Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

TMMOB İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI ADANA ŞUBESİ İ MO 42. DÖNEM YAPI DENET İ M KOM İ SYONU 1 YAPI DENET İ M SEM İ NER İ Mustafa ÇAMPINARI Berdan D İ NÇYÜREK.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "TMMOB İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI ADANA ŞUBESİ İ MO 42. DÖNEM YAPI DENET İ M KOM İ SYONU 1 YAPI DENET İ M SEM İ NER İ Mustafa ÇAMPINARI Berdan D İ NÇYÜREK."— Sunum transkripti:

1 TMMOB İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI ADANA ŞUBESİ İ MO 42. DÖNEM YAPI DENET İ M KOM İ SYONU 1 YAPI DENET İ M SEM İ NER İ Mustafa ÇAMPINARI Berdan D İ NÇYÜREK İ n ş. Müh. İ n ş. Müh. İ MO 42. DÖNEM YAPI DENET İ M KOM İ SYONU

2  4’LÜ TUS UYGULAMASI ( P İ LOT İ LLER DI Ş INDA UYGULANAN BU S İ STEM 1 OCAK 2011 TAR İ H İ NDE KALDIRILACAK)  10 N İ SAN 2000 TAR İ H İ NDE KABUL ED İ LEN 595 SAYILI KHK İ LE YAPI DENET İ M İ N TEMELLER İ ATILDI(26 N İ SAN 2001 DE ANAYASA MAHKEMES İ TARAFINDAN İ PTAL ED İ LD İ )  13 TEMMUZ 2001 TAR İ H İ NDE 4708 SAYILI YAPI DENET İ M KANUNU YÜRÜRLÜ Ğ E G İ RD İ VE 19 P İ LOT İ LDE UYGULANMAYA BA Ş LANDI.  5 Ş UBAT 2008 TAR İ H İ NDE YAPI DENET İ M UYGULAMA YÖNETMEL İĞİ REV İ ZE ED İ LD İ VE HALEN BU YÖNETMEL İ K KULLANILIYOR. YAPI DENETİMİN KISA TARİHÇESİİHÇESİ

3 YAPI DENETİM KANUNU İ MO 42. DÖNEM YAPI DENET İ M KOM İ SYONU 3  4708 SAYILI YAPI DENET İ M KANUN AMACI NED İ R?  YASAYA GÖRE S İ STEM İ N 5 ANA UNSURU VAR 1. YAPI DENET İ M KOM İ SYONU(Y İ GM NEZL İ NDE KURULDU) 2. BAYINDIRL İ K İ L MÜDÜRLÜKLER İ, 3. İ LG İ L İ İ DARELER(BELED İ YELER VE İ N Ş AAT RUHSATI VERMEYE YETK İ L İ İ DARELER) 4. YAPI DENET İ M KURULU Ş LARI VE YAPI DENET İ M LABORATUARLARI 5. YAPI SAH İ B İ VE YAPI MÜTEAHH İ D İ  YASADA YAPI DENET İ ME İ L İŞ K İ N TANIMLAR,GÖREV VE SORUMLULUKLAR,YAPI DENET İ M H İ ZMET SÖZLE Ş MES İ ESASLARI, YAPILAMAYACAK İŞ LER VE CEZA İ HÜKÜMLER BULUNMAKTA  KAMUYA A İ T B İ NALAR VE BODRUM HAR İ Ç İ K İ KATI GEÇMEYEN,TOPLAM İ N Ş AAT ALANI 200 M2 N İ N ALTINDA YAPILAR BU KANUN KAPSAMI DI Ş INDADIR.

4 YAPI DENETİM ORGANİZASYON ŞEMASI İ MO 42. DÖNEM YAPI DENET İ M KOM İ SYONU 4 BAYINIDRLIK VE İ SKAN BAKANLI Ğ I YAPI İŞ LER İ GENEL MÜDÜRLÜ Ğ Ü(YAPI DENET İ M KOM İ SYONU) BAYINDIRLIK İ L MÜDÜRLÜKLER İ İ LG İ L İ İ DARELER YAPI DENET İ M KURULU Ş LARI VE LABORATUARLARI YAPI MÜTEAHH İ TLER İ

5 YAPI DENETİM UYGULAMA YÖNETMELİĞİ İ MO 42. DÖNEM YAPI DENET İ M KOM İ SYONU 5  YAPI DENET İ M S İ STEM İ İ Ç İ NDE YER ALAN BÜTÜN KURUM VE Ş AHISLARIN GÖREV TANIMLARI VE SORUMLULUKLARI AÇIKLANMAKTA  YDK KURULU Ş VE ÇALI Ş MA KO Ş ULLARI AÇIKLANMAKTA  LABORATUAR KURULU Ş VE ÇALI Ş MA KO Ş ULLARI AÇIKLANMAKTA  YAPI DENET İ M H İ ZMET BEDEL İ N İ N HESAPLANMA Ş EKL İ, T İ P SÖZLE Ş MES İ VE YAPI DENET İ M H İ ZMET BEDELLER İ N İ N ÖDENME ESASLARI AÇIKLANMAKTA ÖRNEK HESAPLAMA YAPI ALANI * YAPI YAKLA Ş IK B İ R İ M F İ ATI * SÖZLE Ş ME SÜRES İ NE GÖRE DENET İ M H İ ZMET BEDEL İ ORANI(YAPIM SÜRES İ NE BA Ğ LI) ÖRNEK : 1000 * 577(YAPI SINIFI 4A)*2.57/100 (6 AY) =14829 TL

6 YAPI DENETİM FAALİYETİ İ MO 42. DÖNEM YAPI DENET İ M KOM İ SYONU 6  YDK LAR DENET İ M FAAL İ YET İ N İ YAPI SAH İ PLER İ ADINA YAPAR.HER YAPI İ Ç İ N E- DENET İ M S İ STEM İ NDE B İ R DOSYA OLU Ş TURUR.  RUHSAT ALMA A Ş AMASINDAN BA Ş LAYARAK İ SKAN ALMA A Ş AMASINA KADAR SÜREN ZAMANDA HER TÜRLÜ PROJE VE UYGULAMAYI DENETÇ İ VE KONTROL ELEMANI M İ MAR VE MÜHEND İ SLER EL İ YLE DENETLER VE KAYIT ALTINA ALIR. YAPI İ LE İ LG İ HER TÜRLÜ BELGEN İ N UYGUNLU Ğ UNU KONTROL EDER VE BUNLARI KAYIT ALTINA ALARAK İ LG İ L İ MAKAMLARA AKTARIR.  YAPIMDA KULLANILAN MALZEMELER İ N TESTLER İ N İ YAPTIRIR SONUÇLARINI YORUMLAR VE İ LG İ L İ MAKAMLARA B İ LD İ R İ R.

7 YAPI DENETİM FAALİYETİ İ MO 42. DÖNEM YAPI DENET İ M KOM İ SYONU 7  Ş ANT İ YE DENET İ MLER İ YER İ NDE VE ZAMANINDA YAPILMALI, DENET İ M SIRASINDA MUTLAKA Ş ANT İ YE Ş EF İ HAZIR BULUNMALI  DENET İ M FAAL İ YET İ NDEK İ SU İ ST İ MALLER VE YANLI Ş LARDA HEM YDK LAR HEMDE PERSONELLER İ C İ DD İ SORUMLULUK ALTINDADIR.  HATALI YADA EKS İ K DENET İ MDEN DOLAYI HER AY ONLARCA DOSYA YAPI DENET İ M KOM İ SYONUNDA VE İ LG İ L İ MESLEK ODALARINDA GÖRÜ Ş ÜLMEKTE D İ R. VE BUNLARIN B İ R ÇO Ğ U B İ R TAKIM CEZALAR LA SONUÇLANMAKTADIR.

8 YAPI DENETİM FİRMA KURULUŞU İ MO 42. DÖNEM YAPI DENET İ M KOM İ SYONU 8  YAPI DENET İ M KURULU Ş U ORTAKLARI M İ MAR VE MÜHEND İ S ( İ N Ş AAT, MAK İ NE, ELEKTR İ K MÜH.) OLMAK ZORUNDA VE BU ORTAKLAR YAPI DENET İ M FAAL İ YET İ DI Ş INDA İ N Ş AAT İ LE İ L İ G İ BA Ş KACA B İ R T İ CAR İ FAAL İ YETTE BULUNAMAZ  KURULU Ş DOSYASI HAZIRLANARAK YAPI DENET İ M KOM İ SYONUNA GÖNDER İ L İ R. DOSYADA YER ALACAK BELGELER YÖNETMEL İĞİ N 12 MADDES İ NDE AÇIKLANMAKTA  KOM İ SYON BA Ş VURULARI ; BA Ş VURU TAR İ H İ N İ BAZ ALARAK SIRAYA KOYAR VE İ L İ N İ HT İ YACI OLAN YAPI DENET İ M SAYISINA GÖRE BA Ş VURULARI DE Ğ ERLEND İ REREK EKS İ KS İ Z BA Ş VURULARA YAPI DENET İ M İ Z İ N BELGES İ DÜZENLER

9 YAPI DENETİM FİRMA KURULUŞU İ MO 42. DÖNEM YAPI DENET İ M KOM İ SYONU 9  DOSYASI KOM İ SYONA İ NT İ KAL EDEN ANCAK BA Ş VURU DOSYASINDA EKS İ KLER İ OLAN F İ RMALAR 30 GÜN İ Ç İ NDE EKS İ KLER İ TAMAMLADIKLARI TAKTIRDE YAPI DENET İ M İ Z İ N BELGES İ ALIRLAR,TAMAMLAYAMAYANLAR BULUNDUKLARI İ L İ N SON SIRASINA DÜ Ş ÜRLÜR.  B İ R İ L İ N YAPI DENET İ M F İ RMASI İ HT İ YACI KOM İ SYONCA Ş U Ş EL İ KDE HESAPLANIR. İ LDE DENETLENMES İ GEREKEN İ N Ş AAT ALANININ 360 B İ N METREKAREYE BÖLÜNMES İ VE ÇIKAN SONUCUN % 10 ARTTIRILMASI İ LE BULUNUR.ÇIKAN SONUÇ KÜSÜRATLI İ SE B İ R ÜSTE TAMAMLANIR. ÖRNEK: D İ YARBAKIR İ L İ NDE DENETLENECEK TOPLAM İ N Ş AAT ALANI 3.750.000 İ SE OLMASI GEREKEN YAPI DENET İ M F İ RMA SAYISI ( 3.750.000 /360.000)*1.1= 11.42 12

10 YAPI DENETİM FİRMA KURULUŞU İ MO 42. DÖNEM YAPI DENET İ M KOM İ SYONU 10  B İ R YAPI DENET İ M F İ RMASININ DENETLEME YETK İ S İ 360.000 METREKARE İ LE SINIRLIDIR. ANCAK DENETLENEN İ N Ş AATIN B İ T İ R İ LEN SEV İ YES İ HAKED İŞ E BA Ğ LANMI Ş İ SE O ORANDA METRE KARE 360.000 DEN M İ NHA ED İ L İ R.  ASGAR İ PERSONEL 1) B İ R ADET DENETÇ İ M İ MAR(YETK İ SINIRI 360 B İ N) 2) B İ R İ N Ş. MÜH. PROJE VE UYGULAMA DENETÇ İ S İ (360 B İ N) 3) B İ R İ N Ş.MÜH UYGULUMA DENETÇ İ S İ (120 B İ N) 4) B İ R MAK. MÜH. PROJE VE UYGULAMA DENETÇ İ S İ (120 B İ N) 5) B İ R ELK.MÜH. PROJE UYGULAMA DENETÇ İ S İ ( 120 B İ N)  DENETLEME İŞ HACM İ NE GÖRE KONTROL ELEMANLARI İ ST İ HDAM ETME ZORUNLULU Ğ U VAR. İ N.MÜH.(30 B İ N) MAK.MÜH.( 60 B İ N ) ELK. MÜH.(120 B İ N) TEKN İ K Ö Ğ RT.(15 B İ N) TEKN İ KER(10 B İ N) TEKN İ SYEN( 5 B İ N)

11 YAPI DENETİM FİRMA KURULUŞU İ MO 42. DÖNEM YAPI DENET İ M KOM İ SYONU 11  FAAL İ YETE GEÇECEK B İ R YAPI DENET İ M F İ RMASINDA OLMASI GEREKEN ASGAR İ DONANIM 1) 1OO METREKARE OF İ S 2) 5 ADET B İ LG İ SAYAR 3) 3 ADET ARAÇ 4) 2 ADET YAZICI 5) 1 ADET FOTOKOP İ MAK İ NES İ İ L MÜDÜRLÜKLER İ DONANIM I DENETLEYEREK ROPAR HAL İ NDE YAPI DENET İ M KOM İ SYONUNA B İ LD İ R İ R.

12 YAPI DENETİM LABORATUARI KURULUŞU İ MO 42. DÖNEM YAPI DENET İ M KOM İ SYONU 12  YAPI DENET İ M LABORATUARI KURMANIN KO Ş ULLARI YAPI DENET İ M YÖNETMEL İ Ğİ N İ N 13 MADDES İ NDE AÇIKLANMAKTA  YAPI DENET İ M LABORATUARINA İ Z İ N BELGES İ ALINMASI VE LABORATUAR TEKN İ K Ş ARTNAMES İ YÖNETMEL İ K EK İ FORMLARDA AÇIKLANMAKTA.LAB AÇMAK İ STEYENLER YÖNETMEL İ K EK1 VE EK2 Y İ REHBER OLARAK KULLANAB İ L İ R  LABORATUAR ASGAR İ İ ST İ HDAMI 1. YAPI MALZEMLER İ KONUSUNDA DENETÇ İ OLABAB İ LECEK B İ R İ N Ş.MÜH. YADA K İ MYA MÜH. 2. ZEM İ N DENEYLER İ İ Ç İ N İ SE DENETÇ İ OLAB İ LECEK B İ R İ N Ş.MÜH, JEO. MÜH. YADA JEOF İ Z İ K MÜH. 3. VE DENEYLERDE GÖREVLEND İ R İ LECEK TEKN İ SYEN YADA TEKN İ KERLER İ ST İ HDAM ED İ L İ R.

13 YAPI DENETİM PERSONELİ İ MO 42. DÖNEM YAPI DENET İ M KOM İ SYONU 13  YAPI DENETÇ İ S İ M İ MAR YADA MÜHEND İ S OLMA KO Ş ULU 5 YIL MESLEK İ DENEY İ M GEREKT İ RMEKTED İ R.  DENETÇ İ BELGES İ ALMAK İ STEYENLER 5 YIL ÇALI Ş TIKLARINI İ SPATLAYAN BELGE İ LE B İ RL İ KTE YÖNETMEL İĞİ N 14. MADDES İ NDE BEL İ RT İ LEN D İĞ ER BELGELER İ DOSYA HAL İ NE GET İ REREK YAPI DENET İ M KOM İ SYONUNA BA Ş VURUR.UYGUN OLANLAR 5 YIL SÜRE İ LE YAPI DENETÇ İ S İ BELGES İ ALMAYA HAK KAZANIR. PROJE DENETÇ İ L İĞİ İ Ç İ N PROJE YAPMA YADA DENETLEME ALANLARINDA EN AZ 3 YIL MESLEK İ DENEY İ M Ş ARTI ARANIR.  KONTROL ELEMANI MÜHEND İ SLER İ Ç İ N MESLEK İ DENEY İ M Ş ARTI ARANMAZ.  YAPI DENETÇ İ LER İ VE KONTROL ELEMANLARI BAKANLIKÇA YAPILAN VE UYGUN GÖRÜLEN E Ğİ T İ MLERE KATILMAK ZORUNDADIR.BU E Ğİ T İ MLERE ÜST ÜSTE İ K İ DEFA KATILMAYANLARIN DENETÇ İ BELGELER İ KOM İ SYONCA İ PTAL ED İ L İ R.

14 ONLİNE YDS SİSTEMİ İ MO 42. DÖNEM YAPI DENET İ M KOM İ SYONU 14  5 Ş UBAT 2008 TAR İ H İ NDE ONL İ NE YDS S İ STEM İ KURULDU S İ STEM İ N İ NTERNET ADRES İ http://ydk.yigm.gov.trhttp://ydk.yigm.gov.tr  YAPI DENET İ M S İ STEM İ NDE YAPI DENET İ M KOM İ SYONU, İ L MÜDÜRLÜKLER İ, İ LG İ İ DARELER, YAPI DENET İ M KURULU Ş LARI VE LABORATUARLAR S İ STEM İ N ANA KULLANICILARIDIR.  S İ STEM DENET İ M VE YAPIM FAAL İ YETLER İ N İ N TAMAMINI KAPSAYAN B İ R AR Şİ V GÖREV İ GÖRMEKTED İ R.  DENETLENEN HER YAPI İ Ç İ N B İ R K İ ML İ K BELGES İ OLU Ş TURULMAKTA ( Y İ BF) BÖYLECE RUHSATLI OLARAK YAPILAN HER YAPI İ Ç İ N TEKN İ K B İ R ÖZGEÇM İŞ OLU Ş MAKTADIR.  DENET İ M FAAL İ YET İ İ Ç İ N YÖNETMEL İ KÇE BEL İ RT İ LEN İŞ LER İ N TAMAMINA YAKINI BU S İ STEMDE ONL İ NE OLARAK YAPILMAKTADIR.

15 ONLİNE YDS SİSTEMİ İ MO 42. DÖNEM YAPI DENET İ M KOM İ SYONU 15  S İ STEM İ ÇER İ S İ NDE AYRICA SORUNLARIN KOM İ SYONA AKTARILAB İ LD İĞİ B İ R YAZI Ş MA PLATFORMU BULUNMAKTADIR.  ALT L İ NKLER İ KULLANARAK YAPI DENET İ M İ LE İ L İ G İ DUYURULARI, İ STAT İ ST İ KLER İ, YAYINLARI, DE ĞİŞİ KL İ KLER İ VE YAPI DENET İ M S İ STEM İ N İ GÜNCEL OLARAK TAK İ P ETMEK MÜMKÜNDÜR.  S İ STEM KULLANICISI OLMAK İ Ç İ N ANA SAYFADA BULUNAN YDS KULLANIM BA Ş VURUSUNU YAPARAK YAPI DENET İ M KOM İ SYONUNA GÖNDERMEK YETERL İ D İ R.

16 YAPI DENETİMDE CEZAİ HÜKÜMLER İ MO 42. DÖNEM YAPI DENET İ M KOM İ SYONU 16  YAPI DENET İ M S İ STEM İ İ Ç İ NDE TANIMLI BULUNAN TÜM KURUM VE Ş AHISLAR YAPMAKLA SORUMLU OLDUKLARI İŞ LERDEK İ KUSURLARINDAN DOLAYI KUSURLARI ORANINDA SORUMLU TUTULURLAR  YDK’LAR İ Ç İ N İ LG İ L İ İ DARELER TARAFINDAN HER İŞ İ Ç İ N S İ C İ L NOTU DÜZENLEN İ R VE YAPI DENET İ M KOM İ SYONUNA B İ LD İ R İ L İ R. S İ C İ LLER İ N TUTULMASI VE OLUMSUZ S İ C İ LLERDE YAPILACAK İŞ LEMLER YÖNETMEL İĞİ N 30. MADDES İ NDE AÇIKLANMAKTADIR.  YAPI DENET İ M YASASININ 8. MADDES İ NE GÖRE SON ÜÇ YIL İ Ç İ NDE 3 DEFA OLUMSUZ S İ C İ L NOTU ALAN YDK LAR KOM İ SYON TEKL İ F İ İ LE B İ R YILA KADAR FAAL İ YET DURDURMA CEZASINA TAB İİ TUTULAB İ L İ RLER. TOPLAM ÜÇ DEFA FAAL İ YET İ DURDURULAN YDK NIN DENET İ M İ Z İ N BELGES İ İ PTAL ED İ L İ R.

17 YAPI DENETİMDE CEZAİ HÜKÜMLER İ MO 42. DÖNEM YAPI DENET İ M KOM İ SYONU 17  Y İ NE YASA VE YÖNETMEL İĞİ N İ LG İ L İ HÜKÜMLER İ NE UYMAYAN DENETÇ İ VE KONTROL ELEMANLARI DA OLUMSUZ S İ C İ LDEN DOLAYI DENET İ M FAAL İ YET İ NDEN 1 YILA KADAR UZAKLA Ş TIRMA CEZASI ALAB İ L İ RLER.  ÜST ÜSTE İ K İ YIL OLUMSUZ S İ C İ L ALAN DENETÇ İ LER İ N BELEGELER İ KOM İ SYON TEKL İ F İ İ LE İ PTAL ED İ L İ R VE DURUM İ LG İ L İ MESLEK ODASINA B İ LD İ R İ L İ R.  DENETÇ İ BELGES İ N İ N GEÇERL İ L İ K SÜRES İ (5 YIL) İ Ç İ NDE ÜÇ DEFA OLUMSUZ S İ C İ L ALAN DENETÇ İ N İ N BELGES İ YEN İ LENMEZ.  4708 SAYILI YASANIN UYGULANMASI NDA GÖREV İ KÖTÜYE KULLANMA F İİ L İ N İ İŞ LEYEN YDK ORTAKLARI,YÖNET İ C İ LER İ, DENETÇ İ M İ MAR YADA MÜHEND İ SLER İ,PROJE MÜELL İ FLER İ,LAB. DENETÇ İ LER İ 6 AYDAN 3 YILA KADAR HAP İ S CEZASI ALAB İ L İ RLER.

18 YAPI DENETİMDE CEZAİ HÜKÜMLER İ MO 42. DÖNEM YAPI DENET İ M KOM İ SYONU 18  YAPI DENET İ M UYGULMA YÖNETMEL İĞİ NE GÖRE F İİ LEN YAPININ DENETLENMEDEN DENETLENM İŞ G İ B İ GÖSTER İ LMES İ VE GERÇE Ğ E AYKIRI EVRAK DÜZENLENMES İ DURUMUNDA TCK’NIN RESM İ BELGEDE SAHTEC İ L İ K SUÇUNA İ L İŞ K İ N HÜKÜMLER İ UYGULANIR.  YAPI DENET İ M KURULU Ş U İ LE DENETÇ İ M İ MAR VE MÜHEND İ SLER 3194 SAYILI İ MAR KANUNUN FENN İ MESUL İ Ç İ N ÖN GÖRÜLEN HÜKÜMLER İ NE TAB İ D İ R. (MADDE 38, MADDE 42)  AYRICA YDK İ LE DENETÇ İ M İ MAR VE MÜHEND İ SLER YAPTIKLARI İŞ LERE A İ T KUSURLARDA 4708 (YDK), 3194( İ MAR KANUNU),5237 (TCK) VE 818(BORÇLAR KANUNU) OLMAK ÜZERE İ LG İ L İ YASA HÜKÜMLER İ NCE CEZALANDIRILIRLAR.

19 İMO BAKIŞI VE MEVCUT YAPI DENETİM SİSTEMİNİN EKSİKLERİ VE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI İ MO 42. DÖNEM YAPI DENET İ M KOM İ SYONU 19  KANUN TEMEL ALT YAPISININ HAZIRLANMAMI Ş OLMASI ( İ LG İ L İ YASALAR ARASINDAK İ ÇEL İŞ K İ LER)  MESLEK ODALARININ ÖZELL İ KLLE BELGELEND İ RMEDE S İ STEME DAH İ L ED İ LMEMELER İ  KAMUYA A İ T YAPILAR, TOK İ, K İ PTA Ş VE HES G İ B İ ÖZELL İ K ARZ EDEN YAPILARIN DENET İ M S İ STEM İ NE DAH İ L ED İ LMEM İŞ OLMASI  S İ STEMDEK İ CEZA İ HÜKÜMLER İ N NETL İĞ E KAVU Ş MAMI Ş OLMASI  MESLEK İ VE MAL İ SORUMLULUK S İ GORTALARININ S İ STEME DAH İ L ED İ LMEM İŞ OLMASI  YAPI DENET İ M F İ RMALARI İ LE MÜTEAHH İ TLER ARASINDAK İ MAL İ İ L İŞ K İ  MÜTEAHH İ TL İ K KAVRAMININ VE UYGULANMA B İ Ç İ M İ İ LE PROFOSYONELLE Ş T İ R İ LEMEMES İ  İŞ ( İŞ Ç İ ) SA Ğ LI Ğ I VE İŞ GÜVENL İĞİ

20 SON İ MO 42. DÖNEM YAPI DENET İ M KOM İ SYONU 20  B İ Z İ D İ NLED İĞİ N İ Z İ Ç İ N TE Ş EKKÜRLER  GELLEK SPAST


"TMMOB İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI ADANA ŞUBESİ İ MO 42. DÖNEM YAPI DENET İ M KOM İ SYONU 1 YAPI DENET İ M SEM İ NER İ Mustafa ÇAMPINARI Berdan D İ NÇYÜREK." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları