Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Ulusal Afet Müdahale Yapılanması ve SAR Operasyon Yönetimi

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Ulusal Afet Müdahale Yapılanması ve SAR Operasyon Yönetimi"— Sunum transkripti:

1 Ulusal Afet Müdahale Yapılanması ve SAR Operasyon Yönetimi
Dr. İlhan ÖZTÜRK ACAT

2  TÜRK ARAMA VE KURTARMA YÖNETMELİĞİ     Bakanlar Kurulu Karar Tarihi - No : 20/09/ /3275     Dayandığı Kanun Tarihi - No : 09/06/     Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi - No : 12/12/  Madde 1 - Bu Yönetmeliğin amacı; arama ve kurtarma hizmetlerinin yürütülmesinde, ilgili bakanlık ile kurum veya kuruluşların görev ve sorumluluklarının tespiti, insan hayatını kurtarmaya yönelik faaliyetlerin ilgili ulusal mevzuat ve uluslararası sözleşmelere uygun olarak yürütülmesini sağlamaktır. Madde 2 - Bu Yönetmelik hükümleri Türk arama ve kurtarma bölgesi sınırları içerisinde kalan hava sahası, kara ülkesi, iç suları, karasuları ve açık deniz sahaları ile kendilerine arama kurtarma hizmetlerinin yerine getirilmesinde doğrudan veya dolaylı olarak görev verilen bakanlıklar ile kurum veya kuruluşları kapsar.

3 AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞININ TEŞKİLAT VEGÖREVLERİ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : Kabul Tarihi : 29/5/ Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 17/6/2009 Sayı : Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 48 MADDE 1 – (1) Bu Kanunun amacı, afet ve acil durumlar ile sivil savunmaya ilişkin hizmetleri yürütmek üzere, Başbakanlığa bağlı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının kurulması, teşkilatı ile görev ve yetkilerini düzenlemektir. Başbakan, Başkanlıkla ilgili yetkilerini bir bakan aracılığı ile kullanabilir. (2) Bu Kanun; afet ve acil durumlar ile sivil savunmaya ilişkin hizmetlerin ülke düzeyinde etkin bir şekilde gerçekleştirilmesi için gerekli önlemlerin alınması ve olayların meydana gelmesinden önce hazırlık ve zarar azaltma, olay sırasında yapılacak müdahale ve olay sonrasında gerçekleştirilecek iyileştirme çalışmalarını yürüten kurum ve kuruluşlar arasında koordinasyonun sağlanması ve bu konularda politikaların üretilmesi ve uygulanması hususlarını kapsar.

4 UMUMİ HAYATA MÜESSİR AFETLER DOLAYISİYLE ALINACAK TEDBİRLERLE YAPILACAK YARDIMLARA DAİR KANUN Kanun Numarası : Kabul Tarihi : 15/5/ Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 25/5/ Sayı : Yayımlandığı Düstur : Tertip : 3 Cilt : 40 Safya : 1046 Madde 1 – (Değişik: 2/7/ /1 md.) (Değişik birinci fıkra: 27/12/ /1 md.) Deprem (Yer sarsıntısı), yangın, su baskını, yer kayması, kaya düşmesi, çığ,tasman ve benzeri afetlerde; yapıları ve kamu tesisleri genel hayata etkili olacak derecede zarar gören veya görmesi muhtemel olan yerlerde alınacak tedbirlerle yapılacak yardımlar hakkında bu kanun hükümleri uygulanır. Afete uğrayan meskun yerlerin büyüklüğü o yerin tamamında veya bir kesiminde yıkılan, oturulmaz hale gelen bina sayısı, zarar gören yapı ve tesislerin genel hayata etki derecesi, mahallin ekonomik ve sosyal özellikleri, zararın kamu oyundaki tepkisi, normal hayat düzenindeki aksamalar ve benzeri hususlar göz önünde tutulmak suretiyle afetlerin genel hayata etkililiğine ilişkin temel kurallar, İçişleri ve Maliye Bakanlıklarının mütalaaları da alınarak İmar ve İskan Bakanlığınca hazırlanacak bir yönetmelikle belirtilir. Yukarda yazılı afetlerin meydana gelmesinde veya muhtemel olması halinde zararın o yerin genel hayatına etkili olup olmadığına, yönetmelik esasları gereğince, İmar ve İskan Bakanlığı tarafından karar verilir. Şu kadar ki, afetin meydana gelmesi halinde bu kanun gereğince alınması lazım gelen acil tedbirlerin ittihazına afetin meydana geldiği bölgenin valisi yetkilidir.

5 AFETLERE İLİŞKİN ACİL YARDIM TEŞKİLATI VE PLANLAMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : , No : 88/ Dayandığı Kanunun Tarihi : , No : Yayımlandığı R. Gazetenin Tarihi : , No : Yayımlandığı Düsturun Tertibi : 5, Cildi : 27, S.1270 Madde 1 – Bu Yönetmeliğin amacı, Devletin tüm güç ve kaynaklarını afetten önce planlayarak, afetin meydana gelmesi halinde Devlet güçlerinin afet bölgesine en hızlı bir şekilde ulaşması ile afetzede vatandaşlara en etkin ilk ve acil yardım yapılmasını sağlamak için acil yardım teşkilatlarının kuruluş ve görevlerini düzenlemektir. Madde 2 – Bu Yönetmelik, acil yardım hizmetlerini yürütmekle görevli, vali ve kaymakamlar, bakanlık, bağlı ve ilgili kuruluşlar, diğer kamu kurum ve kuruluşlar ile askeri birlikler ve Kızılay'ın afetten önce yapmaları gerekli acil yardım planlarının ve afet sırasında yapacakları acil yardım hizmet ve faaliyetlerinin gerektirdiği görevleri, işbirliğini, koordinasyonu ve karşılıklı yardımlaşma esaslarını kapsar.

6 SEFERBERLİK VE SAVAŞ HALİ KANUNU Kanun Numarası : Kabul Tarihi : 4/11/1983 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 8/11/1983 Sayı : Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 22 Sayfa : 838 Madde 1 – Bu Kanunun amacı, Devletin tüm güç ve kaynaklarını barış halinden seferberlik ve savaş haline süratle ve etkin bir şekilde geçirmek suretiyle barıştan itibaren seferberlik ve savaş hükümlerinin uygulanma esaslarına ilişkin yükümlülükleri belirlemektir. Madde 2 – Bu Kanun, seferberlik ve savaş halini, barış döneminden itibaren yapılacak hazırlık ve teşkilatlanmayı, kamu ve özel kurum ve kuruluşlar ile gerçek kişilerin görev, yetki ve sorumluluklarını, bunların sahip olduğu her türlü mal ve hizmet yükümlülüklerini kapsar.

7 (2) Platform bir işbirliği ve danışma kuruludur.
TÜRKİYE AFET RİSKLERİNİN AZALTILMASI PLATFORMUNUN KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI 12 Şubat 2011 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : BAKANLAR KURULU KARARI  Karar Sayısı : 2011/1320 MADDE 1 –  (1) Bu Esasların amacı, toplumun afetlere duyarlılığını artırmak ve risk azaltma çalışmalarında sürekliliği sağlamak, risk azaltmanın her düzeyde plan, politika ve programlara uyumu amacıyla ihtiyaçların belirlenmesi, uygulamaların izlenmesi ve değerlendirilmesine katkıda bulunmak üzere Türkiye Afet Risklerinin Azaltılması Platformunun kurulması ile görev ve çalışma esaslarının belirlenmesidir. (2) Platform bir işbirliği ve danışma kuruludur.

8 YÖNETİMİ RİSK YÖNETİMİ KRİZ YÖNETİMİ AFET HAZIRLIK İYİLEŞTİRME ZARAR
AZALTMA HAZIRLIK İYİLEŞTİRME MÜDAHALE KRİZ YÖNETİMİ

9 DÜNYA’DA AFET ÖNLEME SİSTEMLERİ
İleri düzeyde hazırlıklı olma faaliyetleri ABD Sistemi Japonya Sistemi Yüksek düzeyde zarar azaltma faaliyetleri Düşük düzeyde hazırlıklı olma, sadece afet sonrası yönetim Bir çok ülkede İleri düzeyde zarar azaltma & Dengeli Afet Yönetimi (Bütünleşik Afet Yönetim Sistemi) İdeal Sistem

10 BAŞBAKANLIK AFAD İLGİLİ BAKANLIKLAR VALİLİKLER İL AFAD MÜDÜRLÜĞÜ
MÜDÜRLÜKLER GÖNÜLLÜLER

11 ÖNERİLER Dinamik bir yapılanma ve planlama yapılmalı, işlerlik kazandırılmalı, Kurumlar arası iş, güç ve tecrübe birliği sağlanmalı, Dikey yerine kucaklayıcı bir yapılanma olmalı, Afet Yöneticileri yetiştirilmeli, Operasyonel birimlerin standartları (personel, eğitim ve ekipman) sağlanmalı, STK ve diğer kuruluşların, gönüllülerin sürece katılımı en baştan olmalı, zor durumda aranmamalı, Motivasyon sağlanmalı, Ulusal Afet Eğitim, Araştırma ve Yönetim Enstitüsü bir an evvel tesis edilmeli…

12 ACAT www.acilafet.org www.acat.com.tr acat@turkafet.org
Dr. İlhan ÖZTÜRK ACAT


"Ulusal Afet Müdahale Yapılanması ve SAR Operasyon Yönetimi" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları