Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

TR-90 Turizm ve Çevre Altyapısı Hibe Programı

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "TR-90 Turizm ve Çevre Altyapısı Hibe Programı"— Sunum transkripti:

1 TR-90 Turizm ve Çevre Altyapısı Hibe Programı
TR90 Düzey 2 Bölgesi Kalkınma Programı, Artvin, Giresun, Gümüşhane, Ordu, Rize ve Trabzon illerinden oluşan bölgeyi kapsamaktadır. Programın stratejik çerçevesini, Ön Ulusal Kalkınma Planı (ÖUKP) ve Doğu Karadeniz Kalkınma Planı oluşturmaktadır. Türkiye için (2005 yılı) Katılım Öncesi Mali Yardımı Finansman Anlaşmasına göre, programda 3 ayrı hibe programı (bileşen) yer almaktadır: Yerel Kalkınma Girişimleri, Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler (KOBİ) ve Turizm ve Çevre Altyapısı. Programın toplam bütçesi 24 milyon Avro olup, toplam bütçenin bu üç hibe programı arasında temsili dağılımı: Yerel Kalkınma Girişimleri - %23.44 (5,6 milyon Avro); KOBİ - %38.3 (9,2 milyon Avro); Turizm ve Çevre Altyapısı %38.3 (9,2 milyon Avro)’dur.

2 Bu Hibe Programları ile, bölgenin ekonomik ve sosyal kalkınmasına katkı sağlanması; yerel girişimlerle bölgenin gelişmesine yardımcı olunması; KOBİ’lerin sürdürülebilir büyümesinin sağlanması; yaşam koşullarının ve çevre kalitesinin artırılması amaçlanmaktadır. Turizm ve Çevre Altyapısı Hibe Programının özel amacı; bölgede çevre ve yaşam kalitesini artırmaktır. Altyapı alanındaki öncelikli ihtiyaçlara yönelik Turizm ve Çevre Altyapısı Hibe Programı, bölge halkı ve yerel işletmeler için gerekli olan altyapı hizmetlerinin sağlanmasını destekleyecek ve bu şekilde bölgedeki yaşam kalitesini artıracaktır.

3 Bu Çerçevede, Aşağıdakiler Öncelikli Alanlar Olarak Seçilmiştir
Mevcut turizm ve çevre altyapısının geliştirilmesi Ulaşım ve çevre altyapısı darboğazlarının aşılması Turizm alanlarına ve pazarlara bağlantıların geliştirilmesi Bölgenin cazibesini artırmaya yönelik projelerin desteklenmesi Turizm tesislerinin ve faaliyetlerinin desteklenmesi ve çeşitlendirilmesi

4 Bu Çerçevede, Aşağıdakiler Öncelikli Alanlar Olarak Seçilmiştir
Çevre kirliliğini önlemeye yönelik küçük ölçekli yerel altyapı hizmetlerinin (atıksu arıtma ve tasfiye, katı atık arıtma, depolama ve geri-dönüşüm, kanalizasyon sistemleri vb.) geliştirilmesi Halka ve yerel işletmelere verilen kamu hizmetlerin kalitesinin artırılmasına ve yatırımların bölgeye çekilmesine katkıda bulunulması Kentsel ve tarihi yenileme ve restorasyon projelerinin desteklenmesi Fiziki turizm yatırımlarının desteklenmesi (danışma merkezleri, turist konaklama tesisleri vb.) Kırsal altyapının sağlanmasına ve iyileştirilmesine katkıda bulunulması.

5 Hibelerin Tutarı Yerel Kalkınma Girişimleri Hibe Programı çerçevesinde tahsisi öngörülen hibe tutarı, toplam Avro’dur. Hibelerin tutarı Asgari tutar : Avro Azami tutar : Avro Projenin toplam bütçesi Avro ile Avro arasında olmalıdır. Hiçbir hibe, projenin toplam uygun maliyetinin %90’ını aşamaz. Ayrıca, hiç bir hibe, projenin toplam uygun maliyetinin %50’sinden az olamaz.

6 Bütçe Tahmini İle İlgili Farklılıklar
Sadece, Proje Ön Teklifleri değerlendirilip başarılı bulunan ve Başvuru Formu sunmak için ikinci aşamada davet edilen başvuru sahiplerinden, detaylı bütçe sunmaları talep edilecektir. BU DETAYLI BÜTÇE, PROJE ÖN TEKLİFİNDE BELİRTİLEN İLK TAHMİNİ DEĞERİN %20’SİNDEN AZ VEYA ÇOK OLAMAZ. HER İKİ AŞAMADA DA EŞ FİNANSMAN ORANI DEĞİŞEMEZ.

7 Kimler Başvurabilir Yerel yönetim olmalıdırlar örneğin; İl Özel İdareleri, Belediyeler, Köy Muhtarlıkları ve Mahalli İdare Birlikleri Kanunu (5355 Sayılı Kanun) çerçevesinde kurulmuş Birlikleri (Köye Hizmet Götürme Birlikleri, Sulama Birlikleri vb) ve, Merkezleri hedeflenen bölge içinde bulunmalıdır; TR90 Düzey 2 Bölgesi (Artvin, Giresun, Gümüşhane, Ordu, Rize ve Trabzon) ve, Projenin hazırlanmasından ve yönetiminden doğrudan sorumlu olmalı, aracı olarak hareket etmemelidirler ve,

8 Kimler Başvurabilir Gerekli hizmetlerin sağlanmasından sorumlu olmalıdırlar ve inşa edilecek veya geliştirilecek altyapının kanuni sahibi ve işletmecisi olmalıdırlar ve tüm potansiyel kullanıcılara, altyapıya eşit şartlarda erişim sağlamayı garanti etmelidirler ve, Hibe Programından alınacak destekle inşa edilen altyapının sahipliliğini veya intifa hakkını projenin tamamlanmasından sonra asgari 5 yıl süre ile ellerinde tutmalıdırlar.

9 Kimler Başvurabilir İl Müdürlükleri ve kar amacı güden kuruluşlar yalnız “İştirakçi” sıfatı ile projeye katılabilirler. İştirakçiler, projenin uygulamasında gerçek bir rol üstlenmekle birlikte eş finansmana katkıda bulunabilir ancak hibeden fon alamazlar Siyasi partiler ve bunlara bağlı yapılar başvuruda bulunamazlar.

10 Muhtemel Başvuru Sahipleri aşağıdaki hallerde teklif çağrılarına katılamazlar ve hibelerden yararlanamazlar İflas etmişler veya tasfiye halinde bulunan ve bu durumları nedeniyle işleri kayyum veya vasi tarafından yürütülen, konkordato ilan ederek alacaklılar ile anlaşma yapmış, faaliyetleri askıya alınmış veya bunlarla ilgili bir kovuşturmanın konusu olanlar; veya ulusal mevzuatta öngörülen benzer durumlarda olanlar; Kesinleşmiş yargı kararı (yani temyizi mümkün olmayan bir karar) ile mesleki faaliyete ilişkin bir suçtan mahkum olanlar;

11 Muhtemel Başvuru Sahipleri aşağıdaki hallerde teklif çağrılarına katılamazlar ve hibelerden yararlanamazlar Görevlerini ağır bir şekilde kötüye kullandıkları, Sözleşme Makamının haklı gösterebileceği herhangi bir yoldan ispat edilenler; Bulundukları ülkenin, Sözleşme Makamının bulunduğu ülkenin veya projenin uygulandığı ülkenin yasal hükümleri uyarınca, sosyal sigorta primi veya vergi ödemesi ile ilgili yükümlülüklerini yerine getirmeyenler

12 Muhtemel Başvuru Sahipleri aşağıdaki hallerde teklif çağrılarına katılamazlar ve hibelerden yararlanamazlar Dolandırıcılık, yolsuzluk, bir suç örgütü içinde yer almak suçlarından veya Avrupa Topluluğu mali çıkarlarına ters düşecek başka bir yasadışı faaliyetten dolayı kesinleşmiş yargı kararı ile mahkum olanlar; Topluluk bütçesinden finanse edilen bir satın alma prosedürüne veya diğer bir hibe yardımına ilişkin yükümlülüklere uymayarak, sözleşmeyi ciddi bir şekilde ihlal ettiği tespit edilenler.

13 Teklif çağrısının yapıldığı sırada aşağıdaki maddelerde belirtilen durumlarda bulunan başvuru sahipleri de teklif çağrısına katılmaya veya hibe almaya hak kazanamazlar Çıkar ilişkisi içinde olanlar; Teklif Çağrısı’na katılım koşulu olarak Sözleşme Makamı tarafından talep edilen bilgilerin temin edilmesi sırasında yanlış beyanda bulunanlar veya bu bilgileri temin edemeyenler; Mevcut veya daha önceki Teklif Çağrılarının değerlendirilmesi sürecinde Değerlendirme Komitesini veya Sözleşme Makamını etki altında bırakmaya veya gizli bilgi elde etmeye teşebbüs edenler.

14 Hibe Başvurusu Yapılabilecek Projeler
Bir projenin süresi 12 ayı geçemez. Sektörler ve konular Projeler aşağıdaki sektörlerle ve konularla ilgili olmalıdır: Turizm ile ilgili altyapı Çevre Altyapısı Ulaşım Altyapısı Yer: Projeler Türkiye’de; Artvin, Giresun, Gümüşhane, Ordu, Rize, Trabzon illerinden birinde veya birden fazlasında gerçekleştirilmelidir:

15 Proje Türleri Uygunluk için aşağıda belirtilen gerekli genel şartlar göz önünde bulundurulmalıdır: Turizm ve çevre altyapısı projeleri, hedef bölgede altyapının geliştirilmesine ilişkin genel AB hedeflerine ve ulusal hedeflere ulaşılmasına katkı sağlamalıdır. Projeler bölge halkının ihtiyaçlarından birisini karşılamalı ve bölgenin önceliklerini yansıtmalıdır.

16 Proje Türleri Projenin sosyal faydaları kayda değer olmalı; özellikle ekonomik faaliyetlere yönelik yatırımları Program bölgesine çekme amacıyla sanayinin, hizmetlerin ve turizmin gelişmesi ve hedef bölgelerde kentsel altyapının iyileştirilmesi için olumlu bir ortam yaratarak ve ekonomik yapıların bölgesel gelişimini destekleyerek, etkilenen tüm taraflar için sosyal açıdan kabul edilebilir olmalıdır.

17 Proje Türleri Proje tam olarak hazırlanmış olmalıdır; maliyetleri belirlenmeli ve uygun bir fizibilite çalışması (lütfen bkz. Ek-E) ve Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) raporu ile desteklenmelidir. ÇED, tablonun (lütfen bkz. EK F-4, ÇED Gerektiren Yatırımlar Listesi) ikinci sütununda yer alan projeler için zorunludur. Buna göre tablonun ikinci sütununda sıralanan projeler için hibe talebinde bulunan Başvuru Sahipleri, ÇED raporlarını Başvuruları ile birlikte teslim etmelidirler.

18 Proje Türleri Tablonun üçüncü sütununda, tarama yapılması gereken projelerin listesini göreceksiniz. Belli bir proje için tarama süreci iki şekilde sonuçlanabilir: ÇED gereklidir veya ÇED gerekli değildir. Proje için yapılan taramanın sonucunda ÇED’e ihtiyaç olmadığı ortaya çıkarsa, Başvuru Sahibi, yapılan tarama sonucunda o proje için ÇED’e ihtiyaç olmadığını açıkça beyan eden ve Çevre ve Orman Bakanlığı tarafından düzenlenen bir yazı vermelidir. Aksi halde, Başvuru Sahipleri başvuruları ile birlikte ÇED raporlarını da teslim etmelidirler.

19 Proje Türleri Projeler herhangi bir özel hizmet sağlayıcısı veya finans kaynağı ile rekabet etmemeli veya bunların yerini almamalıdır. Projenin teknik şartnameleri, keşif - metraj ve çizimler gibi, teknik ve mali belgeleri eksiksiz ve doğru olmalıdır (EK-F olarak sunulmalıdır). Başvuru Formunda; projenin keşif-metraj bilgileri Proje Ön Teklifinde yer alan ilk tahmini değerin %20’sinden az veya çok olamaz.

20 Proje Türleri Olumsuz çevresel etkiler, mümkün olduğunca maliyet-etkin şekilde asgariye indirilmelidir. Etkilerin çevre açısından ciddi ölçüde zarar verici olması durumunda, planlanan faaliyetler için gerekli rehabilitasyon önlemleri dahil edilmelidir. Bunun yanı sıra, kentsel altyapının iyileştirilmesi için çevresel altyapının rehabilitasyonu ve modernizasyonu planlanan faaliyetlere dahil edilmelidir. Mevcut veya öngörülen kurumsal yapı, projenin uygulanmasını ve işletilmesini yürütebilecek kapasitede olmalıdır. Projeler yerel toplumun güçlendirilmesini desteklemeli ve uygun hallerde ortaklıkları temel almalıdır.

21 Proje Türleri Genel kabul görmüş uygulama standartları (kanun, yönetmelik vb. ile belirlenen standartlar), proje uygulanırken yerel koşulları ve özellikleri de dikkate alarak gerekli istisnaları içerecek biçimde kullanılmalıdır. Mümkün olduğunca, çevreyle uyumlu olmak şartıyla, en az maliyetli teknikler kullanılmalıdır. Projenin uygulanması (uzun vadede) işletme ve bakım maliyetlerinin kayda değer şekilde azalması ile sonuçlanmalıdır. Proje, hibe desteği sonrasında da sürdürülebilmelidir. Projenin mali riskleri yönetilebilir düzeyde olmalı ve açıkça tanımlanmalıdır.

22 Proje Türleri Projenin uygulanmasıyla bağlantılı olumsuz etkiler asgari düzeyde olmalıdır. Proje, bağımsız bir proje olduğu ve alınan hibe başka bir finansal kaynağın yerine geçmediği sürece, inşaatı başlamış ve halen devam eden etaplandırılmış bir altyapı projesinin parçası olabilir. Proje birden fazla idari birimin (belediyelerin veya illerin) yetki alanına girebilir.

23 Proje Örnekleri Çevre Altyapısı
Kirliliğin (hava, gürültü, su veya katı atık) azaltılması, doğal veya doğal olmayan çevrenin korunması için gerekli sistemlerin inşası veya rehabilitasyonu, Kanalizasyon sistemlerinin inşası veya geliştirilmesi, Katı atık depolama ve atık su arıtma tesislerinin inşa edilmesi veya geliştirilmesi. Katı atık yönetim sistemlerinin kurulması,

24 Proje Örnekleri Sağlıklı içme suyu sağlamak amacıyla, içme suyu sisteminin (toplama, depolama, arıtma ve dağıtım) inşa edilmesi veya geliştirilmesi, Hastane atıkları ve tehlikeli atıklar dahil olmak üzere kentsel ve endüstriyel atık bertaraf tesislerinin inşa edilmesi veya geliştirilmesi. Çevre dostu ve ucuz enerji temin etmek amacı ile altyapı inşası veya rehabilitasyonu.

25 Proje Örnekleri Küçük ölçekli sulama göletlerinin, sulama kanallarının ve sulama sistemlerinin, AB normları ile uyumlu olarak (damla sulama sistemleri gibi), inşa edilmesi veya iyileştirilmesi, Köy düzeyinde içilebilir su temini için altyapının inşası ve iyileştirilmesi, örneğin, çiftlik evlerine, binalarına, havyan su içme suvatlarına (yalaklarına) veya çeşmelerine içme suyu boru hatlarının çekilmesi, su depoları, su klorlama sistemleri ve çeşme yapılması, Toprak verimliliğinin ve yapısının iyileştirilmesi için tarım alanlarında geri dönüşüm yoluyla köy atık maddelerinden gübre elde edilmesini sağlayan tesislerin yapımı ve iyileştirilmesi,

26 Proje Örnekleri Dere / Nehir yatağı ıslahı, havza rehabilitasyonu ve erozyonun önlenmesi. Toprak erozyonunun önlenmesi, sel baskınlarına karşı korumanın geliştirilmesi ve ağaçlandırma Kıyı bölgelerde, turizm faaliyetlerini destekleyecek nitelikteki çevre dostu peyzaj ve kentsel tasarım projelerinin desteklenmesi

27 Proje Örnekleri Turizmle İlgili Altyapı
Turizmle ilgili küçük ölçekli kamusal altyapı (turist bilgi noktası dahil); Müze, kültür merkezi gibi turizm amaçlı kamusal binaların yenilenmesi Turizm alanlarına ve pazarlara bağlantıların geliştirilmesi Tarihi ve kültürel anıtların restorasyonu

28 Proje Örnekleri Kentsel ve tarihi alanların yenilenmesi ve restorasyonu Kaplıca ve termal gibi sağlık turizmi alanlarının inşaası veya rehabilitasyonu Yayla turizmi aktivitelerinin geliştirilmesi

29 Proje Örnekleri Ulaşım Altyapısı
Turizm merkezlerine, turistik bölgelere, sanayi bölgelerine, ticari fuar alanlarına, rıhtımlara /iskelelere olan bağlantı yollarının yapımı veya rehabilitasyonu Kentsel ulaşım ağının ve çevre dostu toplu taşım faaliyetlerinin geliştirilmesi ve rehabilitasyonu İskele / rıhtımların yapımı veya rehabilitasyonu Tarımsal turizm (agro-turizm) alanlarına olan bağlantıların geliştirilmesi

30 Aşağıda belirtilen türdeki faaliyetler/projeler uygun değildir
Tamamı veya bir kısmı aşağıdaki faaliyetlerle ilgili projeler: Çalıştaylara, seminerlere, konferanslara ve kongrelere katılım için bireysel destekler, Araştırmalar ya da eğitim kursları için kişisel burslar, Proje hazırlamaya dair faaliyetler; örneğin fizibilite çalışmaları, proje tasarımları, ÇED çalışmaları,

31 Aşağıda belirtilen türdeki faaliyetler/projeler uygun değildir
Devlet bütçesinden veya diğer kaynaklardan halen finanse edilen veya finansmanın sağlanma sürecinde olduğu projeler, Sözleşmesi Yüklenici Firma tarafından halihazırda imzalanmış işler, Olumsuz çevresel etkisi olan projeler.

32 Proje teklif sayısı ve alınabilecek hibe tutarı
Bir Başvuru Sahibi, farklı faaliyetler için olmak üzere birden fazla proje teklifi sunabilir. Bu Teklif Çağrısı kapsamında bir Başvuru Sahibine birden fazla hibe verilebilir, ancak bir Başvuru Sahibi tarafından alınacak toplam hibe miktarı Avro’yu aşamaz.

33 Maliyetlerin Uygunluğu
Hibe için sadece “uygun maliyetler” dikkate alınabilir. Bu nedenle bütçe, hem bir maliyet tahmini hem de “uygun maliyetler” için tavan niteliğindedir. Uygun maliyetler, götürü maliyetlere değil (harcirahlar ve dolaylı maliyetler hariç), gerçek maliyetlere (projenin uygulanması sırasında yapılacak fiili maliyetler) dayandırılmalıdır.

34 Uygun Olmayan Maliyetler
Aşağıdaki maliyetler uygun maliyet değildir; Borçlar ve zarar veya borç karşılıkları, Faiz borçları, Halihazırda başka bir kapsamda finanse edilen kalemler, Arazi veya bina alımları, Döviz kuru zararları, KDV dahil vergiler, Üçüncü taraflara verilen krediler, Proje hazırlık maliyetleri, Halihazırda gerçekleşmiş harcamalar, Projeyle ilgisi olmayan harcamalar.

35 Öngörülen Zaman Çizelgesi
Proje Ön Teklifi için açılış ve idari uygunluk kontrolünün sonuçları hakkında Başvuru Sahiplerini bilgilendirmek için Sözleşme Makamının planladığı tarih 01 Haziran 2007’dir- Bu tarih kesin değildir. Proje Ön Teklifi değerlendirme sonuçları hakkında Başvuru Sahiplerini bilgilendirmek için Sözleşme Makamının planladığı tarih 25 Haziran 2007’dir - Bu tarih kesin değildir. Başvuru Formunun, açılış ve idari uygunluk kontrolü sonuçları hakkında Başvuru Sahiplerini bilgilendirmek için Sözleşme Makamının planladığı tarih 31 Ağustos 2007’dir - Bu tarih kesin değildir. Başvuru Formu değerlendirme sonuçları hakkında Başvuru Sahiplerini bilgilendirmek için Sözleşme Makamının planladığı tarih 12 Kasım 2007’dir - Bu tarih kesin değildir. Başvuru Sahibinin ve ortaklarının uygunluklarını doğruladıktan sonra Sözleşme Makamının hibe konusundaki kararını açıklaması için planlanan tarih 23 Kasım 2007’dir - Bu tarih kesin değildir.

36 Başvuru Formu Başvuruları Nereye ve Nasıl Yapılacaktır?
Başvurular kapalı zarf (mühürlü zarf) içinde, taahhütlü posta yoluyla, özel kargo şirketi ile veya elden (teslim eden kişiye imzalı ve tarihli bir alındı belgesi verilir) aşağıdaki adrese gönderilmeli/teslim edilmelidir:

37 Başvuru Formu Başvuruları Nereye ve Nasıl Yapılacaktır?
Posta Adresi: Merkezi Finans ve İhale Birimi (SN. MUHSİN ALTUN DİKKATİNE) Eskişehir Yolu 4.Km 2.Cad. (Halk Bankası Kampüsü) No: 63 C-Blok 06580 Söğütözü / Ankara TÜRKİYE İlgi: CFCU/ TR /TEI TR90 Düzey 2 Bölgesi Kalkınma Programı Turizm ve Çevre Altyapısı Hibe Programı Teklif Çağrısı 2007

38 Başvuru Formu Başvuruları Nereye ve Nasıl Yapılacaktır?
Elden veya özel kargo şirketi ile teslim için adres: MERKEZİ FİNANS VE İHALE BİRİMİ (SN. MUHSİN ALTUN DİKKATİNE) Eskişehir Yolu 4.Km 2.Cad. (Halk Bankası Kampüsü) No: 63 C-Blok 06520 Söğütözü / Ankara TÜRKİYE İlgi: CFCU/ TR /TEI TR90 Düzey 2 Bölgesi Kalkınma Programı Turizm ve Çevre Altyapısı Hibe Programı Teklif Çağrısı 2007

39 Başvuruların alınması için son tarih
25 Mayıs 2007 saat 16:00’dır.

40 İLGİNİZ İÇİN TEŞEKKÜRLER…


"TR-90 Turizm ve Çevre Altyapısı Hibe Programı" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları