Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Yabancı İşler Dairesi Başkanlığı İnceleme İzleme Değerlendirme Birimi

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Yabancı İşler Dairesi Başkanlığı İnceleme İzleme Değerlendirme Birimi"— Sunum transkripti:

1 Yabancı İşler Dairesi Başkanlığı İnceleme İzleme Değerlendirme Birimi
Sevcan ONBAŞI Yabancı İşler Dairesi Başkanlığı İnceleme İzleme Değerlendirme Birimi E-posta:

2 YABANCI İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞININ TARİHÇESİ
Yabancı İşler Daire Başkanlığı önceden Tasarruf İşleri Daire Başkanlığı bünyesinde oluşturulmuş bir Şube Müdürlüğü iken 1978 yılında Yabancı İşler Dairesi Başkanlığı adı ile müstakil bir başkanlık olarak teşekkül etmiştir.

3 Vizyonu olmayan bir kuruluş “Rotası belli olmayan bir gemi” gibidir.
Vizyonumuz Vizyonu olmayan bir kuruluş “Rotası belli olmayan bir gemi” gibidir.

4 Vizyonumuz Kurumumuz merkez ve taşra teşkilatı ile Başkanlığımız birimleri arasında takım çalışması anlayışının yerleştirilmesi, Sürekli gelişim ve iyileştirme için personelin eğitimi, İnovatif düşünce, oluşturucu zeka ve yenilikçilik kavramlarının kurumsal davranış haline getirilmesi, AB ve uluslararası projeler yapılarak kurumsal entegrasyon sürecine destek verilmesi, Birimler arası işbirliğini güçlendirme gibi temel değerleri kullanarak etkili ve verimli hizmet sunumu, Ulusal ve uluslararası düzeyde kendi alanında tanınılırlığını artırmak, etkin ve belirleyici bir kurum olmaktır.

5 YABANCI İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞININ GÖREVLERİ:
1) Genel Müdürlüğün uluslararası kuruluşlarla ilişkilerini ve işlemlerini yürütmek, 2) Yabancı uyruklu gerçek ve tüzel kişilerin ülkedeki tapu ve kadastro ile ilgili işlemlerini takip etmek, düzenlemek ve kayıtların güncel şekilde tutulmasını sağlamak, 3) İlgili bakanlık ve kuruluşlarla işbirliği yaparak, Türkiye Cumhuriyeti uyruklu gerçek ve tüzel kişilerin yurtdışındaki taşınmaz malları ile ilgili hak ve menfaatlerini kollamak, 4) Yurtdışındaki Türk vatandaşları ile yabancı uyruklu gerçek ve tüzel kişilerin her türlü tapu ve kadastro işlemlerini, bulundukları ülkede yerine getirebilmesi için gerekli düzenlemeleri yapmak, iş ve işlemleri yürütmek,

6 YABANCI İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞININ GÖREVLERİ:
5) Genel Müdürlüğün Avrupa Birliği ile ilgili yapacağı çalışmaları, diğer birimler ve kurumlarla koordinasyon sağlayarak yürütmek, 6) Genel Müdürlüğün görev alanıyla ilgili konularda uluslararası alandaki gelişmeleri takip etmek, Türkiye’de düzenlenecek uluslararası toplantıların organizasyonunu yapmak ve bunlara ilişkin işlemleri yürütmek.

7 YABANCI İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞININ BİRİMLERİ
Uluslararası İlişkiler ve Avrupa Birliği Birimi Yurtdışı İşlemler Birimi Yabancılar ile İlgili Mevzuat Birimi İnceleme, İzleme ve Değerlendirme Birimi İdari-Mali İşler ve Koordinasyon Birimi

8 ULUSLARARASI İLİŞKİLER VE AVRUPA BİRLİĞİ BİRİMİ
a) Genel Müdürlüğün Uluslararası Kuruluşlarla İlişkilerini ve işlemlerini yürütmek, b) Genel Müdürlüğün faaliyet alanına giren konularda Türkiye’de düzenlenecek uluslararası düzeyde yapılacak toplantı, seminer ve benzeri faaliyetlerin organizasyonunu yapmak, c) Yurtdışında düzenlenecek toplantıları takip etmek ve katılım için gerekli düzenlemeleri yapmak, d) Genel Müdürlüğün görevleriyle ilgili konularda Avrupa Birliği müktesebatına uyum ile ilgili çalışmaları yürütmek ve bu konuda Genel Müdürlük birimleri arasında koordinasyonu sağlamak, e) Avrupa Birliği ile uyum konusunda Genel Müdürlüğün görev alanına giren konularda, uluslararası kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak, yapılacak müzakereleri koordine etmek, imzalanacak uluslararası anlaşmalar konusunda ilgili birimlerle koordineli çalışmak,

9 f) Genel Müdürlük faaliyet alanına giren konulardaki projeler için Avrupa Birliğinden kaynak sağlanmasına yönelik girişimleri yapmak, proje önerisinde bulunmak, g) İlgili bakanlık ve kuruluşlarla iş birliği yaparak, Türkiye Cumhuriyeti uyruklu gerçek ve tüzel kişilerin Yurtdışındaki taşınmaz malları ile ilgili hak ve menfaatlerini kollamak, h) Uluslararası her türlü anlaşma, emlak müzakereleri ve protokol ön çalışmalar hakkında Kurum görüşünü hazırlamak, ı) Devam eden anlaşmalarla ilgili dosyalama, envanter oluşturma, toplantılar düzenleme gibi her türlü çalışmayı yapmak, i) Türkiye Mısır Müşterek Komisyonu toplantılarına katılmak ve Türk Heyetine bağlı sekretaryanın görevlerini yerine getirmek,

10 YURTDIŞI İŞLEMLER BİRİMİ
a) Yurtdışındaki Türk vatandaşları ile yabancı uyruklu gerçek ve tüzel kişilerin her türlü tapu ve kadastro işlemlerini, bulundukları ülkede yerine getirebilmesi için gerekli düzenlemeleri yapmak, iş ve işlemleri yürütmek, b)Yurtdışında oluşturulacak birimler için gerekli çalışmaları yapmak üzere yerinde incelemelerde bulunmak, iş ve işlemleri hazır hale getirmek ve yürütmek, c) Yurtdışındaki gerçek ve tüzel kişilerden gelen bilgi ve belge taleplerinin mevzuat incelemesi ve değerlendirmesini sağlamak, d) Yurtdışında yaşayan gerçek kişilere yapılacak (Mirasın intikali işlemleri hariç) tebligatların gönderilmesini sağlamak,

11 YABANCILAR İLE İLGİLİ MEVZUAT BİRİMİ
a) Yabancı uyruklu gerçek ve tüzel kişiler, yabancı sermayeli ticaret şirketleri ile dışarıda yerleşik Türkiye Cumhuriyeti uyruklu kişilerin Türkiye’de taşınmaz mal iktisabı ve tasarrufları ile her çeşit tapu ve kadastro işlemi ile ilgili olarak merkez ve taşra birimleri, diğer kamu kurum ve kuruluşları ile özel ve tüzel kişilerden gelen soru ve konuları inceleyerek Genel Müdürlük görüşünü hazırlamak, b) Tapu Kanunu 35. Madde kapsamında Bakanlar Kurulu kararı alınmasını gerektiren her türlü öneri ve teklifi incelemek, sevk ve koordinasyonunu sağlamak, c) Tapu müdürlüklerinin denetimi sonucu düzenlenen teftiş raporları ile ilgili olarak Genel Müdürlük görüşünü ve bu görüşe uygun talimatı hazırlamak, d) Yabancıların Türkiye’de taşınmaz mal edinimiyle ilgili kanun, tüzük ve yönetmelik taslakları hakkında Genel Müdürlük görüşünü hazırlamak,

12 YABANCILAR İLE İLGİLİ MEVZUAT BİRİMİ
f) Merkez ve taşra birimlerinden, mahkemelerden, kamu kurum ve kuruluşları ile özel ve tüzel kişilerden intikal eden kanun, tüzük, yönetmelik ve diğer idari düzenlemeleri Tapu Kanunu 35. maddesi yönünden inceleyerek Başkanlık görüşünü bildirmek, e) Başkanlığın görev alanına giren konularla ilgili olarak kanun, tüzük, yönetmelik ve genelge taslaklarını hazırlamak,

13 YABANCILAR İLE İLGİLİ MEVZUAT BİRİMİ
g) Kamu kurum ve kuruluşlarının Tapu Kanunu 35 ve 36. Maddeleri kapsamındaki her türlü taleplerine ilişkin Genel Müdürlük görüşünü oluşturmak, h) Merkez ve taşra birimlerinden intikal eden ve soru konusu edilen konularla ilgili olarak Başkanlık görüşünü bildirmek, ı) Başkanlık görev kapsamına giren ve mevzuatı yeteri kadar açıklanmamış konulara ilişkin olarak, Başkanlık ve Birimler arasında bilgi alış verişi yapılmak suretiyle Başkanlık görüşünü oluşturmak, i) Bilgi edinme başvurularını cevaplamak ya da sevkini gerçekleştirerek cevaplanmasını sağlamak

14 İNCELEME, İZLEME VE DEĞERLENDİRME BİRİMİ
a) Yabancı uyruklu gerçek ve tüzel kişilerin taşınmaz edinimlerine ilişkin istatistiki bilgileri hazırlayarak hükümet politikaları çerçevesinde değerlendirilmek üzere ilgili mercilere sunmak, b) Genel Müdürlük bilgi işlem merkezi ile koordinasyon sağlamak, c) Yabancı uyruklu gerçek kişilerin edindikleri taşınmazlar ile bağımsız ve sürekli nitelikteki sınırlı ayni hakların özel mülkiyete konu ilçe yüz ölçümü ve kişi başına ülke genelindeki edinim miktarlarının oranlarını izlemek ve değerlendirmek,

15 İNCELEME, İZLEME VE DEĞERLENDİRME BİRİMİ
d) Yabancı sermayeli şirketlerin taşınmaz ve sınırlı ayni hak edinimlerine ilişkin yönetmeliğin 11 inci maddesi gereğince Ekonomi Bakanlığı’ndan Genel Müdürlüğümüze intikal ettirilen listelerin gereğini yapmak, e) Meclis Soru Önergelerine cevap vermek, f) Kamu kurum ve kuruluşlarından gelen her türlü taşınmaz sorgulamasını gerçekleştirmek ve istatistiki bilgiyi sağlamak,

16 İDARİ-MALİ İŞLER VE KOORDİNASYON BİRİMİ
a) Başkan ve birimler ile diğer personel arasındaki koordinasyonu sağlamak, b) Başkanlığın diğer proje ve önerilerinin girişim ve takibini yapmak, c) Hizmetin en iyi şekilde sürdürülebilmesi için kalkınma planları çerçevesinde strateji geliştirmeye yönelik çalışmalar yapmak, öneriler geliştirmek, d) Başkanlığın personel, mutemetlik ve özlük işlerini yürütmek, e) Gelen yazıları ilgili birimlere dağıtmak, başkanlıktan gönderilen yazıların çıkış defterine kaydedilerek zamanında gönderilmesini ve dosyalama sistemine uygun olarak dosyaların tanzim ve muhafazasını sağlamak, f) Ayniyat, Demirbaş, devir teslim ve terkin işlemleriyle Büro makinelerinin ve elektronik cihazların bakım ve onarımını yaptırmak kontrol çizelgelerinin takibini yapmak, Demirbaş kayıtlarının sağlıklı olarak tutulmasını ve güncellenmesini sağlamak, g) Başkanlığın ihtiyacı olan demirbaş, kırtasiye ve sarf malzemelerini ilgili birimlerle yazışma yaparak temin etmek,

17 BAŞKAN Dr. BEKİR TARIK YİĞİT
M.Fatih GÜNDÜZ LEYLA SELİMOĞLU YÖNETİCİ ASİSTANI ULUSLARARASI İLİŞKİLER VE AB BİRİMİ İSMAİL HAKKI ÇAKMAK ŞUBE MÜDÜRÜ PINAR ORMAN FİLİZ TEKER ŞEYHMUS KAYA T. K. UZMAN-UZMAN YARDIMCILARI DİĞER PERSONEL MAHMUT KIZILPINAR BENGÜ GÜLMEZ SAĞOĞLU YURTDIŞI İŞLEMLER BİRİMİ YILDIRIM APAYDIN FİDAN ELÇİ ŞEYHMUS KAYA T. K. UZMAN-UZMAN YARDIMCILARI YABANCILAR İLE İLGİLİ MEVZUAT BİRİMİ GÜRBÜZ GÜNEŞ ÖZLEM HACIOĞLU BETÜL ÇETİNOĞLU KAMİL YALÇIN MERVE DOĞAN MÜCAHİT BÜYÜKTANIR İNCELEME, İZLEME VE DEĞERLENDİRME BİRİMİ RAMAZAN AYDIN SİNAN ŞIĞVA SEVCAN ONBAŞI FATMA DURMUŞ SERPİL KAYA PANOS NİLGÜN ÇAYIRLI HATİCE ANKAY EMRAH KARACAOĞLU FATMA ALACA DURSUN KÖKSAL İDARİ-MALİ İŞLER VE KOORDİNASYON BİRİMİ İSMAİL ÇORUMLU İKRAM AYDEMİR EMRE BİLGEN HÜLYA YÖRÜK Mahmut KIZILPINAR Fatma AYKUL YUNUS ÇAPRAZ DİĞER PERSONEL DEMET TUNCER

18 FAALİYETLERİMİZ

19 TÜRKİYE-MISIR MÜŞTEREK EMLAK KOMİSYONU TÜRK HEYETİ GENEL SEKRETERLİĞİ
Yabancı İşler Dairesi Başkanlığı bünyesinde Türk Mısır Müşterek Komisyonu Sekretaryası görev yapmakta olup; Genel Sekreterlik görevi Tapu ve Kadastro Genel Müdürü tarafından yürütülmektedir. tarihinde imzalanıp tarihinde yürürlüğe konulan “Türkiye Cumhuriyeti ve Mısır Arap Cumhuriyeti arasında Türk Mal, Hak ve Menfaatlerinin Tazminine İlişkin Anlaşma” kapsamında tarihinde Bakanlar Kurulu kararı ile oluşturulan Türk Mısır Müşterek Komisyonu Sekretaryası, “Mısır’da devletleştirme, el koyma, toprak reformu gibi kanun ve tedbirler sebebiyle hakları zayi olan Türk gerçek ve tüzel kişilerinin Mısırdaki gayrimenkullerde ve vakıflardaki mal, hak ve menfaatlerinin tazminine yönelik girişimleri koordine etmek ve bu kapsamda gerekli yazışmaları yapmakla görevlidir.

20 Sekretarya’nın kuruluşu sonrası anlaşma süresinde Türk gerçek ve tüzel kişilerinin müracaatı üzerine 1590 adet dosya oluşturulmuştur. Bu dosyalardan 491 adedi hak kanıtlayıcı hiçbir bilgi ve belge ibraz edilmediğinden işlemden kaldırılmıştır adet dosya Mısır tarafına intikal ettirilmiş olup, bunlardan 256 adedi olumlu bulunmuştur. Bugün için Mısır tarafı sadece vakıfları ele almakta diğerlerini anlaşma kapsamı dışında kaldığı gerekçesiyle reddetmektedir. Bu nedenle geri kalan 843 dosya ise hak talep edilen vakfın bulunmadığı, vakfın hayrı olduğu, vakfın kurucusunun zürriyetsiz öldüğü gerekçeleri ile reddedilmiştir. Olumlu nitelikte 31 adet vakıf bulunmakta olup, bunlardan bazı vakıflarla ilgili sadece 72 kişi adına ABD Doları ve Mısır Lirası para transferi gerçekleşmiştir.

21 YABANCI İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI TARAFINDAN YAYIMLANAN SON GENELGELER
Bilgi Formlarının Kaldırılması 2012/3; Yabancı gerçek ve tüzel kişilerin taşınmaz edinimi 2012/12; Yabancı Sermayeli Şirketlerin taşınmaz edinimi 2012/13; KKTC’de düzenlenen resmi belgelerde Konsolosluk onayının kaldırılması 2013/5; Yabancılara İlişkin Tapu İşlemlerinde Kimlik Tespiti 2013/13; Askeri Yasak Bölge Ve Güvenlik Bölgeleri 2013/14; Yabancıların Yapısız Taşınmaz Edinimleri 2013/15

22 TÜRKİYE’DE YABANCILARIN TAŞINMAZ EDİNİMİ VE ETKİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ PROJESİ
AB müzakereleri çerçevesinde Genel Müdürlüğümüzün sorumluluğunda bulunan “Sermayenin Serbest Dolaşımı Faslı” kapsamındaki “Yabancıların Ülkemizde Taşınmaz Edinimi” konusunda, fasıl müzakereleri esnasında AB tarafından talep edilen yükümlülüklerin yerine getirebilmesine altlık oluşturmak üzere TÜBİTAK tarafından onaylanan ve Ankara Üniversitesi/Taşınmaz Geliştirme Ana Bilim Dalı tarafından koordine edilen “Türkiye’de Yabancıların Taşınmaz Edinimi ve Etkilerinin Değerlendirilmesi” konulu proje sonuçlanmış ve Ulusal Eylem Planı ve 4 kitap kurumuza teslim edilmiştir. Proje çıktıları bu yıl içinde kamuoyu ile paylaşılacaktır.

23 PROJEYE NEDEN İHTİYAÇ DUYULDU?
Avrupa Birliği Komisyonu tarafından, Avrupa Birliği’ne aday ülke konumunda bulunan Türkiye’nin yabancıların taşınmaz edinimi ile ilgili mevzuatının Avrupa Topluluğu’nu kuran anlaşmanın 56. maddesi ile bütünüyle uyumlu olmadığı, tam üyelikle birlikte sistemin değişmesi ve AB ülkelerine ilişkin tüm sınırlamaların kalkması gerektiği belirtilmiştir. AB’yi kuran Anlaşma’nın 56. maddesi, üye devletler arasında ve üye devletler ile üçüncü ülkeler arasında sermaye hareketleri ve ödemelere yönelik kısıtlamaların hepsini yasaklamaktadır.

24 Türkiye, tam üyelikle birlikte 12 yıllık geçiş süreci talep etmektedir.
Buna karşılık AB ise Türkiye’yi tapu sistemini geliştirmek için almayı düşündüğü özel önlemleri içeren bir eylem planı sunmaya davet etmiştir.

25 Bu çerçevede; AB müktesebatının ülkemize uyarlanabilmesi için kapsamlı bir etki analizinin yapılması ve AB ülkelerinde konuya ilişkin farklı uygulamalar söz konusu olduğundan bu uygulamaların ülkeler bazında tespit edilerek, konuya ilişkin kapsamlı ve yeterli bilgi açığının giderilmesine ihtiyaç duyulmuştur.

26 Bu kapsamda AB müzakereleri çerçevesinde Genel Müdürlüğümüzün sorumluluğunda bulunan “Sermayenin Serbest Dolaşımı Faslı” kapsamındaki “yabancıların ülkemizde taşınmaz edinimi” konusunda, fasıl müzakereleri esnasında AB tarafından talep edilen yükümlülüklerin yerine getirilebilmesinde altlık oluşturmak üzere Ankara Üniversitesi ile “Türkiye’de Yabancıların Taşınmaz Edinimi ve Etkilerinin Değerlendirilmesi” adlı Proje hayata geçirilmiştir.

27 İş Paketi (İP) Kapsamı 1. BAZI ÜLKELERDE YABANCILAR VE TÜRK VATANDAŞLARININ TAŞINMAZ EDİNİMİNİN ANALİZİ Tarihsel gelişim sürecinde genel olarak ve seçilmiş 16 ülkede durum analizi, yasal düzenleme ve uygulamaların analizi ve Türkiye için öneri geliştirme. 2. TÜRKİYE’DE YABANCI GERÇEK VE TÜZEL KİŞİLERİN TAŞINMAZ EDİNİMİNİN TARİHSEL GELİŞİMİ VE SEÇİLMİŞ ÜLKE ÖRNEKLERİ İLE KARŞILAŞTIRMALI ANALİZİ Belge, mevzuat, uygulama ve literatüre dayalı olarak 1868 tarihinden bu yana uygulanan yabancı hakları ve taşınmaz edinimi politikasının gerçek ve tüzel kişiler yönünden analizi ve mevcut politikaların SWOT analizi. 3. TÜRKİYE’DE YABANCILARIN TAŞINMAZ EDİNİMİNİN ETKİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ (ETKİ DEĞERLENDİRME VE NORM ANALİZİ) Seçilmiş 27 ilin en az iki ilçesinde alan araştırması ile veri toplama, analizi ve değerlendirilmesi, etki değerleme metodolojisi geliştirme, yabancı edinimleri için risk ve üst sınırı tespit metodolojisi geliştirme ve pilot uygulama sonuçlarının analizi. 4. İDARENİN İZLEME VE DEĞERLENDİRME ALTYAPISININ GELİŞTİRİLMESİ Mevcut izleme sisteminin güçlü ve zayıf yönleri, fırsatları ve risklerin analizi, gereksinim analizi, yeni bilgi sistemi modelinin genel mimari yapısının tasarımı ve altlıklarının hazırlanması 5. TÜRKİYE’DE YABANCILARIN TAŞINMAZ EDİNİMİNE YÖNELİK ULUSAL STRATEJİ MODELİNİN GELİŞTİRİLMESİ Taslak eylem planının hazırlanması, paydaşlara sunuş sonrası nihai eylem planının hazırlanması, basımı ve dağıtımı, kurumsal kapasite geliştirme ve eğitim ile önerilen yasal düzenlemelerin taslak ve gerekçelerinin hazırlanması ve sunumu

28 Bu proje ile; Bazı ülkelerde yabancılar ve Türk vatandaşlarının taşınmaz ediniminin analizi, Türkiye’de yabancı gerçek ve tüzel kişilerin taşınmaz ediniminin tarihsel gelişimi ve seçilmiş ülke örnekleri ile karşılaştırmalı analizi, Türkiye’de yabancıların taşınmaz ediniminin etkilerinin değerlendirilmesi, (etki değerlendirme ve norm analizi çalışması) İdarenin izleme ve değerlendirme altyapısının geliştirilmesi, Türkiye’de yabancıların taşınmaz edinimine yönelik ulusal strateji modelinin geliştirilmesi, sağlanmış olacaktır.

29 2014 Hedeflerimiz

30 Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Yurtdışı Birimlerinin Kurulması Çalışmaları
Yurtdışı birimlerinin kurulması görevi ile ilgili olarak hukuki, teknik ve mali konulara ilişkin hususlar tamamlanmıştır. Dışişleri Bakanlığı ile Berlin Başkonsolosluğunda ATAŞE ünvanlı personel görevlendirilmesi konusunda mutabakata varılmış olup, Bakan Oluru ile Berlin Başkonsolosluğu’nda Tapu ve Kadastro işlemlerinin yapılması için görevlendirilen Tapu ve Kadastro Antalya Bölge Müdür Yardımcısı Abdülkadir YILMAZ görevlendirilmiştir.

31 Yabancı ediniminin yoğun olduğu Bölge Müdürlüklerinden başlayarak, tüm Bölge Müdürlüklerinde yabancıların taşınmaz edinimi konusunda mevzuat eğitimi verilmesi Yabancıların taşınmaz edinimlerinin yoğun olduğu 8 Bölge Müdürlüğümüzde, kurum personellerine yönelik “Yabancı Gerçek ve Tüzel Kişilerin Ülkemizde Taşınmaz Edinimi” eğitim programı hazırlanarak 878 kişiye eğitim verilmiştir. 2014 yılında eğitim almayan diğer bölgelere eğitim verilmesi planlanmaktadır.

32 İSTANBUL BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 264 EDİRNE BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 64
BÖLGE EĞİTİMLERİ Yabancı İşler Dairesi Başkanlığı olarak eğitim program yapılan Bölge Müdürlükleri ve personel sayısı: BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ KATILAN KİŞİ SAYISI İSTANBUL BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 264 EDİRNE BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 64 İZMİR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 100 ANTALYA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 85 TRABZON BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 110 BURSA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 95 HATAY BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 105 DENİZLİ BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 55 TOPLAM 878

33 YABANCI EDİNİMLERİNDE TAKBİS VERİ GİRİŞLERİNDEKİ HATALARIN DÜZELTİLMESİ:
Yabancıların taşınmaz ve sınırlı ayni hak edinimi (ipotek hariç) işlemlerinde bilgi formu düzenlenip başkanlığımıza gönderilmekteydi. tarih 2012/3 sayılı Genelge ile bu uygulamaya son verildi. TAKBİS sistemi ve yabancı mülkiyet programındaki verilerin eşleştirilmesi, eksik ve yanlış kayıtların düzeltilerek düzenli kontrol ve takibine yönelik çalışmalar devam etmektedir. yabancı sermayeli şirketin tarihinden sonraki edinimlerine yönelik envanter çalışmaları yapılmış olup, kalan şirketin envanter çalışmaları devam edecektir. Bu şirketlerin envanter çalışmaları bittikten sonra TAKBİS sistemine entegrasyonu sağlanacaktır.

34

35 Özel mülkiyete konu alanların hesaplanması
TAKBİS SİSTEMİNE KISITLAMALARININ TANIMLANMASI Özel mülkiyete konu alanların hesaplanması 30 hektar denetlemesi Kıyı ve sınır bölgelerindeki sınırlamalar

36 TOPLANTI VE SEMİNERLER
Bakanlıklar ve kamu kurumları ile istişari nitelikli 32 adet toplantıya katılım sağlanmıştır. Genel Müdürlüğümüzün tüm birimlerinin katılımı ile değişik Bakanlıklar ve kamu kurumlarının alanında uzman yetkili temsilcileri tarafından 8 seminer programı düzenlenmiştir.

37 Ekonomi Bakanlığı Anlaşmalar Genel Müdürlüğü
AY SONU SEMİNERLERİMİZE KATILAN KONUK KURUMLAR; Ekonomi Bakanlığı Anlaşmalar Genel Müdürlüğü Ekonomi Bakanlığı Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü Devlet Personel Başkanlığı Yurtdışı Türkler ve Akrabalar Topluluğu Başkanlığı Dışişleri Bakanlığı Adalet Bakanlığı Uluslar arası Hukuk ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü Başbakanlık Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı Vakıflar Genel Müdürlüğü

38 E-posta: yabanciisler@tkgm.gov.tr
TEŞEKKÜRLER… Tel: Fax: E-posta:


"Yabancı İşler Dairesi Başkanlığı İnceleme İzleme Değerlendirme Birimi" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları