Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Perkutan Mitral Kapak Tamir Uygulamaları

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Perkutan Mitral Kapak Tamir Uygulamaları"— Sunum transkripti:

1 Perkutan Mitral Kapak Tamir Uygulamaları
Dr. Mehmet BİLGE Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Ankara Atatürk EAH, Kardiyoloji Kliniği

2 Olgu 1 75 yaşında erkek hasta Şikayeti: Nefes darlığı Risk faktörleri:
İskemik KAH (koroner ve periferik stent öyküsü +) Atriyal fibrilasyon Hipertansiyon KOAH

3 Ekokardiyografi: Ejeksiyon fraksiyonu: %25
Sol ventrikül boyutları artmış İleri derecede mitral yetersizliği (A2/P2 segmentinden ) Tahmini sPAB: 50 mmHg

4 Lojistik Euroscore: 30 Kardiyoloji- Kalp Damar Cerrahisi konseyince hasta cerrahi onarım açısından yüksek riskli olarak değerlendirildi. MitraClip işleminin uygun olacağı düşünüldü.

5 Genel anestezi altında TEE ve floroskopi eşliğinde MitraClip işlemi uygulandı.

6 İşlem öncesi SA SEK’i olmayan hastada MitraClip implantasyonu ile MY derecesi eser seviyeye iner inmez aynı esnada belirgin SA SEK gözlendi.

7 İşlem öncesi İşlem sonrası

8 İşlem sonucu

9 İşlem öncesi İşlem sonrası

10 Hasta tedavisi düzenlenerek taburcu edildi.
6. ay takibinde hastada herhangi bir sorun yok, eser-hafif derece MY var.

11 Olgu 2 73 yaşında erkek Özgeçmiş: Hipertansiyon
13 yıl önce geçirilmiş MI Diyabetes Mellitus İleri derecede Kronik obstruktif akciğer hastalığı Kronik C hepatit

12 Hasta göğüs ağrısını takiben gelişen
dispne, paroksismal nokturnal dispne, hemoptizi ve azalmış efor kapasitesi şikayetleri nedeniyle dış merkeze başvurmuş.

13 Yapılan enzim takiplerinde geçirilmiş yeni Mİ’ye ait bir bulguya rastlanılmamış.
EKO’da ciddi MY saptanmış fakat etiyoloji belirlenememiş.

14 Hasta unstabil angina ve ciddi MY tanısıyla 30 gün hastanede yatırılmış ve hastaya bu dönem boyunca uygun medikal tedavi uygulanmış. Şikayetlerinin gerilememesi nedeniyle hasta semptomatik ileri mitral yetersizliği tanısıyla merkezimize yönlendirilmiş

15 Özgeçmiş EKG: Sinüs ritmi, geçirilmiş MI paterni (-) EKO: EF: %40
Sol ventrikül çapları hafif derecede artmış Sol ventrikül duvar hareket kusuru (İnferiyor duvar akinetik) İleri mitral yetersizliği (her iki papiller adelede aşırı kalsifikasyon)

16 Transözafajiyal ekokardiyografi
Parsiyel olarak rüptüre olmuş papiller adele, Flail anterior leaflet Ciddi ekzantrik MY (A2 ve P2 segmentinden)

17

18 Koroner Anjiyografi LMCA: Distal: %50 LAD: Normal CX: Proksimal: %70
RCA: %100 (proksimal sağ koronerden kolleteral doluş)

19 Lojistik Euroscore: 25 Hasta Kardiyoloji-Kalp Damar Cerrahisi konseyi tarafından değerlendirildi. Yüksek cerrahi risk nedeniyle Mitraclip yöntemi uygun görüldü ve Mitraclip işlemi için onam alındı. Israrla koroner girişim teklif edilmesine rağmen PCI’i kabul etmedi.

20 MitraClip İşlemi A2 ve P2 seviyesinde leafletler yakalanamadı
İlk MitraClip implantasyonu ile leafletler posteromedial komissüre yakın olarak stabilize edilerek ikinci MitraClip hedef regurjitan bölgeye yerleştirildi.

21 İşlem sonucu

22 Takibinde hasta 1 ay sonra göğüs ağrısı şikayeti ile hastanemize tekrar başvurdu.
Hasta ile koroner girişim açısından tekrar konuşuldu. İşlemi kabul etmesi sonrası hastaya PCI yapıldı.

23 Koroner Anjiyografi

24 LMCA ve LAD arterin predilatasyonu

25 CX artere predilatasyon ve stent implantasyonu

26 LMCA stent implantasyonu

27 Distal bölgeye ikinci stent implantasyonu

28 İşlem sonucu

29 Papiller adele rüptürü nedenleri:
Akut miyokardiyal infarktüs, Künt göğüs travması, Sepsis, Endokardit, Vaskulit, Dilate KMP, Hipertrofik KMP, Koroner embolizm, Spontan papiller adele rüptürü

30 Olgumuzda Koroner arter hastalığı, Sol ventrikül dilatasyonu,
Hipertansiyon, Belirgin papiller adele kalsifikasyonu

31 Hasta tedavisi düzenlenerek taburcu edildi.
5. ay takibinde hastada herhangi bir sorun yok, hafif derece MY var.

32 Olgu 3 Özgeçmiş 61 yaşında bayan
3 yıl önce kolon ca tanısıyla opere olmuş ve kemoterapi almış 1 yıl önce metastaz. Tekrar radyoterapi ve kemoterapi

33 Özgeçmiş Kliniğimize gelmeden iki hafta önce akut böbrek yetersizliği- ultrafiltrasyon ve hemodiyaliz Son diyaliz seansında akut miyokardiyal infarktüs nedeniyle kardiyak arrest Resüsitasyon sonrası entübe olarak hastanemize sevk edilmiş.

34 Özgeçmiş EKG: D1, aVL 1 mm’lik ST segment elevasyonu, V1-V3’te 3 mm’lik ST depresyonu Akut posterolateral infarktüs olarak değerlendirilen hasta primer PCI amacıyla kateter laboratuvarına alındı.

35 Koroner Anjiyografi LMCA: Normal LAD: Normal
CX: Ostiyal bölge %100, yüksek obtus marjinal arter ostiyal kritik darlık (damar çapı 1,5 mm) RCA: Normal

36 Predilatasyon sonrası
Primer PCI Predilatasyon sonrası Stent implantasyonu

37 Primer PCI sonucu

38 Girişim sonrası; EKG: ST segment elevasyonlarında gerileme
Kalp hızı 138 vuru/dk Kan basıncı 100/70 mmHg Fizik muayenede apeks bölgesinde 3/6 holosistolik üfürüm ve iki taraflı ral

39 Transtorasik Ekokardiyografi
EF: %45 Sol ventrikül duvar hareket kusuru (Lateral duvar akinetik Tahmini pulmoner arter basıncı 65 mmHg 2-3. derece mitral yetersizliği (papiller adele disfonksiyonu??, papiller adele rüptürü ??)

40 Transözofajiyal Ekokardiyografi
A1-P1 segmentinden kaynaklanan ileri mitral yetersizliği

41 Transözofajiyal ekokardiyografi

42 Euroscore 28 Hasta Kalp-Damar Cerrahisi Kliniği tarafından değerlendirildi. Metastatik kolon kanseri bulunması ve operasyonun yüksek riskli olması nedeniyle cerrahi girişim uygun görülmedi.

43 Onkoloji tarafından hastanın yaşam beklentisinin 1 yıldan fazla olduğu belirtildi.
MitraClip sistemi teorik olarak papiller adele rüptürüne bağlı ciddi MY’de olası bir teknik olmasına rağmen bugüne kadar hiç uygulanmamıştır. Hasta ve ailesine Mitraclip yöntemi alternatif olarak sunuldu ve onam alındı.

44

45 İşleme kadar hastaya intraaortik balon pompası desteği ve vazodilatatör tedavi uygulandı.
Akut miyokart infarktüsü sonrası altıncı günde hasta MitraClip işlemine alındı.

46 MitraClip İşlemi

47 MitraClip İşlemi

48 İşlem sonucu

49 İşlem sonrası hasta intraaortik balon pompasından kolaylıkla ayrıldı.
Genel durumu iyi ve mitral yetersizliği minimal seviyede taburcu oldu.

50 6. ay TEE kontrolü

51 Olgu 4 67 yaşında erkek hasta Özgeçmiş:
Koroner arter hastalığı (1 yıl önce CABG) İleri mitral yetersizliği (Hastanın CABG operasyonundan 6 ay sonra ani başlangıçlı nefes darlığı olmuş ve yapılan değerlendirmelerinde ileri MY tespit edilmiş.)

52 EKOKARDİYOGRAFİ EF: %68 Eksantrik ileri derece mitral yetersizliği
(RV: 108 ml, RF: %68) Posterior mitral leaflet prolapsus+korda rüptürü, flail P3 segment. 2. derece triküspit yetersizliği (sPAB: 65 mmHg)

53 İşlem öncesi

54 Hasta özellikle son 6 aydır ileri derecede semptomatik.
(PND +, ortopne +, NYHA sınıf 3-4) Logistik Euroscore: 19

55 Kalp-Damar cerrahisi tarafından hasta yüksek riskli olarak değerlendirilmiş.
Yüksek cerrahi risk nedeniyle Mitraclip yöntemi uygun görüldü ve onam alındı.

56 MitraClip işlemi

57 İşlem sonrası

58 İşlem sonucu

59 İşlem sonucu

60 Hasta tedavisi düzenlenerek taburcu edildi.
4. ay takibinde dış merkezde hafif derecede MY saptanmış.


"Perkutan Mitral Kapak Tamir Uygulamaları" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları