Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

MODÜL 1 Nehir Havzası Yönetim Planlaması Senad Ploco.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "MODÜL 1 Nehir Havzası Yönetim Planlaması Senad Ploco."— Sunum transkripti:

1 MODÜL 1 Nehir Havzası Yönetim Planlaması Senad Ploco

2 Politika Döngüsü Politika Oluşturma Proje Uygulama Yönetim ve Kontrol Politik ağırlık Dönem Problem Tanımlama

3 Planlama gelecekte bir zaman diliminde belli hedeflere ulaşabilmek için karar alma ya da su kaynaklarının alternatif yollarla ilgili seçeneklirin ortaya konduğu sürekli ve yapılandırılmış bir süreçtir. Plan belli bir zaman aralığında iç ve dış bağlayıcılığı ve tekrarlanabilen faydaları olan planlama çalışmaları sonucu ortaya çıkan kamunun ulaşımına açık bir dokümandır. Planlama

4 Entegre Nehir Havzası Yönetimi’deki ‘Entegre’ ne anlama geliyor? Madencilik şirketi Su tedarik şirketi STKlar Deniz koruma Kurumsal Entegrasyon Sektörel Entegrasyon Bilimsel entegrasyon MühendislikEkonomiDoğa bilimleriSosyal bilimler Tarım Uzamsal entegrasyon UluslararasıUlusalBölgeselYerel

5 Planlama türleri  Stratejik planlama  Bilgisel  İndirect bağlayıcılık  Uzun vadeli  Ulusal  Yukardan aşağı  Entegre  Operasyonel planlama  Yasal bağlayıcılık  Direkt bağlayıcılık  Kısa vadeli  Nehir Havzası  Aşağıdak yukarı  Sektör

6 Planın fonksiyonu  Temel envanter ve dokümantasyon mekanızmaları  Çevresel hedefler  Kalite ve miktar hakkında bilgi  Su durumu ve insan etki ve baskılarıyla ilgili bilgi  Meşruiyet ve halkın katılımı  Önlemler Programının Koordinasyonu  Farklı plan seviyelerinin kooordinasyonu  Diğer doğal kaynak yönetimleri ile koordinasyon  Nehir Havzası Bölgeleri ile ilgili Avrupa Komisyonuna Raporlama  İlk plan için zamanlama: 6 yıl

7 Planning issues  Karmaşıklık  Zamanlama ve zaman tablosu  Adaylık sürecindeki ülkeler  Uluslararası nehir sorunları  Alt-aktivitelerin karşılıklı bağımlı  Katılık  Süreç yaklaşımı vs. son-ürün yaklaşımı  Halkın katılımı  Araç ve veri varlığı  Kapasite Geliştirme

8 Nehir Havzası Yönetim Planı (Ek VII)  Nehir Havzası Bölgesinin belirlenmesi  Nehir Havzası Bölgesinin karakteri  Önemli insan etki ve baskılarının özeti  Korunan alanların belirlenmesi ve haritalanması  İzleme ağları haritası  Çevresel hedefler listesi  Ekonomik analiz özeti  Önlemler Programı özeti  Özet de dahil olmak üzere detaylı programın onayı  Önlem ve sonuçlar ile ilgili halkın bilgilendirilmesi ve katılımı ile ilgili özet  Yetkili kurumlar listesi  Halktan bilgi ve görüş prosedürleri ve iletişim noktalar

9 Önemli Planlama İlkeleri  Sürdürülebilir Kalkınma İlkesi (nesiller arası eşitlik)  Entegrasyon İlkesi (doğal, sosyo-ekonomik ve yönetimsel-idari mevzuatlarda Nehir Havzası konularında geniş kapsamlı analizler)  Tedbir İlkesi ( çevresel felaketleri engellemek ve zararları önlemek amacıyla önlem alıcı tedbirlerin alınması)  Kirleten Öder İlkesi ( Kirliliği önleme amacıyla kamusal alanda halka ceza metodu ile direktif empoze edilmemeli)  Şeffaflık İlkesi (Alınacak ve planlanan tüm kararlar şeffaf olmalı ve toplumun tüm kitlelerinin katılımı sağlanmalı)

10 Uygulama Fazı  Halkın bilgilendirme ve katılım süreci (devam eden)  İlgili çıkar gruplarının aktif katılımı (devam eden)  Önlemler Programı’nın uygulanması  İzleme  Değerlendirme  Revizyon

11 Planlama süreci

12 Nehir Havzası Bölgesi (WFD: md. 2-3)  Nehir Havzası Bölgesinin belirlenmesi  Nehir havzası ve akiferlerin şeması  (Alt)Havza, Havza, Bölge (Uluslararası)  Akifer ve kıyı alanları da dahil  Farklı yöntemler  Bu bölgeler için idari yetkililerin atanması  Uluslararası nehir havzaları ve akiferleri için düzenlemelerin belirlenmesi

13 Nehir Havzası Bölgelerinin Özellikleri (md. 5 )  Genel karakterizasyon  Korunan alanların kaydedilmesi  İnsan baskı ve etkilerinin belirlenmesi  Su kullanımının ekonomik analizi

14 Karakterizasyon  Kategorileme  Tipoloji  Su kütlelerinin şeması  Yüzey suları referans durumları  Sistem A (2 hedef seviye)  Çok iyi durum: hemen hemen hiç bozulmamış  İyi durum: çok az eksik  Sistem B (2 hedef seviye)  Maksimum ekolojik potansiyel  İyi ekolojik potansiyel

15 Referans şartlar  Sistem A: Çok iyi durum: hemen hemen hiç bozulmamış  Referans veri  Modeller  Paleo veri  Uzman görüşleri  Sistem B: maksimum ekolojik potansiyel  Hidro-morfolojik kısıtlar  Ekonomik derogasyonlar (uygulanabilirlik)

16 Korunan alanlar  İçme suyu kaynakları  Ekonomik öneme sahip sucul türler  Rekreasyonel sular  Besin hassas alanlar  Tür habitat koruma alanları  Başka direktif, anlaşma vb. kapsamındaki diğerleri

17 Ekonomik analiz  Mevcut su kullanımları ile ilgili ekonomik analiz  Ekonomik gelişme hakkında temel plan  Maliyet karşılama ve su hşzmetleri fiyatlandırması değerlendirmesi  Önlemlerin maliyet-etkinliği  Bilgi eksikliklerinin giderilmesi  Önemli su sorunlarının belirlenmesi

18 İnsan etki ve baskıları  Su kütleleri üzerinden insan baskısı  Yüzey ve Yeraltı  Beklenen etkiler  Risk analizi (gerçekleştirilemeyen çevresel hedefler için)  Risk altındaki su kütlelerinin tespiti  İzleme sistemi

19 Yeryüzü Su Alanlarının Çevresel hedefler (fasıl 4)  Alanların yok olmasını ve bozulmasını engelleme  İyi yeryüzü su kaynaklarının yeniden canlandırılması  Ekolojik olarak potansiyeli olan yerlerin yeniden canlandırılması  Uygulama ölçütleri  Kirliliğin öncelikli olarak azaltılması  Tehlike yaratan şeylerin öncelikli olarak kesilmesi

20 Yeryüzü, yeraltı, akarsu ve kıyı sularının gözlenmesi (Fasıl 8)  HEDEFLER  Her nehir havzası için tutarlı ve kapsamlı olarak statülerinin belirlenmesi  Risk değerlendirmesinin yapılması  Ölçütlerin değerlendirilmesi  Yöntem ve Usüller  Denetleme Gözlemi: uzun vadeli biyolojik, fiziksel ve kimyasal parametre değişimlerini içerir.  İşlevsel Gözlem: su kaynaklarının ve alanlarının yaşadığı değişikleri incelemek ve risk analizi yapmak  Soruşturma Gözlemi: detaylı inceleme

21 ICZM Training, Georgetown XI/1999 Kirletici döngüsü 21

22 ICZM Training, Georgetown XI/1999 Temel süreçler 22

23 ICZM Training, Georgetown XI/1999 Kirletici taşıma kuralları 23

24 Yüzey suları için çevresel hedefler (madde 4)  Kalite kaybının önlenmesi  Yüzey sularında ‘iyi durum’un sağlanması  Büyük ölçüde değiştirilmiş sularda iyi ekolojik potansiyelin sağlanması  Önlemlerin uygulanması (a.o)  Öncelikli kirletici maddelerin azaltılması  Öncelikli tehlikeli maddelerin durdurulması

25 Yerlatı suları için çevresel hedefler (madde 4)  Yeraltı sularının kirlenmesinin önlenmesi  Yeraltı su kütlelerinin restorasyonu  Su çekimi ve besleme arasında dengenin sağlanması

26 Yüzey, yeraltı, geçiş ve kıyı sularının izlenmesi (madde. 8)  Hedefler  nehir havzası bölgesindeki su durumu ile ilgili tutarlı ve kapsamlı bir inceleme  Risk analizi  Önlemlerin değerlendirilmesi  Yöntemler  Teftiş izlemesi (tüm biyolojik, hidro ve fiziko-kimyasal parametrelerde uzun dönemli değişiklikler)  Operasyonel izleme: Önlemler Programı ile su kütlelerinin ‘risk altında’ durumunun değişmesi  Tetkik: daha detaylı analiz için

27 Su Çerçeve Direktifi ve İzleme

28 Boşluk Analizi  Mevcut durumun değerlendirilmesi  Çevresel hedeflerle kıyaslanması  Durum analizi  ‘Benchmark’lar  İndikatörler  Ana önemli sorunların çözümlenmesi  Halkın katılımına bağlı

29 Önlemler Programı (Madde 11)  Yüzey ve yeraltı sularının kalite ve miktarı  Mevcut AB yaptırımları  Diğer direktif ve yönetmelikler kapsamında Ör. tehlikeli maddeler, içme suyu kalitesi ve daha katı EWFD vb.  Temel önlemler: 2015’e kadar iyi kalitenin sağlanması (sonraki slayt)  Tamalayıcı (ekstra) önemler (sonraki slayt)  Ek önlemler (uluslararası anlaşmalarla)

30 Temel Önlemler  Hassas alanların genişletilmesi (zonlama)  Raporlama ve yetkilendirme  Su kullanım ve deşarj izin sistemleri  Kaynak koruma alanları  Deşarj kontrol yaptırımları  Ücret ve fiyatlandırma sistemi  Koordinasyon mekanizması  Altyapı geliştirme ve adaptasyonu

31 Tamamlayıcı önlemler  İyi uygulama kuralları  Benchmark sistemi  Gönüllü anlaşmalar  Farkındalik yaratma kampanyaları  Ekonomik ve vergi araçları  Sektör için danışmanlık programları  Tarım, sanayi vb.


"MODÜL 1 Nehir Havzası Yönetim Planlaması Senad Ploco." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları