Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

YABANCILAR VE YABANCI SERMAYELİ ŞİRKETLERİN TAŞINMAZ TASARRUFLARI METİN YEŞİL 25 Mart 2010.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "YABANCILAR VE YABANCI SERMAYELİ ŞİRKETLERİN TAŞINMAZ TASARRUFLARI METİN YEŞİL 25 Mart 2010."— Sunum transkripti:

1 YABANCILAR VE YABANCI SERMAYELİ ŞİRKETLERİN TAŞINMAZ TASARRUFLARI METİN YEŞİL 25 Mart 2010

2 İÇERİK • Gayrimenkul ve gayrimenkul çeşitleri • Mülkiyet ve sınırlı ayni haklar • Tapu Sicili ve Tapu Sicil Müdürlükleri • Yabancılara ilişkin mevzuat düzenlemeleri • Yabancı gerçek kişilerin taşınmaz tasarrufları • Yabancı tüzel kişilerin taşınmaz tasarrufları • Yabancı sermayeli şirketlerin taşınmaz tasarrufları • Türk Parası Kıymetini Koruma Mevzuatı Uygulaması • Türk Vatandaşlığını kaybedenler

3 GAYRİMENKUL VE GAYRİMENKUL ÇEŞİTLERİ Gayrimenkul kavramı Tapu siciline gayrimenkul olarak kaydedilecekler • Arazi • Gayrimenkul üzerindeki bağımsız ve sürekli haklar • Kat mülkiyetine konu bağımsız bölümler

4 MÜLKİYET VE SINIRLI AYNİ HAKLAR Mülkiyet hakkı Tek mülkiyet-Toplu mülkiyet Toplu mülkiyet • Paylı mülkiyet-Elbirliği(iştirak) mülkiyet Sınırlı ayni Haklar Rehin • İpotek-İpotekli borç senedi-İrat senedi İrtifak hakları • Taşınmaz irtifakı • Şahsi irtifak hakları(İntifa-Oturma(sükna)-üst-kaynak) • Diğer irtifak hakları Gayrimenkul yükü

5 TAPU SİCİLİ VE TAPU SİCİL MÜDÜRLÜKLERİ Tapu sicili • Ana ve yardımcı siciller • Tapu sicilinin açıklığı (aleniyet) • Tescil • Devletin sorumluluğu Tapu sicil müdürlükleri • İş akımı • Talebin reddi

6 TAPU KÜTÜĞÜ

7 TAPU KÜTÜĞÜ (BEYANLAR-REHİNLER)

8 TAPU SENEDİ

9 KADASTRAL PLAN

10 YABANCI GERÇEK KİŞİLER Yabancılık kavramı Türkiye de taşınmaz ve sınırlı ayni hak edinebilme Kanuni kısıtlamalar • Tapu Kanunu • Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanunu • Mukabelei Bilmisil Kanunu

11 Tapu Kanununun 35.maddesinde yapılan değişiklikler • 1.değişiklik 1984 yılı 3029 sayılı Yasa • 2.değişiklik 1986 yılı 3278 sayılı Yasa • 3.değişiklik 2003 yılı 4916 sayılı Yasa • 4.değişiklik 2005 yılı 5444 sayılı Yasa • 5.değişiklik 2008 yılı 5782 sayılı Yasa (son)

12 Tapu Kanununun 35.maddesi uygulaması Getirilen kısıtlamalar • Karşılıklı olma • Kanuni sınırlamalara uyma • Nitelik kısıtlaması • Alan kısıtlaması (gayrimenkul ve b.sürekli hak) • İmar planı kısıtlaması(gayrimenkul ve b.sürekli hak) • Bakanlar Kurulu kararıyla kısıtlama getirilebilen alanlar • Edinilen taşınmazların tasfiyesi

13 • Askeri Yasak Bölge ve Güvenlik Bölgeleri Kanunu kısıtlamaları • Mukabelei Bilmisil Kanunu kısıtlamaları

14 Yabancı gerçek kişiler için tapu işlemlerinde izlenecek yol • Karşılıklılık olan ülke vatandaşları • Karşılıklılık olmayan ülke vatandaşları • Diğer ülke vatandaşları • Haymatlos(vatansız) mülteci ve göçmenler • Yunanistan vatandaşları • Türk soylu Yunanistan vatandaşları • Suriye vatandaşları • KKTC vatandaşları • Yabancı ile evli Türk kadınları

15 YABANCI TÜZEL KİŞİLER Yabancı ticaret şirketleri • Özel Kanun hükümlerine göre taşınmaz ve sınırlı aynı hak edinmesi • 2634 Sayılı Turizmi Teşvik Kanunu • 6326 Sayılı Petrol Kanunu • 4737 Sayılı Endüstri Bölgeleri Kanunu Diğer yabancı tüzel kişiler

16 İŞLEM ÇEŞİTLERİNE GÖRE TAŞINMAZ TASARRUFLARI • Yabancı gerçek kişiler • Miras intikali • Taşınmaz edinimi • Sınırlı ayni hak tesisi • İpotek tesisi • Satış vaadi,ön alım,alım,arsa payı karşılığı inşaat,geri alım hakkı tesisi ve şerhi • Kiralama • Taşınmaz satışı • Kat mülkiyeti kurulması • Kanuna aykırı edinilen veya kullanılan taşınmazların tasfiyesi

17 YABANCI TİCARET ŞİRKETLERİ • Taşınmaz edinimi • İpotek • Satış

18 TÜRK PARASI KIYMETİNİ KORUMA MEVZUATININ UYGULANMASI • Dışarıda yerleşik kişiler • Dışarıda yerleşik kişilerin taşınmaz edinimi • Dışarıda yerleşik kişilerin taşınmaz satışları

19 Yabancı ülke makamlarınca düzenlenen belgeler • Vekaletnameler • Diğer belgeler(mahkeme kararları,mirasçılık belgesi v.s) • Kimlik belgeleri

20 Yabancı Sermayeli Şirketlerin Taşınmaz Tasarrufları • Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün 6224 Sayılı Yabancı Sermayeyi Teşvik Kanunu ve 4875 Sayılı Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu uygulaması • Anayasa Mahkemesinin 11.3.2008 tarihli iptal kararı sonrası düzenlenen Tapu Kanununun 36.maddesi ve ilgili Yönetmeliğin uygulaması • Yabancı sermayeli şirketlerin taşınmaz ve sınırlı ayni hak edinimlerinde izlenecek yol

21 Valiliklere yapılacak izin müracaatları • Dilekçe • Yetki belgesi • Vergi dairesi ve vergi numarası • Son 1 ay içinde alınmış şirket mevcut durum belgesi(ortak isimleri,tabiiyet,faaliyet konusu,ortaklık oranlarını içerir) • Yabancı gerçek kişi ortakların noter tasdikli kimlik belgesi yabancı tüzel kişi ortağın tasdikli(apostilli) faaliyet belgesi) • Şirket yöneticilerinin isim,kimlik bilgisi ve adresleri • Varsa son üç yıla kadar şirket bilançosu

22 Taşınmaz ediniminde uygulanan işlem • Askeri yasak,güvenlik ve stratejik bölge dışındaki taşımazlar • Askeri yasak, güvenlik ve stratejik bölge içindeki taşımazlar • Özel güvenlik bölgesindeki taşınmazlar Sınırlı ayni hak ediniminde uygulanan işlem Valilikçe kurulan komisyonun görevleri Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü uygulaması • İpotek işlemlerinde uygulama • Resmi senede yazılacak beyan

23 • Yerli şirketlerin yabancı sermayeli şirket haline gelmesi halinde uygulanacak işlem • Yabancı sermayeli şirketin ortaklık yapısında değişiklik halinde uygulanacak işlem • Mevzuata aykırı edinilen ve kullanılan taşınmazların durumu ve tasfiye sureci

24 TÜRK VATANDAŞLIĞINI KAYBEDENLERİN TAŞINMAZ TASARRUFLARI • Türk Vatandaşlığından çıkarılanlar • Türk Vatandaşlığı iptal edilenler • Doğumla Türk Vatandaşı olup da izinle Türk Vatandaşlığını kaybedenler • İşlemlerde izlenecek yol

25 Sonuç • İstatistiki bilgiler • Değerlendirme • Sorular

26 TEŞEKKÜRLER….

27 Metin YEŞİL Tel : 0212 267 26 42 Faks: 0212 267 26 94 e-posta : metinyesil@e-tapu.commetinyesil@e-tapu.com Web : www.e-tapu.comwww.e-tapu.com


"YABANCILAR VE YABANCI SERMAYELİ ŞİRKETLERİN TAŞINMAZ TASARRUFLARI METİN YEŞİL 25 Mart 2010." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları