Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

İ STANBUL’UN FETH İ (1453) İHSAN DOĞRAMACI VAKFI ÖZEL BİLKENT ERZURUM LABORATUVAR LİSESİ GÜLAY ERYENTÜ 10 FB-B 31 20/01/2010 10.Sınıf -Tarih Dersi- E-portfolio.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "İ STANBUL’UN FETH İ (1453) İHSAN DOĞRAMACI VAKFI ÖZEL BİLKENT ERZURUM LABORATUVAR LİSESİ GÜLAY ERYENTÜ 10 FB-B 31 20/01/2010 10.Sınıf -Tarih Dersi- E-portfolio."— Sunum transkripti:

1 İ STANBUL’UN FETH İ (1453) İHSAN DOĞRAMACI VAKFI ÖZEL BİLKENT ERZURUM LABORATUVAR LİSESİ GÜLAY ERYENTÜ 10 FB-B 31 20/01/2010 10.Sınıf -Tarih Dersi- E-portfolio

2

3 İ STANBUL’UN FETH İ İstanbul'un Fethi, 29 Mayıs 1453'te, şehri günlerdir kuşatan Osmanlı ordusunun, şimdi İstanbul olarak bilinen, o zamanki adıyla Konstantinopolis (Constantinople) şehrini Sultan II. Mehmed Han'ın komutanlığında fethetmesidir.

4

5 SEBEPLER İ İ stanbul’un ticari (Bo ğ azlarla Karadeniz Ticaret Yolları) ve kültürel yönden önemli bir yer olması, -Hz. Muhammed’in, İ stanbul’u fethedecek komutan ve askerleri yücelten bir Hadis’inin bulunması, Bizans’ın avrupa devletlerini ve anadolu beyliklerini kı ş kırtması, Balkana geçi ş lerde zorluk ya ş anması, Toprak bütünlü ğ ünün sa ğ lanmasına engel olması

6

7

8 YAPILAN HAZIRLIKLAR Karamano ğ ulları meselesinin çözülmesi, “ Ş ahi“ adı verilen toplar, Tekerlekli kuleler, A ş ırtma güllelerinin üretilmesi (havan topu), Anadolu Hisarının (Yıldırım Beyazıt) kar ş ısına, Rumeli Hisarı (Bo ğ az kesen) in ş a edilmesi, (bo ğ az kontrolü ve yardımların engellenmesi)

9

10

11 400 parçadan olu ş an donanmanın olu ş turulması, Mora’ya donanma gönderilmesi(yardım engellemek), Eflak ve sudan barı ş antla ş masının yenilenmesi, Macarlarla 3 yıllık antla ş manın yapılması,

12 B İ ZANS’TA YAPILAN HAZIRLIKLAR Surların sa ğ lamla ş tırılması, Ş ehre yiyecek depolanması, Haliç’e zincir gerdirmesi (burdan gelecek tehlikelerin engellenmesi için),

13 Haçlı dünyasından yardım istemesi, Papa buna kar ş ılık ortodoks ve katoliklerin birle ş tirilmesini istedi fakat Ortodoks Rumlar: “ İ stanbul’da Kardinal Külahı görmektense, Türk Sarı ğ ı görmeye razıyız“

14 Tarih: 2 Nisan - 29 Mayıs 1453 Yer: İ stanbul (Bizans dönemi ismi: Constantinople) Sonuç: Osmanlı'lar İ stanbul'u ele geçirdi, Bizans İ mparatorlu ğ u yıkıldı. II. Mehmed, Fatih (fetheden) ilan edildi. Bizans İ mparatorlu ğ u kumandanı: XI Konstantin Palaiologos Osmanlı kumandanı: Fatih Sultan Mehmed ( İ kinci Mehmet)

15

16

17 DÜNYA TAR İ H İ BAKIMINDAN SONUÇLARI o Ortaça ğ kapandı Yeniça ğ ba ş ladı. o Bin yıllık Bizans İ mparatorlu ğ u tarihe karı ş tı. o Osmanlı bir dünya devleti oldu. o Bizans’tan kaçan bilim adamları Avrupa’da reform ve rönesans hareketlerini ba ş lattı. o Feodalite çözülmeye ba ş ladı. o Güçlü surların top gülleleri ile yıkılabilece ğ ini kanıtladı.

18

19 TÜRK TAR İ H İ BAKIMINDAN SONUÇLARI o Osmanlı yükselme dönemine girdi. o Ba ş kent Edirne’den İ stanbul’a ta ş ındı. o Toprak bütünlü ğ ü sa ğ landı. o Rumeli’ye geçi ş kolayla ş tı. o Deniz ticaret yolu Osmanlı’nın eline geçti. o İ slam dünyasında önemi ve itibarı arttı. o Henüz 21 ya ş ında olan Sultan II. Mehmed, fatih unvanını da alarak Fatih Sultan Mehmed olarak anılmaya ba ş lanmı ş tır.

20 FET İ H SONRASI Y abancı gemiler kaçtı, H ristiyan halka can ve mal güvenliklerinin sa ğ lanaca ğ ı açıklandı, A yasofya camiye dönü ş türüldü (1 Haziran), M anastır ve kiliseler, cami ve medrese ye dönü ş türüldü. c ami, medrese, imaret,han,hamam,bedesten gibi binalar yaptırıldı. A nadolu’dan İ stanbul’a gelenlerin yerle ş tikleri evlerin kendilerine ba ğ a ş lanaca ğ ı duyuruldu(Türk Nüfusu)

21

22

23 Kutsal emanetlerin İstanbul’a getirilmesi, Fatih’in halife unvanını da alması, İstanbul’un islam dünyasının merkezi olması, 1454’te Rumlar için bir patrik, 1461’de Ermeniler için bir patrik Yahudiler için bir hahambaşı atadı.

24

25

26

27

28

29 KONSTANT İ NOPOL İ S’ İ N DÜ Ş Ü Ş Ü İ stanbul Fetih edildikten sonra Orta Ça ğ kapanmı ş ve 1789 Fransız ihtilali'ne kadar sürecek olan Yeni Ça ğ ba ş lamı ş tır.

30

31 Arif Nihat Asya'nın Fetih Mar ş ı Milliyetçi kişiliği ile tanınan Arif Nihat Asya'nın yazdığı bu şiir, Yıldırım Gürses tarafından bestelenmiştir. Yelkenler biçilecek, yelkenler dikilecek; Dağlardan çektiriler, kalyonlar çekilecek; Kerpetenlerle surun dişleri sökülecek Yürü, hala ne diye oyunda oynaştasın? Fatih'in İstanbul'u fethettiği yaştasın!.. Sen de geçebilirsin yardan, anadan, serden.... Senin de destanını okuyalım ezberden... Haberin yok gibidir taşıdığın değerden... Elde sensin, dilde sen, gönüldesin baştasın... Fatih'in İstanbul'u fethettiği yaştasın!.. Yüzüne çarpmak gerek zamanenin fendini... Göster: Kabaran sular nasıl yıkar bendini? Küçük görme, hor görme, delikanlım kendini Şu kırık abideyi yükseltecek taştasın; Fatih'in İstanbul'u fethettiği yaştasın!.. Bu kitaplar Fatih'tir, Selim'dir, Süleyman'dır. Şu mihrap Sinanüddin, şu minare Sinan'dır. Haydi artık uyuyan destanını uyandır!.. Bilmem, neden gündelik işlerle telaştasın Kızım, sen de Fatihler doğuracak yaştasın!.. Delikanlım, işaret aldığın gün atandan Yürüyeceksin... Millet yürüyecek arkandan! Sana selam getirdim Ulubatlı Hasan'dan.... Sen ki burçlara bayrak olacak kumaştasın; Fatih'in İstanbul'u fethettiği yaştasın!.. Bırak, bozuk saatler yalan yanlış işlesin! Çelebiler çekilip haremlerde kışlasın! Yürü aslanım, fetih hazırlığı başlasın... Yürü, hala ne diye kendinle savaştasın? Fatih'in İstanbul'u fethettiği yaştasın!..

32 Kaynaklar: http://www.istanbulunfethi.com/ http://tr.wikipedia.org/wiki/%C4%B0stanbul'u n_fethi http://tr.wikipedia.org/wiki/%C4%B0stanbul'u n_fethi http://yedincisinifnotlari.blogcu.com/istanbul- un-fethi-sebep-ve-sonuclari/4686808 http://yedincisinifnotlari.blogcu.com/istanbul- un-fethi-sebep-ve-sonuclari/4686808 http://www.yenimakale.com/tarih/603- istanbulun-fethinin-sonuclari.html http://www.yenimakale.com/tarih/603- istanbulun-fethinin-sonuclari.html 10. Sınıf Tarih kitabı

33 TE Ş EKKÜRLER


"İ STANBUL’UN FETH İ (1453) İHSAN DOĞRAMACI VAKFI ÖZEL BİLKENT ERZURUM LABORATUVAR LİSESİ GÜLAY ERYENTÜ 10 FB-B 31 20/01/2010 10.Sınıf -Tarih Dersi- E-portfolio." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları