Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

20/02/2015 YRD. DOÇ. DR. BAHADIR NAMDAR IFBÖ5520-BILIMSEL AÇıKLAMALAR VE ARGÜMANLAR.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "20/02/2015 YRD. DOÇ. DR. BAHADIR NAMDAR IFBÖ5520-BILIMSEL AÇıKLAMALAR VE ARGÜMANLAR."— Sunum transkripti:

1 20/02/2015 YRD. DOÇ. DR. BAHADIR NAMDAR IFBÖ5520-BILIMSEL AÇıKLAMALAR VE ARGÜMANLAR

2 Bu derste....  Tanıtım (Housekeeping)  Bilim, Bilimsel Bilgi ve Bilimin Do ğ ası  Bilimsel Pratikler  Argüman  Argümantasyon

3 B İ L İ M NED İ R? (What is science?)  Bilim, her türlü düzenden yoksun duyu verileri (algılar) ile mantıksal olarak düzenli düşünme arasında uygunluk sa ğ lama çabasıdır. (Albert Einstein)

4 Peki ya yalancı-bilim? (Pseudoscience)  Empirik bilim vs Yalancı Bilim  Sınırı belirleme problemi (The Demarcation Problem)  Karl Popper  Örne ğ in Freud un teorisi  Yanlışlandırılabilirilik (Falsifiablitiy)  *Image Alex Robbins URL:http://www.scientificamerican.com/article/what-is-pseudoscience/URL:http://www.scientificamerican.com/article/what-is-pseudoscience/

5 Bilimin Do ğ ası (Nature of Science)  Bilimsel bilgi  Genellikle bilmenin bir yolu olarak bilim, bilimsel bilginin kökeninde yer alan de ğ er ve inançlar veya bilimsel bilginin gelişimi anlatılmaktadır. kısaca bilim do ğ ası; bilimsel etkinliklerin ve bilimsel bilgilerin niteliklerini kapsamaktadır *  *http://fbe.gantep.edu.tr/formlar/Bilimindogasi.pdf

6 Bilimin Do ğ ası (Nature of Science)  Bilimsel bilgi şu an için güvenilirdir ve de ğ işkendir.  Bilgi yeni verilerya da daha önceki verilerin yeniden kavramsallaştırmasıyla de ğ itirebilir ya da tamamen terkedilir.  Belirli adımları izleyen tek bir bilimsel metoddan sözedilemez.

7 Bilimin Do ğ ası  Yaratıcılık önemlidir. Bireysellik de  Do ğ aüstü elementlerin kullanımı ile bilimsel bilgi üretilemez  Kanun ve teorilerin üretimi esastır  Dünyanın heryerinden insanın katkısıyla gerçekleşir  Gelişimsel ve de ğ işimseldir.  Pratik sonuçlarla de ğ il daha çok do ğ anın anlaşılması için

8 Bilim İ nsanları Bilimsel Bilgi Üretimi Sürecinde Hangi Pratikleri Kullanır? (What kind of practices do scientsits use when creating scientific knowledge)  Ö ğ renciler bilimsel bilgi üretimi sürecine bilim insanlarına benzer şekilde katılmalıdır

9 Bilimsel Pratikler (Scientific Practices)  Bilimsel bilgi  B İ L İ MSEL PRAT İ KLER  B İ LG İ ++++BECER İ

10 B İ L İ MSEL PRAT İ KLER (NRC, 2012; NGSS,2013)  Soru sorma  Modeller geliştirme ve kullanma  Araştırmalar planlanma ve yürütme  Veri analizi yapma ve yorumlama  Matematik ve matematiksel düşünceyi kullanma  Açıklamaları yapılandırmave çözümler tasarlama  Kanıta dayalı bilimsel argümantasyon sürecine katılma  Bilgiyi elde etme,de ğ erlendirme ve paylaşmadır.

11 Toz fırtınası felaketinde yaşam mücadelesi

12 Grup arkadaşlarınızla o kışı geçiren bir aile oldu ğ unuzu hayal edin  Çok kurak bir yıl geçti (10inch daha az ya ğ mur)  Nisan da elip Eylül ortasında hasat 30000pound olarak alındı--- 200,000 pound daha az  Ve Sadece 500 galon suyunuz var  Ya ğ mur ya ğ ıp ya ğ mayaca ğ ı da belli de ğ il!!!!  Dişi bir ine ğ iniz ve erkek bir bo ğ anız var  VE TAB İ K İ DE YAŞAMAK İ Ç İ N SU VE Y İ YECE Ğ E İ HT İ YACI VAR

13 A İ LEN İ ZLE SON PARANIZI TOHUM VE EK İ PMAN ALIP KIŞ HASATI İ Ç İ N EK İ M YAPMAK İ Ç İ N HARCADINIZ  Bu sebeple ailenizin kışı geçirmesi için İ Y İ B İ R PLANA İ HT İ YACINIZ VAR

14 BAZI SEÇENEKLERE SAH İ PS İ N İ Z  Bo ğ ayı ye. İ ne ğ i canlı tut ama besleme. İ ne ğ in sütünü iç. Süt verimi azalınca önce ine ğ i sonrada tahılı ye  Bo ğ ayı ye. İ ne ğ i canlı tut, besle, ve sütünü iç. Tahılın geri kalanını ye  Tahılı inek ve bo ğ a ile paylaş ve onları tahıl bitinceye kadar canlı tut. Sonra da onları ye  Önce bo ğ a ve ine ğ i sonra da tahılı ye

15

16 Sizce NE YAPILMALI ? Araştırma Sorusu Yanıtınız ( İ ddia) KanıtlarNedenselleştir

17  Verileri nasıl analiz ettiniz?  Analizinizin hatadan arınmış oldu ğ unu söyleyebilir misiniz?  Neden kanıtlarınız iddialarınız kanıtınızı do ğ ruluyor?  Hangi kanıtları kullanmayı tercih ettiniz? Neden?  Bu sonuca varmadan önce grubunuzun üzerinde konuştu ğ u farklı bir sonuç var mıydı?

18 Sizce Argüman nedir?

19 Argümantasyon yalnızca iki kişi arasında mı olur?

20 Size göre argüman nedir? Argümanlar fen bilimleri alanlarına göre (Fizik kimya biyoloji) farklılık gösterir mi? Açıklayınız  Argüman öne sürülen bir fikir,olay yada olguyu açıklamamızda kullandı ğ ımız gerekçelerimiz diye biliyorum.Genel oldu ğ unu düşünüyorum ayrılmaz bence.  Bana göre argüman bilgidir, tartışmadır, sorgulamadır, desteklemedir, ulaşılan açıklamadır. Alanların içeri ğ i ne kadar de ğ işirse argümanların içeri ğ i de o kadar de ğ işir. Ama amaç hep aynıdır; araştırmak, tartışmak, açıklamalarla sonuca varmak.  Farklılık gösterebilece ğ ini düşünüyorum.Fakat açıklama olarak ne söyleyece ğ imi bilemiyorum.  Bilimsel bir konunun tartışarak sonuca varılmasıdır. Genel hatları ile bir farklılık göstermez.

21 B İ limsel bir süreç içersinde ortaya konulan argümanlar de ğ işebilir mi? Cevabınız evetse hangi durumlarda de ğ işebilir? Açıklayınız  Evet de ğ işebilir.De ğ işen şartlar ve gelişen olanaklarla birlikte bilimsel bilgilerde de ğ işmekte.yeni argümanlar elde edilerek bu bilgiler açıklanabilmekte.atom modellerini örnek verebiliriz.  Evet de ğ işebilir. Aksi ispat edildi ğ i durumlarda,deneylerde de ğ işebilir.Kontrollü deneylerden sonra argümanlarımızı de ğ iştirebiliriz.  Bilimsel süreç düşünüldü ğ ünde de ğ işebilece ğ i kanısındayım. Çünkü süreç boyunca bilgi ediniliyor, araştırılan şeyler sorgulanıyor, karşıt argümanlarla farklılıkları gözlemleniyor ve ulaşılan sonuçlar ışı ğ ında fikir de ğ işebiliyor, de ğ işen fikrin yansıması da argümanda gözleniyor.  evet. çalışmayı sürdürürken argümanımızı destekleyecek çalışmalar yaparken elde etti ğ imiz sonuçlar do ğ rultusunda de ğ işiklikler olabilir.

22 *Dersin Projesi (Argümantasyon-tabanlı ders hazırlama)  Gruplar


"20/02/2015 YRD. DOÇ. DR. BAHADIR NAMDAR IFBÖ5520-BILIMSEL AÇıKLAMALAR VE ARGÜMANLAR." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları