Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü SU ÇERÇEVE DİREKTİFİ VE TÜRKİYE’DE AB’YE UYUMLU SU HAVZASI YÖNETİM STRATEJİSİ.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü SU ÇERÇEVE DİREKTİFİ VE TÜRKİYE’DE AB’YE UYUMLU SU HAVZASI YÖNETİM STRATEJİSİ."— Sunum transkripti:

1 T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü SU ÇERÇEVE DİREKTİFİ VE TÜRKİYE’DE AB’YE UYUMLU SU HAVZASI YÖNETİM STRATEJİSİ

2 SU ÇERÇEVE DİREKTİFİ

3 Gelişimi Avrupa Su Hukuku'nun gelişimindeki; 1975-80 arasında gerçekleşmiş birinci dalga 1980-1995 yıllarını kapsayan ikinci dalga 1995'ten günümüze kadar geçen süre Üçüncü ve son dalga Bu kapsamda Su Çerçeve Direktifi için hazırlıklar başlatılmış ve 1995 ortasından 2000 yılına kadar sürmüştür. 1996 :Su Çerçeve Direktifi Taslağının AB Komisyonu tarafından hazırlanması 1998: Taslak Direktifin tartışmaya açılması 22 Kasım 2000'de Su Çerçeve Direktifi yürürlüğe girmiştir.

4

5 İç yüzey sular, geçiş ve kıyı suları ve yeraltı suları için aşağıdaki özellikleri taşıyan bir koruma çerçevesi oluşturmak: Sucul ekosistemlerin, karasal ekosistemlerin ve sucul ekosistemlere doğrudan bağımlı sulak alanların durumunu koruma, kötüleşmesini önleme, iyileştirme; sürdürülebilir su kullanımını teşvik etme Yeraltı suyu kirliliğinin giderek azaltılması Taşkın ve kuraklığın etkilerini azaltarak iyi kalitede su teminine katkıda bulunma, yeraltı suyunun kirliliğinin azaltılması, kara ve deniz sularının korunması Tüm sularda “iyi durum”a ulaşmak; son tarih Nehir havzaları bazında su yönetimi Emisyon limit değerleri ve kalite standartlarında “birleşik yaklaşım” Doğru fiyatlar; maliyetin karşılanması Vatandaşların daha fazla katılımını sağlamak Mevzuatı düzenlemek İYİ SU KALİTESİ!!! SÇD’nin hedefi ve amacı

6 Nehir Havzası Yaklaşımı Su Kütleleri Yapay Su Kütleleri Sulak alanlar/ karasal ekosistemler Nehirler Haliçler Kıyı Suları Yeraltı SularıGöller

7 Nehir Havzası Yönetim Planı (NHYP) Kilit adımlar Su Kütlelerinin karakterizasyonu ve baskıların analizi İzleme verileriyle durumun sınıflandırılması İYİ Duruma ulaşmak için Çevresel Hedeflerin Belirlenmesi 2015’e kadar İYİ duruma ulaşmak için önlemler teklif edilmesi Su Çerçeve Direktifi

8 SÇD Yaklaşımı Tanımlama Değerlendirme Önlemler Raporlama

9 İlgili Direktifler İçmesuyu Direktifi (98/83/EC) Yüzmesuyu Direktifi (76/160/EC) Yerüstü Sularından İçmesuyu Eldesi Hakkında Direktif (75/440/EC) Yeraltı Suyu Direktifi (80/68/EEC) Kuşların Korunması Direktifi (79/409/EEC) Habitat Direktifi (92/43/EEC) Stratejik Çevresel Etki Değerlendirme Direktifi (85/337/EEC) Kentsel Atık Su Arıtma Direktifi (91/271/EEC) Nitrat Direktifi (91/676/EEC) IPPC Direktifi (91/692/EEC) Seveso Direktifi (82/501/EEC) Tatlı Su Balıkçılığı Direktifi (78/659/EEC) Taşkın Direktifi Tehlikeli Maddeler Direktifi ( 76/464/EEC) İnterkalibrasyon Direktifi

10 SÇD’de Anahtar Kavramlar Nehir Havzaları Bölgesi yaklaşımı Entegre su yönetimi Ekolojik kalite Sürdürülebilir su kaynakları yönetimi Tehlikeli maddeler Ekonomik analizler / maliyetin karşılanması AB mevzuatının uyumlaştırılması

11 SÇD İÇERİĞİ Havza sınırları içinde uluslararası koordinasyon (Madde 3) Bütün suların doğal, önemli şekilde değiştirilmiş ve yapay olarak sınıflandırılması ve hedefler (Madde 4) İçme suyu temini (Madde 7) İzleme (Madde 8) Maliyetin karşılanması (Madde 9, Ek III) Noktasal ve yaygın kaynaklar için kombine yaklaşım (Madde 10) Önlemler programı (Madde 11) Nehir Havzası Yönetim Planları (Madde 13) Halk Katılımı ve Danışmanlığı (Madde 14) Kirliliğe karşı stratejiler - Öncelikli Maddeler (Madde 16) Diğer topluluk mevzuatı ile ilişkiler ve yürürlükten kaldırdığı direktifler (Madde 22) Nehir Havzası yaklaşımı, yetkili koordinasyon birimi

12 NEHİR HAVZASI YÖNETİM PLANI 1.Nehir Havzası Özelliklerinin Belirlenmesi 2.Önemli Baskı ve Etkilerin Özeti 3.Korunan Alanların Belirlenmesi ve haritalandırılması 4.İzleme Ağları ve İzleme Programları haritası 5.Çevresel Hedefler listesi 6.Ekonomik analizin özeti 7.Önlemler Programının özeti 8.Daha ayrıntılı programların kaydı 9.Halkın katılımı ve bilgilendirme önlemlerinin özeti ve ortaya çıkan değişiklikler 10.Yetkili makamların listesi 11.Kamuoyundan bilgi almak için irtibat noktaları

13 Gelecek nesiller için ekolojik ve kimyasal açıdan iyi su kalitesi! Faydalar

14 TÜRKİYE’DE AB’YE UYUMLU SU HAVZASI YÖNETİM STRATEJİSİ

15 11.01.201515 RIVER BASINS IN TURKEY

16 Başbakanlık Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Elektrik İşleri Etüt İdaresi Genel Müd. Maden Tetkik Arama Genel Müd. Çevre ve Orman Bakanlığı ÇED ve Planlama Genel Müd. Çevre Yönetimi Genel Müd. Doğa Koruma ve Milli Parklar Gen. Müd. Ağaçlandırma ve Erozyon Kontrolü Gen. Müd. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Koruma ve Kontrol Genel Müd. Bayındırlık ve İskan Bakanllığı Yapı İşleri Genel Müd. Afet İşleri Genel Müd. Sağlık Bakanlığı Genel Sağlık Hizmetleri Genel Müd. Sağlık Dairesi Başkanlığı Refik Saydam Hıfzısıhha Merkezi İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müd. Devlet Planlama Teşkiilatı Devlet Su İşleri Genel Müd. Orman Genel Müd. Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müd. Maden Tetkik Arama Bölge Müdürlüğü Devlet Su İşleri Bölge Müdürlüğü Meteoroloji İşleri Bölge Müdürlüğü Orman Bölge Müdürlüğü İller Bankası Bölge Müdürlüğü İl Çevre Orman Müdürlüğü İşletme Müdürlüğü Tarım İl Müdürlüğü İl Sağlık Müdürlüğü İlçe Sağlık Dairesi Başkanlığı Valilikler Kaymakamlıklar İl Özel İdareleri Büyükşehir Belediyeleri Belediyeler ULUSAL BÖLGESEL YEREL Bayındırlık ve İskan İl Müdürlüğü İller Bankası Genel Müd.

17 PLANLAMA

18 HAVZA KORUMA EYLEM PLANI KIYI YÖNETİMİ ÖZEL HÜKÜM BELİRLEME ÇALIŞMALARI SU KALİTESİ EYLEM PLANI ATIK SU ARITMA EYLEM PLANI

19 Havza Önceliklendirme Acil Öncelikli Havzalar  Akarçay Havzası  Ergene Havzası  Kızılırmak Havzası  Gediz Havzası  Büyükmenderes Havzası Diğer Havzalar  Doğu Akdeniz Havzası  Batı Karadeniz Havzası  Fırat-Dicle Havzası  Doğu Karadeniz Havzası  Hatay Suları Havzası  Batı Akdeniz Havzası  Çoruh Havzası  Aras Havzası Öncelikli Havzalar  Yeşilırmak Havzası  Sakarya Havzası  Susurluk Havzası  Marmara Havzası  Konya Havzası  Küçükmenderes Havzası  Seyhan Havzası  Burdur Gölü Havzası  Ceyhan Havzası  Van Gölü Havzası  Orta Akdeniz Havzası  Asi Havzası  Ege Suları Havzası Havza Koruma Eylem Planlarını AB Su Kalitesi hedefleri (SÇD) kapsamında geliştiriyoruz

20 Havzalarda Önceliklendirme 10.KONYA KAPALI HAVZASI 18. DOĞU AKDENİZ HAVZASI 12.SEYHAN HAVZASI 14. CEYHAN HAVZASI 22.ASİ HAVZASI

21 Havza Koruma Eylem Planları

22 Sakarya ve Asi Havza Koruma Eylem Planları tamamlanma aşamasındadır. Antalya Havzası, Doğu Akdeniz Havzası, Batı Karadeniz Havzası, Fırat-Dicle Havzası, Doğu Karadeniz Havzası, Batı Akdeniz Havzası, Çoruh Havzası, Aras Havzası için 2010 yılında çalışmalar başlatılacaktır. 2010 yılı Yatırım Programında bütçe ayrıldı. Hazır-2008 yılında başlatılan çalışmalarda 4 havzada çalışmalar tamamlanmış olup, gelişmeler izlenmektedir. “11 Havzada Havza Koruma Eylem Planı Hazırlanması Projesi” 12.08.2009 tarihinde TÜBİTAK ile imzalanan sözleşmeyle başlatılmıştır.

23 Maksat Su kalitesini iyi duruma getirmek Eylem  Havzadaki kirletici kaynakları tesbit etmek, mevcut durumu karakterize etmek,  Yerleşim yerleri için evsel atıksu arıtma tesislerinin planlamasını yapmak, münferit ve/veya ortak arıtım imkan ve kabiliyetlerini belirlemek,  Mevcut arıtma tesislerinin yenilenmesi veya iyileştirilmesine yönelik ihtiyaçları tespit etmek, gerekli önlemleri belirlemek,  Söz konusu Plan kapsamında bulunan faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için havza sınırları içerisinde sorumlulukları olan tüm kurum ve kuruluşların faaliyetlerini takvime bağlamak,  Bu takvim çerçevesinde belirtilen faaliyetlerin Çevre ve Orman Bakanlığı tarafından izlenerek gerçekleştirilmesini sağlamak. HAVZA KORUMA EYLEM PLANI

24 Akarçay Havzası Atıksu Arıtma Tesisi Uygulama Planı Ortak ve münferit arıtma tesisi sayısı:40 Kollektör hattının toplam uzunluğu:189 km. Toplam maliyet: 144.054.000 TL N, P giderimi: 16 adet Aktif Çamur: 5 adet Doğal arıtma: 19 adet

25 Kofcaz Ergene Havzası Atıksu Arıtma Tesisi Uygulama Planı

26 Türkiye’de Su Sektörü için Kapasite Geliştirilmesi Projesi www.tr-suyonetimi.cevreorman.gov.tr

27 Büyük Menderes Nehir Havzası Yönetim Planı Nehir Havzası Karakterizasyonu Nehir Havzası Bölgesi Önemli Su Yönetimi Konuları Raporu Önlemler Programı Nehir Havzası Yönetim Planı Çevresel Hedefler İzleme Mart 2009’da hazır Haziran 2009 Temmuz 2009

28 1.Göller, nehirler, geçiş suları ve kıyı suları 2.Yapay, Büyük ölçüde değiştirilmiş, doğal sular

29 Büyük Menderes Havzası Yüzeysel Su Kütleleri

30 Büyük Menderes Havzası Yüzeysel Su Kütlelerinin Durumu

31 İzleme noktaları (madde 8/ek 5) Denetimsel Araştırmacı Operasyonel Korunan Alanlar

32 HAVZA KORUMA EYLEM PLANLARININ AB ÇALIŞMALARI İLE İLİŞKİSİ AB çalışmalarında Su Kalitesi Sektörü Koordinasyonu Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülmektedir. 23 tane su kalitesi direktifi ile çalışılmakta olup, tüm direktifleri kapsayan Su Çerçeve Direktifi su kalitesine ulaşma hedefine “Nehir Havzası Yönetimi Planı” yaklaşımını getirmektedir. Havza Koruma Eylem Planları yabancı uzmanlarca da su çerçeve direktifine en uygun planlar olarak belirtilmiştir. Bu durum çevre faslı açılış çalışmalarında gerek strateji belgelerinin hazırlanması gerekse müzakere pozisyon belgesi hazırlıklarında ülkemizin elini güçlendirmiştir. Havza Koruma Eylem Planlarının 2014 ten sonra “Nehir Havzası Yönetim Planları” şeklinde güncelleneceği belirtilmiştir. Bu kapsamda bir çerçeve su koruma kanununun olması gerekliliği vurgulanmıştır.

33 İLGİNİZ İÇİN TEŞEKKÜRLER


"T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü SU ÇERÇEVE DİREKTİFİ VE TÜRKİYE’DE AB’YE UYUMLU SU HAVZASI YÖNETİM STRATEJİSİ." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları