Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sistemin Yönetimi modeller tarihsel gelişme merkezi kurumlar - kurumsal birimler genel işleyiş Toplam sayfa : 16 B.A.Güler, Kamu Personel Yönetimi, AÜ.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Sistemin Yönetimi modeller tarihsel gelişme merkezi kurumlar - kurumsal birimler genel işleyiş Toplam sayfa : 16 B.A.Güler, Kamu Personel Yönetimi, AÜ."— Sunum transkripti:

1 Sistemin Yönetimi modeller tarihsel gelişme merkezi kurumlar - kurumsal birimler genel işleyiş Toplam sayfa : 16 B.A.Güler, Kamu Personel Yönetimi, AÜ SBF 2005.

2 Sistemin Yönetimi : Batılı 2 model Sömürgeler Modeli : Yüksek Memurcu Model “Civil Service Commissioners/Commission” 1850 – eriyerek 1968 Kariyer Sistemli Avrupa : Maliyeci Model Genel sorumluluk Maliye Bakanlığı’nda, devletin hazine sorumlusu kurumda. Bu kurum, doğrudan kamu kurumları ile çalışır. Kadro Sistemli ABD : Personelci Model Genel sorumluluk merkezi personel biriminde.

3 Türkiye’de sistemin yönetimi.... 1877 – 1920 : Sömürgeler Modeli 1923 - 1960 Avrupa Modeli Parlamenter Yapı - Maliye Bakanlığı – Kurumlar zinciri..... 1960 : ABD Modeline Açılma Yürütme organı – Başbakanlık Devlet Personel Dairesi/Başkanlığı – Maliye Bakanlığı – Kurumlar zinciri..... Uygulama: Maliyeci modelin baskınlığı

4 Sömürgeler Modeli Uygulaması 1877 - Devlet memurlarının sicillerinin tutulmasını öngören talimat 1879 - Sicill-i Ahval Komisyonu kurulması 1880 - İntihab-ı Memurin-i Mülkiye Komisyonu kurulması 1881 - Memurini Mülkiye Terakki ve Tekaüd Kararnamesi 1896 - Memurini Mükiye Komisyonu kurulması 1908 – MMK’nın kaldırılması; 1912 –Yeniden... I. Paylaşım Savaşı : Fiilen işlememe ve sönme

5 1923 – 1960 Maliyeci Model Kurum temelli yönetim Kurumsal bütçeyle bütünleşme Merkezde Maliye Bknlğ –BÜMKO yönetimi TBMM komisyonlarınca karara bağlanma Yıllık bütçe içinde yasama organı kararı Hükümetçe uygulama ve denetim

6 1960 : Personelci Modele Adım Merkezi bir personel birimi kuruluşu 1951 –IBRD’den Barker Misyonu ; Martin – Cush; Leimgruber Raporları önerisi 1956 -Yasa Tasarısı Taslağı 1958 –TODAİE Personel Araştırması Milli Birlik Komitesi 160 sayılı Kararı 1960 -Devlet Personel Dairesi’nin kurulması 1962 – OECD’den Mook, AID’den Fisher Raporu önerileriyle kurumun işlerlik kazanması

7 Merkezi Kurumlar Başbakanlık Devlet Personel Başkanlığı Maliye Bakanlığı –BÜMKO Genel Müdürlüğü İçişleri Bakanlığı [Yerel Yönetimler İçin] Hazine Müsteşarlığı [KİT’ler için] K u r u m s a l B i r i m l e r

8 Başbakanlık DPB Devlet personel Dairesi: 1960 : 7 üyeli heyet tipi [commissioners] yapı 1975-1977 : başkan – heyet – genel sekreter dengesini değiştiren üç yönetmelik 1960-1984 : 23 yılda 15 başkan 17 sekreter Daire’den Başkanlık’a.... 1984 : heyetin kaldırılması ve başkanlık yapısı

9 DPB Görevi : “Devlet personel rejiminin temel ilke ve politikası ile devletin ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarının teşkilat görev ve yetkilerinin, kamu hizmetlerinin gerektirdiği asli ve sürekli görevlerde çalışacak memur ve diğer kamu görevlilerinin tabi olacakları personel rejiminin memleketin kültürel, sosyal ve ekonomik şartlarına ve hukuki esaslarına uygun olacak şekilde düzenlenmesi...”

10 DPB Örgütlenmesi : Altı daire başkanlığı : Kadro ve Kamu Görevlileri Eğitim Hukuki ve Mali Statüler Teşkilat ve Yönetimi Geliştirme Personel kayıtları ve Bilgi İşlem Koordinasyon İdari ve Mali İşler Personel Şube Müdürlüğü Dört birim : Özelleştirme İşlemleri Birimi Merkezi Sınav Birimi KİT Birimi Kamu Görevlileri Sendikaları Birimi Döner Sermaye İşletmesi Personel sayısı : 120

11 Maliye Bakanlığı – BÜMKO 178 sayılı KHK/md.10-f Devlet harcamaları ve bütçe yönetimi için bugüne temel olan yapılanış 1936. Daha sonra iki yeniden yapılanma : 1950 ve 1983. “Kamu harcamalarında tasarruf sağlanması, tutarlı dengeli ve etkili bir bütçe politikasının yürütülmesi amacıyla kamu istihdam politikası ve giderlerle ilgili kanun, tüzük, kararname ve yönetmeliklerin uygulanmasını düzenlemek, standartları tespit etmek ve sınırlamalar koymak; bu hususlarda tüm kamu kurum ve kuruluşları için uyulması zorunlu düzenlemeleri yapmak ve tedbirleri almak

12 Kurumsal Birimler : personel bölümleri Örgütlenme şemasında “yardımcı hizmet birimi” konumunda Bakanlıklarda temel kararları ‘müdürler encümeni’ kabulüne ve her kurumda atamaya yetkili amir onayına bağlı Çalışanları memur ve çoğunlukla “genel idare hizmeti” sınıfında Kurumun büyüklüğüne göre genel müdürlük, daire başkanlığı, şube müdürlüğü, şeflik Son dönemde adı “insan kaynakları”

13 Sistemin İşleyişi Memurlar için 190 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, 1983..... İlk uygulama 1970 [1322 sayılı yasa düzeni].... Yasa ilkesi Sözleşmeli ve geçici personel için DPB- Maliye Bakanlığı görüşüyle Bakanlar Kurulu Kararnamesi İşçiler için DPB görüşüyle Maliye Bakanlığı kararı

14 Memur Çalıştırmanın Hukuksal Araçları 190 Sayılı Genel kadro ve Usulü KHK Kadro İhdası, Serbest Bırakma ve Kadro Değişikliği ile Kadroların Kullanım Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik Bütçe Yasası Kadro İhdası Yasaları Kadro Serbest Bırakma BK Kararnamesi Kadro Değişikliği BK Kararnamesi Bütçe Uygulama Talimatları

15 Norm Kadro Uygulaması Norm kadro = Standart kadro = iş sınıfı Tek tek işlerin analizleri yapılarak, benzer iş ya da pozisyonların bir sınıf olarak tanımlanması... Kamu görevleri için norm kadro belirlemek hizmete alma; ücretlendirme; değerleme; yükselme bakımından kamu görevlilerini bireysel performans ölçütlerine ve sözleşmeli çalıştırma sistemine geçirme hedefinin teknik altyapısını hazırlamak demektir...

16 Norm kadro’nun sonrası.... Kamu personel sayısının azaltılması Kamu personel rejiminin kariyer sisteminden kadro sistemine dönüştürülmesi  Sözleşmeli istihdama geçiş  İstihdam yetkisinin kurumlara devri  Yönetsel denetim yerine mali performans denetimine geçiş  Merkezi personel biriminin ‘düzenleme-denetleme üstkurulu’na dönüştürülmesi


"Sistemin Yönetimi modeller tarihsel gelişme merkezi kurumlar - kurumsal birimler genel işleyiş Toplam sayfa : 16 B.A.Güler, Kamu Personel Yönetimi, AÜ." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları