık işlevi: Ö ğ renenlerin birden çok gösterimi kullanmasıyla, yalnızca bir gösterim türünü kullanmalarına nazaran konuyu daha derinlemesine anlamalarını sa ğ lamasıdır.

12 Sizce küresel Isınma Var mıdır?

13 Bir Facebook Kullanıcısının Yorumuna Göre  «Bende küresel so ğ umanın başladı ğ ına inanalardanım. 3o yıl bazında de ğ erlendirmeli öngörünüze katılsam bile bu otuz yılı nasıl bazlayacaksınız ki? Biz koşar adım denize girdi ğ imiz kasım ayınıçok gerilerde bıraktık artık eylül so ğ uk yüzünü gösteriyor. Dünyanın kendi dengesini kurmasının insana verece ğ i zararları azaltmanın ve insanın dengeleri fazla zorlamamasının yollarının bulmalıyız».

14 Şimdi biraz etkinlik yapalım!  Her etkinlikte buldu ğ unuz verileri bir yere kaydedin  Daha sonra da en basit şekliyle bir argüman oluşturun

15 Argümanınızı yazın


"BILIMSEL AÇIKLAMALAR VE ARGÜMANLAR 27/03/2015 Yrd. Doç. Dr. Bahadır NAMDAR." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları