Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

T.C ERC İ YES ÜN İ VERS İ TES İ 2010-2011 Hazırlayan : Merve Öztürkmen Türkçe E ğ itimi Bölümü 2. sınıf 2. ö ğ retim 1090320243.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "T.C ERC İ YES ÜN İ VERS İ TES İ 2010-2011 Hazırlayan : Merve Öztürkmen Türkçe E ğ itimi Bölümü 2. sınıf 2. ö ğ retim 1090320243."— Sunum transkripti:

1 T.C ERC İ YES ÜN İ VERS İ TES İ 2010-2011 Hazırlayan : Merve Öztürkmen Türkçe E ğ itimi Bölümü 2. sınıf 2. ö ğ retim 1090320243

2 Görünmez bir mezarlıktır zaman … Ş airler dola ş ır saf saf tenhalarında ş iir söyleyerek.. Kim duysa … Korkudan ölür … - tahrip gücü yüksek – saatli bir bombadır … Patlar … An gelir … Attila ölür …

3 ATT İ LA İ LHAN 1925 - 2005

4 İ ÇER İ K Attila İ LHAN’ ın ; hayatı sanata bakı ş açısı çe ş itli türlerde olan eserleri aldı ğ ı ödüller eserlerinden örnekler ölümü

5 Atilla İ lhan 15 Haziran 1925'te Menemen'de do ğ du. İ lk ve orta ö ğ renimini İ zmir’de tamamladı. Katıldı ğ ı siyasi olaylar sebebiyle lise yılları zor geçti. Lise son sınıftayken amcasının kendisinden habersiz katıldı ğ ı CHP ş iir arma ğ anında “Cebbaro ğ lu Mehemmed” ş iiriyle bir çok ünlü ş airi geride bırakarak ikincilik ödülünü aldı. İ stanbul Hukuk Fakültesini kazanarak ö ğ renim hayatına devam etti.

6 İ lk ş iiri “ Balıkçı Türküsü ”dür. Yeni Edebiyat Gazetesi’nde yayımlanmı ş tır. (1941) İ lk düzyazısı ise “ Kültürümüz Üzerine Dü ş ünceler” Balıkesir’de yayınlanan Türk Dili Gazetesi’nde yayımlandı. (1944) 1948’ de ilk ş iir kitabı “ Duvar ”ı kendi imkanlarıyla yayımladı.

7 Ş airli ğ inin ilk on yılını destan boyutlarıyla ve duygusal,gergin bir hava içinde, İ kinci Dünya Sava ş ı’nın Avrupa’yı saran bezginlik çöküntülerini yansıtmaya adamı ş tı. Daha sonrasında bu ş iir tutumunu bırakmaksızın tek insanın duygu dünyasından kesitler verdi,yerli dünya görü ş üne de yaslanarak bireysel temaları i ş ledi.

8 Ş iir anlayı ş ında belli bir akıma mensup olmamakla birlikte ; “ garipçilik ” akımına tamamen kar ş ıdır.Çünkü ş iirin sanatsal anlam ifade etmesi gerekti ğ ini dü ş ünmektedir. Buna kar ş ın Attila İ lhan “Divan Edebiyatı”na özel bir Yakınlık duymaktadır.En büyük amaçlarından biri de bu yöndedir ve“ Gelene ğ i özümseyip ondan bugünün ş iirini yaratmak " tır. Ş iirlerinin bu kadar tutulmasının bir sebebi de Divan Edebiyatı özelliklerinden barındırması olabilir.

9 Sanata tek yönden bakmamı ş tır. Ş iirin yanı sıra bir çok sanat dalı ile de yakından ilgilenmi ş tir. Bunlar arasında ; sinema çalı ş maları,senaryo,dizi senaryosu,gazete yazarlı ğ ı,roman yazarlı ğ ı,ele ş tiri yazarlı ğ ı gibi çe ş itli sanat dalları bulunmaktadır.

10 Ş iirlerinde bir çok çe ş itli temayı bir arada i ş lemi ş tir. Yalnızlık,kadın,a ş k,ya ğ mur onun ş iirinde sıklıkla i ş ledi ğ i konulardır. İ lk kitabı olan “ Duvar ”dan sonra ş iir hayatında sürekli a ş kı yazmı ş bir ş airdir. A ş k ö ğ esini gerçekçi bir yakla ş ımla i ş lemi ş olması ş iirlerinin günümüz gençleri ve metropolitan hayatı benimsemi ş olanlar tarafından büyük bir ilgiyle takip edilmesini sa ğ lamı ş tır.

11 Avrupa’ya gitti ğ inde ş iirlerine giren bir ba ş ka tema ise “ evazyon ” dur. Evazyon ; kendinden kaçıp gitmek temasıdır. Bu temanın Dünya Edebiyatı’nın en önemli temalarından biri oldu ğ unu görmü ş ve bunu bilinçli olarak yaparsa bir çok ş eyi daha iyi anlatabilece ğ ini kavramı ş ve eserlerinde bu temaya oldukça önem vermi ş tir.

12 Ş iirlerinden ba ş ka ba ş arılı oldu ğ u alanlardan bir ba ş kası roman yazarlı ğ ı alanıdır. Ş iir türünde oldu ğ u gibi roman türünde de bir çok eser vermi ş tir. Ş iirlerinde i ş ledi ğ i benzer konuları ba ş arılı bir kurguyla romanlarına da yansıtmı ş tır. Romanlarında da kendine özgü bir söz dizimi,kelime hazinesi ve çarpıcı benzetmelerle zenginle ş tirilmi ş bir üslubu vardır.

13 Belli ba ş lı romanlarından bazıları ş unlardır ; Sokaktaki Adam Zenciler Birbirine Benzemez Kurtlar Sofrası Aynanın İ çindekiler Serisi Fena Halde Leman

14 Filmlerinden bazıları ; Yalnızlar Rıhtımı Devlerin Öfkesi Ölüm Perdesi Ş oför Nebahat Ate ş ten Damla Ver Elini İ stanbul …

15 Atilla ilhan, ş iir ve romandaki ustalı ğ ını senaryo yazarlı ğ ında da göstermi ş tir. Yazar, senaristlik yaptı ğ ı dönemlerde "Ali Kaptano ğ lu" takma adını kullanmı ş tır. Toplam 17 senaryosu filme çekilmi ş tir. Ayrıca bir dönem “ Vatan Gazetesi’'nde sinema ele ş tirmenli ğ i de yapmı ş tır.

16 Bunların yanı sıra çeviri türünde de eserler vermi ş tir. Çeviri eserleri ; Kanton’da İ syan (Malraux) Umut (Malraux) Basel’in Çanları (Aragon) Marsilya Treni (P.L.M)

17 Ş airin ş iir türündeki bir çok ş iiri bestelenerek ş arkı haline getirilmi ş tir. Bunlardan bazıları ; Ah! An Gelir Böyle Bir Sevmek Cinayet Saati Grev(Dilekçe) Haçan Ölesim Gelir Hiçbir Ş eyimsin Jilet Yiyen Kız

18 Attila İ lhan bir çok alanda sayısız eser vermi ş usta bir ş airdir. En çok eser verdi ğ i yazın türü ş iirdir. Yazın tarihi boyunca almı ş oldu ğ u ödüller ; 1946 Cumhuriyet Halk Partisi Ş iir Yarı ş ması İ kincilik 1974 Türk Dil Kurumu Ş iir Ödülü

19 En çok ve en tanınmı ş eserleri ş iir türündedir. Ş iirlerinden bazıları ; Duvar (1948) Sisler Bulvarı (1954) Ya ğ mur Kaça ğ ı (1955) Ben Sana Mecburum (1960) Böyle Bir Sevmek (1970) Ayrılık Sevdaya Dahil (1993)...

20 ÜÇÜNCÜ Ş AHSIN Şİİ R İ Gözlerin gözlerime de ğ ince Felaketim olurdu, a ğ lardım Beni sevmiyordun, bilirdim Bir sevdi ğ in vardı, duyardım Çöp gibi bir o ğ lan, ipince Hayırsızın biriydi fikrimce Ne vakit kar ş ımda görsem Öldürece ğ imden korkardım Felaketim olurdu, a ğ lardım Ne vakit Maçka'dan geçsem Limanda hep gemiler olurdu A ğ açlar ku ş gibi gülerdi Sessizce bir cigara yakardın Parmaklarımın ucunu yakardın Kirpiklerini e ğ erdin, bakardın...

21 Ü ş ürdüm, içim ürperirdi Felaketim olurdu, a ğ lardım Ak ş amlar bir roman gibi biterdi Jezabel kan içinde yatardı Limandan bir gemi giderdi Sen kalkıp ona giderdin Benzin mum gibi giderdin Sabaha kadar kalırdın Hayırsızın biriydi fikrimce Güldü mü cenazeye benzerdi Hele seni kollarına aldı mı Felaketim olurdu, a ğ lardım … ATT İ LA İ LHAN

22 Attilâ İ lhan ilk kalp krizini 1985 yılında geçirdi. 11 Ekim 2005'te İ stanbul'daki evinde geçirdi ğ i ikinci kalp krizi sonucu hayata veda etti ğ inde 80 ya ş ındaydı. Ailesi tarafından vefatından sonra 2007 yılında kurulan “ Attilâ İ lhan Bilim Sanat Kültür Vakfı ” çalı ş malarına devam etmektedir.


"T.C ERC İ YES ÜN İ VERS İ TES İ 2010-2011 Hazırlayan : Merve Öztürkmen Türkçe E ğ itimi Bölümü 2. sınıf 2. ö ğ retim 1090320243." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları