Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Hz. Muhammed’in Hayatından Örnek Davranışlar İlköğretim DKAB Dersi 8. Sınıf 3. Ünite pedagojiformasyon.com.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Hz. Muhammed’in Hayatından Örnek Davranışlar İlköğretim DKAB Dersi 8. Sınıf 3. Ünite pedagojiformasyon.com."— Sunum transkripti:

1 Hz. Muhammed’in Hayatından Örnek Davranışlar İlköğretim DKAB Dersi 8. Sınıf 3. Ünite pedagojiformasyon.com

2 Hz. Muhammed’in Hayatından Örnek Davranışlar Konular Hz. Muhammed İnsanlara Değer Verirdi Hz. Muhammed Güvenilir Bir İnsandı Hz. Muhammed Bilgiye önem Verirdi Hz. Muhammed Danışarak İş Yapardı Hz. Muhammed Merhametli, Hoşgörülü ve Affediciydi Hz. Muhammed Çalışmayı Sever Ve Zamanı İyi Değerlendirirdi Hz. Muhammed Sabırlı Ve Cesaretliydi Hz. Muhammed Hakkı Gözetirdi Hz. Muhammed Doğayı Ve Hayvanları Severdi

3 Hz. Muhammed’in Hayatındaki Örnek Davranışlar/ Kazanımlar 1. Güzel davranışlara Hz. Muhammed’in hayatından örnekler verir. 2. Hz. Muhammed’in örnek davranışlarının toplumsal hayattaki önemini kavrar. 3. Hz. Muhammed’in olaylar karşısındaki tutumlarından hareketle örnek davranışlarına yönelik çıkarımlarda bulunur. 4. Hz. Muhammed’in hikmetli sözleriyle insanları iyiye ve güzele yönlendirdiğine örnekler verir. 5. Hz. Muhammed’in doğa ve hayvan sevgisiyle ilgili davranışlarına örnekler vererek doğayı ve hayvanları koruma konusunda duyarlı olur.

4 Hz. Muhammed İnsanlara Değer Verirdi Bir kimsenin size de ğ er verdi ğ ini nasıl anlarsınız ?

5 Hz. Muhammed İnsanlara Değer Verirdi Peygamberimiz Hz. Muhammed ( sallallahu aleyhi ve sellem) insanlara ırk, cinsiyet, zenginlik ve makam ayrımı yapmaksızın de ğ er vermi ş tir. Çünkü evrende var olan her ş ey Allah’ın eseridir. Bunların saygıya en layık olanı da insandır.

6 insanlar İle yakından ilgilenirdi. Akraba ve komşularına değer verirdi. -ın konuşmasını kesmeden sonuna kadar dinlerdi. -a içten davranırdı. -a hal ve hatırını sorardı.

7 SELAMLAŞMAK DAVETE KATILMAK CENAZEYE KATILMAK HASTAYI ZİYARET ETMEK ÖĞÜT İSTEYENE ÖĞÜT VERMEK Gibi bir çok güzel davranışı Peygamber Efendimiz Müslüman'ın Müslüman’a karşı görevi olarak belirtmiştir.

8 . Hz. Muhammed’in güzel bir ahlaka sahip oluşu ile ilgili örnekler verelim.

9 Elbette sen yüce bir ahlaka sahipsin. Kalem sûresi 4. Ayet O’nun Ahlak’ı Kur’an’dı. Hz. Ai ş e (r.a) Peygamberimiz, aile fertleri ile iyi geçinir, ev i ş lerinde yol gösterir ve onlara yardım ederdi Bu konuda ş öyle buyururdu: "En hayırlınız, ahlâkı güzel olanınız ve aile fertlerine en çok faydalı olanınızdır." Buhari

10 Hz. Muhammed Güvenilir bir insandı Bir kimsenin güvenilir oldu ğ unu nasıl anlarsınız???

11 Hz. Muhammed (a.s) çocuklu ğ unda ve gençli ğ inde güvenilir bir kimse olarak biliniyordu. Mekkeliler onu dürüst ve güvenilir anlamına gelen “Muhammed’ül - Emin” diye ça ğ ırıyorlardı.

12 Peygamberimiz, verdi ğ i sözleri mutlaka yerine getirmi ş, kendine verilen emanetleri zamanında sahiplerine teslim etmi ş tir.

13 Özü sözü bir olan Hz. Muhammed (a.s) asla yalan söylememi ş ve ya ş amı boyunca do ğ ruluk ve dürüstlükten ayrılmamı ş tır.

14 Zeyd bin Haris, küçük ya ş larda esir dü ş er. Hz. Hatice onu alır ve Hz. Muhammed’le evlendikten sonra Zeyd’i onun hizmetine verir.

15 Zeyd’in babası, o ğ lunu uzun süre aradıktan sonra onu Peygamberimizin yanında oldu ğ unu ö ğ renir ve gelip geri almak ister. Peygamberimiz köle muamelesi hiç yapmadı ğ ı Zeyd’i serbest bırakarak babasıyla gitmesine izin verir.

16 BEYİN FIRTINASI YAPALIM Okudu ğ umuz olay da “Zeyd bin Haris, neden babas ı yla gitmeyip Peygamberin yan ı nda kalmay ı tercih etmi ş olabilir?”

17 L İ STELEYEL İ M Sizce örnek bir insanda hangi özellikler bulunmalıdır?  Güvenilir olmalıdır.  …………………………………………..…..  ……………………………………………….  ………………………………………………..

18 Hz. Muhammed Bilgiye Önem Verirdi “İlim ilim bilmektir İlim kendin bilmektir Sen kendin bilmez isen Bu nice okumaktır.” “İlim ilim bilmektir İlim kendin bilmektir Sen kendin bilmez isen Bu nice okumaktır.” Mısralarıyla anlatılmak istenen ş ey nedir ???

19 Hz. Muhammed Medine’ye hicret etti ğ inde burada bir mescit yaptırmı ş tır. Bu mescidin bir bölümünü de e ğ itim faaliyetlerine ayırmı ş tır. Hz. Peygamber, nerede ve kimde olursa olsun faydalı ilimlerin ö ğ renilmesini te ş vik etmi ş ti.

20 “İlim öğreniniz ve onu insanlara öğretiniz.” Âlimler gökteki yıldızlar gibidir. Yıldızlar nasıl karanlıkta yol gösterirse Âlimler de yer yüzünde rehberdirler. Kim ilim öğrenmek için (evinden) çıkarsa geri dönünceye kadar Allah yolundadır.” “Allah’ım, bana öğrettiklerinle beni faydalandır; bana fayda sağlayacak ilim öğret, ilmimi artır.” Yukar ı daki hadisleri Peygamberimizin bilgiye verdi ğ i önem aç ı s ı ndan de ğ erlendiriniz.

21 Hz. Muhammed Danışarak iş Yapardı Hz. Muhammed bir konuda karar vermeden önce konuyu iyi bilen kimselerle fikir alışverişinde bulunurdu. Müslümanların bir işe karar verirken fikir alışverişinde bulunmalılar. Müslümanların bilinmeyen konuların bilenlere sorulması istenmiştir Âl-i İmrân suresi 159. ayetinde Şûrâ suresinin 38. ayetinde Enbiya suresi 7. ayetinde “Ey Peygamber işlerinde onlarla fikir alışverişinde bulun.” “...Onların (müminlerin) işleri aralarında danışma iledir...” “...Eğer bilmiyorsanız bilenlere sorunuz.

22 Hz. Peygamberin hayatında isti ş are ile ilgili pek çok örnek vardır. Kızlarını evlendirme konusunda Bedir ve Uhud harbinde taktik hususunda Kendisine ilk vahiy geldi ğ inde Ailesiyle isti ş are ederek karar vermi ş tir. Önce e ş i Hz. Hatice’ye sonra önerisiyle bilge bir ki ş i olan Varaka’ya gitmi ş tir. Arkada ş larına danı ş mı ş ve onları dikkate almı ş tır. Bütün bu örnekler, Hz. Muhammed’in danı ş arak i ş yapmaya çok önem verdi ğ ini göstermektedir.

23 E Ş LE Ş T İ REL İ M A ş a ğ ıdaki kutularda uygun karakter özelli ğ i gösteren davranı ş ları e ş le ş tirelim. 1. Hz. Muhammed hata yapan birini gördü ğ ünde yanlı ş ını güzel bir üslupla düzeltmi ş tir. 2. Aldatan bizden de ğ ildir. 3. Peygamberimiz ya ş lıları ziyaret eder, kimsesizlerle ilgilenirdi. 4. Hayvanlarınız hususunda Allah’tan korkunuz. 5. Hz. Muhammed ne kimsenin hakkını yerdi ne de kimseye hakkını yedirirdi.

24 ÜNİTEMİZİ DEĞERLENDİRELİM Aşağıdaki çoktan seçmeli soruların doğru seçeneklerini işaretleyiniz. 1. Peygamberimizin aşağıdaki özelliklerinden hangisi bizim için örnek değildir? A) İnsanlara değer vermesi B) Verdiği sözde durması C) Güvenilir olması D) Yetim olması 2. “...Verdiğiniz sözü yerine getirin. Çünkü verilen söz sorumluluk gerektirir.” (İsrâ suresi, 34. ayet.) ayetinde hangi örnek davranışa işaret edilmektedir? A) Sözünde durmaya B) Sabırlı olmaya C) Yardımsever olmaya D) Zamanı iyi kullanmaya 3. Hz. Muhammed’e niçin “Muhammedü’l- Emin” denilmiştir? A) Sabırlı olduğu için B) Dürüst ve güvenilir olduğu için C) Hoşgörülü olduğu için D) Kimseyi küçümsemediği için 4. Kur’an-ı Kerim’in önerdiği yardım etme biçiminde aşağıdakilerden hangisi yoktur? A) Karşılık beklemeden yapılmalıdır. B) Gösterişten uzak olarak yapılmalıdır. C) Kimseyi incitmeden yapılmalıdır. D) Herkese ilan ederek yapılmalıdır


"Hz. Muhammed’in Hayatından Örnek Davranışlar İlköğretim DKAB Dersi 8. Sınıf 3. Ünite pedagojiformasyon.com." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları