Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

BÖLÜM 8 D İ J İ TAL PAZARLAMA. D İ J İ TAL PAZARLAMADA ETK İ LE Şİ M ‘’ ETK İ LE Şİ ML İ PAZARLAMA, PAZARLAMANIN TEK TARAFLI B İ R DUYURUDAN ÖTEYE GEÇEREK.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "BÖLÜM 8 D İ J İ TAL PAZARLAMA. D İ J İ TAL PAZARLAMADA ETK İ LE Şİ M ‘’ ETK İ LE Şİ ML İ PAZARLAMA, PAZARLAMANIN TEK TARAFLI B İ R DUYURUDAN ÖTEYE GEÇEREK."— Sunum transkripti:

1 BÖLÜM 8 D İ J İ TAL PAZARLAMA

2 D İ J İ TAL PAZARLAMADA ETK İ LE Şİ M ‘’ ETK İ LE Şİ ML İ PAZARLAMA, PAZARLAMANIN TEK TARAFLI B İ R DUYURUDAN ÖTEYE GEÇEREK B İ R D İ YALOG HAL İ NE GET İ R İ LMES İ D İ R. A ş a ğ ıda bazı örnekler dijital pazarlama yöntemleriyle ilgili bilgi eksikli ğ inin göstergesi.  Amacına uygun olmayan, görsellik ve i ş levsellik açısından eksikleri olan, güncellenemeyen web siteleri,  Arama motorlarında anahtar sözcüklerle arama yapıldı ğ ında listelenen sonuçlarda bu sözcükle ilgisi olmayan siteler  E-posta kutularına ve cep telefonlarına gönderilen spam mesajlar

3 DO Ğ RU OLAN ETK İ LE Şİ ML İ UYGULAMALAR ANA HATLARIYLA Ş UNLARDIR:  Ürün veya hizmetin, arama motorlarında kullanılan anahtar kelimelere uygun olması, firmanın hedefledi ğ i ziyaretçi ile arama yapan ziyaretçinin beklentisinin aynı olması.  İ lgili kullanıcıyı siteye yönlendirebilmek.  Site üstünden ürün ve hizmet tanıtımı yaparken etkile ş imli uygulamalarla desteklenen do ğ ru sınıflandırmalar yapmak. Ürün çe ş idine, fiyatına göre vb.  Web sitesinde kullanıcı dostu uygulamalar sunmak ve daha önce web sitesi özellikleri bölümünde anlatılan web sitesinin hizmet kalite unsurlarına özen göstermek.

4  E-Posta ve E-Bültenler kullanarak mü ş terinin devamlılı ğ ını sa ğ lamak.  Sosyal mecraları, blogları, pazarlama ileti ş imi kurmak için kullanmak, takip etmek, a ğ ızdan a ğ ıza pazarlama yöntemini stratejik bir araç olarak etkin kullanmak. İ NTERNET VE B İ REB İ R PAZARLAMA Birebir pazarlama mü ş teriyle birebir ili ş ki kurmakla ba ş lar.Mü ş terilerin her biri, kitlesel pazarlamada muhatap olunan ortalama mü ş teri gibi de ğ il birer birey olarak algılanmak istiyorlar.

5 B İ REB İ R İ L İŞ K İ NED İ R?  Tek yönlü de ğ il iki yönlü kurulur.  Kar ş ılıklı güven.  Zaman içinde geli ş ir.  Kar ş ılıklı anlayı ş. B İ REB İ R PAZARLAMA NED İ R?  Kimli ğ i belirsiz anonim mü ş teriler elde etmek yerine mü ş teriyle tanı ş mak ve onun kendini tanıtmasına fırsat veren ileti ş im platformları kullanmaktır.  Mü ş teriyle do ğ rudan, anlamlı ve sürekli bir ili ş ki kurarak pazarlama faaliyetlerini yürütmektir.  Mü ş terinin sadece demografik özelliklerine göre de ğ il ya ş am biçimleri ve ya ş am evrelerini dikkate alarak pazarlama yapmaktır.

6 D İ J İ TAL PAZARLAMA STRATEJ İ LER İ N İ N GEL İŞ T İ R İ LMES İ D İ J İ TAL PAZARLAMA STRATEJ İ LER İ N İ N GEL İŞ T İ R İ LMES İ  Üretim ve pazarlama fonksiyonuna il ş kin stratejik kararları firmanın ana hedef ve stratejisine ba ğ lıdır.  Pazarlama stratejilerini geli ş tirirken e- uygulamalardan faydalanmak, internet mecrasının sundu ğ u fırsatları de ğ erlendirmek isevyine firma yönetiminin ne derece vizyon sahibi oldu ğ una ba ğ lıdır.

7 Dijital pazarlamanın özü tek kelime ile “etkile ş im”.Etkile ş imin prensiplerine uygun olarak tasarlanmayan elektronik pazarlama stratejileri her geçen gün etkinli ğ ini ve önemini yitirmektedir. Dijital pazarlamada do ğ ru stratejiler geli ş tirmek için önce etkile ş imi bilmek gerekir.etkile ş imi bilmek için e-vizyon sahibi olmak gerekir. E-Dönü ş üm stratejilerinde oldu ğ u gibi etkile ş imli pazarlama stratejilerini geli ş tirecek olanlarda web tasarımı ya da barındırma hizmetleri verenler de ğ il, firmanın sahibi, yöneticileri ve çalı ş anlarıdır.

8 Dijital Pazarlama ve reklam stratejilerin, etkile ş imli uygulamaları geli ş tirme a ş amasında, i ş letmelere hizmet sunan çok çe ş itli alanlarda uzmanla ş mı ş dijital ajans veya yrni medya reklam ajansları ortaya çıkmı ş tır. D İ J İ TAL AJANS VEYA YEN İ MEDYA AJANSI NED İ R? NE YAPAR?  İ nternet ve web tabanlı i ş lerde çe ş itli ileti ş im faaliyetlerinin teknik ve yaratıcı kısımlarını üreten ş irketlere denir.  Hizmetleri web tasarım, e-mail pazarlama ve sosyal medya danı ş manlı ğ ı gibi genel olabilr veya video içerik üretimi, sosyal kampanyalar, uygulama ve yazılım üretimi, arama motoru optimizasyonu gibi.

9 Bu ş irketler reklam ajanslarından farklı olarak genelde pazarlama faaliyetlerini online mecralarda sürdürür ve dijital i ş ler yapar. Geleneksel ajanslarda dijital alanlarda faaliyetlerde bulunmaktadır. D İ J İ TAL PAZARLAMA UYGULAMALARI  Web sitesi kurarak sanal dünyada yer almak ve eri ş ilebilir olmak  Arama motorlarında anahtar kelimeler satın alarak sitenin ana sayfa ve ilgili varı ş sayfalarına yönlendirme yapmak.  Arama motorlarında üst sıralarda yer almak için arama motoru optimizasyonu yapmak.

10  Firmanın kurumsal web sitesi haricinde ürün ve hizmetlerine ait farklı web siteleri kurmak, ürün ve kampanyalar için mikri siteler olu ş turmak.  Online ve monil mecrayı pazarlama amaçlı kullnmak.  Yaratıvı banner reklamlar vb. Uygulamaları tasarlamak.  Di ğ er sitelerde İş ortaklı ğ ı programları geli ş tirmek.  E-posta pazarlaması yapmak.  Düzenli e-bülten gönderimi yapmak.  Sosyal a ğ larda, payla ş ım sitelerinde yer almak.

11  Sosyal mecrayı takip etmek, sayfalar ve hesaplar açarak kullanmak.Firma hakkında ürün ve hizmetleri hakkında olumlu görü ş ve yorumların yapılması için çaba sarfetmek.Olumsuz görü ş ve ş ikayetler yayılmadan önlem almak.  A ğ ızdan a ğ ıza pazarlama uygulamak  Akıllı cihazlar için mobil uygulamalr yüklemek. WEB S İ TES İ ÜZER İ NDEN ETK İ LE Şİ ML İ PAZARLAMA UYGULAMALARI  Web sitesine giri ş yapan ziyaretçinin kimli ğ i Yeni bir ziyaretçi Yeni bir ziyaretçi Üye olan ziyaretçi Üye olan ziyaretçi

12 WEB S İ TES İ ÜZER İ NDEN GERÇEKLE Ş T İ R İ LEN ETK İ LE Şİ ML İ UYGULAMALR  Web sitesinin ki ş iselle ş tirilmesi ve mü ş teriye özel ürün ve hizmet sunumu.  Web sitesi hizmet kalitesinin iyile ş tirilmesi, iade, ş ikayet, vb. Sonrası hizmet sürecinin iyi yönetilmesi.  Web sitesi üstünden ziyaretçiyle ileti ş im sa ğ lamak için hazırlanan formlar, sohbet ve forum odaları, canlı destek hizmetleri  Web üstünden ses ve görüntü dosyaları yayınlamak.  Web sitesi içeri ğ i üzerinden sitenin ilgili sayfalarına yönlendirme amaçlı köprü ba ğ lantıları kurmak.  Web sitesindeki ürün ve hizmetler hakkında alıcının görü ş lerine yer verecek alanlar olu ş turmak.Yorumlar yapılmasını sa ğ lamak.  Bunu alan ş unu da aldı ş eklinde referans sistemi kurarak online tüketiciye bilgi sa ğ lamak, arkada ş ına gönder, tavsiye et, vb. Etkile ş imlere fırsat vermek.

13 İŞ ORTAKLI Ğ I MODEL İ NDE PAZARLAMA YÖNTEMLER İ  İş orta ğ ının kendi sitesinde içeri ğ iyle alakalı örne ğ in, reklam banner’ı yayınlyarak pazarlama faaliyetinde bulunması.  Ürün inceleme ve kar ş ıla ş tırma sitelerinde ürün/hizmet hakkında bilgi vererek do ğ rudan reklam verenin sitesinin ilgili sayfasına yönlendirmek.  E-Posta aracılı ğ ıyla reklamverenin adına google reklamı verilmesi.  Sosyal mecralarda ürün veya hizmeti çevresiyle ve takipçileriyle payla ş ması.

14 PAZARLAMA AMAÇLI ELEKTRON İ K POSTA VE POSTALAMA SÜREC İ N İ ÖZELL İ KLER İ  Mesaj ilgi çekici olmalı ve cevap verme iste ğ i uyandırmalıdır.  Mesajın içeri ğ i kısa ve bir ekran boyutunu a ş mamalı.  Hemen konuya girmek içeri ğ i okuyucunun ke ş fine bırakmamak gerekir.  Bir mesaja iki ayrı teklif sıkı ş tırılmamalıdır.  E-Posta içeri ğ inin ürün veya hizmeti almaya te ş vik etmesi gerekir.  E-Postayı alan mü ş teri adaylarının sorabilece ğ i sorular daha önceden öngörülüp hazır olmak.  E-Posta mesajıyla ilgili makul hedefler belirlemek ve mucizeler yaratmasını beklememek gerekir.

15 OPT- İ N, Bir internet kullanıcısının ilgilendi ğ i konularda ticari e-posta meajları gönderilmesine rıza göstermesi, e-posta mesajını kendisi lmak istedi ğ i anlamına gelmektedir. OPT-OUT, Bir internet kullanıcısının istedi ğ i zamane-posta listesinden ayrılabilmesi demektir.

16 İ Z İ NL İ PAZARLAMANIN BE Ş A Ş AMASI  Mü ş teri adayına gönüllülü ğ ü te ş vik edecek bir ödül önerisinde bulunun.  Size ilgi gösteren mü ş terinize ürün ya da hizmet hakkında bilgi verin.  Tüketicinin verdi ğ i izni koruyabilmek ve sürdürebilmekl için ödül sistemini yenileyin.  Daha fazla izin almak için ek ödül önerilerinde bulunun.  Zaman içinde tüketicinin vedi ğ i izinle satın alma davranı ş ını kara dönü ş türmek için harekete geçin.

17 A Ğ IZDAN A Ğ IZA PAZARLAMA  Tüketicilerin be ğ endikleri ürün veya hizmeti veya firmanın be ğ endi ğ i bir uygulamasını çevresiyle payla ş ması, ba ş kalarına duyurarak onlarında faydalanmasını sa ğ laması faaliyetlerine denir.  Türkiye’nin ilk A ğ ızdan a ğ ıza Pazarlama ajansı olan fikrimuhim.com bu pazarlama yöntemini e-i ş modeli olarak kullanıyor ve a ğ ızdan a ğ ıza pazarlamayı, markaları yönlendirme gücünü bizzat tüketiciye veren bir pazarlama devrimi olarak nitelendiriyor.


"BÖLÜM 8 D İ J İ TAL PAZARLAMA. D İ J İ TAL PAZARLAMADA ETK İ LE Şİ M ‘’ ETK İ LE Şİ ML İ PAZARLAMA, PAZARLAMANIN TEK TARAFLI B İ R DUYURUDAN ÖTEYE GEÇEREK." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları