Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

GENEL OLARAK İL PLANLAMA VE KOORDİNASYON MÜDÜRLÜKLERİ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "GENEL OLARAK İL PLANLAMA VE KOORDİNASYON MÜDÜRLÜKLERİ"— Sunum transkripti:

1 GENEL OLARAK İL PLANLAMA VE KOORDİNASYON MÜDÜRLÜKLERİ
Strateji Geliştirme Başkanlığı GENEL OLARAK İL PLANLAMA VE KOORDİNASYON MÜDÜRLÜKLERİ Dr. Ömer TORAMAN Mevzuat Dairesi Başkan V. 28 Şubat 2014

2 STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI
SUNUM PLANI Genel Olarak İPKM İPKM Kuruluş Görev ve Çalışma Yönetmeliği STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI

3 STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI
GENEL OLARAK İPKM STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI

4 Beş Yıllık Kalkınma Planı (1963-1967) STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI
’LER Beş Yıllık Kalkınma Planı ( ) Başbakanlığın tarihli genelgesi ile 1963 yılı programının uygulanması için illerde Valilerin başkanlığında, şube müdürleri ve ilde yatırımı bulunan dairelerin temsilcilerinin katılacağı “İl Koordinasyon ve Denetleme Kurulları”nın oluşturulması öngörülmüştür. Başbakanlığın tarihli genelgesi ile 1964 yılı programında ise bu kurullar “İl Koordinasyon Kurulları” olarak belirtilmiştir. STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI

5 STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI
’LER Ülkemizde 1960 sonrasında planlı kalkınma dönemine geçilmesi ve bu amaçla Devlet Planlama Teşkilatı kurulması, Ülke için yeni bir model olan planlı kalkınma sistemini il düzeyinde de işlevsel hale getirilmesini zorunlu kılmıştır. Bu kapsamda, ilk olarak 1963 yılında Valiliklerde “Planlama Bürosu” kurulmuştur. Bu bürolar İl Koordinasyon Kurullarının sekretaryasını yürütmüştür. 1970 yılında ise Valiliklerde “İl Koordinasyon Kurulu Sekreterlik Büroları” oluşturulmuştur. STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI

6 STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI
’LER 28 Aralık 1977 tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Valilik ve Kaymakamlık Büroları Kuruluş, Görev ve Çalışma Yönetmeliği”nde Valiliklerde “İl Planlama Bürosu” kurulması öngörülmüştür. Merkez Teşkilatı: İçişleri Bakanlığı Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Genel Müdürlüğü tarihli Bakan Onayı ile kurulmuştur. STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI

7 STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI
’LAR 13 Kasım 1981 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren İçişleri Bakanlığı Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Genel Müdürlüğü Kuruluş ve Görevleri Hakkındaki Yönetmeliğin 6. maddesinde “İl Planlama ve Koordinasyon Müdürlüğü” Genel Müdürlüğün İl Kuruluşu olarak düzenlenmiştir. Ancak, 13/12/1983 tarih ve 174 sayılı KHK, 27/09/1984 tarih ve 3046 sayılı Kanun ile APK Başkanlıklarına dönüştürülmüştür. İl müdürlükleri ile olan bağ kesilmiştir. STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI

8 STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI
’LAR İPKM’ler 1988 yılında çıkarılan “İl Planlama ve Koordinasyon Müdürlükleri Kuruluş, Görev ve Çalışma Yönetmeliği” gereğince yeniden düzenlenmiştir. Ayrıca 21 Şubat 1991 tarihinde Bakanlık onayıyla yürürlüğe giren “İl Planlama ve Koordinasyon Müdürlükleri Görev ve Çalışma Yönergesi” ile Müdürlüğün görevleri ayrıntılı olarak belirlenmiştir. STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI

9 İPKM Kuruluş Görev ve Çalışma Yönetmeliği
STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI

10 STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI
Müdürlüğün Hukuki Dayanağı ve Görevleri; tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanan İl Planlama ve Koordinasyon Müdürlükleri Kuruluş Görev ve Çalışma Yönetmeliği ve bu yönetmeliğin 21’ inci maddesi gereği hazırlanan tarihinde onaylanarak yürürlüğe konan İl Planlama ve Koordinasyon Müdürlükleri Görev ve Çalışma Yönergesi’ dir. STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI

11 İl Planlama ve Koordinasyon Müdürlüklerine
Yönetmelikle Verilen Başlıca Görevler Kalkınma planı ve yıllık programları ile verilen görevler çerçevesinde; İl’in ekonomik ve sosyal yapısını belirlemek amacıyla araştırmalar yapmak, il envanterini hazırlamak, İldeki kamu kuruluşlarınca üst kademelere gönderilecek yatırım tekliflerini inceleyerek varsa aralarındaki uyumsuzluk veya çelişkileri tespit etmek ve bir rapor halinde durumu İl Koordinasyon Kuruluna sunmak, Plan-program uygulamaları ile yıllık programlarda yer alan ildeki kamu yatırımlarını izlemek, ortaya çıkan ve koordinasyonu gerektiren sorunları belirlemek, çözümlenmesi için gerekli tedbirleri tespit ederek valiliğe bildirmek ve çözümlenmesine yardımcı olmak, STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI

12 STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI
İl Koordinasyon Kuruluna götürülmesi gereken koordinasyon ve izleme konularında gerekçeli rapor hazırlamak, bu kurulun çalışmalarına ilişkin ön hazırlıkları yapmak ve sekretarya hizmetlerini yürütmek, Mahalli idarelerin planlama çalışmalarına ve yatırım tekliflerinin hazırlanmasına kalkınma programları doğrultusunda yardımcı olmak, bu idarelerin yatırımlarının uygulanmasını izlemek ve değerlendirmek, Devlet-halk işbirliği ile mahalli kaynaklar harekete geçirilerek meydana getirilen ekonomik girişimlerin oluşturulması ve izlenmesi çalışmalarında valiye yardımcı olmak, Ekonomik girişimlere katılanlar ile benzeri girişimlere katılacak olanlar için gözleme ve uygulamaya dayalı eğitim çalışmaları düzenlemek, plan, program, ekonomik ve sosyal kalkınma konularında il kuruluşlarının eğitim programları arasında uyum sağlamak, STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI

13 STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI
İstihdamı artırmak için kendi işini kuracaklara sağlanacak çok yönlü desteğin organize edilmesine yönelik çalışmalar yardımcı olmak, İlçelerle, plan ve program uygulamasında etkili bir haberleşme ve işbirliğini sağlamak, Plan ve programların halka tanıtılması konusunda gerekli çalışmaları yapmak, Valiliğin ekonomik konulara ilişkin brifing dosyalarını, gerekli tablo ve grafikleri hazırlamak, STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI

14 Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlıklarının Görevleri
Kuruluş Yeri: Büyükşehir Belediyelerinin bulunduğu 30 il Kuruluş Amacı: Kamu kurum ve kuruluşlarının; Yatırım ve hizmetlerinin etkin olarak yapılması, izlenmesi ve koordinasyonu, Acil çağrı, afet ve acil yardım hizmetlerinin koordinasyonu ve yürütülmesi, İlin tanıtımı, Gerektiğinde merkezi idarenin taşrada yapacağı yatırımların yapılması ve koordine edilmesi, Temsil, tören, ödüllendirme ve protokol hizmetlerinin yürütülmesi, İldeki kamu kurum ve kuruluşlarına rehberlik edilmesi ve bunların denetlenmesi. STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI

15 Yatırımlara İlişkin Hususlar ve Denetim Görevi
Bakanlıklar ve diğer merkezi idare kuruluşları, kaynağını aktarmak şartıyla illerde yapacakları her türlü yatırım, yapım, bakım, onarım ve yardım işlerini bu başkanlık aracılığıyla yapabilirler. Merkezi idarenin adli ve askeri teşkilat dışında taşradaki tüm birimlerinin hizmet ve faaliyetlerinin etkinliği, verimliliği ve kurumların stratejik plan ve performans programlarına uygunluğu ile ilgili hazırlanacak rapor; Valinin Değerlendirmesi ile birlikte Şubat ayı sonuna kadar Başbakanlık İlgili Bakanlık Araçların alımı, işletilmesi, bakım ve onarımı ile bürolarının ihtiyaçları; valilik ve kaymakamlık konutlarının yapım, bakım, işletme ve onarımı ile emniyet hizmetlerinin gerektirdiği harcamalar, Merkezi idare tarafından yapılan her türlü yardım ve desteğin koordinasyonu, denetimi ve izlenmesi ve acil durumlarda bizzat yerine getirilmesi, Hizmet ve yatırımın verilen sürede gerçekleşmemesi halinde, vali söz konusu yatırım ve hizmetin ildeki diğer kamu kurum ve kuruluşlarınca yerine getirilmesini isteyebileceği gibi yatırım izleme ve koordinasyon başkanlığı aracılığıyla da yerine getirebilir. STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI

16 İPKM’ler ile Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlıkları Arasında Görev Yönünden Benzer Noktalar
Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı (YİKOB) İl Planlama ve Koordinasyon Müdürlükleri (İPKM) Yatırım ve hizmetlerin etkin olarak yapılması, izlenmesi ve koordinasyonu Yatırım tekliflerinin incelenmesi, İldeki kamu yatırımlarını izlemek, ortaya çıkan ve koordinasyonu gerektiren sorunları belirlemek, çözümlenmesi için gerekli tedbirleri tespit. İlin tanıtımı Valiliğin ekonomik konulara ilişkin brifing dosyalarını, gerekli tablo vb. grafikleri hazırlamak Plan ve programların halka tanıtılması konusunda gerekli çalışmaları yapmak. İldeki kamu kurum ve kuruluşlarına rehberlik edilmesi ve bunların denetlenmesi. Mahalli idarelerin planlama çalışmalarına ve yatırım tekliflerinin hazırlanmasına yardımcı olmak, bu idarelerin yatırımlarının uygulanmasını izlemek ve değerlendirmek, Devlet-halk işbirliği ile mahalli kaynaklar harekete geçirilerek meydana getirilen ekonomik girişimlerin oluşturulması ve izlenmesi çalışmalarında valiye yardımcı olmak, Ekonomik girişimlere katılanlar ile benzeri girişimlere katılacak olanlar için gözleme ve uygulamaya dayalı eğitim çalışmaları düzenlemek, plan, program, ekonomik ve sosyal kalkınma konularında il kuruluşlarının eğitim programları arasında uyum sağlamak, İstihdamı artırmak için kendi işini kuracaklara sağlanacak çok yönlü desteğin organize edilmesine yönelik çalışmalar yardımcı olmak, İlçelerle, plan ve program uygulamasında etkili bir haberleşme ve işbirliğini sağlamak. STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI

17 İPKM’ler ile Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlıklarının Yasal Dayanak Yönünden Karşılaştırılması Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı (YİKOB) İl Planlama ve Koordinasyon Müdürlükleri (İPKM)  6360 sayılı Kanun Resmi Gazete Tarihi: 6 Aralık 2012  Resmi Gazete Sayısı: 28489  İl Planlama ve Koordinasyon Müdürlükleri Kuruluş Görev ve Çalışma Yönetmeliği Resmi Gazete Tarihi: Resmi Gazete Sayısı: 19871  Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlıkları Kanunla teşkil edilmiştir. Yasal Dayanak Madde 3. Bu yönetmelik, 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 24 üncü maddesi, 3152 Sayılı içişleri Bakanlığı Teşkilât ve Görevleri Hakkında Kanunun 33 üncü maddesi ve 223 sa­yılı Devlet Planlama Teşkilâtının Kuruluş ve Görevleri Hakkındaki Kanun Hükmünde Karar­name hükümleri uyarınca hazırlanan kalkınma planları ve yıllık programlarda yer alan ilke ve tedbirler gereğince hazırlanmıştır. Yasal Dayanak olarak yer alan mevzuat metinlerinin ilgili maddeleri İl Planlama ve Koordinasyon Müdürlükleri Kuruluş, Görev ve Çalışma Yönetmeliğinin çıkarılmasını öngörmemekte olup, bu yönü ile İl Planlama ve Koordinasyon Müdürlüklerinin yasal dayanaktan yoksun olduğu ifade edilebilir. 5442 Sayılı Kanun – 24. Madde 3152 Sayılı Kanun – 33. Madde 223 Sayılı KHK - Mülga STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI


"GENEL OLARAK İL PLANLAMA VE KOORDİNASYON MÜDÜRLÜKLERİ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları