Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Aile ve Toplum Hizmetleri

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Aile ve Toplum Hizmetleri"— Sunum transkripti:

1 Aile ve Toplum Hizmetleri

2 Aile ve Toplum Hizmetleri Genel Müdürlüğü
Anayasamızın 41. maddesi "Ailenin Korunması" başlığı altında şu hükümleri getirmiştir; "Aile Türk toplumunun temelidir. Devlet, ailenin huzur ve refahı ile özellikle ananın ve çocukların korunması ve aile planlamasının öğretimi ile uygulamasını sağlamak için gerekli tedbirleri alır, teşkilatı kurar." Bu amaçla 29 Aralık 1989 tarihinde 396 sayılı kanun hükmünde kararname ile Başbakanlık Aile Araştırma Kurumu Başkanlığı kurulmuştur. Bu kurum, tarihinde Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren 5256 sayılı Teşkilat Kanunu ile Başbakanlığa bağlı Aile ve Sosyal Araştırmalar Genel Müdürlüğü olarak yeniden yapılandırılmıştır. Bağlı Genel Müdürlük olarak çalışmalarını yürüten Kurumumuz, tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 633 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile yeni kurulan Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının ana hizmet birimlerinden biri olan Aile ve Toplum Hizmetleri Genel Müdürlüğü adıyla faaliyetlerini sürdürmektedir.

3 ASDEP Öncesinde Yapılanlar
5-7 Kasım 2008 tarihleri arasında Aile ve Sosyal Araştırmalar Genel Müdürlüğü (ASAGEM) tarafından beşincisi düzenlenen AİLE ŞURASI’NIN konusu “AİLE DESTEK HİZMETLERİ” olarak belirlenmiştir. 2008 yılı içerisinde ASAGEM “AİLE DESTEK HİZMETLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ VE KALİTE STANDARTLARININ GELİŞTİRİLMESİ” adlı bir araştırma yaptırmıştır. 2009 yılında Türkiye çapında ailelerin hukuk, sağlık, eğitim, iletişim, iktisat ve medya konularındaki eğitim ve destek ihtiyaçlarını belirlemek için “TÜRKİYE’DE AİLELERİN EĞİTİM İHTİYAÇLARI” adlı bir araştırma yapılmıştır. yılları arasında AİLE EĞİTİM PROGRAMI (AEP) adlı müfredat, materyal ve pilot uygulama içeren bir proje ASAGEM tarafından gerçekleştirilmiştir.

4 Aile ve Toplum Hizmetleri Genel Müdürlüğü
VİZYON Mutlu birey ve güçlü ailelerden oluşan müreffeh bir toplum için, zamanın ruhunu yakalayan, değişimi yönetebilen ve buna yönelik dönüşümü gerçekleştiren, sosyal riskleri önleyici sosyal politikalar geliştiren ve uygulayan bir Genel Müdürlük olmak. MİSYON Birey, aile ve toplum refahını artırmak amacıyla dezavantajlı kesimler öncelikli olmak üzere tüm toplumu hedefleyen katılımcı anlayışla, adil ve arz odaklı bütüncül sosyal politikalar üretmek, uygulamak ve izlemek.

5 633 Sayılı KHK’da Aile ve Toplum Hizmetleri
Genel Müdürlüğünün Görevleri Araştırma Ailedeki yapısal değişimleri, nedenleri ve sonuçları bakımından araştırmak, Aile yapısını ve değerlerini tehdit eden sorunları ve bu sorunlara yol açan faktörleri tespit etmek, Aile içi şiddet ve istismar, töre cinayetleri, intihar ve benzeri sorunları nedenleri ve sonuçları bakımından incelemek, araştırmak, Ailelerin huzur ve mutluluğunu tehdit eden kötü alışkanlık ve bağımlılık sorunlarını, nedenleri ve sonuçları bakımından incelemek, araştırmak, Ailenin ve aileyi oluşturan bireylerin karşılaştıkları sorunlara ilişkin kamuoyundaki eğilim ve beklentileri tespit etmek amacıyla çalışmalar yapmak. Yurt dışında yaşayan Türk ailelerinin sorunlarını araştırmak

6 633 Sayılı KHK’da Aile ve Toplum Hizmetleri
Genel Müdürlüğünün Görevleri Politika Geliştirilmesi Aile yapısının ve değerlerinin korunması, güçlendirilmesi ve ailenin sosyal refahının artırılması için ulusal politika ve stratejilerin belirlenmesi çalışmalarını koordine etmek, belirlenen politika ve stratejileri uygulamak, uygulanmasını izlemek ve değerlendirmek. Ailelerin maddî refahının geliştirilmesine yönelik çalışmalar yapmak, bu konuda diğer birimler, ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile koordineli projeler hazırlamak ve uygulamak. Nüfus yapısındaki değişimlerin aile yapısı üzerindeki etkilerini izlemek, sorun alanlarını tespit etmek ve bu konuda ulusal bir politikanın geliştirilmesine yardımcı olmak. Yurt dışında yaşayan Türk ailelerinin sorunlarına ilişkin olarak ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile işbirliği içinde çözüm önerileri geliştirmek ve uygulamak.

7 633 Sayılı KHK’da Aile ve Toplum Hizmetleri
Genel Müdürlüğünün Görevleri Aile ve Topluma Yönelik Hizmetler Bakanlığın aile ve topluma yönelik koruyucu, önleyici, eğitici, geliştirici, rehberlik ve rehabilite edici sosyal hizmet faaliyetlerini yürütmek ve koordine etmek. Kamu kurum ve kuruluşları, gönüllü kuruluşlar ile gerçek ve tüzel kişilerce aile ve topluma yönelik yürütülen sosyal hizmetlere ilişkin ilke, usul ve standartları belirlemek ve bunlara uyulmasını sağlamak. Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri Aile yapısını ve değerlerini tehdit eden sorunları önlemek için eğitim programları hazırlamak ve uygulamak. Aile içi şiddet ve istismar, töre cinayetleri, intihar ve benzeri sorunların önlenmesine yönelik aileyi destekleyici ve eğitici programlar hazırlamak ve uygulamak. Ailelerin huzur ve mutluluğunu tehdit eden kötü alışkanlık ve bağımlılık sorunlarının önlenmesine ve sorunların çözümüne yönelik aileyi destekleyici eğitici programlar hazırlamak ve uygulamak. Ailelerin maddî refahının geliştirilmesine yönelik eğitim programları hazırlamak ve uygulamak.

8 Faaliyet Türlerimiz 1 Aile ve topluma yönelik sosyal hizmet faaliyetleri yürütmek 5 Basılı-görsel yayınlar yapmak 3 Aile ve topluma yönelik sosyal hizmetlere ilişkin ilke, usul ve standartları belirlemek 7 Sosyal içerme kapsamındaki gruplara yönelik çalışmaları yürütmek 9 Aile eğitimi ve danışmanlık programları hazırlamak ve uygulamak 2 Afet ve acil durumlara yönelik psikososyal destek programları hazırlamak, uygulamak ve koordine etmek 8 Koruyucu, önleyici rehberlik ve danışmanlık hizmetleri 4 Sosyal politika araştırmaları yapmak 6 Aileye yönelik şura, kongre, konferans, seminer, çalıştay, yarışma vb. organizasyonlar yapmak 10 Yurt dışında yaşayan Türk ailelerine yönelik eğitim hizmetleri

9 Teşkilat Yapısı Genel Müdür Genel Müdür Yardımcısı
Yönetim Hizmetleri Daire Başkanlığı Toplum Hizmetleri Daire Başkanlığı Sosyal İçerme Daire Başkanlığı Araştırma ve Politika Dairesi Başkanlığı İzleme, Değerlendirme ve Koordinasyon Daire Başkanlığı Aile Eğitimi ve Danışmanlık Hizmetleri Daire Başkanlığı Teşkilat Yapısı

10 Bakanlığımız 2013-2017 Stratejik Planında
Genel Müdürlüğün Görev Alanındaki Amaçlar AMAÇ 1 : Ülkenin ihtiyaçlarına yönelik yeni sosyal politikalar geliştirmek ve model oluşturmak, AMAÇ 2 : Birey ve aileyi güçlendirmek, toplumu bilinçlendirmek, AMAÇ 3 : İhtiyaç sahiplerinin tespit edilmesinde ve değerlendirilmesinde etkinliği ve erişilebilirliği artırmak,

11 Hedeflerimiz 1.Politika Oluşturma Faaliyetleri
1.1. Sosyal Araştırmalar 1.2. Şura, Konferans, Sempozyum Çalışmaları 2. Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri 2.1. Web Tabanlı Eğitim Yoluyla AEP’in ve Evlilik Öncesi Eğitim Programının Yaygınlaştırılması, 2.2.Tek Ebeveynli Ailelere Yönelik Hizmet Modeli Geliştirilmesi 2.3. Aile Danışmanlığı Aile ve Boşanma Süreci Danışmanlığı 3. Aile Sosyal Destek Programı 3.1. ASDEP Personel Eğitim Materyali Geliştirme 3.2. ASDEP Personel Eğitimi

12 4.Sosyal İçerme Çalışmaları
4.1. Romanlar Ülke Eylem Planı IPA 4 Sosyal İçerme Projesi Uygulaması STK’ların Kapasitelerinin Güçlendirilmesi AB Projesi 4.2. Madde Bağımlılığı İçerik Geliştirme ve Eğitim Faaliyetleri Ülke Eylem Planının Uygulanması Aile Bilgilendirme Bilinçlendirme Faaliyetleri 4.3. Aile ve Bilişim 4.3.1.İnternet Kafeler İçerik Geliştirme ve Eğitim Faaliyetleri Aile Bilgilendirme Bilinçlendirme Faaliyetleri

13 Politika Oluşturma-Araştırma Faaliyetleri (2014 yılı)
Boşanma Nedenleri Araştırması Nesiller ve Aile Araştırması 14-19 Yaş Arası Okul Öğrencilerinde Zararlı Madde Kullanımı Araştırması

14 Politika Oluşturma – Araştırma Faaliyetleri (2014 yılı)
Araştırma Etütleri, Ölçek Geliştirme ve İleri İstatistik Analizler: Merkezden veya Yerelden Yönetim Tartışmaları Bağlamında Sosyal Hizmetlerin ve Yardımların Yeniden Organizasyonu Etüt Çalışması Türkiye'de Evlilik Tercihleri Etüt Araştırması Üniversite Eğitimine Devam Eden 30 Yaş Altı Gençlerde Bağımlılık Etüt Çalışması  Yerel Halkın Suriyeli Mülteciler Algısı-II ve III

15 Şûra, Konferans, Sempozyum Çalışmaları
1990 yılından itibaren 4 yıl arayla gerçekleştirilen Aile Şûraları, ailenin güncel sorunlarının tartışıldığı, aile ile ilgili çalışan akademisyen, uzman ve STK’ların bir araya geldiği platformlar olup altıncısı Mayıs 2014 tarihinde «Aile Merkezli Koruyucu Önleyici Sosyal Politikalar» temasıyla gerçekleştirilmiştir. Aile Olmak konferanslarına ve diğer yarışma, sergi vb. sosyal kültürel faaliyetlere devam edilecektir.

16 Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri
Aile kurumunun kurulması, devamı ya da bir nedenle sonlandırılma durumu dahil olmak üzere her aşamada aile üyelerine ya da eşlere eğitim, rehberlik ve danışmanlık desteği yönündeki hizmetlerimizi başlattık: Evlilik Öncesi Eğitim Programı Aile Eğitim Programı Aile Danışmanlığı Hizmetleri Aile ve Boşanma Süreci Danışmanlığı hizmetleri sunulmaktadır.

17 Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri
AEP’te Yeni Modüller Geliştirme, 1. Değerler Eğitimi Modülü 2. Annelik ve Babalık Rolleri Eğitim Modülü Web Tabanlı Eğitim Yoluyla AEP’in ve Evlilik Öncesi Programının Yaygınlaştırılması, 1. AEP’in 4 Alanı (Hukuk alanı hariç) ve 21 Modülü ile Evlilik Öncesi Eğitim Programının Dijital Ortamda Aile Üyelerinin İnternet Üzerinden Erişimlerini Sağlayan Uygulama, Tek Ebeveynli Ailelere Yönelik Hizmet Modeli Geliştirilmesi, 1. Eğitim Modülünün Geliştirilmesi 2. Eğiticilerin Eğitimi

18 Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri
Aile Danışmanlığı Hizmetleri Kapsamında, Aile Danışmanlığı standardizasyon çalışmaları sürdürülmektedir. Aile ve Boşanma Süreci Danışmanlığı eğitim materyali hazırlanarak ülke genelindeki danışmanlık eğitimi alan meslek elemanlarına gönderilmiştir.

19 Sosyal İçerme Çalışmaları
Romanlar Romanlara yönelik Sosyal Politika Ülke Strateji Belgesi. Ülke strateji belgesi doğrultusunda eylem planı. IPA 4 kapsamında hazırlanan «Romanların Yoğun olarak Yaşadığı Yerlerde Sosyal İçermenin Artırılması Operasyonel Programı». Romanların yoğun olarak yaşadıkları 22 ilde çalışmalar.

20 ROMANLARIN SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ KAPSAMINDA 22 İLDE YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALAR
Ankara, Adana, Antalya, Artvin, Aydın, Balıkesir, Bursa, Diyarbakır, Düzce, Edirne, Eskişehir, İstanbul, İzmir, Kırklareli, Kocaeli, Manisa, Mersin, Sakarya, Çanakkale, Zonguldak, Hatay ve Aydın illeri olmak üzere Romanların yoğun olarak yaşadığı 22 İldeki Müdürlüklerimizde çalışmalar devam etmektedir. Çalışmalar altı başlık halinde yürütülmektedir; Eğitim, İstihdam Sağlık Sosyal Politika İskan Güvenlik

21 STRATEJİ BELGESİ VE EYLEM PLANI
Bakanlığımızın Romanlara yönelik sosyal politika hedeflerini oluşturarak ilerleme kaydedebilmesi amacıyla “Romanlara Yönelik Sosyal Politika Ülke Strateji Belgesi” hazırlamak üzere; Bakanlığımızın ilgili Birimlerinin, Bakanlıkların ve Başkanlıkların görüş ve önerileri alınarak Romanlara Yönelik Çalışma Grubunda yer alan meslek elamanları ve uzmanların katılımıyla Strateji Belgesi ve Eylem Planı yazım çalışması Bakanlığımız tarafından tamamlanmış, ilgili kamu kurum ve kuruluşların , STK’ ların görüşleri alınmış, ilgili akademisyenlerin görüşleri alınmak üzere strateji belgesi ve eylem planı akademisyenlere gönderilmiştir.

22 AVRUPA BİRLİĞİ (IPA) PROJESİ
Aile ve Toplum Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün ana yararlanıcı ve koordinatör kurum olarak öngörüldüğü ve Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü’nün de yararlanıcı olarak katılım sağladığı; Katılım Öncesi Mali Yardım (IPA IV) Bileşeni olan İnsan Kaynaklarını Geliştirme Operasyonel Programı (İKG-OP) kapsamında; Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın rehberliğinde ve Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı Temel Eğitim Genel Müdürlüğü ve Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü ile Sağlık Bakanlığı’ndan Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü ile ortaklaşa hazırlanan, “Romanların Yoğun Olarak Yaşadığı Yerlerde Sosyal İçermenin Artırılması Operasyonel Programı” projesi hazırlıkları tamamlanarak Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonuna sunulmuştur.

23 ROMAN VATANDAŞLARA YÖNELİK 2015 YILINDA GERÇEKLEŞTİRİLMESİ PLANLANAN FAALİYETLER
Söz konusu IPA kapsamında uygulanması planlanan operasyonel programın 2014 yılı içerisinde Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu tarafından kabul edilmesi şartıyla ve/veya 2015 yılı başında başlaması beklenmektedir. Romanlara Yönelik Ülke Strateji Belgesi ve Eylem Planının hazırlık aşaması tamamlanarak 2014/2015 yılları içerisinde uygulama safhasına geçilmesi planlanmaktadır. Romanların Sorunları ve Çözüm Önerileri kapsamında 22 ilde yürütülen sosyal politika çalışmalarının devam etmesi planlanmaktadır.

24 Madde Bağımlılığı AEP kapsamında bağımlılık modülü eklenerek bu alanda yapılacak eğitim faaliyetleri için eğitici eğitimi planlanmaktadır. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Bağımlılık Yapıcı Maddeler ve Bağımlılıkla Mücadele Eylem Planı ( ) doğrultusunda Bakanlık personelimizin ve ailelerin madde bağımlılığı konusunda bilinçlendirilmesi, bağımlı olan yada risk altında olan bireylere rehabilite edici sosyal hizmetlerin sağlanması hususlarında çalışmalar yapılacaktır.

25 MADDE BAĞIMLILIĞI ALANINDA 2014 YILINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN FAALİYETLER
“Ulusal Uyuşturucu Politika ve Strateji Belgesi” ile “Ulusal Uyuşturucu Eylem Planı” 02/09/2013 tarihli Başbakan Olur’u ile yürürlüğe girmiştir. Ulusal Uyuşturucu Politika ve Strateji Belgesi ve bu belgenin uygulanmasına yönelik hazırlanan ‘Ulusal Uyuşturucu Eylem Planı’nda ( ) Bakanlığımıza verilen görev ve sorumluluklar göz önünde bulundurularak madde bağımlılığıyla ilgili önleme, bilgilendirme ve bilinçlendirme alanında 9 ana hedef ve 23 faaliyetten oluşan Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Bağımlılık Yapıcı Maddeler ve Bağımlılıkla Mücadele Eylem Planı ( ) Taslağı oluşturulmuştur Aile Eğitim Programı çerçevesinde Madde Bağımlılığına ilişkin bir modülün de yer alması düşünülmüştür. Bu doğrultuda konuya ilişkin uzmanlar ve akademisyenlerce Madde Bağımlılığına ilişkin ‘Madde Kullanım Riski ve Madde Bağımlılığından Korunma’ isimli kitap hazırlanmıştır .

26 MADDE BAĞIMLILIĞI ALANINDA 2015 YILINDA GERÇEKLEŞTİRİLMESİ PLANLANAN FAALİYETLER
Bakanlığımız olarak “Uyuşturucu ile Mücadele Acil Eylem Planı” kapsamında “Uyuşturucuyla Mücadele Bakanlar Komitesi” oluşturulmasına yönelik adımlar attık ve hazırlanan Acil Eylem Planı çalışmalarımız 8 (Sekiz) Bakanlık olarak devam etmektedir. (Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve Adalet Bakanlığı) Yeni hazırlanan Acil Eylem Planı çerçevesinde Bakanlığımız üç önemli görevi etkin bir şekilde sürdürecektir: İlk olarak bu konuda araştırmalar yapacak ve veri sağlayacaktır. İkinci olarak uyuşturucu talebinin (özellikle çocuklarda ve gençlerde ilk kullanım davranışının) azaltılması için çok ciddi ve etkin bir çaba ortaya konulacaktır. Bu çaba aile odaklı olacaktır Üçüncü görevimiz ise madde bağımlılığından kurtarmak istediğimiz gençlerimizi ve ailelerini rehabilitasyon öncesinde ve sonrasında desteklemektir.

27 Afet ve Acil Durumlarda Psikososyal Destek Hizmetleri
5902 sayılı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkındaki Kanun Hükümlerine göre Ülke Afet Müdahale Planı’nın hazırlanması, Afet ve Acil Durum Yüksek Kurulu tarafından kararlaştırılmıştır. Söz konusu plan çerçevesinde ülkemizin karşılaşacağı afet veya acil durumda psikososyal destek hizmetlerini yürütmek üzere Bakanlığımız ana çözüm ortağı olarak görevlendirilmiş, buna bağlı olarak da Genel Müdürlüğümüz bünyesinde bir çalışma grubu oluşturulmuştur.

28 Teşekkürler.


"Aile ve Toplum Hizmetleri" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları