Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

MALİYE BAKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "MALİYE BAKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA"— Sunum transkripti:

1

2 MALİYE BAKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA
KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME (1)   Kanun Hük.Kar.nin Tarihi  : 13/12/1983   No : 178   Yetki Kanununun Tarihi     : 17/6/1982   No : 2680   Yayımlandığı R.G.Tarihi    : 14/12/1983  No : (Mükerrer)   

3 Amaç Maliye politikalarının hazırlanmasına yardımcı olmak, Maliye politikasının uygulanması, Uygulamanın takibi ve denetlenmesi hizmetlerini yapmak üzere Maliye Bakanlığının kurulmasına, teşkilat ve görevlerine ilişkin esasları düzenlemektir.

4 Görev Maliye politikasının hazırlanmasına yardımcı olmak, maliye politikasını uygulamak, Devletin hukuk danışmanlığını ve muhakemat hizmetlerini yapmak, Harcama politikalarının geliştirilmesi ve uygulanması ile Devlet bütçesinin hazırlanması, uygulanması, uygulamanın takibi ve yönlendirilmesine ilişkin hizmetleri yürütmek, Devlet hesaplarını tutmak, saymanlık hizmetlerini yapmak,

5 Gelir politikasını geliştirmek,
           Gelir politikasını geliştirmek, Devlete ait malları yönetmek, kamu malları ile kamu kurum ve kuruluşlarının taşınmaz malları konusundaki yönetim esaslarını belirlemek ve bunlara ilişkin diğer işlemleri yapmak, Her türlü gelir gider işlemlerine ait kanun tasarılarını ve diğer mevzuatı hazırlamak veya hazırlanmasına katılmak,

6                         Milletlerarası kuruluşların Bakanlık hizmetlerine ilişkin çalışmalarını takip etmek, bu konulardaki Bakanlık görüşünü hazırlamak, yurtdışı ve yurtiçi faaliyetleri yürütmek, Bakanlığın ilgili kuruluşlarının işletme ve yatırım programlarını inceleyerek onaylamak ve yıllık programlara göre faaliyetlerini takip etmek ve denetlemek, Çeşitli kanunlarla Maliye Bakanlığına verilen görevleri yapmak,

7 Yukarıdaki görevlerin uygulanmasını takip etmek, değerlendirmek, incelemek, teftiş etmek ve denetlemek. Suç gelirlerinin aklanmasının önlenmesine ilişkin uygulanacak esas ve usulleri belirlemek.

8             Teşkilat            Merkez, Taşra Yurtdışı Bağlı İlgili kuruluşlar

9 Merkez Teşkilatı Ana hizmet birimleri Danışma ve denetim birimleri
            Merkez Teşkilatı Ana hizmet birimleri Danışma ve denetim birimleri Yardımcı birimleri            

10 Bakan Bakanlık kuruluşunun en üst amiridir. Bakanlık hizmetlerini;
Mevzuata, Milli güvenlik siyasetine Hükümetin genel siyasetine Kalkınma planlarına ve yıllık programlara Uygun olarak yürütmekle Bakanlığın faaliyet alanına giren konularda diğer bakanlıklarla işbirliği ve koordinasyonu sağlamakla görevli Başbakana karşı sorumludur.                       

11 Müsteşar             Bakanlık hizmetlerini Bakan adına ve Bakanın direktif ve emirleri yönünde, Bakanlığın amaç ve politikalarına, kalkınma planlarına ve yıllık programlara, mevzuat hükümlerine uygun olarak düzenler ve yürütür. Bakanlık Teftiş Kurulu ve Hesap Uzmanları Kurulu hariç olmak üzere, Bakanlığın diğer kuruluşlarına gereken emirleri verir ve bunların uygulanmasını takip ve temin eder.             Müsteşar Bakana karşı sorumludur.            

12 Müsteşar yardımcıları
            Müsteşar yardımcıları           Maliye Bakanlığında ana hizmet birimleri ile danışma ve yardımcı birimlerin yönetim ve koordinasyonunda Müsteşara yardımcı olmak üzere beş Müsteşar Yardımcısı görevlendirilebilir.

13             Başhukuk Müşavirliği ve Muhakemat Genel Müdürlüğü
Devlet hukuk danışmanlığı ve muhakemat hizmetlerini yürütmekle görevlidir. Başhukuk Müşaviri ve Muhakemat Genel Müdürü, Hukuk müşavirleri, Müşavir hazine avukatları Hazine avukatları genel bütçe içindeki kamu kurum ve kuruluşlarını her tür ve derecedeki yargı ve icra mercileri ile hakemler nezdinde vekil sıfatıyla temsil ederler.                                   

14             Mevzuatında başkaca bir takip mercii ve usulü öngörülmeyen Hazineye ilişkin diğer alacakları takip etmeye yetkilidir. Bakanlığa tanınan yetkileri, sınırları belirlenmek suretiyle muhakemat müdürlerine devretmeye Maliye Bakanı yetkilidir.           

15 Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü
            Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü Genel bütçeye dahil daireler ile katma bütçeli kuruluşların bütçe hazırlık çalışmalarını koordine etmek, Kuruluşlarca hazırlanan bütçe tekliflerini konsolide ederek bütçe kanunu tasarılarını gerekçesi ile birlikte hazırlamak, Bütçenin ekonomi ve maliye politikalarıyla uyumlu bir şekilde uygulanmasını sağlamak,           

16                         Ödenek, gelir ve nakit verilerini derleyerek bunları harcama politikaları açısından değerlendirmek ve uygulamayı yönlendirmek; Kamu harcamalarında tasarruf sağlanması, tutarlı, dengeli ve etkili bir bütçe politikası için gerekli tedbirleri almak,                      

17             Harcama politikalarına ait Bakanlığın görüşünü hazırlamak, Maliye Bakanlığınca teklif edilecek kamu giderlerine ilişkin tasarıları hazırlamak, Yürürlükte bulunan mevzuatın mali hükümlerinin uygulanmasını yönlendirmek, Bütçenin geliştirilmesi için gerekli tedbirleri almak, Devlet harcamaları konusunda diğer mevzuat ile Maliye Bakanlığına verilen görevleri yapmak,                      

18                         Teşkilat ve görev alanına giren işlemleri kontrolörleri vasıtasıyla incelemek ve denetlemek, Kanun, kanun hükmünde kararname, bakanlar kurulu kararı, yönetmelik ve diğer mevzuatla kurulmuş olan fonlarla ilgili gerekli işlemleri yapmak. Kamu kurum ve kuruluşlarınca işletilen sosyal tesislerden yararlanacak olanlardan alınacak asgarî bedelleri belirlemek, bu yerlerden elde edilen gelirlerin kullanımına ilişkin düzenlemeleri yapmak.                      

19             Kamu görevlilerinin sağlık harcamalarına ilişkin esas ve usulleri Sağlık Bakanlığının görüşünü almak suretiyle tespit etmek. Devlet memurları ve diğer kamu görevlileri ile bunların emekli, dul ve yetimlerinin ilaç bedellerinin katılım payı alınmasını sağlamak. (Sağlık Bakanlığının görüşü)                                  

20 Muhasebat Genel Müdürlüğü
                   Muhasebat Genel Müdürlüğü            Devlet hesaplarının kayıtlarını tutmak, uygulamaları izlemek, dönem sonuçlarını çıkarmak, değerlendirmek ve yayımlamak,                      

21 Genel bütçeye dahil daireler ile katma bütçeli idarelerde ve gerektiğinde bunlara bağlı döner sermayeli işletmeler ile fonlarda; gelirlerin toplanması, giderlerin ödenmesi, değer ve emanetlerin alınması, saklanması, ilgililere verilmesi, gönderilmesi ve bunların muhasebeleştirilmesi işlemlerini yapmak üzere saymanlıklar kurmak ve kaldırmak, vezneler açmak ve kapamak sayman mutemetleri görevlendirmek                                              

22 Genel bütçeye dahil daireler ile katma bütçeli idarelere bağlı döner sermayeli işletmelerin sermaye kaynaklarına, bütçe ve harcama ilkelerine, mali yönetim ve denetimlerine ilişkin esasları düzenlemek. Saymanlık hizmetlerine ve Devlet muhasebesine ilişkin olarak doğacak tereddütleri gidermek,

23 Sayıştay ilamlarını saymanlıklara tebliğ etmek,
            Sayıştay ilamlarını saymanlıklara tebliğ etmek, Devlet muhasebesinin geliştirilmesi için gerekli tedbirleri almak, Saymanlıkların ve kurumların hesap ve işlemlerini incelemek ve denetlemek, Genel bütçeye dahil daireler ile katma bütçeli idarelerin kesin hesaplarını almak, incelemek, Hazine genel hesabını çıkarmak, kesin hesap kanun tasarılarını hazırlamak,                      

24 Kamu kurum ve kuruluşlarında kullanılan demirbaş, araç ve gereçlerin muhasebeleştirilmesine ait düzenlemeler yapmak, Görev alanına giren konularda diğer mevzuat ile Bakanlığa verilen görevleri yapmak, Teşkilat ve görev alanına giren işlemleri kontrolörleri vasıtasıyla incelemek ve denetlemek,

25             Kamu görevlileri ile bunların emekli, dul ve yetimlerinin ilaç katılım payları karşılığında ilgililerin maaş veya aylıklarından kesinti yaptırmak. Kamu kurum ve kuruluşlarınca işletilen sosyal tesislerin hesaplarının muhasebe sistemi kurmak,                      

26 Genel bütçeli daireler nezdindeki merkez saymanlıkları,
Askeri ve mülki tüm nakit saymanlıkları, Genel ve katma bütçeli kurum saymanlıkları, Kadroları Bakanlıkta olan döner sermaye Fon saymanlıkları Genel Müdürlüğe bağlıdır.

27 Gelirler Genel Müdürlüğü
                    Gelirler Genel Müdürlüğü Madde 12 – (Mülga: 5/5/ /35-1-d md.)                      

28 Gelir Politikaları Genel Müdürlüğü
                   Gelir Politikaları Genel Müdürlüğü      Devlet gelirleri politikasının plan, program, genel ekonomik politika ve stratejiler çerçevesinde oluşturulmasına ilişkin çalışmalar yapmak. Devlet gelirlerine ilişkin kanun ve kararname taslaklarının hazırlanmasıyla ilgili çalışmaları gerekli koordinasyonu sağlayarak yürütmek.                      

29 Devlet gelirlerine etkisi olan kanun tasarı ve tekliflerini Devlet gelirleri politikası açısından  inceleyerek görüş bildirmek. Uluslararası vergi ilişkileri ile ikili ve çok taraflı anlaşmalara ilişkin çalışmaları gerekli koordinasyonu sağlamak suretiyle yürütmek.

30             Avrupa Birliği, uluslararası kuruluşlar ve diğer devletlerle görev alanına giren konularda işbirliği yapmak. Mahalli idare vergilerinin genel vergi sistemi ile uyumunu sağlayacak çalışmaları yapmak.  Gelir bütçesini hazırlamak.                      

31  Vergi yükü, gelir dağılımı ve gelir tahminlerine yönelik genel ve sektörel analizler yapmak.
Ekonomik ve mali gelişmeleri izlemek, değerlendirmek ve bu konularda araştırmalar yapmak. Devlet gelirleri ile ilgili istatistikleri toplamak ve değerlendirmek. Bakanlıkça verilecek benzeri görevleri yapmak.

32 Milli Emlak Genel Müdürlüğü
Hazinenin özel mülkiyetinde ve Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki taşınmaz malların yönetimine ilişkin hizmetleri, gerektiğinde diğer kamu kurum ve kuruluşları ile işbirliği yaparak yürütmek, Hazinenin özel mülkiyetindeki taşınmazların satışı, Kiralanması, Trampası işlemlerini yapmak,                                              

33 Devlete intikali gereken taşınır ve taşınmaz mallarla hakların Hazineye maledilmesi
işlemlerini yürütmek, taşınmaz malların tescilini, taşınır malların tasfiyesini sağlamak,

34             Hazinenin özel mülkiyetinde veya Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki yerlerden kamu hizmeti için kullanılması gerekli olanları; genel, katma ve özel bütçeli idarelere tahsis etmek ve tahsisi kaldırmak, Devlete ait konutları yönetmek, Hazineye ait taşınmaz malların envanter kayıtlarını tutmak, Kamulaştırma işlemlerini yürütmek,                                          

35             Genel bütçeye dahil dairelerin hizmet dışı kalan taşınır mallarının satışını yapmak, Hükümet konaklarının yapımını, satınalma işlemlerini yürütmek ve bunların onarımlarını yapmak, Kamu kurum ve kuruluşlarına ait taşınmaz mallar üzerindeki yönetim esaslarını tesbit etmek,                                          

36 Kamu mallarına ilişkin politikaları tespit etmek,
            Kamu mallarına ilişkin politikaları tespit etmek, Hazine mallarıyla ilgili diğer mevzuatla Bakanlığa verilen görevleri yürütmek, Görev alanına giren konulardaki alacakların süresinde ve mevzuata uygun olarak takip edilerek tahsil aşamasına getirilmesi için gerekli tedbirleri almak, Teşkilat ve görev alanına giren işlemleri kontrolörleri vasıtasıyla incelemek ve denetlemek.                                  

37 Mali Suçları Araştırma Kurulunun Görevleri
            Mali Suçları Araştırma Kurulunun Görevleri Karaparanın Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanunun 3 üncü maddesinde sayılan görevler ile çeşitli kanunlarla kendisine verilen görevleri yerine getirir.                       

38 Tasfiye İşleri Döner Sermaye İşletmeleri Genel Müdürlüğü
            16/5/1984 tarihli ve 3007 sayılı Kanunda belirtilen işleri yapmak, 20/1/1993 tarihli ve 3864 sayılı Kanunla Bakanlığa verilen görevleri yürütmek, Gümrük denetimine tabi her türlü eşya için sundurmalar, antrepolar, ambarlar, açık sahalar ve bu mahiyette depolar işletmek,                                   

39             Devlete intikal eden taşınır mallar ile genel bütçeye dahil dairelerin hizmet dışı kalan taşınır mallarından tasfiyesine karar verilenlerin satışını yapmak, Teşkilat ve görev alanına giren işlemleri kontrolörleri vasıtasıyla incelemek ve denetlemek, Bakanlıkça verilecek benzeri görevleri yapmak.                       

40 Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı
       Bakanlığın yurtdışı ve milletlerarası veya ikili münasebetlerini yürütmek, Bakanlığın görev ve faaliyet alanına giren konularda, Avrupa Birliği ile ilgili hususlarda koordinasyonu sağlamak, bu alanda Hükümetin genel politikasını uygulamaya yönelik tedbirleri almak, uyum ve uygulama çalışmaları ile ilgili işleri yürütmek,                                   

41 Bakanlığın yurtdışında bulunan görevli birimlerinin faaliyetlerini düzenlemek ve yönetmek,
Bakanlıkça verilecek benzeri görevleri yapmak.

42 Danışma ve Denetim Birimleri
             Danışma ve Denetim Birimleri                 Teftiş Kurulu Başkanlığı, Hesap Uzmanları Kurulu Başkanlığı,  Bakanlık Müşavirleri                                      

43 Teftiş Kurulu Başkanlığı
            Teftiş Kurulu Başkanlığı           Maliye Teftiş Kurulu, Başkan Maliye Başmüfettişi, Maliye Müfettişi Maliye Müfettiş Yardımcılarından oluşur. Bakanın emri veya onayı üzerine, Bakan adına görevleri yapar.                                   

44 Sermayesinin en az yarısı Devlete ait olan kuruluşları teftiş etmek,
Dernek vakıf ve sendikaları mali yönden teftiş etmek,

45             Çeşitli kanun, tüzük, yönetmelik ve kararların Maliye Bakanına ve Maliye Müfettişlerine tanıdığı teftiş ve inceleme yetkilerini kullanmak, Teftişe tabi olan daire, kuruluş, her türlü mal ve eşyayı defter ve belgeleri, Maliye Müfettişine göstermeye, saymasına ve incelemesine yardım etmeye mecburdurlar.                       

46             Teftiş sonucunda gizli veya açık zimmet veya ihtilas veya işlemlerinde önemli suistimali görülen ya da muhafaza veya idaresi altında bulunan para ve para hükmündeki evrak ve ayniyat ile her türlü mal ve eşyayı ve bunların defter ve belgelerini göstermeyen memurlar, Maliye Bakanlığı memuru iseler Maliye Müfettişi tarafından, diğer bakanlıklara ve dairelere mensup iseler müfettişin talebi üzerine atamaya yetkili amirleri tarafından görevlerinden uzaklaştırılırlar.                       

47             Maliye Teftiş Kurulu Başkanı, Maliye Müfettişi sıfat ve yetkilerini haiz olup, müfettişlerin Bakan adına idaresi ve çalışmalarının düzenlenmesi görevini yerine getirir. Maliye Teftiş Kurulu ve Maliye Müfettişlerinin görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma esasları tüzükle düzenlenir.                       

48 Hesap Uzmanları Kurulu Başkanlığı
            Hesap Uzmanları Kurulu Başkanlığı           4709 sayılı Hesap Uzmanları Kurulu kurulmasına Dair Kanunun Hesap Uzmanları Kuruluna verdiği görevleri yapmak, yetkilerini kullanmak, Kurulun görev ve yetki alanına giren konularda mevzuat ve uygulama ile ilgili etüd, araştırma ve diğer çalışmaları yapmak ve tekliflerde bulunmak,                       

49 Çeşitli kanun, tüzük, yönetmelik ve diğer mevzuatla hesap uzmanlarına verilen görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak, Bakan tarafından verilen diğer görevleri yapmak. Hesap Uzmanları Kurulunun teşkili ve çalışma esasları tüzükle düzenlenir.

50             Bakanlık Müşavirleri Bakanlıkta özel önem ve öncelik taşıyan konularda Bakana yardımcı olmak üzere otuz Bakanlık müşaviri görevlendirilebilir. Bakanlık müşavirleri Bakanlık makamına bağlıdır.

51 Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği
            Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği Bakanlıkta basın ve halkla ilişkilerle ilgili faaliyetleri yürütmek.

52 Yardımcı Birimler Personel Genel Müdürlüğü,
            Yardımcı Birimler                Personel Genel Müdürlüğü,  İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı,  Bilgi işlem Dairesi Başkanlığı,  Savunma Sekreterliği,  Özel Kalem Müdürlüğü, Maliye Yüksek Eğitim Merkezi Başkanlığı

53 Personel Genel Müdürlüğü
            Personel Genel Müdürlüğü Bakanlığın insangücü planlaması ve personel politikasıyla ilgili çalışmaları yapmak; personel sisteminin geliştirilmesiyle ilgili tekliflerde bulunmak, Bakanlık personelinin atama, nakil, özlük, emeklilik işleriyle ilgili işleri yapmak,

54 Bakanlık kadrolarının dağıtım, tahsis ve tenkisini sağlamak,
Bakanlık merkez ve taşra teşkilatı eğitim programlarını düzenlemek ve uygulamak,

55             Personel hareketleri ve eğitim faaliyetleri ile ilgili yayım hizmetlerini yürütmek, Bağlı ve ilgili kuruluşların koordinasyonu sağlamak, Bakanlıkça verilecek benzeri görevleri yapmak.

56 İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı
            İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı       Araç, gereç ve malzemenin temini ile ilgili hizmetleri yürütmek, Bina ve arazinin kiralanma, satın alma işlemlerini yürütmek,  Mali işlerle ilgili hizmetlerini yürütmek,            

57 Temizlik, aydınlatma, ısıtma, bakım, onarım ve taşıma hizmetlerini yapmak,
Sosyal tesislerin kurulması ve yönetimi, Personelin ve ailelerinin sağlık hizmetlerinden yararlanmalarını sağlamak,

58             Yazı ve mesajlardan gerekenlerin bakan veya müsteşara sunulmasını sağlamak, Bakan ve müsteşarın direktif ve emirlerini ilgililere duyurmak, protokol hizmetlerini yürütmek, Süreli evrakın zamanında işleme konulmasını sağlamak

59 Toplantı, brifing ve görüşmeleri düzenlemek,
Genel evrak, arşiv ve haber merkezinin hizmet ve faaliyetlerini düzenlemek ve yürütmek, Bakan ve müsteşarca verilecek diğer görevleri yapmak.

60 Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı
            Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı             Bakanlığın bilgisayar hizmetlerini ilgili birimlerle birlikte yürütmek, Bilgi işlem projeleri ile ilgili olarak Bakanlık birimleri arasında koordinasyon ve işbirliği esaslarını belirlemek,

61 Bakanlık merkez ve taşra kuruluşlarının haberleşme işlerini yapmak,
Bakanlıkça verilecek benzeri görevleri yapmak.

62             Savunma Sekreterliği Özel kanununda ve diğer kanunlarda gösterilen görevleri yapar.

63 Özel Kalem Müdürlüğü Bakanın resmi ve özel yazışmalarını yürütmek,
            Özel Kalem Müdürlüğü Bakanın resmi ve özel yazışmalarını yürütmek, Bakanın her türlü protokol ve tören işlerini düzenlemek ve yürütmek,

64 Bakanın ziyaret, davet, karşılama, uğurlama, ağırlama, milli ve dini bayramlarla ilgili hizmetlerini düzenlemek, yürütmek ve diğer kuruluşlarla koordine etmek, Bakanca verilecek diğer görevleri yapmak.

65 Mali Suçlarla Mücadele Koordinasyon Kurulu
            Mali Suçlarla Mücadele Koordinasyon Kurulu  Karaparanın Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanunun 4 üncü maddesinde belirtilen şekilde oluşturulur ve aynı maddede verilen görevleri yerine getirir.

66 Vergi Konseyi Bakanlığa vergi politikalarının oluşturulması ve uygulanması ile ilgili olarak görüş bildirmek ve bu konularda araştırma ve çalışmalar yapmak üzere Vergi Konseyi kurulur. Vergi Konseyi bir danışma organıdır. Vergi Konseyinin oluşumu, üyelerin seçimi, görevlendirilmesi ve görev süreleri ile çalışma usul ve esasları yönetmelikle düzenlenir.            

67             Taşra teşkilatı             Bakanlıkların Kuruluş ve Görev Esasları Hakkında Kanun, Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ve İl İdaresi Kanunu hükümlerine uygun olarak taşra teşkilatında gerekli değişiklik ve düzenlemeler yapılabilir.

68             Yurtdışı teşkilatı Bakanlık, Kamu Kurumu ve Kuruluşlarının Yurtdışı Teşkilatı hakkında Kanun Hükmünde Kararname esaslarına uygun olarak yurtdışı teşkilatı kurmaya yetkilidir.

69 Bağlı Kuruluşlar Gelir İdaresi Başkanlığı,
            Bağlı Kuruluşlar             Gelir İdaresi Başkanlığı,  Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü,  Kefalet Sandığı.            

70 Yöneticilerin sorumlulukları
                        Yöneticilerin sorumlulukları Her kademedeki yöneticiler Bakanlık emir ve direktifleri yönünde, mevzuata, plan ve programlara uygun olarak düzenlemek ve yürütmekten bir üst yönetici kademeye karşı sorumludur.

71             Koordinasyon ve işbirliği konusunda Bakanlığın görev, yetki ve sorumluluğu Bakanlık ana hizmet ve görevleriyle ilgili konularda diğer Bakanlıkların ve kamu kurum ve kuruluşlarının uyacakları esasları yürürlükteki mevzuata uygun olarak belirlemekle, kaynak israfını önleyecek ve koordinasyonu sağlayacak tedbirleri almakla görevli ve yetkilidir.            

72 Mahalli idarelerle koordinasyon sorumluluğu
            Mahalli idarelerle koordinasyon sorumluluğu  Bakanlık, hizmet alanına giren konularda mahalli idarelerle koordinasyonu sağlamaktan sorumludur.

73 Bakanlığın düzenleme görev ve yetkisi
            Bakanlığın düzenleme görev ve yetkisi Bakanlık, kanunla yerine getirmekle yükümlü olduğu hizmetleri tüzük, yönetmelik, tebliğ, genelge ve diğer idari metinlerle düzenlemekle görevli ve yetkilidir.

74             Yetki devri Bakan, Müsteşar ve her kademedeki Bakanlık ve kuruluş yöneticileri, sınırlarını açıkça belirlemek şartıyla yetkilerinden bir kısmını astlarına devredebilir. Yetki devri, yetki devreden amirin sorumluluğunu kaldırmaz.

75             Atama 23/4/1981 gün ve 2451 sayılı Kanun hükümleri dışında kalan memurların atanmaları Bakan tarafından yapılır. Ancak, Bakan bu yetkilerini gerekli gördüğü alt kademelere devredebilir.            

76 Kontrolör, Uzman ve Denetmen Çalıştırılması
            Kontrolör, Uzman ve Denetmen Çalıştırılması                        Kontrolörler, Başkanlık ve genel müdürlük teşkilatının her türlü faaliyet ve işlemleriyle ilgili olarak; teftiş, inceleme ve soruşturma işleriyle kanunlar ve diğer mevzuatla kendilerine verilen görevleri yaparlar.

77                         Bakanlık merkez teşkilatında, uzmanlara, diğer görevlerinin yanısıra bağlı oldukları başkanlık ve genel müdürlüklerin görev alanına giren konularda ilgili kuruluşlar nezdinde araştırma, inceleme (vergi incelemesi hariç) ve analiz yaptırılabilir.

78                  Kanunlarda kontrol memurlarına yapılmış olan atıflar,ilgisine göre denetmenlere ve denetmen yardımcılarına yapılmış sayılır.

79             Kadrolar Kadroların tesbiti, ihdası, kullanılması ve iptali ile kadrolara ilişkin diğer hususlar Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararname hükümlerine göre düzenlenir.

80             Defterdar Bulunduğu ilde Maliye Bakanlığının en büyük memuru ve il ve bağlı ilçeler teşkilatının amiri olup, İşlemlerin kanun hükümlerine göre yürütülmesi, denetlenmesi, Merkez ve taşradan sorulan soruların cevaplandırılması,               

81 Kanuna aykırı hareketi görülenler hakkında takibatta bulunulması, atamaları il'e ait merkez ve bağlı ilçeler maliye memurlarının sicillerinin tutturulması görevli ve sorumludur. Gerek görülen yerlerde defterdara yeterli sayıda yardımcı verilir.

82 Defterdarlık Birimleri
            Defterdarlık Birimleri Defterdarın yönetimi altında Muhasebat birimleri Milli emlak birimleri Muhakemat birimleri Personel müdürlüğü


"MALİYE BAKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları