Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

HAC MENAS İ K İ. 1. İ frâd Haccı 2. Temettu Haccı 3. Kıran Haccı  TEMETTU VE KIRAN HACCI YAPMANIN Ş ARTLARI a) Hacceden kimsenin âfâkî olması b) Umre.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "HAC MENAS İ K İ. 1. İ frâd Haccı 2. Temettu Haccı 3. Kıran Haccı  TEMETTU VE KIRAN HACCI YAPMANIN Ş ARTLARI a) Hacceden kimsenin âfâkî olması b) Umre."— Sunum transkripti:

1 HAC MENAS İ K İ

2 1. İ frâd Haccı 2. Temettu Haccı 3. Kıran Haccı  TEMETTU VE KIRAN HACCI YAPMANIN Ş ARTLARI a) Hacceden kimsenin âfâkî olması b) Umre ve haccın her ikisinin aynı yılın hac aylarında yapılması c) Hac aylarında yapılan umreden sonra memlekete dönülmemesi EDASI İTİBARİYLE HACCIN ÇEŞİTLERİ

3 HACCIN GEÇERL İ OLMASININ Ş ARTLARI 1. İ hrama girmek 2. Haccı belirlenen zaman içinde yapmak : Ş evval, Zîlkâde ve Zîlhicce’nin ilk 10 günü 3. Hac menasikini belirlenen mekanlarda yapmak

4 HACCIN MÜSTAKİL FARZLARI Hanefî Mezhebi 1. İ hrama girmek ş art 2. Arafat'ta vakfe yapmak rükün 3. Ka’be'yi tavaf etmek rükün

5 HACCIN VACİPLERİ 1. Sa'y yapmak 2. Müzdelife'de vakfe yapmak 3. Ş eytan ta ş lamak 4. Saçları tıra ş etmek veya kısaltmak 5. Veda tavafı yapmak.

6 HACCIN SÜNNETLER 1. Kudüm tavafı 2. Mekke, Arafat ve Mina'da hutbe okunması 3. Arefe gecesi Mina'da gecelemek 4. Bayram gecesi Müzdelife'de gecelemek 5. Bayram günlerinde Mina'da kalmak: (Di ğ er mezheplere göre vaciptir)

7 İHRAMIN FARZLARI Hanefi Mezhebi 1. Niyet etmek Niyet kalple yapılır, dil ile yapılması müstehaptır 2. Telbiye getirmek Ş afii Mezhebi Niyet etmek Telbiye sünnettir

8 İHRAMIN VACİPLERİ 1. Mîkat sınırlarını ihramlı olarak geçmek 2. İ hram yasaklarına uymak İ HRAMA G İ R İ LECEK YERLER: 1. Harem bölgesi 2. Hıll bölgesi 3. Âfâk bölgesi: 1. Zülhuleyfe / Âbâr-ı Ali 2. Cuhfe 3. Karn 4. Yelemlem 5. Zât-ı Irk

9 İHRAMIN SÜNNETLERİ a) İ HRAM ÖNCES İ 1. Beden temizli ğ i 2. Boy abdesti veya abdest 3. Rida ve izara bürünmek 4. İ ki rekat ihram namazı kılmak 5. Niyeti dil ile sesli olarak yapmak 6. Telbiyeyi namazdan sonra okumak 7. Hac için ihrama, hac ayları ba ş ladıktan sonra girmek b) İ HRAMA G İ RD İ KTEN SONRA Her fırsatta telbiye söylemek * İ hram öncesi güzel koku sürünmek müstehaptır

10 HAC NİYETİ DEĞİŞTİRİLEBİLİR Mİ? 1. De ğ i ş tirilemez: Hanefi, Ş afiî ve Malikîler 2. De ğ i ş tirilebilir: Hanbelîler İ frâd veya kıran haccına niyet eden kimse, tavaf ve sa’y yaptıktan sonra hac niyetini feshedip haccı umreye çevirerek tıra ş olup ihramdan çıkabilir. Daha sonra hac niyeti ile ihrama girerek tavaf, vakfe ve sa’y yapar, böylece temettü haccı yapmı ş olur.

11 TAVAFIN ÇEŞİTLERİ a) Farz tavaflar 1. Ziyaret tavafı 2. Umre tavafı b) Vacip tavaflar 1. Veda tavafı 2. Nezîr tavafı c) Sünnet tavaf: Kudüm tavafı d) Nafile tavaflar 1. Tatavvu: Farz, vacip ve sünnet dı ş ında yapılan tavaflar 2. Müstehap: Tahiyyetü'l-mescîd tavafı

12 TAVAFIN FARZLARI 1. Niyet 2. Tavafı zamanında yapmak Kudüm tavafı: İ hrama girdikten sonra, Arafat vakfesinden önce Umre tavafı: İ hrama girdikten sonra Ziyaret tavafı: Kurban bayramının birinci günü fecr-i sadı ğ ın do ğ u ş undan sonra, ömrün sonuna kadar (Ebu Hanife: Bayramın ilk üç günü) Veda tavafı: Hac menâsikinin tamamlanmasından sonra 3. Tavafı Kâ’be’nin çevresinde ve Mescid-i Haram’ın içinde yapmak. 4. Tavafın en az dört ş avtını yapmak (Şafilere göre Yedi şavtı farz)

13 TAVAFIN VACİPLERİ 1. Tavafı abdestli yapmak ( Ş afilerde farz) 2. Avret mahalli örtülü olarak yapmak ( Ş afilerde farz) 3. Teyâmün 4. Tavafın ilk ş avtına Hacer-i Esved'in hizasını geçmeden ba ş lamak 5. Tavafı yürüyerek yapmak 6. Tavafı Hatim’in dı ş ından yapmak ( Ş afilerde sünnet) 7. Tavafı yedi ş avta tamamlamak ( Ş afilere göre Yedi ş avtı farz) Tavaf namazı kılmak ( Ş afilerde sünnet)

14 TAVAFIN SÜNNETLERİ 1. Tavafa ba ş larken Hacer-i Esved veya hizasına Rükn-i Yemânî tarafından gelmek. 2. Tavafın ba ş langıcında ve her ş avtın sonunda Hacer-i Evsedi istilam etmek 3. Remel ve ıztıba yapmak (sonunda sa’y yapılacak tavafların ilk üç ş avtında) 4. Tavafı mümkün oldukça Ka’be’nin yakınında yapmak 5. Müvâlât 6. Duâ etmek/okumak 7. Hu ş u 8. Tavaftan sonra zemzem içmek 9. Necasetten taharet ( Ş afilerde farz)

15 SA'YİN FARZLARI 1. Umre sa'yini ihramlı olarak ve umre tavafından sonra yapmak 2. Hac sa'yini hac ayları içinde, ihrama girdikten sonra ve geçerli bir tavafın pe ş inden yapmak 3. Sa’yi Safa ve Merve tepeleri arasında yapmak 4. Sa’ye Safâ tepesinden ba ş layıp Merve tepesinde bitirmek 5. Sa'yin en az dört ş avtını yapmak ( Ş afilere göre yedi ş avtı farz)

16 SA’YİN SÜNNETLERİ 1. Sa'yi, tavafı yaptıktan ve tavaf namazını kıldıktan sonra ara vermeden yapmak. 2. Sa’yi abdestli olarak yapmak. 3. Necasetten taharet 4. Safa ve Merve tepelerinde Ka’be’ye yönelip tekbir, tehlil ve salavat getirmek 5. Sa’yin her ş avtında Ka’be’yi görebilecek ş ekilde Safa ve Merve tepeleri üzerine çıkmak 6. Her ş avtta, Safa ile Merve tepeleri arasındaki iki ye ş il ı ş ık arasında hervele yapmak 7. Sa’y sırasında tekbir, tehlil ve dua ile me ş gul olmak. 8. Sa’yin ş avtlarını pe ş pe ş e yapmak 9. Sa’y sırasında tekbir, tehlil ve dua ile me ş gul olmak

17 ARAFAT VAKFESİNİN FARZLARI 1. Hac için ihrama girmi ş olmak 2. Vakfeyi Arefe günü (9 Zilhicce) güne ş in zeval noktasına gelmesinden kurban bayramın birinci günü (10 Zilhicce) fecr-i sadı ğ a kadar olan süre içinde yapmak 3. Vakfeyi Arafat'ta yapmak Arafat, Hıll bölgesinde Harem sınırları dı ş ında kalır. Arafat Vakfesinin Vacibi: Arefe günü gündüz Arafat'a çıkmış olanların güneş batıncaya kadar Arafat'ta beklemeleri vaciptir.

18 ARAFAT VAKFESİNİN SÜNNETLERİ 1. Arefe gününün sabahı güne ş do ğ duktan sonra Mina'dan Arafat'a hareket etmek 2. Zeval vaktinden önce Arafat bölgesinde bulunmak 3. Mümkünse vakfe için gusletmek 4. Ö ğ le namazı öncesinde Nemîre Mescidi’nde hutbe okunması 5. Oruçlu olmamak 6. Vakfe esnasında abdestli ve kıbleye yönelik bulunmak. 7. Cebelü'r-Rahme tepesinin yakınında yapmak 8. Ö ğ le ve ikindi namazlarını birle ş tirerek kılmak 9. Vakfeyi namazdan sonra yapmak 10. Gün boyunca, Kur‘ân okumak, telbiye, zikir, tehlîl, tekbir, tespih, dua ve isti ğ far gibi ibadetleri çokça yapmak

19 MÜZDELİFE VAKFESİNİN FARZLARI 1. Hac için ihramlı olmak 2. Arafat vakfesini yapmı ş olmak 3. Vakfeyi Müzdelife sınırları içinde yapmak 4. Vakfeyi belirli zaman içinde yapmak ZAMANI: Arefe günü güne ş in batımından Bayramın birinci günü güne ş in do ğ umuna kadar olan süre Hanefiler: Bayramın birinci günü imsak ile güne ş in do ğ umu arası Ş afiiler- H anbeliler: Arefe günü gece yarısından itibaren güne ş in do ğ masına kadar Malikiler: Arefe günü güne ş in batımında güne ş in do ğ masına kadar VAC İ B İ : Ebu Hanife ve İ mam Muhammed’e göre Ak ş am ile yatsı namazlarını yatsı vaktinde Müzdelife’de cem-i tehir ile kılmak (di ğ er müçtehitlere göre sünnettir)

20 MÜZDELİFE VAKFESİNİN SÜNNETLERİ 1. Arefe gününü bayram gününe ba ğ layan geceyi burada geçirmek 2. Vakfeyi Me ş ‘ar-i Harâm civarında yapmak 3. Sabah namazını erkence kılmak 4. Sabah namazından sonra telbiye, tekbir, tehlîl, zikir, dua ve isti ğ far ile vakfeyi ortalık aydınlanıncaya kadar sürdürmek 5. Ortalık iyice aydınlandıktan sonra güne ş do ğ madan Mira'ya hareket etmek

21 MİNA'DA YAPILAN GÖREVLER 1. Remy-i cimar (aslî vacip) 2. Hedy 3. Halk veya taksir Bu üç göre arasında sıraya uymak cumhura göre sünnet sadece Ebu Hanife’ey göre vaciptir Ş âfiî, Mâlikî ve Hanbelî mezheplerine göre kurban bayramının 1. gününü 2. gününe, 2. gününü 3. gününe ve 3. gününü 4. gününe ba ğ layan gecelerin yarıdan ço ğ unu Mina'da geçirmek vacip tir.

22 CEMERÂT 1. Cemre-i Su ğ râ / Küçük Cemre: Mescid-i Hayf tarafındadır. 2. Cemre-i Vustâ / Orta Cemre 3. Cemre-i Aka’be / Büyük Cemre: Mina'nın Mekke istikametindeki sınırında yer alır.

23 CEMERATIN VAKTİ 1. Bayramın birinci günü : Fecr-i sadıktan bayramın ikinci gün ü fecr-i sadı ğ a kadar olan sürede Aka’be Cemresi'ne yedi ta ş atılır. ( Ş afilerde Arefe günü gece yarısından sonra) 2. Bayramın ikinci ve üçüncü günü : Zevalden sonra ba ş lar, fecr-i sadı ğ a kadar devam eder. Bayramın ikinci ve üçüncü günü sırasıyla küçük, orta ve büyük ş eytana yedi ş er ta ş atılması sünnettir. ( Ş afilerde vacip) 3. Bayramın dördüncü günü : Zevalden sonra ba ş lar güne ş in batmasıyla sona erer

24 CEMRELERE ATILAN TAŞLARIN SAYISI Birinci gün : Aka’be Cemre'sine 7, İ kinci gün: Küçük, orta ve büyük cemrelere yedi ş erden 21 ta ş Üçüncü gün : Küçük, orta ve büyük cemrelere yedi ş erden 21 ta ş Dördüncü gün : Küçük, orta ve büyük cemrelere yedi ş erden 21 ta ş (Toplam 70 ta ş ) Bayramın üçüncü gününde Mina’dan ayrılan kimse, dördüncü günü ta ş atmayaca ğ ı için ilk üç günde toplam 49 ta ş atmı ş olur. Dördüncü günü atılacak ta ş lar toplanmı ş ise bu ta ş lar uygun bir yere bırakılır.

25 REMY-İ CİMARIN GEÇERLİ OLMASININ ŞARTLARI 1. Atılan ta ş ları, dikili sütunlara isabet ettirmek veya yakınlarına dü ş ürmek. 2. Ta ş ları, cemrelere el ile fırlatarak atmak. 3. Ta ş ın, atılması gereken yere atanın fiili sonucunda ula ş mı ş olması 4. Ta ş ların her birini ayrı ayrı atmak. 5. Me ş ru mazereti bulunmayan kimselerin, ta ş ları bizzat kendilerinin atması. 6. Atılan ş eyin, ta ş veya ta ş hükmünde olması ( Ş âfiîler: atılan ş ey mutlaka ta ş olmalıdır) 7. Ta ş ların, belirlenen vakitler içinde atılması 8. Atılması gereken ta ş ların tamamını veya en az dördünün atılması

26 ŞEYTAN TAŞLAMANIN SÜNNETLERİ 1. Tertibe uymak (küçük-orta-büyük) ( Ş afiler: Vacip) 2. Akabe cemresine atılacak ta ş ları Müzdelife’de toplamak (di ğ er ta ş lar her hangi bir yerden toplanabilir) 3. Mina’ya varır varmaz ilk i ş olarak cemreyi ta ş lamak 4. Akabe cemresine ilk ta ş ı atmakla birlikte telbiyeye son vermek 5. Ta ş ları atarken بسم ألله أكبر رغما للشيطان وحزبه duasını okumak 6. Yedi ta ş ı pe ş pe ş e atmak 7. Küçük ve orta cemreleri ta ş ladıktan sonra uygun bir yerde kıbleye yönelerek dua etmek. 8. Atılan ta ş ların nohut tanesi büyüklü ğ ünde olması. 9. Atılacak ta ş ların temiz olması. 10. Ta ş ları sa ğ elin i ş aret ve ba ş parmaklarının ucuyla tutup atmak 11. Ta ş lama yaparken sa ğ eli, ba ş ın hizasını geçmeyecek kadar kaldırmak. 12. Bayramın birinci günü Aka’be cemresine ku ş luk vaktinde atmak

27 ŞEYTAN TAŞLAMANIN MEKRUHLARI 1. Cemrelere nohut tanesinden büyük ta ş, terlik, ş emsiye ve benzeri ş eyler atmak 2. Cemre mahallinden ta ş alıp atmak. 3. Belirlenenden fazla sayıda ta ş atmak. 4. Ta ş ları cemrelere atmaksızın bırakmak. 5. Temiz olmayan ta ş ları atmak. 6. Büyük ta ş parçalarını kırarak atmak. 7. Cemerât arasında tertibe uymamak

28 a) Vacip 1. Temettu ve Kıran hedyi 2. Ceza hedyi 3. İ hsâr hedyi 4. Fevât hedyi 5. Adak hedyi 2. Nafile HEDYİN ÇEŞİTLERİ

29 HEDYİN KESİM ZAMANI 1. Adak hedyi ve nafile hedyin kesim zamanı: Kurban bayramının birinci günü güne ş in do ğ masından sonra bayram namazının akabinde ba ş lar ve bayramın dördüncü günü güne ş in batı ş ına kadar devam eder. 2. Ceza hedyinin kesim zamanı: İ hlalin gerçekle ş mesiyle ba ş lar 3. Fevât Hedyi: Haccın kaza edildi ğ i zamanda kesilir 4. Temettu ve Kıran hedyinin zamanı: Kurban bayramının ilk günü fecr-i sadıktan bayramın üçüncü günü güne ş batıncaya kadar (sünnet) (Ebu Hanife’ye göre vacip).

30 HALK VEYA TAHSİR a) ZAMANI: Hacda Zamanı: Bayramın ilk günü fecr-i sâdıktan sonra ba ş lar. ( Ş afiiler: Arefe gününü bayrama ba ğ layan gece yarısından sonra) Umrede zamanı: Sa‘y'den sonra b) YER İ : Harem bölgesi c) M İ KTARI: Ba ş ın en az dörtte biri Tamamını tıra ş sünnet ( Ş afiiler: En az üç tel)

31 TAHALLÜL Halk veya taksir ile ihramdan çıkma 1. İ lk Tehallül: Bayramın birinci günü tıra ş olmakla gerçekle ş ir. Bununla cinsel ili ş ki dı ş ındaki ihram yasaklar kalkar. Ş afiîler: Cemerata ta ş atmak, tıra ş olmak ve farz tavaftan herhangi ikisini yapmakla gerçekle ş ir. 2. İ kinci Tehallül: Ziyaret tavafının yapılmasıyla gerçekle ş ir. Bütün yasaklar kalkar.

32 CEZALAR a) MÎKAT MAHALL İ İ LE İ LG İ L İ CEZALAR: Mîkat mahallinin ihramsız geçene DEM b) TAVAF İ LE İ LG İ L İ CEZALAR : 1. Kudüm tavafının tamamını veya ş avtlarının yarıdan fazlasını abdestsiz olarak yapmana SADAKA 2. Ziyaret tavafının son üç veya daha az sayıda ş avtını abdestsiz, cünüp, lo ğ usa veya adetli olarak yapan kimseye, her ş avt için bir fitre miktarı SADAKA 3. Veda tavafının ş avtlarının yarıdan azının terk edilmesi veya tavafın abdestsiz yapılması halinde terk edilen veya abdestsiz yapılan her bir ş avt için SADAKA 4. Tavafları avret yeri açık yapana DEM 5. Tavafları geri geri yürüyerek yapana DEM 6. Kudüm tavafının ş avtlarının tamamın veya yarıdan ço ğ unu cünüp yapana DEM 7. Umre tavafının abdestsiz, cünüp veya adetli olarak yapana DEM 8. Kıran haccında umre tavafını abdestsiz yapana DEM 9. Ziyaret tavafında ş avtların tamamını veya yarıdan ço ğ unu abdestsiz yapana DEM 10. Ziyaret tavafının son üç ş avtını veya daha az ş avtını terk edene DEM 11. Ziyaret tavafının üç veya daha az sayıda ş avtını terk edene DEM 12. Vedâ tavafında ş avtların tamamını veya yarıdan ço ğ unu terk edene veya cünüp yapana DEM 13. Ziyaret tavafında ş avtların tamamını veya yarıdan ço ğ unu cünüp, adetli ve lo ğ usa olarak yapana BEDENE

33 CEZALAR Sa’yi veya ş avtlarının yarıdan ço ğ unu mazeretsiz olarak terk edene DEM ; üç veya daha az ş avtını terk edene her bir ş avt için bir SADAKA Güne ş batmadan Arafat'tan ayrılına DEM Mazeretsiz olarak Müzdelife vakfesine terk edene DEM Ş eytan ta ş lamayı mazeretsiz olarak terk edene veya bir günde atılması gereken ta ş ların yarıdan ço ğ unu atmayana DEM Her gün için atılması gereken ta ş ların yarıdan azını atana her bir ta ş için bir SADAKA

34 GİYSİ VE KOKU SÜRNÜME İLE İLGİLİ CEZALAR 1. Giysi yasa ğ ın bir gündüz veya bir gece süresince ihlal edene DEM; bir gün veya bir geceden az ihlal edene SADAKA 2. Yara bulunması gibi bir zaruret sebebiyle giysi giyene veya ba ş a sargı sarana DEM veya ÜÇ GÜN ORUÇ ya da altı fakire birer SADAKA 3. Yüzlerini bir gündüz veya bir gece süreyle örten kadınlara DEM, bir gündüz ve bir geceden az örtenlere SADAKA 4. Etkisi bir gündüz veya bir gece devam eden koku sürene DEM, daha az devam eden koku sürene SADAK 5. Bir uzvun tamamına veya toplam bir uzvu olu ş turacak kadar organlara koku sürüne DEM, bir uzuvdan daha azına koku sürene SADAKA 6. Erkekler ihram örtülerine, kadınlar giysilerine eni boyu bir karı ş tan faz koku sürene DEM daha azına sürene SADKA 7. Üç defa kokulu sürme çekene DEM, bir iki defa çekene SADAKA 8. Vücudun tamamına veya birkaç organına aynı yerde bir seferde koku sürene DEM, birkaç organa ayrı ayrı mekanlarda koku sürene ise her bir organ için bir DEM

35 TIRAŞ İLE İLGİLİ CEZALAR 1. Ba ş ının yahut sakalın tamamını veya en az dörtte birini tıra ş edene veya kısaltana DEM, bundan daha az kısmı tıra ş edene SADAKA 2. Ba ş ın, sakalın, koltuk altlarının ve bedendeki bütün tüylerin aynı mekânda birlikte tıra ş edene DEM; bunların ayrı ayrı mekânlarda tıra ş edene her biri için ayrı bir DEM 3. Ensenin tamamını tıra ş edene DEM ; ensenin bir kısmını, bıyı ğ ın tamamını veya bir kısmını tıra ş edene SADAKA gerektirir. 4. Koltuk altlarından birinin veya her ikisinin tüylerini giderene DEM ; birinin tüylerinden bir kısmını veya miktarı ne olursa olsun gö ğ üs, bacak ve kollardaki tüyleri giderene SADAKA 5. İ hramsız bir kimseyi tıra ş edene SADAKA ( Ş afiîler: ceza gerekmez)

36 TIRNAK KESME İLE İLGİLİ CEZALAR 1. El ve ayakların bütün tırnaklarının aynı zaman ve mekânda bir defada kesene DEM; ayrı ayrı yerlerde kesilmesi halinde her bir el ve ayak için ayrı ayrı kesene DEM ; el veya ayakların her birinin dörder veya daha az sayıda tırnaklarının kesilmesi halinde kesilen her bir tırnak için bir SADAKA 2. İ hramlı kimsenin, ihramlı veya ihramsız ba ş ka birinin tırnaklarını kesene SADAKA

37 CİNSEL İLİŞKİ İLE İLGİLİ CEZALAR 1. İ hrama girdikten sonra Arafat vakfesini yapmadan önce cinsel ili ş kide bulunan hacı adayının haccı bütün mezheplerin ittifakı ile FAS İ T OLUR. Bu kimse, haccı tamamlar, daha sonra haccını kazâ eder. Ayrıca DEM 2. Arafat vakfesinden sonra, tıra ş olup ihramdan çıkmadan önce cinsel ili ş kide bulunan kimseye BEDENE (Di ğ er mezheplere göre Arafat vakfesinden sonra, birinci tahallülden önce cinsel ili ş kide bulunan kimsenin HACCI FAS İ T OLUR. Bu kimse haccını tamamlar. Daha sonra haccını kaza eder ve BEDENE) 3. İ lk tehallülden sonra henüz ziyaret tavafını yapmadan önce cinsel ili ş kide bulunan kimseye DEM 4. Kıran haccı yapan kimse bu yasa ğ ı i ş lerse kendisine iki DEM 5. Umre için ihrama girdikten sonra umre tavafının en az dört ş avtı yapmadan önce cinsel ili ş kide bulunan kimsenin umresi FAS İ T OLUR. Bu kimse umresini tamamlar ve ihramdan çıkar. Daha sonra bozulan umresini kaza eder ve yapılan ihlal sebebiyle bir DEM gerekir. 6. İ hramlı iken e ş ini ş ehvetle öpmen, ok ş ayan, sarılıp kucaklayan kimseye DEM 7. Mastürbasyon sonucu bo ş alma olursa DEM

38 CEZALARDA MUHAYYERL İ K Ş afiîlere göre; mazeretli veya mazeretsiz, bilerek veya bilmeyerek elbise giyen, koku sürünen, e ş ini ş ehvetle öpen, ok ş ayan ve sarılıp kucaklayan, istimna yapan, tıra ş olan veya tırnaklarını kesen ihramlı kimseler; dem, üç gün oruç tutma ve altı fakire birer sadaka-i fıtır verme ş ıklarından birini seçmekte muhayyerdirler. Delilleri ş u âyet ve hadistir: “ İ çinizden her kim hastalanır veya ba ş ından rahatsız olur (da tıra ş olmak zorun da kalırsa) fidye olarak ya oruç tutması, ya sadaka vermesi, ya da kurban kesmesi gerekir.” (Bakara, 2/196) Ka’b b. Ucre Hz. Peygambere, “Ba ş ımdaki bitler yüzüme dökülüyor” der. Hz. Peygamber; “Ba ş ındaki ha ş ereler seni rahatsız ediyor mu?” diye sorar. Sahabenin “Evet” demesi üzerine; “Tıra ş ol, üç gün oruç tut veya altı fakiri doyur, yahut bir kurban kes ” buyurur. (Ahmed, IV, 241) Hanefî bilginler, bu ayet ve hadisin ifade etti ğ i ruhsatı “hastalık” ve “eza” bulunması ş artlarına ba ğ lamı ş tır.

39 BİLGİSİZLİK, UNUTMA VE ZORLANMANIN CEZALARA ETKİSİ Ş afiîlere göre; a) İ hram yasa ğ ı oldu ğ unu bilmeyerek, yanılarak veya unutarak tıra ş olmak, tırnak kesmek ve kara hayvanlarını avlamak gibi yok etme / itlaf türünden yasakları ihlal eden kimseye ceza gerekir. b) İ hram yasa ğ ı oldu ğ unu bilmeyerek, yanılarak veya unutarak koku sürünmek, elbise giymek ve cinsel ili ş kide bulunmak gibi faydalanma / istimta türünden olan yasakları ihlal eden kimse için ceza gerekmez. Hanefilere göre; Mazeretli veya mazeretsiz, bilerek veya bilmeyerek, kasten veya hata ile, zorlama veya ihtiyâri olarak, uykuda veya uyanık iken veya unutarak ihram yasaklarını ihlal edene kimseye ceza gerekir. Ancak bu ihlallerin kasten yapılması günahtır. Bu itibarla cezanın dı ş ında tövbe ve isti ğ far etmek de gerekir.

40 FEVÂT Hac yapmak üzere ihrama girmi ş olan bir kimsenin her hangi bir sebeple Arafat vakfesine yeti ş ememesi demektir. Buna göre kurban bayramının birinci günü fecr-i sadıktan önce bir an olsun Arafat’a bulunamayan kimse hacca yeti ş ememi ş olur. Hac için ihrama giren bir kimsenin Arafat’ta vakfeye yeti ş ememesi halinde a ş a ğ ıdaki sonuçlar ortaya çıkar: a) İ frat haccı için ihrama giren kimse, fevât durumunda, umre yaparak ihramdan çıkar. Kurban kesmesi gerekmez. ( Ş afiler: Fevat kurbanı keser) Daha sonraki yıllarda haccı kaza etmesi gerekir b) Kıran haccına niyet eden ancak umre yapamayan ve Arafat vakfesine de yeti ş emeyen kimse önce umre yapar, tıra ş olup ihramdan çıkmadan kaçırdı ğ ı hac için tavaf ve sa'y yapar, sonra tıra ş olup ihramdan çıkar. Böylece kıran hedyi kesmekten kurtulur. Kıran haccına niyet edip umresini yapan ancak Arafat vakfesini kaçıran kimse, fevt etti ğ i hac için tavaf ve sa’y yapar, tıra ş olup ihramdan çıkar. Böylece Kıran haccı kurbanı kendisinden dü ş er. Her iki durumda haccını daha sonraki yıllarda kaza etmesi gerekir. c) Temettü haccına niyet eden kimse umresini yapıp ihramdan çıkmı ş daha sonra hac için ihrama girmi ş ancak Arafat vakfesini kaçırmı ş ise bir umre yapıp ihramdan çıkar. Temettu hedyi kesmez. Çünkü bir hac mevsiminde umre ve haccı yapamamı ş tır. Bu kimsenin veda tavafı yapması da gerekmez. Daha sonraki yıllarda haccını kaza eder.

41 İHSÂR Hac veya umre için ihrama giren kimsenin, her hangi bir sebeple, ihramın gere ğ ini -umre için tavafı, hac için Arafat vakfesini ve ziyaret tavafını- yerine getirmesinin engellenmesi demektir. İ hsara sebep olan engeller; dü ş man, hastalık, parasız kalmak, hapse atılmak, aya ğ ı kırılmak ve yurt dı ş ına çıkılmasına izin verilmemesi gibi sebeplerdir. Muhsar; E ğ er harem bölgesinde ise niyet eder ve ihsâr kurbanı keserek ihramdan çıkar. E ğ er Harem bölgesi dı ş ında ise, Harem bölgesinde kesilmek üzere bir kurbanlık hayvanı -yahut ücretini- gönderir. ( Ş afiîler: İ hsâr kurbanının Harem bölgesinde kesilmesi ş art de ğ ildir.) Bu kurban, kesilince ihramdan çıkmı ş olur. Ayrıca saçların tıra ş edilmesi veya kısaltılması gerekmez. Kurban yerine ula ş ıp kesilmeden ihram yasaklarından hiç biri i ş lenmez, i ş lenirse dem gerekir. İ hsar kurbanının harem bölgesi dı ş ında kesilmesi caiz de ğ ildir. Hac veya umre için ihrama giren kimse, muhsar durumuna dü ş er, sonra Arafat'ta vakfe yapma imkanı bulursa ihsar durumu sona ermi ş olur.

42 Rehberlik ve Teftiş Başkanı Doç. Dr. İ smail KARAGÖZ Te ş ekkürler


"HAC MENAS İ K İ. 1. İ frâd Haccı 2. Temettu Haccı 3. Kıran Haccı  TEMETTU VE KIRAN HACCI YAPMANIN Ş ARTLARI a) Hacceden kimsenin âfâkî olması b) Umre." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları