Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

GELECE Ğ E İ Z BIRAKANLAR K İ MLERD İ R? GEÇM İŞ TEN.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "GELECE Ğ E İ Z BIRAKANLAR K İ MLERD İ R? GEÇM İŞ TEN."— Sunum transkripti:

1

2 GELECE Ğ E İ Z BIRAKANLAR K İ MLERD İ R? GEÇM İŞ TEN

3

4  CUMHURİYET DÖNEMİ ŞAİRLERİNİ VE ŞİİRLERİNİ TANIR.  ŞİİRİN SADECE DUYGULARI YANSITMADIĞINI GÖRÜR.  ŞİİR SEVGİSİ GELİŞİR.  TÜRK ŞİİRİNE İZ BIRAKAN ÜNLÜ ŞAİRLERİMİZİ VE ESERLERİNİ TANIR.

5  Cumhuriyet döneminde hangi ş air toplulukları olu ş turulmu ş tur?  Ş airlerimiz hangi konuları hangi biçimlerle söylemi ş lerdir?

6 BE Ş HECEC İ LER YED İ ME Ş ALEC İ LER I.YEN İ LER(GAR İ P AKIMI) II..YEN İ LER MAV İ C İ LER H İ SARCILAR TOPLUMCU GERÇEKÇ İ LER

7 Faruk Nafiz Çamlıbel Yusuf Ziya Ortaç, Enis Behiç Koryürek, Halit Fahri Ozansoy, Orhan Seyfi Orhon

8 BE Ş HECEC İ LER 1 *Hecenin be ş ş airi adıyla da anılan bu sanatçılar milli edebiyat akımından etkilenmi ş ve ş iirlerinde hece veznini kullanmı ş lardır. * Ş iirde sade ve özentisiz olmayı ve süsten uzak olmayı tercih etmi ş lerdir. *Be ş hececiler ş iire birinci dünya sava ş ı ve milli mücadele döneminde ba ş lamı ş lardır. *Be ş hececiler ilk ş iirlerinde aruz veznini kullanmı ş lar daha sonra heceye geçmi ş lerdir. * Ş iirde memleket sevgisi, yurdun güzellikleri, kahramanlıklar ve yi ğ itlik gibi temaları i ş lemi ş lerdir. *Hece vezni ile serbest müstezat yazmayı da denediler.

9 *Mısra kümelerinde dörtlük esasına ba ğ lı kalmadılar yeni yeni biçimler aradılar. *Nesir cümlesini ş iire aktardılar ve düzyazıdaki söz dizimini ş iirlerde de görülmesi be ş hececiler de çok rastlanan bir özelliktir. *Be ş hececiler ş u sanatçılardan olu ş mu ş tur: Faruk Nafız Çamlıbel, Yusuf Ziya Ortaç, Enis Behiç Koryürek, Halit Fahri Ozansoy, Orhan Seyfi Orhon

10 Ziya Osman Saba, Sabri Esat Siyavu ş lugil, Kenan Hulusi Koray, Ya ş ar Nabi Nayır, Cevdet Kudret Solok, Muammer Lütfi, Vasfı Mahir Kocatürk

11  Yedi me ş aleciler, milli edebiyatçıların gerçekten uzak, duygusal memleketçiliklerine kar ş ı olarak do ğ arlar.  *Yedi Me ş ale adında ortak bir ş iir dergisi çıkararak, Türk ş iirine yeni bir ufuk açmaya çalı ş tılar.  * İ lkelerini samimilik, içtenlik, canlılık ve devamlı yenilik ş eklinde açıkladılar.  *Be ş hececileri ele ş tirdiler ve onlara kar ş ı çıktılar.

12  *Batı edebiyatını özellikle Fransız edebiyatını kendilerine örnek alıp, izleyeceklerini söylemelerine ra ğ men be ş hececilerin yolundan gitmi ş lerdir.  *Topluluk ş u sanatçılardan olu ş mu ş tur:  Ziya Osman Saba, Sabri Esat Siyavu ş lugil,  Kenan Hulusi, Ya ş ar Nabi Nayır, Cevdet Kudret Solok, Muammer Lütfi ve Vasfı Mahir Kocatürk

13  Orhan Veli Melih Cevdet Anday Oktay Rıfat Horozcu BEDAVA Bedava ya ş ıyoruz, bedava; Hava bedava, bulut bedava; Dere tepe bedava; Ya ğ mur çamur bedava; Otomobillerin dı ş ı, Sinemaların kapısı, Camekanlar bedava; Peynir ekmek de ğ il ama Acı su bedava; Kelle fiyatına hürriyet, Esirlik bedava; Bedava ya ş ıyoruz, bedava. ORHAN VEL İ KANIKORHAN VEL İ KANIK

14  Oktay Rıfat Horozcu  B İ R Ş EHR İ BIRAKMAK I Senin için aldı ğ ım menek ş eleri Çalgıcılara da ğ ıttım Son gece Son defa ba ş lıyan sabah Yata ğ ımı yine sen düzelt Küçük balıkçı çocu ğ u Sen denizden Yaramaz ve çapkın balıkları tutabilirsin Çok uzaklara gitti ğ imi Sana söylemek isterdim Güzel satıcı kızı II A ğ aca söyle Gölgesini getirsin bana yolluk Soka ğ ı ve denizi isterim pencereden Senden çörekler isterim Ay biçiminde III Ellerin yeti ş ir vedala ş maya Niçin a ğ lıyorsun Oktay Rıfat Horozcu Oktay Rıfat Horozcu

15 Yaşamak güzel şey doğrusu üstelik hava da güzelse hele gücün kuvvetin yerindeyse elin ekmek tutmuşsa birde hele tertemizse gönlün hele kar gibiyse alnın yani kendinden korkmuyorsan kimseden korkmuyorsan dünyada iyi günler bekliyorsan hele iyi günlere inanıyorsan üstelik hava da güzelse Yaşamak güzel şey, Çok güzel şey doğrusu! ÇOK GÜZEL Ş EY Melih Cevdet ANDAY

16  1940'ta Garipçiler adıyla çıkan toplulu ğ un ortaya koydu ğ u bir sanat anlayı ş ıdır.  * Ş iirde her türlü kurala ve belirli kalıplara kar ş ı çıkmı ş lardır.  * Ş iirde ölçü, kafiye ve dörtlü ğ e kar ş ı çıkmı ş lardır.  * Ş iirde ş airaneli ğ i, mecazlı söyleyi ş ve sanatları kabul etmediler.  *Süslü, sanatlı dile kar ş ı çıkıp sade bir dil kullandılar.  * Ş iirde o güne kadar i ş lenmedik konuları ele aldılar.  *Konu ş ma dili ile günlük sıradan konuları i ş lediler.  * İş ledikleri konular günlük hayattan sıradan insanların problemleri, ya ş ama sevinci ve hayattaki bazı garipliklerdir.  *Halk deyi ş lerinden yararlanmı ş lar, toplumsal yergiye yer vermi ş lerdir.  Garipçiler: Orhan Veli, Melih Cevdet Anday, Oktay Rıfat Horozcu’nun olu ş turdu ğ u bir topluluklardır.

17  1950 ′ li yıllarda “Birinci Yeniciler“in ş iirine tepki olarak do ğ ­mu ş tur. Garip akımına tepki olarak do ğ makla birlikte, ş i­irde biçimsel özgürlü ğ ü sürdürdüler. Onlar gibi sür­realizm akımından etkilendiler.Birinci Yeniciler ş iirGarip akımı sür­realizm  ÖZELL İ KLER İ : 1. Basit söyleyi ş i, ş iir saymadılar. 2. Hayali önemsediler, anlam ve söz sanatların­ dan yararlandılar, yoruma açık ş iiri hedeflediler. 3. Ş iiri akılcılıktan ve anlamdan uzakla ş tırdılar. 4. Gerçeküstücülük etkisiyle soyutlamalara gittiler.söz sanatlarıakılcılıkGerçeküstücülüksoyutlama

18  ÖYLED İ R Her sevda ba ş langıçtır bir yenisine Öyledir, her yo ğ un günün sonu Ezip geçer yalnızlı ğ ın buruklu ğ unu. Sen ki kendinden uzak binlerce tepedesin Bir kentin alını ş ını seyreden, onurlu Eski bir askerle içicesin. Kent alındı, gece, ş ehrayin Uzandın bitkin yata ğ ına Ş urup dursa da dı ş arıda Bıkkınsın, içindeki ş enli ğ i itersin. Sürekli utkulardır mutluluk Sustukça duruldukça yitersin. Sabahtır sümbüller açmı ş çadırında Ellerin bir ba ş ka kentin varı ş larında. ED İ P CANSEVERED İ P CANSEVER  Cemal Süreyya,  Edip Cansever,  Sezai Karakoç,  Turgut Uyar,  İ lhan Berk,

19  * Atilla İ lhan'ın 1952- 1956 yıllarında çıkardı ğ ı derginin adı olan "MAV İ " nin etrafında toplanan Orhan Duru, Ferit Edgü gibi sanatçıları olu ş turdu ğ u guruptur.Bu sanatçılar, Garip Akımı'na ve Orhan Veli'ye kar ş ı çıkmı ş, ş airane bir sanat anlayı ş ının temsilcisi olmu ş lar.Atilla İ lhan  *Daha sonra mavi dergisi Özdemir Nutku'nun yönetimine geçti ve Atilla İ lhan'ın savundu ğ u toplumsal geçekçili ğ in ( sosyal realizm ) sözcüsü oldu.Dergi Nisan 1956'da çıkan 36. sayıdan sonra (son mavi) kapatıldı. realizm  * Garip akımına tepki olarak çıkmı ş tır.  * Ş iirin basit olamayaca ğ ını zengin benzetmeli, içli, derin olması gerekti ğ ini savunmu ş lardır.

20  AN GEL İ R an gelir paldır küldür yıkılır bulutlar gökyüzünde anla ş ılmaz bir heybet o eski heyecan ölür an gelir biter muhabbet çalgılar susar heves kalmaz ş atârâbân ölür.  ………………………………………………  son umut kırılmı ş tır kaf da ğ ı'nın ardındaki ne selam artık ne sabah kimseler bilmez nerdeler namlı masal sevdalıları evvel zaman içinde kalbur saman ölür kubbelerde u ğ uldar bâkî çe ş melerden akar sinan an gelir -lâ ilâhe illallah- kanunî süleyman ölür görünmez bir mezarlıktır zaman ş airler dola ş ır saf saf tenhalarında ş iir söyleyerek kim duysa / korkudan ölür -tahrip gücü yüksek- saatli bir bombadır patlar an gelir attilâ ilhan ölür ATT İ LA İ LHANATT İ LA İ LHAN 1925 ’ te Izmir ’ in Menemen il ç esinde dogdu.Istanbul Ü niversitesi Hukuk Fak ü ltesi ’ ndeki y ü ksek ö grenimini yarida birakti, gazete ve dergilerde ç alisti. Demokrat Izmir Gazetesi Genel Yayin M ü d ü rl ü g ü ve Basyazarligindan Ankara ’ da Bilgi Yayinevi Danismanligina geldi (1973-1980). Senaryolarinda Ali Kaptanoglu adini kullandi. Belli basli filmleri: Yalnizlar Rihtimi (L ü tfi Akad), Atesten Damlalar (Memduh Ü n), Rifat Diye Biri (Ertem G ö nen ç ), Sof ö r Nebahat (Metin Erksan), Devlerin Ö fkesi (Nevzat Pesen), Ver Elini Istanbul (Aydin Arakon). 11 Ekim 2005 tarihinde Istanbul'da yasamini yitirdi..

21  Toplumcu gerçekçi edebiyat, halkçılık, köycülük kavraları ile hümanist bir dü ş ünce etrafında ş ekillenen bir edebiyattır. - Toplumcu gerçekçi anlayı ş ın ekseninde "insan, toplum ve üretim ili ş kileri" vardır. - Toplum için sanat anlayı ş ı vardır. - Sanatkâr toplumun ruh mühendisidir. -Toplumcu gerçekçi edebiyat e ğ itsel bir i ş levle yüklüdür. Sosyalist bireyselli ğ in geli ş tirilmesi bu edebiyatın ana amacıdır  -Sanat her türlü dinsel ve töresel ba ğ lardan kurtulmalıdır. -Toplumcu gerçekçi edebiyat, programa dayalı ve tezi olan bir edebiyattır. -Toplumcu gerçekçi edebiyata iyimser bir bakı ş açısı egemendir. -Toplumcu gerçekçi edebiyatta insanı belirleyen en temel öge kollektivizmdir. - Nazım Hikmet, Be ş ir Fuat, Hoca Tahsin Efendi, Abdullah Cevdet, Ercüment Behzat Lav ve Kadro dergisi yazarları ( Ş evket Süreyya Aydemir, Vedat Nedim Tör ) bu edebiyat anlayı ş ının öncüleridir.Nazım Hikmet Vedat Nedim Tör

22  -Sanat her türlü dinsel ve töresel ba ğ lardan kurtulmalıdır. -Toplumcu gerçekçi edebiyat, programa dayalı ve tezi olan bir edebiyattır. -Toplumcu gerçekçi edebiyata iyimser bir bakı ş açısı egemendir. -Toplumcu gerçekçi edebiyatta insanı belirleyen en temel öge kollektivizmdir. - Nazım Hikmet, Be ş ir Fuat, Hoca Tahsin Efendi, Abdullah Cevdet, Ercüment Behzat Lav ve Kadro dergisi yazarları ( Ş evket Süreyya Aydemir, Vedat Nedim Tör ) bu edebiyat anlayı ş ının öncüleridir.Nazım HikmetVedat Nedim Tör

23  Hisarcılar”, Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı ş iir ekollüne ba ğ lı olan ş air ve yazarlar toplulu ğ udur. Hisarcılar ilk ş iirlerini Çınaraltı dergisinde,Garip akımına kar ş ı bir duru ş sergileyerek yayınladılar. Daha sonra 1950 yılında yayınlanmaya ba ş layan ve 1980 yılına kadar aralıklı olarak 277 sayı çıkarılan Hisar dergisi etrafında toplandılar. Mehmet Çınarlı, İ lhan Geçer, Mustafa Necati Karaer gibi ş airler, kuruculu ğ unu yaptıkları Hisarcılar akımının ilk temsilcileridir. Daha çok sanatçının ba ğ ımsız olmasını ve Ya ş ayan Türkçe'yi savunmu ş lar,HisarcılarGarip akımına Mehmet Çınarlı İ lhan GeçerMustafa Necati Karaer  Hisarcılar”, Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı ş iir ekollüne ba ğ lı olan ş air ve yazarlar toplulu ğ udur. Hisarcılar ilk ş iirlerini Çınaraltı dergisinde,Garip akımına kar ş ı bir duru ş sergileyerek yayınladılar. Daha sonra 1950 yılında yayınlanmaya ba ş layan ve 1980 yılına kadar aralıklı olarak 277 sayı çıkarılan Hisar dergisi etrafında toplandılar. Mehmet Çınarlı, İ lhan Geçer, Mustafa Necati Karaer gibi ş airler, kuruculu ğ unu yaptıkları Hisarcılar akımının ilk temsilcileridir. Daha çok sanatçının ba ğ ımsız olmasını ve Ya ş ayan Türkçe'yi savunmu ş lar,HisarcılarGarip akımına Mehmet Çınarlı İ lhan GeçerMustafa Necati Karaer Garip akımına kar ş ı çıkmı ş lardır. Yenile ş mek için, geleneklerin tümüyle yok sayılmasını do ğ ru bulmamı ş lardır. Ş iir ve öykü dalında Türk edebiyatına yeni örnekler kazandırmı ş lardır. Mehmet Çınarlı, Hisar dergisinin Aralık 1980 tarihli 277. veda sayısında dile getirdi ğ i: "Hisar'ın sava ş ı, yabancı kopyası olmayan, gelenekelerinden ba ğ larını koparmayan, politik ve ideolojik baskılara boyun e ğ meyen bir sanatı, halkın konu ş tu ğ u dille konu ş an bir edebiyatı koruyup geli ş tirme sava ş ı idi." Garip akımına kar ş ı çıkmı ş lardır. Yenile ş mek için, geleneklerin tümüyle yok sayılmasını do ğ ru bulmamı ş lardır. Ş iir ve öykü dalında Türk edebiyatına yeni örnekler kazandırmı ş lardır. Mehmet Çınarlı, Hisar dergisinin Aralık 1980 tarihli 277. veda sayısında dile getirdi ğ i: "Hisar'ın sava ş ı, yabancı kopyası olmayan, gelenekelerinden ba ğ larını koparmayan, politik ve ideolojik baskılara boyun e ğ meyen bir sanatı, halkın konu ş tu ğ u dille konu ş an bir edebiyatı koruyup geli ş tirme sava ş ı idi."

24  Mavi İ kindiler  Bir bir uzakla ş tı yıldızlar Hüzzam besteler çalınan göklerimden Sevimsiz bir telâ ş aldı zamanı Aynalar gülü ş ünü yitirdi birden Bir çıkmaz soka ğ a girdi ümitler Ü ş üdü sevgilerin nazlı a ğ acı Fenerleri karardı sensiz kıyılarımın Pembe sevinçlerimde bir kara sancı Parladı unutu ş un keskin bıça ğ ı Bir tren çı ğ lı ğ ıyle silindi hâtıralar Köprüleri yıkıldı sana giden yolların Mutlulu ğ u kurumu ş bahçeme ya ğ mur Durmadan ayrılı ğ ı ve hüznü ya ğ ar Üzüntü mangalında yalnızlı ğ ın külleri A ş kımızın ikilik cezvesi bombo ş Uzakla ş tı limanımdan güne ş yelkenlileri Ş imdi en mavi ikindiler bile lo ş  İ lhan Geçer  Mavi İ kindiler  Bir bir uzakla ş tı yıldızlar Hüzzam besteler çalınan göklerimden Sevimsiz bir telâ ş aldı zamanı Aynalar gülü ş ünü yitirdi birden Bir çıkmaz soka ğ a girdi ümitler Ü ş üdü sevgilerin nazlı a ğ acı Fenerleri karardı sensiz kıyılarımın Pembe sevinçlerimde bir kara sancı Parladı unutu ş un keskin bıça ğ ı Bir tren çı ğ lı ğ ıyle silindi hâtıralar Köprüleri yıkıldı sana giden yolların Mutlulu ğ u kurumu ş bahçeme ya ğ mur Durmadan ayrılı ğ ı ve hüznü ya ğ ar Üzüntü mangalında yalnızlı ğ ın külleri A ş kımızın ikilik cezvesi bombo ş Uzakla ş tı limanımdan güne ş yelkenlileri Ş imdi en mavi ikindiler bile lo ş  İ lhan Geçer

25 Hisarcılar”, Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı ş iir ekollüne ba ğ lı olan ş air ve yazarlar toplulu ğ udur. Hisarcılar ilk ş iirlerini Çınaraltı dergisinde,Garip akımına kar ş ı bir duru ş sergileyerek yayınladılar. Daha sonra 1950 yılında yayınlanmaya ba ş layan ve 1980 yılına kadar aralıklı olarak 277 sayı çıkarılan Hisar dergisi etrafında toplandılarHisarcılarGarip akımına Mehmet Çınarlı Mehmet Çınarlı, İ lhan Geçer, Mustafa Necati Karaer gibi ş airler, kuruculu ğ unu yaptıkları Hisarcılar akımının ilk temsilcileridir. İ lhan GeçerMustafa Necati Karaer Hisarcılar”, Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı ş iir ekollüne ba ğ lı olan ş air ve yazarlar toplulu ğ udur. Hisarcılar ilk ş iirlerini Çınaraltı dergisinde,Garip akımına kar ş ı bir duru ş sergileyerek yayınladılar. Daha sonra 1950 yılında yayınlanmaya ba ş layan ve 1980 yılına kadar aralıklı olarak 277 sayı çıkarılan Hisar dergisi etrafında toplandılarHisarcılarGarip akımına Mehmet Çınarlı Mehmet Çınarlı, İ lhan Geçer, Mustafa Necati Karaer gibi ş airler, kuruculu ğ unu yaptıkları Hisarcılar akımının ilk temsilcileridir. İ lhan GeçerMustafa Necati Karaer  Daha çok sanatçının ba ğ ımsız olmasını ve Ya ş ayan Türkçe'yi savunmu ş lar, Garip akımına kar ş ı çıkmı ş lardır. Yenile ş mek için, geleneklerin tümüyle yok sayılmasını do ğ ru bulmamı ş lardır. Ş iir ve öykü dalında Türk edebiyatına yeni örnekler kazandırmı ş lardır. Mehmet Çınarlı, Hisar dergisinin Aralık 1980 tarihli 277. veda sayısında dile getirdi ğ i: "Hisar'ın sava ş ı, yabancı kopyası olmayan, geleneklerinden ba ğ larını koparmayan, politik ve ideolojik baskılara boyun e ğ meyen bir sanatı, halkın konu ş tu ğ u dille konu ş an bir edebiyatı koruyup geli ş tirme sava ş ı idi."

26 KAYNAKLAR http://antolojicom.blogspot.com/ http://www.aof.anadolu.edu.tr/kitap/IOLTP/2275/unite07.pdf http://www.mizahcafe.com/357/cumhuriyet-donemi-ile http://turkoloji.cu.edu.tr/YENI%20TURK%20EDEBIYATI/necati_tonga_ cumhuriyet_donemi_turk_edebiyati_divan_siiri_tartismalari.pdf http://turkoloji.cu.edu.tr/YENI%20TURK%20EDEBIYATI/necati_tonga_ cumhuriyet_donemi_turk_edebiyati_divan_siiri_tartismalari.pdf http://www.sanal-turk.com/edebiyat-turkce-f46/cumhuriyet-donemi- airleri-ve-ozellikleri-t3295.htm http://www.sanal-turk.com/edebiyat-turkce-f46/cumhuriyet-donemi- airleri-ve-ozellikleri-t3295.htm http://www.webilgi.com/turkce/10773-cumhuriyet-donemi-sairleri- eserleri-kimlerdir.html http://www.webilgi.com/turkce/10773-cumhuriyet-donemi-sairleri- eserleri-kimlerdir.html http://dergiler.ankara.edu.tr/dergiler/12/850/10775.pdf http://www.frmtr.com/turk-dili-ve-edebiyati/1446059-cumhuriyet- donemi-turk-edebiyati-sairleri-siir-ozellikleri.html http://www.frmtr.com/turk-dili-ve-edebiyati/1446059-cumhuriyet- donemi-turk-edebiyati-sairleri-siir-ozellikleri.html http://www.kitapambari.com/ambar/product.php?productid=39566 http://antolojicom.blogspot.com/ http://www.aof.anadolu.edu.tr/kitap/IOLTP/2275/unite07.pdf http://www.mizahcafe.com/357/cumhuriyet-donemi-ile http://turkoloji.cu.edu.tr/YENI%20TURK%20EDEBIYATI/necati_tonga_ cumhuriyet_donemi_turk_edebiyati_divan_siiri_tartismalari.pdf http://turkoloji.cu.edu.tr/YENI%20TURK%20EDEBIYATI/necati_tonga_ cumhuriyet_donemi_turk_edebiyati_divan_siiri_tartismalari.pdf http://www.sanal-turk.com/edebiyat-turkce-f46/cumhuriyet-donemi- airleri-ve-ozellikleri-t3295.htm http://www.sanal-turk.com/edebiyat-turkce-f46/cumhuriyet-donemi- airleri-ve-ozellikleri-t3295.htm http://www.webilgi.com/turkce/10773-cumhuriyet-donemi-sairleri- eserleri-kimlerdir.html http://www.webilgi.com/turkce/10773-cumhuriyet-donemi-sairleri- eserleri-kimlerdir.html http://dergiler.ankara.edu.tr/dergiler/12/850/10775.pdf http://www.frmtr.com/turk-dili-ve-edebiyati/1446059-cumhuriyet- donemi-turk-edebiyati-sairleri-siir-ozellikleri.html http://www.frmtr.com/turk-dili-ve-edebiyati/1446059-cumhuriyet- donemi-turk-edebiyati-sairleri-siir-ozellikleri.html http://www.kitapambari.com/ambar/product.php?productid=39566

27  SUNUMUMU İ ZLED İĞİ N İ Z İ Ç İ N HAZIRLAYAN Hatice CANSIZO Ğ LU  TE Ş EKKÜR EDER İ M.


"GELECE Ğ E İ Z BIRAKANLAR K İ MLERD İ R? GEÇM İŞ TEN." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları