Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

KAMU İÇ KONTROL SİSTEMİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "KAMU İÇ KONTROL SİSTEMİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI"— Sunum transkripti:

1 KAMU İÇ KONTROL SİSTEMİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI

2 STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI
KAMU İÇ KONTROL SİSTEMİ İç Kontrol Nedir? 5018 Sayılı Kanun Md.55 İç kontrol; idarenin amaçlarına, belirlenmiş politikalara ve mevzuata uygun olarak faaliyetlerin; Etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde yürütülmesini, Varlık ve kaynaklarının korunmasını, Muhasebe kayıtlarının doğru ve tam olarak tutulmasını, Mali bilgi ve yönetim bilgisinin zamanında ve güvenilir olarak üretilmesini sağlamak üzere idare tarafından oluşturulan; STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI

3 kapsayan mali ve diğer kontroller bütünüdür.
KAMU İÇ KONTROL SİSTEMİ organizasyon, yöntem, süreç, iç denetimi kapsayan mali ve diğer kontroller bütünüdür.  STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI

4 Devamlılık esasına dayanan bir süreçtir
KAMU İÇ KONTROL SİSTEMİ Özellikleri nelerdir? Devamlılık esasına dayanan bir süreçtir İdareyi hedeflerine ulaştırma amacı taşıyan bir yönetim aracıdır Hedeflere ulaşabilmek için makul güvence sağlar Risk esasına dayanır STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI

5 Yönetimin sorumluluğundadır
KAMU İÇ KONTROL SİSTEMİ Yönetimin sorumluluğundadır Mali ve mali olmayan tüm işlemlerini kapsar. Sadece yazılı dokümanlara (broşür, form, belge, el kitabı vb.) dayanmaz Bütün görevlileri kapsar Yılda en az bir kez değerlendirilir STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI

6 STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI
KAMU İÇ KONTROL SİSTEMİ Amaçları nelerdir? 5018 Sayılı Kanun Md.56 Kamu gelir, gider, varlık ve yükümlülüklerinin etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde yönetilmesini, Kamu idarelerinin kanunlara ve diğer düzenlemelere uygun olarak faaliyet göstermesini, STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI

7 STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI
KAMU İÇ KONTROL SİSTEMİ Her türlü mali karar ve işlemlerde usulsüzlük ve yolsuzluğun önlenmesini, Karar oluşturmak ve izlemek için düzenli, zamanında ve güvenilir rapor ve bilgi edinilmesini, Varlıkların kötüye kullanılması ve israfını önlemek ve kayıplara karşı korunmasını sağlamaktır. STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI

8 İç Kontrolde Sorumlular kimler?
KAMU İÇ KONTROL SİSTEMİ İç Kontrolde Sorumlular kimler? 5018 Sayılı Kanunun 11.,60., 63. ve 64. maddeleri Üst Yönetici – Rektör Harcama Birimleri –Dekan, Müdür, Genel Sekreter, Daire Başkanı… Mali Hizmetler Birimi (Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı) İç Denetim Birimi – İç Denetçiler STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI

9 Rektör, mali yönetim ve iç kontrol sisteminin; Kurulması İşleyişi
KAMU İÇ KONTROL SİSTEMİ Rektör, mali yönetim ve iç kontrol sisteminin; Kurulması İşleyişi Gözetilmesi İzlenmesi konusunda sorumludur. Rektör, bu sorumluluğun gereklerini harcama yetkilileri, mali hizmetler birimi ve iç denetçiler aracılığıyla yerine getirir. STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI

10 KAMU İÇ KONTROL SİSTEMİ
Harcama yetkilileri görev ve yetki alanları çerçevesinde; İdari ve malî karar ve işlemlere ilişkin olarak iç kontrolün işleyişinden sorumludurlar. STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI

11 Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı
KAMU İÇ KONTROL SİSTEMİ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Kurulması, standartlarının uygulanması ve geliştirilmesi konularında çalışmalar yapmak İç kontrol ve ilgili diğer mevzuatın uygulanması konusunda üst yöneticiye ve harcama yetkililerine gerekli bilgileri sağlamak ve danışmanlık yapmak Ön mali kontrol hizmetlerini yürütmek STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI

12 İç kontrol sistemini denetlemek
KAMU İÇ KONTROL SİSTEMİ İç Denetim Birimi İç kontrol sistemini denetlemek İç kontrol sisteminin yeterliliği, etkinliği ve işleyişi ile ilgili olarak yönetime, bilgi sağlamak, değerlendirme yapmak ve önerilerde bulunmaktan sorumludur. STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI

13 Güvence Beyanının Kapsamı;
KAMU İÇ KONTROL SİSTEMİ İç Kontrol Güvence Beyanı Güvence Beyanının Kapsamı; Tahsis edilen kaynakların planlanmış amaçlara ve iyi mali yönetim ilkelerine uygun olarak kullanıldığı Uygulanan iç kontrol sisteminin işlemlerin yasallık ve düzenliliği konusunda yeterli güvenceyi sağladığı Bilgilerin doğruluğu STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI

14 Mali hizmetler birimi yöneticisi
KAMU İÇ KONTROL SİSTEMİ Güvence Beyanı Verecek Olanlar; Üst Yöneticiler Harcama yetkilileri Mali hizmetler birimi yöneticisi STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI

15 Üst yöneticinin gözetiminde,
KAMU İÇ KONTROL SİSTEMİ İç kontrol sisteminin oluşturulması çalışmaları, Üst yöneticinin gözetiminde, Mali Hizmetler Biriminin teknik desteği ve koordinatörlüğünde, Harcama Birimlerinin bizzat katılımıyla ve uygulamasıyla, İç Denetim Biriminin danışmanlık desteğiyle yürütülmesi gerekmektedir. STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI

16 Kamu İç Kontrol Standartları STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI
KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI Kamu İç Kontrol Standartları STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI

17 Standartlar, kontrol sürecinde en önemli faktör
KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI Standartlar, kontrol sürecinde en önemli faktör Maliye Bakanlığınca çıkarılan tebliğde; 5 bileşen altında toplam 18 standart ve her bir standart için gerekli 79 genel şart belirlenmiştir STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI

18 İç Kontrolün Bileşenleri
KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI İç Kontrolün Bileşenleri Kontrol Ortamı Risk Değerlendirmesi Kontrol Faaliyetleri Bilgi ve İletişim İzleme STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI

19 STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI
KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI Kontrol Ortamı Etkili bir iç kontrol sistemi için, uygun bir organizasyonel yapı içinde görev, yetki ve sorumlulukları belirlenmiş birimlerle, yeterli ve yetkin personel tarafından görevlerin yürütülmesi Risk Değerlendirmesi Amaç ve hedeflerin belirlenmesi ve bunların gerçekleşmesini etkileyebilecek riskler ile fırsatların belirlenmesi STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI

20 STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI
KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI Kontrol Faaliyetleri Riskleri yönetmek ve fırsatlardan yararlanmak için uygun kontrol strateji ve prosedürlerinin belirlenmesi ve uygulanması Bilgi ve İletişim Etkin bir bilgi ve iletişim sisteminin tüm bu faaliyetleri destekleyecek yeterlikte kurulması ve işletilmesi İzleme Tüm bu faaliyetlerin izlenmesi ve geliştirilmesi STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI

21 I. Kontrol ortamı standartları
KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI I. Kontrol ortamı standartları Etik değerler ve dürüstlük Misyon, organizasyon yapısı ve görevler Personelin yeterliliği ve performansı Yetki devri II. Risk değerlendirme standartları Planlama ve programlama Risklerin belirlenmesi ve programlanması STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI

22 III. Kontrol faaliyetleri standartları
KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI III. Kontrol faaliyetleri standartları Kontrol stratejileri ve yöntemleri Prosedürlerin belirlenmesi ve belgelendirilmesi Görevler ayrılığı Hiyerarşik kontroller Faaliyetlerin sürekliliği Bilgi sistemleri kontrolleri STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI

23 IV. Bilgi ve iletişim standartları
KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI IV. Bilgi ve iletişim standartları Bilgi ve iletişim Raporlama Kayıt ve dosyalama sistemi Hata, usulsüzlük ve yolsuzlukların bildirilmesi V. İzleme standartları İç kontrolün değerlendirilmesi İç denetim STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI

24 Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı
İlhan ÇELİK Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Mali Hizmetler Uzmanı


"KAMU İÇ KONTROL SİSTEMİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları