Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

MEDYA OKURYAZARLIĞI YRD. DOÇ. DR. GÜLÜM Ş ENER YRD. DOÇ. DR. GÜLÜM Ş ENER.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "MEDYA OKURYAZARLIĞI YRD. DOÇ. DR. GÜLÜM Ş ENER YRD. DOÇ. DR. GÜLÜM Ş ENER."— Sunum transkripti:

1 MEDYA OKURYAZARLIĞI YRD. DOÇ. DR. GÜLÜM Ş ENER YRD. DOÇ. DR. GÜLÜM Ş ENER

2 İ LET İŞİ M KAVRAMI Lat. Communicare, İng. Communication, Tr. İletişim Lat. Communicare, İng. Communication, Tr. İletişim 19.yy: İletişim = Ulaşım. 19.yy: İletişim = Ulaşım. Lat. Medium, İng. Media, Mass media, Tr. Medya, Kitle iletişim araçları, Yığınsal iletim araçları Lat. Medium, İng. Media, Mass media, Tr. Medya, Kitle iletişim araçları, Yığınsal iletim araçları İng. Message, Tr. İleti İng. Message, Tr. İleti

3 İ LET İŞİ M İ N TANIMI “İletişim; bilgi, duygu, düşünce ve davranışların aktarılması sürecidir”. “İletişim; bilgi, duygu, düşünce ve davranışların aktarılması sürecidir”.

4 İ LET İŞİ M İ N TÜRLER İ 1- Araçsız iletişim(Yüzyüze iletişim) 1- Araçsız iletişim(Yüzyüze iletişim) 2- Araçlı iletişim 2- Araçlı iletişim

5 K İ TLE İ LET İŞİ M İ Kitle iletişimi, “kitle iletişim araçları”yla aracılanmış iletişim türüdür. Dolayısıyla tarihi, kitle iletişim aracının tarihiyle paraleldir. (Modern dönem) Kitle iletişimi, “kitle iletişim araçları”yla aracılanmış iletişim türüdür. Dolayısıyla tarihi, kitle iletişim aracının tarihiyle paraleldir. (Modern dönem)

6 Kitle ileti ş im araçları nelerdir? Kitap Kitap Gazete, dergi Gazete, dergi Radyo Radyo Televizyon Televizyon Sinema Sinema Internet Internet CD,VCD, DVD, kaset, plak vs. CD,VCD, DVD, kaset, plak vs.

7 Kitle ileti ş im araçlarının özellikleri Yazıyı, sesi, görüntüyü kaydetme. Yazıyı, sesi, görüntüyü kaydetme. İletiyi kopyalama, çoğaltma. İletiyi kopyalama, çoğaltma. İletiyi geniş kitlelere yayma, mekanı aşma. İletiyi geniş kitlelere yayma, mekanı aşma. Eşzamanlı iletim. Eşzamanlı iletim. Sermaye ve uzmanlık gerektirir. Herkesin sahip olamayacağı örgütlü yapılar(kurumsallaşma). Sermaye ve uzmanlık gerektirir. Herkesin sahip olamayacağı örgütlü yapılar(kurumsallaşma).

8 KÜRESEL ER İŞİ M

9

10

11 MEDYANIN HAYATIMIZDAK İ YER İ

12 Modern kitle ileti ş iminin do ğ u ş u (19.yy.) Sanayi kapitalizmi, seri üretim Sanayi kapitalizmi, seri üretim Sömürgecilik Sömürgecilik Ulus-devlet Ulus-devlet Kitle toplumu Kitle toplumu Bilimin kurumsallaşması, sosyal bilimlerde ilerlemeler Bilimin kurumsallaşması, sosyal bilimlerde ilerlemeler Teknolojik gelişmeler, buluş patlaması Teknolojik gelişmeler, buluş patlaması

13 Modern ileti ş im araçları 1837: Telgraf 1837: Telgraf 1839: Fotoğraf 1839: Fotoğraf 1876: Telefon 1876: Telefon 1895: Sinema 1895: Sinema 1899: Radyo 1899: Radyo 1926: Televizyon 1926: Televizyon

14 1891-TELGRAF HATLARI

15

16 Kitle ileti ş imiyle ilgili ilk bilimsel çalı ş malar 20. yy. başı, ABD 20. yy. başı, ABD Ampirik araştırmalar Ampirik araştırmalar Sosyoloji, siyaset bilimi, psikoloji vs. kökenli araştırmacılar. Sosyoloji, siyaset bilimi, psikoloji vs. kökenli araştırmacılar. Temel soru: KİA’ların toplumsal etkileri nelerdir? (haberleşmenin yanısıra propaganda, reklam...) Temel soru: KİA’ların toplumsal etkileri nelerdir? (haberleşmenin yanısıra propaganda, reklam...) Genel kanı:KİA’lar toplumu ve bireyi yönlendirmede çok güçlü. Genel kanı:KİA’lar toplumu ve bireyi yönlendirmede çok güçlü.

17 MEDYA OKURYAZARLI Ğ I NED İ R? Büyük çe ş itlilik gösteren formlardaki mesajlara ula ş ma, bunları çözümleme, de ğ erlendirme ve iletme yetene ğ i” (Aufderheide, 1993, akt. Hobbs, 1994, akt İ nal, 2009)Büyük çe ş itlilik gösteren formlardaki mesajlara ula ş ma, bunları çözümleme, de ğ erlendirme ve iletme yetene ğ i” (Aufderheide, 1993, akt. Hobbs, 1994, akt İ nal, 2009) Farklı biçimlerdeki ileti ş ime eri ş me, bu biçimleri analiz etme, de ğ erlendirme ve üretme becerisi. (Scheibe & Rogow, 2008).Farklı biçimlerdeki ileti ş ime eri ş me, bu biçimleri analiz etme, de ğ erlendirme ve üretme becerisi. (Scheibe & Rogow, 2008). Sözel ve yazılı dili, hareketli resimleri, televizyonu, bilgisayarları ya da birçok farklı medya türünü kullanma becerisi (Pooter, 1998)Sözel ve yazılı dili, hareketli resimleri, televizyonu, bilgisayarları ya da birçok farklı medya türünü kullanma becerisi (Pooter, 1998)

18 OKURYAZARLI Ğ IN TÜRLER İ Teknoloji okuryazarlı ğ ıTeknoloji okuryazarlı ğ ı Enformasyon okuryazarlı ğ ıEnformasyon okuryazarlı ğ ı Görsel okuryazarlıkGörsel okuryazarlık Medya okuryazarlı ğ ıMedya okuryazarlı ğ ı Ele ş tirel okuryazarlıkEle ş tirel okuryazarlık Yeni medya okuryazarlı ğ ı vb.Yeni medya okuryazarlı ğ ı vb.

19 Kime medya okuryazarı denir? Medyanın teknik ve yapısal özelliklerini bilir.Medyanın teknik ve yapısal özelliklerini bilir. Medyayı anlar ve analiz edebilir.Medyayı anlar ve analiz edebilir. Medyadan gelen mesajları sorgular, güvenilirli ğ ini yargılar.Medyadan gelen mesajları sorgular, güvenilirli ğ ini yargılar. Medyayı akıllı ve etkili biçimde kullanır.Medyayı akıllı ve etkili biçimde kullanır. Medyanın pasif izleyicisi de ğ il, aktif katılanıdır.Medyanın pasif izleyicisi de ğ il, aktif katılanıdır.

20 MEDYA ANAL İ Z İ İ Ç İ N ÖNKABULLER Tüm medya mesajları ‘in ş a edilmi ş tir.’Tüm medya mesajları ‘in ş a edilmi ş tir.’ Her ileti ş im aracının farklı nitelikleri, güçlü yönleri vardır ve in ş a ‘dili’ kendine özgüdür.Her ileti ş im aracının farklı nitelikleri, güçlü yönleri vardır ve in ş a ‘dili’ kendine özgüdür. Medya mesajları ili ş tirilmi ş (embedded) de ğ erleri, bakı ş açılarını içerir.Medya mesajları ili ş tirilmi ş (embedded) de ğ erleri, bakı ş açılarını içerir. İ nsanlar medya mesajlarından kendi anlamlarını in ş a etmek için bireysel beceri, inanç ve deneyimlerini kullanırlar. İ nsanlar medya mesajlarından kendi anlamlarını in ş a etmek için bireysel beceri, inanç ve deneyimlerini kullanırlar. Medya ve mesajları inanç, de ğ er, tutum, davranı ş ve demokratik sürci etkileyebilir (Scheibe ve Rogow, 2008, akt. İ nal, 2009, s. 37).Medya ve mesajları inanç, de ğ er, tutum, davranı ş ve demokratik sürci etkileyebilir (Scheibe ve Rogow, 2008, akt. İ nal, 2009, s. 37).

21 MEDYAYI ANLAMAK… Teknolojiler. Medya metinlerini u ̈ retmek ve da ğ ıtmak ic ̧ in hangi teknolojiler kullanılır? Bunlar u ̈ retimde ne gibi farklar olu ş turur? Mesleki uygulamalar. Medya metinlerini kimler yapar? Kim ne yapar ve birlikte nasıl c ̧ alı ş ırlar? Endu ̈ stri. Medyayı alıp satan ş irketler kimlerindir? Nasıl ka ̂ r elde ederler? Medya arasındaki ba ğ lantılar. Sirketler farklı medyalara aynı u ̈ ru ̈ nleri nasıl satarlar? Du ̈ zenleme. Medyanın yapımını ve dag ğ ıtımını kim kontrol eder? Bununla ilgili kanunlar var mıdır ve ne kadar etkilidirler? Dola ş ım ve dag ğ ıtım. Metinler izleyicilerine nasıl ula ş ır? İ zleyicilerin ne kadar sec ̧ ene ğ i ve kontrolu ̈ vardır? Eri ş im ve katılım. Medyada kimlerin sesi duyulur? Kimler dı ş lanırlar ve neden?

22 MEDYA ANAL İ Z İ BE Ş TEMEL SORU Bu mesaj kim tarafından yaratıldı?Bu mesaj kim tarafından yaratıldı? Bu mesajda ilgimi çekebilmek için ne tür teknikler kullanıldı?Bu mesajda ilgimi çekebilmek için ne tür teknikler kullanıldı? Bu mesajı di ğ er insanlar benim anladı ğ ımdan farklı olarak nasıl anlamı ş olabilirler?Bu mesajı di ğ er insanlar benim anladı ğ ımdan farklı olarak nasıl anlamı ş olabilirler? Bu mesajda hangi ya ş am biçimlerine, de ğ erlere ve görü ş lere yer verilirken hangileri göz ardı edilmi ş tir?Bu mesaj niçin gönderilmi ş tir? (Jols ve Thoman, 2008:27).Bu mesajda hangi ya ş am biçimlerine, de ğ erlere ve görü ş lere yer verilirken hangileri göz ardı edilmi ş tir?Bu mesaj niçin gönderilmi ş tir? (Jols ve Thoman, 2008:27).

23 Sınıf içi etkinlik Reklam analizi:Reklam analizi: Coca-Cola 50. Yıl Reklam Filmi: https://www.youtube.com/watch?v=sbodrDbdvL0Coca-Cola 50. Yıl Reklam Filmi: https://www.youtube.com/watch?v=sbodrDbdvL0 https://www.youtube.com/watch?v=sbodrDbdvL0 İş Bankası 90. yıl reklamı: https://www.youtube.com/watch?v=cDFgW5ifHUA İş Bankası 90. yıl reklamı: https://www.youtube.com/watch?v=cDFgW5ifHUA https://www.youtube.com/watch?v=cDFgW5ifHUA

24 MEDYADAN GELEN MET İ NLER İ DAHA İ Y İ DE Ğ ERLEND İ RMEK İ Ç İ N MEDYA TÜKET İ M İ N İ Z İ AZALTIN.

25 Okuma metni Melda Cinman Ş im ş ek ve Nurçay Türko ğ lu, Medya Okuryazarlı ğ ı, Par ş ömen İ stanbul, 2011 kitabının içindeki ş u bölümler: Medyayı Do ğ ru Okumak, Yasemin İ nceo ğ lu, s. 19-24.Medyayı Do ğ ru Okumak, Yasemin İ nceo ğ lu, s. 19-24. Medya Okuryazarlı ğ ı: Neden Gerekli?, Gülden Treske, s. 25-36Medya Okuryazarlı ğ ı: Neden Gerekli?, Gülden Treske, s. 25-36 Okuryazarlıktan Medyaokuryazarlı ğ ına: Ş ifrelerin Ortaklı ğ ını Aramak, Nurçay Türko ğ lu, s. 254-260.Okuryazarlıktan Medyaokuryazarlı ğ ına: Ş ifrelerin Ortaklı ğ ını Aramak, Nurçay Türko ğ lu, s. 254-260.

26 BLOG YAZISI Medyayla ili ş kiniz ne boyutta? Günde, haftada ne kadar süreyle gazete okuyorsunuz, tv izliyorsunuz, radyo dinliyorsunuz, internette geziniyorsunuz? Hangi enformasyonu (e ğ lence, e ğ itim, haber, yeni çıkan ürünler, popüler kültür vs.) en çok hangi mecradan alıyorsunuz? Medyanın hayatınızdaki rolünü anlatın, olumlu ve olumsuz yönlerini belirtin. Medyada size rahatsız eden neler?Medyayla ili ş kiniz ne boyutta? Günde, haftada ne kadar süreyle gazete okuyorsunuz, tv izliyorsunuz, radyo dinliyorsunuz, internette geziniyorsunuz? Hangi enformasyonu (e ğ lence, e ğ itim, haber, yeni çıkan ürünler, popüler kültür vs.) en çok hangi mecradan alıyorsunuz? Medyanın hayatınızdaki rolünü anlatın, olumlu ve olumsuz yönlerini belirtin. Medyada size rahatsız eden neler? Yazınızı önümüzdeki derse kadar gulumsener@gmail.com veya gulumsener@yahoo.com adresine gönderin.Yazınızı önümüzdeki derse kadar gulumsener@gmail.com veya gulumsener@yahoo.com adresine gönderin. gulumsener@gmail.comgulumsener@yahoo.com gulumsener@gmail.comgulumsener@yahoo.com


"MEDYA OKURYAZARLIĞI YRD. DOÇ. DR. GÜLÜM Ş ENER YRD. DOÇ. DR. GÜLÜM Ş ENER." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları