Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

(Artvin, Giresun, Gümüşhane, Ordu, Rize ve Trabzon) Kalkınma Programı

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "(Artvin, Giresun, Gümüşhane, Ordu, Rize ve Trabzon) Kalkınma Programı"— Sunum transkripti:

1 (Artvin, Giresun, Gümüşhane, Ordu, Rize ve Trabzon) Kalkınma Programı
TR90 Düzey 2 Bölgesi (Artvin, Giresun, Gümüşhane, Ordu, Rize ve Trabzon) Kalkınma Programı Küçük ve Orta Boy İşletmeler (KOBİ) Hibe Programı

2 Başvurular için Son Tarih
15 Haziran 2007

3 KOBİ NEDİR? BİZ BİR KOBİMİYİZ?
Avrupa Birliği tarafından belirlenmiş olan Küçük ve Orta Boy İşletme tanımında (KOBİ), hukuki yapısına bakılmaksızın bir ekonomik faaliyetle iştigal eden bir yapıdır. 1’den çok 250’den daha az çalışana sahip, yıllık cirosu 50 Milyon Avro’yu ve varlıklarının toplam değeri 43 Milyon Avro’yu aşmayan serbest meslek sahipleri, aile şirketleri ile düzenli olarak bir ekonomik faaliyetle iştigal eden ortaklıklar veya şirketler bu kapsama girmektedir

4 PROGRAMIN AMAÇLARI VE 2007 YILI İÇİN ÖNCELİKLİ KONULAR
Programın genel amacı; Ön Ulusal Kalkınma Planında (ÖUKP) öngörülen; Türkiye’de bölgeler arası gelişmişlik farklarının azaltılması ve merkezde ve yerelde kurumsal kapasitenin artırılması hedeflerinin desteklenmesidir. özel amacı ise; özellikle küçük ve mikro işletmeler olmak üzere tarımsal ürün işleme, imalat ve hizmet (turizm dahil) sektörlerinde, hedef bölgelerde özel sektörün ihtiyaçlarına cevap verebilecek nitelikli projeler üretip uygulayarak KOBİ’lerin kapasitesinin geliştirilmesidir.

5 Asgari tutar: 10.000 Avro Azami tutar: 100.000 Avro Hibelerin Tutarı
Projenin toplam bütçesi Avro ile Avro arasında olmalıdır. Hiçbir hibe, projenin toplam uygun maliyetinin %33,3’ünden az olamaz. Ayrıca, hiçbir hibe, proje kapsamında oluşan toplam uygun maliyetin %50’sini aşamaz.

6 Hibe almaya hak kazanabilmek için, Başvuru Sahipleri aşağıda belirtilen koşullara uymalıdır
Program hedef bölgesinde yasal olarak kayıtlı ve faal olması Küçük ve Orta Boy İşletme olması Öz sermayesinin en az % 90’ının özel sektöre ait olması Merkez ofislerinin veya faaliyet gösteren bazı üretim tesislerinin belirlenen Program Bölgesi içerisinde bulunması Vadesi dolmuş ve ödenmemiş hiç bir eski borcunun veya sosyal kesinti veya vergi ödemesi veya temerrüde düşmüş kredi borcunun olmaması Hibe başvuru tarihine göre; bir önceki mali yılda kâr etmiş olması Hibe talebinde bulundukları projeye benzer büyüklükteki projeleri yönetme konusunda deneyim sahibi olmaları ve bu tür projeleri yönetme kapasitesine sahip olup olmadıklarına dair bilgi verebilmeleri

7 Projenin hazırlanmasından ve yönetiminden doğrudan sorumlu olması, aracı olarak hareket etmemesi.
Uygunluk bakımından, işletmenin Teklif Çağrısı ilanından en az iki ay önce kurulmuş olması. Başvuru Sahipleri tek başlarına ya da ortak kuruluşlarla birlikte başvuruda bulunabilirler

8 Ortak Kuruluş, Başvuru Sahibinin hissedar ortağı değil bu projedeki (başvuruda) ortağı olduğuna dikkat ediniz.

9 Bir projenin süresi 12 ayı geçemez.

10 AŞAĞIDA BELİRTİLENLER DIŞINDAKİ; HİZMETLER, TARIMSAL ÜRÜN İŞLEME, TURİZM VE İMALAT DAHİL OLMAK ÜZERE EKONOMİDEKİ TÜM SEKTÖRLER UYGUNDUR: Elektrik ve gaz üretimi ve dağıtımı Birincil tarım faaliyetleri Çelik ve Kömür Sanayii Savaş araç ve gereçleri imalatı veya ticareti Tütün ve tütün ürünleri üretimi %15’ten fazla alkol ihtiva eden içeceklerin üretimi Kumarhane veya kumar sektörüne dahil olan herhangi bir şirketin işletmesi Bankacılık, sigortacılık, mali hizmetler Döviz spekülasyonu ve mali spekülasyonlar içeren faaliyetler; borsa yatırımları Gayrimenkul yatırımları

11 PROJELER AŞAĞIDA BELİRTİLEN FAALİYET ALANLARINI KAPSAYABİLİR
Bir yatırım projesi: ekipman satın alımını; makine ve bununla ilgili yatırımı (örneğin, sadece yatırımla ilgili inşaat); maddi olmayan yatırımları (projenin uygulanmasında yararlanılan eğitim ve danışmanlık hizmetleri dahil olmak üzere); yazılım, donanım, ve lisans anlaşmalarını (fakat hiçbir proje sadece mal satın alımıyla sınırlandırılamaz. Mal tedariki, tanımlı hedefleri olan daha kapsamlı bir projenin parçası olmalıdır); ekipmanın nakliyesini, montajını ve satın alınan ekipmanla ilgili diğer işleri; satın alınan ekipmanın gerektirdiği yapı işlerini ve bina onarımının sağlanmasını içerir (geleneksel binaların turistlere yönelik olarak kullanılması için turizmle ilgili sektörler de dahil),

12 AR-GE, yenilikçilik, teknoloji transferi ve bilgi teknolojisi ile ilgili yatırımlar;
uluslararası teknik ve kalite standartlarına göre kalite sertifikasyonu temini veya temiz teknolojilerin teşviki için gerekli yatırımlar; modern üretim teknolojilerinin devreye sokulması için yatırımlar; Mevcut KOBİ’lerin de üretim kapasitelerini genişletme ve modernize etmelerinin yanı sıra yeni üretim birimleri için yatırım; tarımsal ürün işleme ve toptancılığı da dahil olmak üzere, tarıma dayalı sanayinin tüm alt sektörlerine yatırım desteği;

13 Bir kapasite geliştirme projesi olarak:
iş planı hazırlanması (özellikle kurulmakta olan işletmelerde ve yeni işletmelerde); pazarlama ve pazar geliştirme; ürün tasarımı ve geliştirme; yeni teknolojiler; kalite güvence ve sertifika sistemlerinin kurulması; yönetim ve organizasyonda iyileştirme; finans yönetimi; pazar araştırması; pazarlama ve reklam stratejisi (yabancı pazarlarda ürün plasmanı dahil olmak üzere); finans kaynaklarına erişim; insan kaynakları gelişimi ve personel eğitimi gibi KOBİ’nin ticari rekabet gücünü etkileyen belli başlı konularda profesyonel danışmanlık ve rehberlik hizmetleri için hibe verilebilir.

14 DİKKAT!!! Sadece çevreye olumsuz etkisi olmayan projeler kabul edilebilir ve çevreye dost teknolojilerin, süreçlerin veya ürünlerin kullanılmaya başlanması artı bir değer olarak kabul edilecektir. Tedarik edilecek ekipman çevre standartlarına uygun olmalıdır. Bütün projelerin istihdama ve ekonomik kalkınmaya olumlu katkısı olmalıdır. Cinsiyet eşitliğini gözeten projeler önceliklidir.

15 AŞAĞIDA BELİRTİLEN TÜRDEKİ FAALİYETLER UYGUN DEĞİLDİR
Sadece veya büyük ölçüde; çalıştay, seminer, konferans ve kongrelere katılım için bireysel destekleri içeren projeler. Sadece veya büyük ölçüde araştırmalar ya da eğitim kursları için kişisel bursları içeren projeler. Devlet bütçesi veya diğer kaynaklardan halen finanse edilen veya finansmanın sağlanma sürecinde olduğu projeler. Yasadışı, ahlak dışı ya da çevreye ve insan sağlığına zararlı olarak tanımlanan tüm faaliyetler. İş yeri güvenliği, çevre koruma ve işgücü istihdamı bakımından Türk mevzuatı kapsamında olmayan herhangi bir alanda herhangi bir faaliyetin başlatılması veya geliştirilmesi. Başvuru Sahiplerinin hibe sözleşmesi imzalamadan önce başladıkları projeler.

16 PROJE KAPSAMINDAKİ ÖRNEK UYGUN MALİYETLER
Yeni ekipman ve/veya makine tedarik ve montajı yatırım maliyetleri, Yazılım ve lisans ücretleri dahil olmak üzere, modern teknolojiye erişim için yapılan harcamalar ve bunlarla ilgili eğitim giderleri, Proje ile ilgili inşaat işleri maliyetleri, (örneğin; mal alımı, depolama tesisleri tevsi/islah işleri) Sadece projenin uygulanması için gerekli ise; kamyonet, minibüs ve benzeri gibi ulaşım araçları, Otel ve kiralık odaların, pansiyonların, yurtların ve misafirhane gibi tesislerin yenilenmesi veya inşaatı, veya eski geleneksel binaların turizm amacıyla kullanılmak üzere restorasyon ve rehabilitasyonu ile ilgili maliyetler, Proje uygulaması için gerekli olan maddi olmayan yatırım maliyetleri; küçük çaplı eğitim ve teknik yardım / danışmanlık hizmetleri, izinler/lisanslar, tasarımlar, broşürler, vb.

17 PROJE KAPSAMINDA UYGUN OLMAYAN MALİYETLER
Borçlar ve zarar veya borç karşılıkları, Faiz borçları, Halihazırda başka bir kapsamda finanse edilmekte olan kalemler, Arazi veya bina alımları; Döviz kuru zararları, KDV dahil vergiler, Üçüncü taraflara verilen krediler, Proje hazırlık maliyetleri, Halihazırda gerçekleşmiş harcamalar, Projeyle ilgisi olmayan harcamalar, Sınırlı deneme üretimleri haricinde hammadde maliyetleri.

18 UYGUN DOLAYLI MALİYETLER (GENEL İDARİ GİDERLER)
YEDEK AKÇE Doğrudan uygun proje maliyeti ara toplamının %5’ini geçmemek kaydıyla Proje Bütçesi dahilinde Yedek Akçe bulunabilir. Bu Yedek Akçe sadece Sözleşme Makamının yazılı ön onayı ile kullanılabilir ve proje uygulaması aşamasında götürü olarak talep edilemez. UYGUN DOLAYLI MALİYETLER (GENEL İDARİ GİDERLER) Faydalanıcı tarafından proje için yapılan genel idari giderleri karşılamak üzere projenin toplam uygun doğrudan maliyetinin %7’sini aşmayan götürü tutar, dolaylı maliyetler olarak talep edilebilir.

19 BAŞVURU ŞEKLİ VE YAPILACAK İŞLEMLER

20 Başvurular bu rehberin ekinde bulunan Başvuru Formu (Ek-A) ile yapılmalıdır. Söz konusu Başvuru Formu bir Proje Ön Teklifi içermekte olup, bu Proje Ön Teklifinin de tam olarak doldurulması gerekmektedir. Başvuru Sahipleri kesinlikle Başvuru Formundaki formata uymalı, paragrafları ve sayfaları sırası ile doldurmalıdır. Başvuru formu Devlet Planlama Teşkilatı - Merkezi Finans ve İhale Birimi - ve Avrupa Komisyonu Türkiye Delegasyonu- internet adreslerinden temin edilebilir.

21 Başvuru Sahipleri başvurularını Türkçe veya İngilizce yapmalıdırlar
Başvuru Sahipleri başvurularını Türkçe veya İngilizce yapmalıdırlar. Başvurunun Türkçe sunulması durumunda, Proje Özeti (Ek-D), Bütçe (Ek B1-Bütçe Dökümü, Ek B2-Beklenen Finansman Kaynakları ve Ek B3-Maliyetlerin Gerekçelendirilmesi), Faaliyet Planı (Ek E-İş Planı Bölüm IV-1) ve Mantıksal Çerçevenin (Ek-C) İngilizce suretleri Başvuru Formuna eklenmelidir.

22 Başvurular Nereye ve Nasıl Yapılacaktır?
Başvurular kapalı zarf (mühürlü zarf) içinde, taahhütlü posta yoluyla, özel kargo şirketi ile veya elden (teslim eden kişiye imzalı ve tarihli bir alındı belgesi verilir) aşağıdaki adrese gönderilmeli/teslim edilmelidir: Merkezi Finans ve İhale Birimi Sn. Muhsin Altun PYG- MFİB Başkanı Eskişehir Yolu 4.Km 2.Cad. (Halkbank Kampüsü) No: 63 C-Blok 06580 Söğütözü / Ankara TÜRKİYE İlgi: CFCU/TR /SME TR90 Düzey 2 Bölgesi Kalkınma Programı Küçük ve Orta Boy İşletmeler Hibe Programı Teklif Çağrısı 2007

23 UNUTULMAMASI GEREKENLER!
Proje Ön Teklifi, Başvuru Formu, İş Planı, Bütçe ve Mantıksal Çerçeve ayrıca elektronik formatta (disket veya CD) da sunulmalıdır. Projede kilit görevlerde yer alacak personelin projedeki rollerini belirten AB formatında özgeçmişlerinin ve makine, ekipman ve danışmanlık hizmetleri ihalelerinde (birim maliyeti Avroyu geçenler için) proforma faturaların ve teknik özelliklerin sunulması başvuru için zorunludur ve Başvuru Formuna eklenmelidir. Dıştaki zarfın üzerinde Teklif Çağrısının ilgi numarası ve başlığının yazılması unutulmamalıdır.

24 “İlgi: CFCU/TR /SME; TR90 Düzey 2 Bölgesi Kalkınma Programı Küçük ve Orta Boy İşletmeler (KOBİ) Hibe Programı Teklif Çağrısı 2007”, Başvuru Sahibinin tam adı ve adresi ve “NOT TO BE OPENED BEFORE THE OPENING SESSION” veya “AÇILIŞ OTURUMUNDAN ÖNCE AÇMAYINIZ” ibareleri yer almalıdır.

25 Başvuru sahipleri başvurularının, eksiksiz olup olmadığını Başvuru Formuyla birlikte verilen Kontrol Listesinden kontrol etmelidirler. Tam olmayan başvurular reddedilecektir.

26 Başvurularının Alınması için Son Tarih
Başvuruların alınması için son tarih 15 Haziran 2007 saat 16:00’dır. Son başvuru tarihinden sonra alınan başvurular, posta damgasındaki tarih son başvuru tarihinden önceki bir tarih olsa ya da gecikme özel bir kargo hizmetinden kaynaklansa dahi otomatik olarak reddedilecektir.

27 SORULAR Başvurunun hazırlanması aşamasında, Başvuru Sahipleri, Sıkça Sorulan Sorular (SSS) listesine göre bilgi sağlayacak olan Program Uygulama Birimi/Hizmet Birliği personeline de başvurabilirler. HİZMET BİRLİĞİ: DOĞU KARADENİZ İLLERİ HİZMET VE KALKINMA BİRLİĞİ Adres: Trabzon Valiliği Tel: Faks: E-posta:

28 BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SEÇİMİ
Başvurular Sözleşme Makamı tarafından Bağımsız Değerlendiriciler desteği ile incelenip değerlendirilecektir. Başvuru Sahipleri tarafından sunulan tüm projeler 4 aşamada ve çeşitli kriterlere göre incelenecek ve değerlendirilecektir:

29 1. AŞAMA: AÇILIŞ OTURUMU VE İDARİ KONTROL
Son başvuru tarihine riayet edilmiş midir? Eğer son başvuru tarihine riayet edilmemişse, proje teklifi otomatik olarak reddedilecektir. Başvuru Formu Kontrol Listesi’nde belirtilen bütün kriterleri karşılamakta mıdır? İstenilen bilgilerden herhangi biri eksik veya yanlış ise, proje teklifi yalnızca bu esasa dayanarak reddedilebilir ve proje teklifi bu noktadan sonra artık değerlendirilmeyecektir.

30 Açılış oturumu ve idari kontrolden sonra, Sözleşme Makamı, bütün başvuru sahiplerine başvurularının son başvuru tarihinden önce yapılıp yapılmadığını, başvuru sahiplerine verilen referans numarasını, başvurularının idari kontrol listesinde belirtilen bütün kriterleri karşılayıp karşılamadığını ve “Proje Ön Teklifinin değerlendirme için tavsiye edilip edilmediğini bildiren bir mektup gönderir.

31 2. AŞAMA: PROJE ÖN TEKLİFİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
Projenin ilgililiği, yöntemi, sürdürülebilirliği ile Başvuru Sahibi’nin işletme kapasitesi ve uzmanlığı açılarından değerlendirmeye tabi tutulacaktır. Proje Ön Teklifi 50 puan üzerinde değerlendirilecektir. Bu ilk değerlendirme, projelerin Ön Teklifinin kabulünü sağlayacaktır. Sadece bu ilk değerlendirmeyi geçen projelerin Başvuru Formları tümüyle değerlendirilecektir. Proje Ön Teklifi’ne verilen puanlar, projelerin Başvuru Formlarına ikinci aşamada verilecek puanlardan tamamen farklıdır.

32 2.2 İhtiyaçlar ve sorunlar ne kadar doğru bir şekilde tanımlanmış? (5)
1. Projenin Özeti PUAN YOK 2. İlgililik 25 2.1 Teklif, hedef bölgenin ihtiyaçları ve sorunları ile ne kadar ilgili? (5) 2.2 İhtiyaçlar ve sorunlar ne kadar doğru bir şekilde tanımlanmış? (5) 2.3 İlgili taraflar ne kadar açıkça tanımlanmış ve stratejik bir seçim yapılmış mı (nihai faydalanıcılar, hedef gruplar)? (5) 2.4 Teklif, teklif çağrısının hedefleriyle ve temel ilkeleriyle ne kadar ilgili? (5) 2.5 Teklif edilen proje diğer uygulanan/uygulanmış programlarla karşılaştırıldığında katma değer yaratacak unsurlar içeriyor mu? (5) 3. Yöntem ve Sürdürülebilirlik 15 3.1 Önerilen faaliyetler uygun ve uygulanabilir mi ve hedefler ve beklenen sonuçlar ile tutarlı mı? (5) 3.2 Ortakların projeye katılım ve katkı düzeyi yeterli mi? (5) 3.3 Projenin beklenen sonuçlarının, hedef gruplar üzerinde sürdürülebilir bir etkisi var mı? Projenin çarpan etkileri olacak mı? (5) 4. İşletme Kapasitesi ve Uzmanlık 10 4.1 Başvuru Sahibi proje yönetimi konusunda yeterli deneyime sahip mi? (5) 4.2 Başvuru Sahibi ve ortakları yeterli teknik uzmanlığa sahip mi? (bilhassa karşılaşılacak sorunlar hakkında yeterli bilgileri var mı?) (5) TOPLAM PUAN 50

33 Proje Ön Tekliflerinin değerlendirmesinden en az 30 puan alan Başvuru Sahipleri’nin Başvuru Formlarının tamamı değerlendirilecektir.

34 3. AŞAMA: BAŞVURU FORMUNUN DEĞERLENDİRİLMESİ
projenin yürütüldüğü süre içerisinde faaliyetlerini sürdürmek ve gerektiğinde projenin finansmanına katılmak için istikrarlı ve yeterli finansman kaynaklarına sahip olup olmadıkları. teklif edilen projeyi başarı ile tamamlamak için gerekli yönetim kapasitesine, profesyonel yeterliliğe ve niteliğe sahip olup olmadıkları. Bu husus Başvuru Sahibinin Ortakları için de geçerlidir. Hibe verme kriterleri değerlendirmeye alınacak projelerin kalitesinin, belirlenen hedefler ve öncelikler bakımından değerlendirilmesine olanak sağlar ve hibeler, teklif çağrısının genel etkinliğini azami düzeye çıkartan projelere verilir. Bu kriterler, Sözleşme Makamı’nın güvenebileceği, hedef ve önceliklerle uyumlu ve Topluluk finansmanının görünürlüğünü garanti eden projelerin seçilmesini sağlar.

35 4.AŞAMA : BAŞVURU SAHİPLERİNİN VE ORTAKLARIN UYGUNLUĞU
Başvuru Sahibinin Beyanı (Hibe Başvuru Formu’nun VI.Bölümü) Başvuru Sahibi tarafından sağlanan destekleyici dokümanlar ile karşılıklı olarak kontrol edilecektir. Destekleyici dokümanlardaki bir eksiklik veya Başvuru Sahibi’nin Beyanı ile destekleyici dokümanlar arasındaki uyumsuzluk durumu, sadece bu sebeple, başvurunun otomatik olarak reddedilmesine neden olur. Başvuru Sahibi’nin, Ortaklarının ve projenin uygunluğu 2.1.1, ve bölümlerinde belirtilen kriterlere göre incelenecektir.

36 ŞARTLI KABUL EDİLEN PROJELER İÇİN DESTEKLEYİCİ BELGELERİN SUNULMASI
Şartlı olarak kabul edilen veya yedek listede bulunan Başvuru Sahipleri, Sözleşme Makamı tarafından yazılı olarak bilgilendirilecektir. Sözleşme Makamı, Başvuru Sahiplerinin ve Ortaklarının uygunluğunu doğrulamak amacıyla söz konusu Başvuru Sahiplerinden gerekli belgeleri sunmasını isteyecektir. Eğer bu belgeler belirtilen son tarihten (Sözleşme Makamı tarafından gönderilen mektubu takiben 10 iş günü) önce sunulmamışsa başvuru otomatik olarak reddedilecektir.

37 Başvurunun reddedilmesi veya hibe verilmemesi kararı, aşağıda belirtilen gerekçelere dayandırılacaktır: Başvuru, son başvuru tarihinden sonra alınmıştır; Başvuru eksiktir veya belirtilen idari koşullara uygun değildir; Başvuru sahibi veya ortaklarından biri ya da bir kaçı uygun değildir; Proje uygun değildir (örneğin teklif edilen projenin program kapsamında olmaması, teklifin izin verilen azami süreyi aşması, talep edilen katkının izin verilen azami katkıdan daha fazla olması vb.); Proje, konuyla yeterince ilgili değildir ve/veya Başvuru Sahibinin mali ve işletme kapasitesi yeterli değildir; Proje, teknik ve mali açıdan, seçilmiş olan diğer projelere göre yetersiz görülmüştür; Proje, olumlu görüş için gerekli kalite kriterlerini karşıladığı halde, benzer bir başka projeye daha yüksek puan verilmiştir;

38 Aynı Başvuru Sahibi tarafından birkaç proje sunulmuş ve bu projeler desteklenmek üzere seçilmiştir ancak Başvuru Sahibinin projelerin hepsini uygulamak için gerekli mali ve işletme kapasitesi yoktur; Talep edilen destekleyici belgelerin biri ya da birkaçı belirtilen son tarihten önce teslim edilmemiştir; Bu Rehberde bulunan herhangi başka bir kritere uyulmamıştır. Sözleşme Makamının bir başvuruyu reddetme ya da hibe vermeme kararı nihaidir.

39 ÖNGÖRÜLEN ZAMAN ÇİZELGESİ
Açılış seansının ve idari uygunluk kontrolünün sonuçları hakkında Başvuru Sahiplerini bilgilendirmek için Sözleşme Makamının planladığı tarih 02 Temmuz 2007’dir. Bu tarih kesin değildir. Proje Ön Teklifi değerlendirme sonuçları hakkında Başvuru Sahiplerini bilgilendirmek için Sözleşme Makamının planladığı tarih 01 Ağustos 2007’dir. Bu tarih kesin değildir. Başvuru Formunun değerlendirme sonuçları hakkında Başvuru Sahiplerini bilgilendirmek için Sözleşme Makamının planladığı tarih 17 Eylül 2007’dir. Bu tarih kesin değildir. Başvuru Sahibinin ve ortaklarının uygunluklarını doğruladıktan sonra Sözleşme Makamının hibe konusundaki kararını açıklaması için planlanan tarih 30 Ekim 2007’dir. Bu tarih kesin değildir. Sözleşmenin taraflarca imzalanmasını takiben, projelerin başlaması için planlanan tarih, 15 Kasım 2007’dir. Bu tarih kesin değildir. Proje faaliyetleri 30 Kasım 2008’den önce bitirilmelidir.

40 BAŞARILI PROJE ÖRNEKLERİ
AKDENİZ CAM ALÜMİNYUM VE METAL SAN. VE TİC. A.Ş. (KONYA) AKDENİZ CAM KAPASİTE ARTTIRIM PROJESİ HİBE TUTARI: ,49 avro

41 BAŞARILI PROJE ÖRNEKLERİ
AKTES ISI SANAYİ TİCARET LTD.ŞTİ. (SİVAS) AKTES LABORATUAR KURULUMU PROJESİ HİBE TUTARI: ,25 avro

42 BAŞARILI PROJE ÖRNEKLERİ
ALİ CAN TUNA-TUNA PANSİYON (KONYA) TUNA PANSİYON RENOVASYON PROJESİ HİBE TUTARI: ,70 avro

43 BAŞARILI PROJE ÖRNEKLERİ
ALTINTAŞ ISI SANAYİ LTD.ŞTİ. (ELAZIĞ) YARI OTOMATİK KAZAN ÜRETİMİ HİBE TUTARI: ,24 avro

44 BAŞARILI PROJE ÖRNEKLERİ
ALTUNDAŞ GIDA İNŞ.TAAH.TEKS.TURZ. HAY. PET. TAŞ.TİC.LTD.ŞTİ (IĞDIR) GÜNEŞ ENERJİSİ İLE DOMATES KURUTMA PROJESİ HİBE TUTARI: ,00 avro

45 BAŞARILI PROJE ÖRNEKLERİ
AS ZİRVE AYAKKABI A.Ş. (KONYA) AYAKKABI ÜRETİMİNDE KAPASİTE ARTTIRIMI VE KALİTEDE İYİLEŞTİRME PROJESİ HİBE TUTARI: ,45 avro

46 BAŞARILI PROJE ÖRNEKLERİ
ASKEROĞULLARI SÜT ÜRÜNLERİ, PETROL, İNŞAAT, İTHALAT, İHRACAT, SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. (ARDAHAN) SÜT MANDIRASININ KAPASİTE GELİŞTİRİLMESİ VE MODERNİZASYON PROJESİ HİBE TUTARI: ,50 avro

47 BAŞARILI PROJE ÖRNEKLERİ
AYHAS İNŞ VE TİC A.Ş. (ELAZIĞ) CAM İŞLEME HATTI KURULUM PROJESİ HİBE TUTARI: ,50 avro

48 BAŞARILI PROJE ÖRNEKLERİ
BARANLAR GIDA MADDELERİ NAKLİYAT HAYVANCILIK SAN. TİC LTD ŞTİ (KONYA) KURUBAKLİYAT PAKETLEME HATTININ KURULMASI HİBE TUTARI: ,50 avro

49 BAŞARILI PROJE ÖRNEKLERİ
BARBAROS OTELCİLİK TURİZM PETROL NAKLİYAT İNŞAAT GIDA TEKSTİL VE SAN.LTD. ŞTİ. (IĞDIR) BARBAROS OTELİ KAPASİTE GELİŞTİRME PROJESİ HİBE TUTARI: ,19 avro

50 BAŞARILI PROJE ÖRNEKLERİ
BELDE GIDA TEMİZLİK VE SAĞLIK HİZMETLERİ SAN. VE TİC. LTD.ŞTİ. (KONYA) HALK EKMEK FABRİKAMIZDA TÜNEL FIRIN SİSTEMİ İLE ÜRETİLEN EKMEĞİN GIDA GÜVENLİĞİ VE KALİTE STANDARTINI GELİŞTİRİLMESİ PROJESİ HİBE TUTARI: ,90 avro

51 BAŞARILI PROJE ÖRNEKLERİ
BOLLUCA TEKSTİL SAN VE TİC LTD ŞTİ (KONYA) ÜRETİM VE PAZARLAMA İÇİN TEKNOLOJİ YENİLEME VE EĞİTİM YOLUYLA REKABET GÜCÜ KAZANDIRMA HİBE TUTARI: ,42 avro

52 BAŞARILI PROJE ÖRNEKLERİ
BOSTANLAR KERESTECİLİK SAN. VE TİC. A.Ş. (KONYA) BOSTANLAR KERESTE VE KERESTE ÜRÜLERİNİN KAPASİTE VE KALİTE İYİLEŞTİRME PROJESİ HİBE TUTARI: ,00 avro

53 BAŞARILI PROJE ÖRNEKLERİ
CEVHER KİMYA PLASTİK VE MADEN SAN. TİC. LTD.ŞTİ. (KONYA) KİMYA SANAYİ DETERJAN SEKTÖRÜNDE KAPASİTE GELİŞTİRİMİNE YÖNELİK MAKİNE VE TECHİZAT ALIMI İLE LABORATUAR OLUŞTURMA PROJESİ HİBE TUTARI: ,48 avro

54 BAŞARILI PROJE ÖRNEKLERİ
HÜSEYİNOĞULLARI TİCARET SANAYİ LTD. ŞTİ. (BİNGÖL) MEVCUT HALI SAHA TESİSLERİNİN ÜZERİNİN KAPATILMASI VE YÜZME HAVUZU TESİSLERİYLE KAPASİTE GELİŞTİRME PROJESİ HİBE TUTARI: ,57 avro

55 BAŞARILI PROJE ÖRNEKLERİ
PINAR KURUYEMİŞ GIDA VE İHTİYAÇ MADDELERİ SAN. TİC. A.Ş. (KONYA) KURUYEMİŞ SEKTÖRÜNDE İHRACAT AMAÇLI KAPASİTE ARTTIRIMI HİBE TUTARI: ,63 avro

56 BAŞARILI PROJE ÖRNEKLERİ
YAĞMUR SAĞLIK OPTİK İNŞ. SAN. ve TİC. LTD. ŞTİ. (KONYA) GÖRÜNTELEME MERKEZİYLE BİRLİKTE AMELİYATHANE KURULMASI HİBE TUTARI: ,64 avro

57 İLGİNİZ İÇİN TEŞEKKÜRLER… ŞİMDİ SIRA SİZDE SORULARINIZI BEKİYORUM


"(Artvin, Giresun, Gümüşhane, Ordu, Rize ve Trabzon) Kalkınma Programı" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları