Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

1/2. 2 HAVZA PLANLAMA VE ARAZİ ISLAHI DAİRE BAŞKANLIĞI Havza Plan ve Proje Şube MüdürlüğüHavza Plan ve Proje Şube Müdürlüğü Entegre Projeler Uygulama.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "1/2. 2 HAVZA PLANLAMA VE ARAZİ ISLAHI DAİRE BAŞKANLIĞI Havza Plan ve Proje Şube MüdürlüğüHavza Plan ve Proje Şube Müdürlüğü Entegre Projeler Uygulama."— Sunum transkripti:

1 1/2

2 2 HAVZA PLANLAMA VE ARAZİ ISLAHI DAİRE BAŞKANLIĞI Havza Plan ve Proje Şube MüdürlüğüHavza Plan ve Proje Şube Müdürlüğü Entegre Projeler Uygulama Şube MüdürlüğüEntegre Projeler Uygulama Şube Müdürlüğü İzleme ve Değerlendirme Şube Müdürlüğüİzleme ve Değerlendirme Şube Müdürlüğü

3 3/2 HAVZA PLANLAMA VE ARAZİ ISLAHI DAİRE BAŞKANLIĞI GÖREVLERİ Entegre Havza Islahı Plân ve Projeleri  Havza bütünlüğü esas alınarak, “Entegre Havza Islahı Plân ve Projeleri”ni yapmak, yaptırmak, izlemek, proje bazında destek sağlamak, ilgili politika ve stratejiler belirlemek Bu iş ve işlemlerle ilgili politika ve stratejiler belirlemek, kurum ve kuruluşlar arasında işbirliği ve koordinasyon İlgili kurum ve kuruluşlar arasında işbirliği ve koordinasyon sağlamak, potansiyel çalışma alanlarını ve öncelikleri belirlemek,  Çölleşme ve erozyonla mücadele çalışmaları için ülke genelinde ve havza bazında potansiyel çalışma alanlarını ve öncelikleri belirlemek,

4 4/2 HAVZA PLANLAMA VE ARAZİ ISLAHI DAİRE BAŞKANLIĞI GÖREVLERİ çölleşme ve erozyona olan etkileri ile ilgili çalışmaları yapmak ve yaptırmak  Havzada yapılan faaliyetlerin çölleşme ve erozyona olan etkileri ile ilgili çalışmaları yapmak ve yaptırmak, bu konularla ilgili kurum görüşü oluşturmak, Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bilgi Sistemi faaliyetlerini yürütmek, veri tabanı oluşturmak  Genel Müdürlüğün görev sahası ile ilgili olarak “Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bilgi Sistemi faaliyetlerini yürütmek, veri tabanı oluşturmak”,  Genel Müdür tarafından verilen benzeri görevleri yapmak.

5 5/2

6 6/2

7 7/2

8 8/2

9 9/2

10 10/2

11 11/2 Potansiyel Ağaçlandırma Sahaları Veri Tabanı İle Havza Bazlı İzleme Sisteminin Geliştirilmesi Projesi(2011-2015), Potansiyel Ağaçlandırma Sahaları Veri Tabanı İle Havza Bazlı İzleme Sisteminin Geliştirilmesi Projesi (2011-2015), Ulusal Havza Yönetim Stratejisi (2011-2012), Ulusal Havza Yönetim Stratejisi (2011-2012), Konya Kapalı Havzası Çölleşme ile Mücadele Projesi Konya Kapalı Havzası Çölleşme ile Mücadele Projesi (2011-2013), (2011-2013), FAO /SEC Bölgesinde Sürdürülebilir Arazi Yönetimi ve İklim Dostu Tarım Uygulamaları Projesi (6 ülke) (FAO) (2012-2014), Orta Asya ve Kafkaslarda Dağlık Havzaların Yönetimi Kapasite Geliştirme Projesi (FAO /SEC) (Azerbaycan, Kırgızistan, Tacikistan, Özbekistan, Türkiye), (2011-2013)

12 12/2 Ergene Havzası Sol Sahil Ormancılık Faaliyetleri Planı (2012), Havza Veritabanının Oluşturulması Faaliyetleri (2011-2012), Yukarı Akarçay Havzası Ormancılık Faaliyetleri Planı(2012), Gediz Havzası Ormancılık Faaliyetleri Planı (2012-2013), Gediz Havzası Ormancılık Faaliyetleri Planı (2012-2013), Murat Havzası Rehabilitasyon Projesi (IFAD),

13 13/2 1)Yukarı Kelkit Havzası Rehabilitasyon Projesi (Sıvas, Gümüşhane, Giresun, Tokat) (2012-2013) 2)Yukarı Ceyhan Nehri Havzası Rehabilitasyon Projesi (2012) 3)CORİNE Arazi Kullanım Verilerinin Revizyonu ve Testi (2012-2013), 4)Uzaktan Algılama İle Bitki Örtüsündeki Değişimin İzlenmesi (2012-2018),

14 14/2 5)Ağaçlandırma, erozyon kontrolü, rüzgâr erozyonu, ormancılık v.b. faaliyetlerin iklim değişikliğine ve ekosisteme etkilerinin tespiti (2012- 2014) 6)Uygulama projelerinin sayısallaştırılarak CBS ortamına aktarılması ve izlenmesi ( OGM ile birlikte ) 7)Kapasite Geliştirme Eğitim ve Faaliyetleri’nin önümüzdeki dönemde gerçekleştirilmesi planlanmaktadır.

15 15/2 Ulusal Havza Yönetim Stratejisi (UHYS): Su havzalarımızın kaynaklarının korunması, geliştirilmesi ve sürdürülebilir kullanımı ile ilgili uzun vadeli kararlara ve yatırım programlarına rehberlik sağlamak, farklı kurumlarca yürütülecek çalışmaların eşgüdümlü ve bütünleşik olarak gerçekleşmesi için ortak bir çerçeve oluşturacak UHYS kapsamında: Su havzalarımızın kaynaklarının korunması, geliştirilmesi ve sürdürülebilir kullanımı ile ilgili uzun vadeli kararlara ve yatırım programlarına rehberlik sağlamak, farklı kurumlarca yürütülecek çalışmaların eşgüdümlü ve bütünleşik olarak gerçekleşmesi için ortak bir çerçeve oluşturacak UHYS kapsamında:

16 16/2 Bugüne kadar 4 çalıştay düzenlenmiştir. Çalıştaylar haricinde son üçü 2012 yılı Mart ve Nisan ayında olmak üzere bir dizi Yönlendirme Komitesi ve Teknik Komite Toplantıları gerçekleştirilmiştir. Bugüne kadar 4 çalıştay düzenlenmiştir. Çalıştaylar haricinde son üçü 2012 yılı Mart ve Nisan ayında olmak üzere bir dizi Yönlendirme Komitesi ve Teknik Komite Toplantıları gerçekleştirilmiştir. Taslak UHYS Belgesi hazırlanarak kamuoyunun görüş ve önerisine sunulmuştur. Taslak UHYS Belgesi hazırlanarak kamuoyunun görüş ve önerisine sunulmuştur. Temmuz 2012 UHYS belgesinin tamamlanarak “Nihai Strateji Belgesi”nin tamamlanması planlanmaktadır. Temmuz 2012 UHYS belgesinin tamamlanarak “Nihai Strateji Belgesi”nin tamamlanması planlanmaktadır.

17 17/2 Potansiyel Ağaçlandırma Sahaları Veri Tabanı İle Havza Bazlı İzleme Sisteminin Geliştirilmesi Projesi: Uydu görüntüleri kullanarak potansiyel ağaçlandırma sahalarının belirlenmesi ile birlikte orman alanlarının sürekliliğini ve orman ekosisteminin devamlılığı sağlanacak, uzaktan algılama ve coğrafi bilgi sistemleri yardımıyla potansiyel ağaçlandırma haritaları oluşturulacaktır. Uydu görüntüleri kullanarak potansiyel ağaçlandırma sahalarının belirlenmesi ile birlikte orman alanlarının sürekliliğini ve orman ekosisteminin devamlılığı sağlanacak, uzaktan algılama ve coğrafi bilgi sistemleri yardımıyla potansiyel ağaçlandırma haritaları oluşturulacaktır.

18 18/2 Konya Kapalı Havzası Çölleşme ile Mücadele Projesi (2012-2013) (2012-2013) Arazi bozulumu, iklim değişikliği, biyolojik çeşitliliğin korunması, tarım ve orman alanlarının verimli şekilde kullanılması, ilgili tüm kurum ve kuruluşlar ile yerel halkın katılımını da sağlayarak, sürdürülebilir doğal kaynak yönetimini geliştirmek kapsamında; Proje alanında “Havza Veritabanı”na uygun mikro havzalar tespit edilecektir. Proje alanında “Havza Veritabanı”na uygun mikro havzalar tespit edilecektir. Proje ile ilgili çalışmalara altlık oluşturacak veriler toplanmaktadır. Proje ile ilgili çalışmalara altlık oluşturacak veriler toplanmaktadır. İlgili Paydaşlardan “Proje Çalışma Grubu” oluşturulmuştur. İlgili Paydaşlardan “Proje Çalışma Grubu” oluşturulmuştur.

19 19/2 Yukarıakarçay Havzası Ormancılık Faaliyetleri Yukarıakarçay Havzasındaki doğal kaynak varlığı, bu doğal kaynakların aşınma, bozulma durumları, ormancılık faaliyetlerine konu potansiyel alanların tespiti, bu alanların hangi faaliyetlere konu olacağının tespitini içermektedir. Planın Temmuz-Ağustos’ta tamamlanması planlanmaktadır. Planın Temmuz-Ağustos’ta tamamlanması planlanmaktadır.

20 20/2 Gediz Havzası Ormancılık Faaliyetleri Planı: Gediz Havzası Ormancılık Faaliyetleri Planı: Havzalardaki doğal kaynak varlığı, bu doğal kaynakların aşınma, bozulma durumları, ormancılık faaliyetlerine konu potansiyel alanların tespiti için model çalışması devam etmektedir. Havzalardaki doğal kaynak varlığı, bu doğal kaynakların aşınma, bozulma durumları, ormancılık faaliyetlerine konu potansiyel alanların tespiti için model çalışması devam etmektedir.

21 21/2 FAO /SEC Bölgesinde Sürdürülebilir Arazi Yönetimi ve İklim Dostu Tarım Uygulamaları Projesi(2012-2014) Doğal kaynak bozulumunun kontrol altına alınması ve tarımsal faaliyetlerin sürdürülebilir olmasına yönelik, Türkiye’de belirlenecek olan pilot alanlarda uygulanacaktır.

22 22/2 Orta Asya ve Kafkaslarda Dağlık Havzaların Yönetimi Kapasite Geliştirme Projesi (FAO /SEC)(2012-2014) Dağlık havzaların rehabilitasyonu ve sürdürülebilir yönetimi için entegre, multidisipliner, katılımcı yaklaşımlar ve uygulamalar konusunda kamuoyu ve politik karar vericilerin bilinçlendirilmesi, faydalanıcı ülkelerde, toprak, su ve biyolojik çeşitlilik gibi doğal kaynaklardaki bozulmanın azaltılması, dağlık havzaların alt ve üst alanlarının rehabilitasyonu ve sürdürülebilir yönetimi ile sağlanan çevresel, sosyal ve ekonomik faydaların arttırılmasına yönelik faaliyetler planlanmaktadır.

23 23/2 Ergene Sol Sahil Ormancılık Faaliyetleri Planı Yapımı Ergene sol sahil ormancılık faaliyet planı ihale edilerek işe başlanmıştır, arazi etütleri ve diğer planlama faaliyetleri sürdürülmektedir. Ergene sol sahil ormancılık faaliyet planı ihale edilerek işe başlanmıştır, arazi etütleri ve diğer planlama faaliyetleri sürdürülmektedir. Planlama çalışmalarının tamamlanmasını müteakip uygulayıcı kurum tarafından, havzadaki doğal kaynakların rehabilitasyonu ve diğer ormancılık faaliyetlerinin yürütülmesi planlanmaktadır. Planlama çalışmalarının tamamlanmasını müteakip uygulayıcı kurum tarafından, havzadaki doğal kaynakların rehabilitasyonu ve diğer ormancılık faaliyetlerinin yürütülmesi planlanmaktadır.

24 24/2 TEŞEKKÜRLER


"1/2. 2 HAVZA PLANLAMA VE ARAZİ ISLAHI DAİRE BAŞKANLIĞI Havza Plan ve Proje Şube MüdürlüğüHavza Plan ve Proje Şube Müdürlüğü Entegre Projeler Uygulama." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları