Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

STK’LARA YÖNELİK MALİ DESTEK MEKANİZMALARI

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "STK’LARA YÖNELİK MALİ DESTEK MEKANİZMALARI"— Sunum transkripti:

1

2 STK’LARA YÖNELİK MALİ DESTEK MEKANİZMALARI

3 DESTEK MEKANİZMALARI PROJE YARDIMLARI ORTAK PROJE ÇALIŞMALARI

4 A- PROJE YARDIMLARI GENEL DÜZENLEMELER:
5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu Dernek, Vakıf, ..Ve Benzeri Teşekküllere …Kamu İdarelerinin Bütçelerinden Yardım Yapılması Hakkında Yönetmelik PROJE YARDIMI YAPAN KURUMLARA ÖRNEKLER Kültür Ve Turizm Bakanlığı Gençlik ve Spor Bakanlığı Kalkınma Bakanlığı Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı İçişleri Bakanlığı Dernekler Dairesi Başkanlığı

5 Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu
Madde 29: … Genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin bütçelerinde öngörülmüş olmak kaydıyla; kamu yararı gözetilerek dernek, vakıf, birlik, kurum, kuruluş, sandık ve benzeri teşekküllere yardım yapılabilir.

6 YARDIM YAPABİLECEK KAMU KURUMLARI
Türkiye Büyük Millet Meclisi Cumhurbaşkanlığı Başbakanlık Bakanlıklar (21 Tane) Devlet Üniversiteleri (105 Tane) Yurtdışı Türkler ve Akraba Toplulukları Başkanlığı Diğer Kamu Kurumları

7 YARDIM YAPILABİLME ŞARTLARI
İdare bütçesinde ödenek tefrik edilmiş olması, Yardımlarda kamu yararı gözetilmesi … Teşekkülün, yardımı yapacak idarenin görev alanına giren konularda faaliyet göstermesi, Teşekkül ile yardım yapacak idare arasında protokol yapılması, Teşekkülün, Anayasa ve kanunlarla yasaklanmış faaliyetlerde bulunmamış olması, Teşekkülün, üyelerine veya ortaklarına kazanç paylaşımı veya kâr dağıtımı amacının bulunmaması, gerekir.

8 YARDIMLARIN AÇIKLANMASI
Madde 8: İdareler, yardım yapılan teşekküllerin isim listesini, teşekküllere ilişkin bilgileri, yardımın amacını, konusunu ve yapılan yardım tutarlarını, izleyen yılın Şubat ayı sonuna kadar kamuoyuna açıklar.

9 PROJE YARDIMI YAPAN KAMU KURUMLARINA ÖRNEKLER

10 KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI
4848 Sayılı Kültür Ve Turizm Bakanlığı Teşkilât Ve Görevleri Hakkında Kanun Madde 2: “Kültür ve Turizm Bakanlığının görevleri şunlardır: b) …yerel yönetimler, sivil toplum kuruluşları ve özel sektör ile iletişimi geliştirmek ve işbirliği yapmak; …..asıl amacı kültür, sanat, turizm ve tanıtım faaliyeti olan dernek ve vakıflar ile özel tiyatrolar tarafından gerçekleştirilecek projelere nakdi yardımda bulunmak

11 GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI
Gençlik ve Spor Bakanlığının Teşkilat Ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname Madde 8: Gençlik veya spor alanında proje ve çalışmalar yapmak, bu alanda yapılacak proje ve çalışmaları değerlendirmek, katılmak, desteklemek…

12 GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI
BAKANLIK KATKISI: Program kapsamında desteklenecek projelerin azami uygulama süresi 12 aydır. Program kapsamında desteklenecek projeler için Bakanlık mali katkısının alt sınırı TL üst sınırı ise TL olarak belirlenmiştir.

13 GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI
KİMLER BAŞVURABİLİR: Sivil toplum kuruluşları, Liseler ile üniversiteler, Kamu kurum ve kuruluşları, Mahalli idareler, Bağımsız spor federasyonları, Gençlik toplulukları. Sivil toplum kuruluşları, dernek, vakıf, sendika, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve benzeri diğer teşekkülleri ifade eder.

14 GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI
BAŞVURU TARİHLERİ: Proje teklifleri bir üst yazı ekinde, Gençlik ve Spor Bakanlığı Proje ve Koordinasyon Genel Müdürlüğü Örnek Mahallesi Oruç Reis Caddesi No:13 Kat: Altındağ/ANKARA adresine elden ya da posta yoluyla yapılacaktır. Proje teklif çağrı dönemi Ocak- 28 Şubat 2013 Proje teklif çağrı dönemi 2 Ayrıca ilan edilecektir.

15 GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI PROJELERİ DESTEK MİKTARI
2012 YILI PROJE DESTEKLERİ KURUM TÜRÜ PROJE SAYISI DESTEK TUTARI Kamu Kurum/ Kuruluş 16 TL Sivil Toplum 79 TL Mahalli İdare 4 TL Lise 15 TL Üniversite 3 TL Gençlik Topluluğu TL TOPLAM 120 TL

16 KALKINMA BAKANLIĞI KALKINMA AJANSLARI SOSYAL DESTEK PROGRAMI (SODES)

17 1- KALKINMA AJANSLARI Avrupa Birliği bölgesel politikasına uyum kapsamında tarih ve 5449 No'lu Kanun ile …26 kalkınma ajansının kurulmasına karar verilmiştir.

18 1- KALKINMA AJANSLARI Madde 1: Bu Kanunun amacı; kamu kesimi, özel kesim ve sivil toplum kuruluşları arasındaki işbirliğini geliştirmek, kaynakların yerinde ve etkin kullanımını sağlamak ve yerel potansiyeli harekete geçirmek suretiyle, ulusal kalkınma plânı ve programlarda öngörülen ilke ve politikalarla uyumlu olarak bölgesel gelişmeyi hızlandırmak, sürdürülebilirliğini sağlamak, bölgeler arası ve bölge içi gelişmişlik farklarını azaltmak üzere oluşturulacak kalkınma ajanslarının kuruluş, görev ve yetkileri ile koordinasyonuna ilişkin esas ve usûlleri düzenlemektir.

19 STK LARA YÖNELİK PROJE DESTEKLERİ
Dönemi Toplam 449 projeye TL projeye TL projeye TL projeye TL projeye TL b) Dönemi Tüm Faydalanıcılara Yönelik Proje Destekleri Toplam Projeye TL 1- KALKINMA AJANSLARI

20 2- SOSYAL DESTEK PROGRAMI (SODES)
SODES KAPSAMINDAKİ İLLER; Güneydoğu Anadolu Projesi Kapsamında; Adıyaman, Batman, Diyarbakır, Gaziantep, Kilis, Mardin, Siirt, Şanlıurfa ve Şırnak b) Doğu Anadolu Projesi Kapsamında Ağrı, Ardahan, Bayburt, Bingöl, Bitlis, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Gümüşhane, Iğdır, Hakkari, Kars, Malatya, Muş, Tunceli, Van, Adana, Mersin, Osmaniye, Kahramanmaraş ve Hatay

21 SOSYAL DESTEK PROGRAMI (SODES)
BİLEŞENLER İstihdam bileşeni Sosyal içerme bileşeni: Bu bileşen kapsamındaki projeler ile yoksulluğun azaltılması, sosyal yardım alan yoksul kesimin kendi geçimini temin edecek duruma getirilmesine destek olunması, yaşlı, özürlü, kadın ve çocuklar gibi toplumun öncelikli kesimlerinin yaşam standartlarının yükseltilmesi ve bunlara götürülen hizmetlerin kalitesinin artırılması beklenmektedir. Kültür, sanat ve spor bileşeni: 

22 SOSYAL DESTEK PROGRAMI (SODES)
BAŞVURU TARİHLERİ Proje teklifleri SODES Bilgi Sistemi (SODES-BİS) aracılığıyla, Şubat – 15 Mart 2013 tarihleri arasında başvuru sahipleri tarafından valiliklere; 15 Nisan 2013 tarihine kadar ise yapılacak ön değerlendirmelerden sonra valilikler tarafından Bakanlığa gönderilecektir. Valilikler tarafından Bakanlığa gönderilecek proje tekliflerinin tutarının en az yüzde 25'i sivil toplum kuruluşları ve kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları tarafından yürütülecek projelere ait olacaktır.

23 SOSYAL DESTEK PROGRAMI (SODES)

24 SOSYAL DESTEK PROGRAMI (SODES)

25 YURTDIŞI TÜRKLER VE AKRABA TOPLULUKLAR BAŞKANLIĞI
İDARİ DESTEK Başkanlık, 5978 sayılı Kanunda belirtilen amaçlara yönelik olarak faaliyette bulunan kurum ve kuruluşlara, Başkanlık personeli eliyle ya da hizmet alımı yoluyla kurumsal nitelikli ve kapasite geliştirici idari destek hizmetleri sağlayabilir.

26 YURTDIŞI TÜRKLER VE AKRABA TOPLULUKLAR BAŞKANLIĞI
MALİ DESTEK Başkanlık, 5978 sayılı Kanunda belirtilen amaçlara yönelik olarak faaliyette bulunan sivil toplum kuruluşlarının ve diğer ilgili kurum ve kuruluşların desteklenmesi uygun bulunan projelerine Başkanlıkça belirlenen esaslar çerçevesinde harcanmak kaydıyla geri ödemesiz nakdî katkı sağlar. (2) Bu Yönetmelik kapsamında Başkanlık tarafından sağlanan mali destekler proje bazlı olup çeşitleri şunlardır: a) Çağrı esaslı proje desteği, b) Doğrudan proje desteği.

27 DOĞRUDAN PROJE DESTEĞİ 2013 YILI MALİ DESTEK PROGRAMI
Programı'nın öncelikleri Yurtdışında yaşayan vatandaşlarımıza yönelik olarak, Türk aile yapısının güçlendirilmesi ve Gençlik daireleri ile ilgili farkında lığın artırılması, …..iş ve istihdam olanaklarının geliştirilmesi, …..yaşlı, engelli ve hükümlü vatandaşlarımıza yönelik çalışmalar gerçekleştirilmesi, …..akademik çalışma, makale, bilimsel araştırma ve yayınlar hazırlanması, sayısal veri toplanması …..Türkiye ile kültürel ve sosyal bağlarını güçlendirecek kültürel işbirliği ve değişim programları uygulanması …..Türkçenin ve anadilin geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması …..Türkiye mezunlarına yönelik veri tabanının oluşturulması, Yurtdışında Türkiye mezun derneklerinin kurulması ve ..kapasitelerinin geliştirilmesi, Türkiye'nin BM Güvenlik Konseyi dönemi geçici üyeliğine adaylığı, İzmir EXPO 2020 adaylığı vb. alanlarda Türkiye'yi destekleyici faaliyetler düzenlenmesi

28 YURTDIŞI TÜRKLER VE AKRABA TOPLULUKLAR BAŞKANLIĞI
Kimler Başvurabilir? Tüzel kişiliği haiz, kâr amacı gütmeyen kurum ve kuruluşlar uygun başvuru sahibi olarak kabul edilir. Destek Programı Kapsamında Başkanlık Tarafından Sağlanacak Mali Kaynak Bu program kapsamında desteklenecek projeler için tahsis edilen toplam kaynak tutarı TL'dir. Eş Finansman Oranı Projelere ilişkin, Başvuru Sahibinin sağlaması gereken maddi katkı, toplam proje bütçesinin en az %25'idir. Başvuru Takvimi Başvuruların alınması için son tarih 01/11/2013 saat 18:00'dir. Bu tarihte postaya verilen başvurular da geçerli başvuru olarak değerlendirilmeye alınacaktır.

29 SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI KAPASİTE GELİŞTİRME 2013 YILI MALİ DESTEK PROGRAMI
Programın öncelikleri şunlardır: STK'lar ve hedef kitlelerinin ilgili ülkelerde haklar ve ayrımcılıkla mücadele konusunda bilgilendirilmesi ve özellikle Türkiye kökenli gençlerin yaşadıkları ülkede kültürel kimliklerinin korunarak toplumsal hayata katılımlarının teşviki Yurtdışında yaşayan vatandaşlarımızın en sık karşılaştığı hukuki sorunlar ve ilgili ülkelerde bu alanda sağlanan hukuki yardımlar ve başvuru yolları hakkında kurumsal nitelikli destek mekanizmaları oluşturulması Hak ve özgürlükler alanında çalışmalar yapan STK'lar arası etkin işbirliği … Yurtdışında yaşayan vatandaşlarımızın bulundukları ülkelerde siyasi karar alma mekanizmalarına sivil katılımın güçlendirilmesi, kampanya yürütme, savunuculuk ve lobicilik becerilerinin artırılması Özellikle hak ve özgürlükler alanında çalışmalar yapan STK'lar arası, STK-kamu ve STK-uluslararası kuruluşlar arası iletişim ve işbirliğini geliştirici, iletişim ağı, platform vb. kurulması STK'ların organizasyonel yapılarının güçlendirilmesine yönelik saha araştırması, eğitim, rehberlik ve danışmanlık faaliyetleri STK'ların uluslararası ve ulusal fonlardan yararlanmasına yönelik kurumsal kapasitelerinin geliştirilmesi

30 SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI KAPASİTE GELİŞTİRME 2013 YILI MALİ DESTEK PROGRAMI
Kimler Başvurabilir? Bu program kapsamında; ABD, Almanya, Avusturalya, Avusturya, Belçika, Danimarka, Fransa, Hollanda, İngiltere, İsveç, İsviçre ve Kanada'da kurulmuş ve kâr amacı gütmeyen tüzel kişilerden; Sivil Toplum Kuruluşları (Dernekler, Vakıflar, Odalar vb.) Proje Ortaklıkları Yukarıda sayılan ülkelerde ve Türkiye'de kurulmuş, tüzel kişiliği haiz; Üniversite rektörlükleri, fakülteler, rektörlüğe bağlı araştırma merkezleri, enstitüler Başkanlık Tarafından Sağlanacak Mali Kaynak: TL'dir. Desteklerin Tutarı: En az tutar: TL En çok tutar: TL Başvuru Tarihi Başvuruların alınması için son tarih 07/06/2013 saat 18:00'dir. Bu tarihte postaya verilen başvurular da geçerli başvuru olarak değerlendirilmeye alınacaktır.

31 İÇİŞLERİ BAKANLIĞI MADDE 5:Yardım yapılabilecek konuların;
a) Kamu yararına ilişkin olması, b) Derneğin tüzüğündeki amaçları ve çalışma konuları ile örtüşmesi, c) Öncelikle toplumun ihtiyaç ve sorunlarına çözüm sağlaması, ç) Toplumsal gelişmeye katkıda bulunulmasına yönelik olması, d)Projenin Başvuru Rehberine uygun olarak hazırlanmış olması, şartıyla, hangi konulardaki projelerin destekleneceği her bütçe yılında Bakanlık tarafından belirlenir ve Bakanlık internet sitesinde yayımlanır.

32 İÇİŞLERİ BAKANLIĞI 2013 PROJE KONULARI
a) Sivil Toplum, insan hakları; demokrasi bilincinin yaşatılması ve arttırılmasına yönelik projeler, b) Kamu karar mekanizmalarına katılım, kamu-sivil toplum diyalogunun arttırılması ve aktif vatandaşlık konulu projeler, c) Sivil toplum kuruluşlarının kapasitelerinin ve iletişimlerinin arttırılmasına yönelik eğitim ve sosyal içerikli projeler, d) Çocuklar, gençler, kadınlar, engelliler, maddi durumu iyi olmayan ve sosyal risk altındaki gruplara yönelik, sağlık, eğitim, kültürel ve sosyal içerikli projeler, e) Gençlerin, kadınların ve engellilerin istihdamını, girişimciliğini ve inovasyonu arttırmaya yönelik projeler  f) Toplumun fiziksel ve ruhsal sağlığı ile çevre sağlığının korunmasına yönelik projeler, g) Aile ve kültürel değerlerin korunmasına yönelik projeler.

33 İÇİŞLERİ BAKANLIĞI 2013 yılı proje yardımları için İçişleri Bakanlığı bütçesinde öngörülen kaynak TL’dir. Bakanlık tarafından yapılacak katkı, en az 5.000,00 TL ve en çok ,00 TL.

34 İÇİŞLERİ BAKANLIĞI Mayıs ve Eylül olmak üzere 2 dönem halinde proje yardımında bulunmaktadır. Mayıs dönemi için 1 Ocak - 1 Nisan Eylül dönemi için 2 Nisan - 1 Ağustos tarihleri arasında müracaat edilmesi gerekmektedir.

35 Projelerin Değerlendirme Ölçütleri
Haklarında feshe ilişkin devam eden bir dava olmaması, Derneğin ilk genel kurul toplantısını yapmış ve organlarını oluşturmuş olması Projenin yürütülebilmesi için gerekli olan fiziki ve personel imkânlarının yeterli olması Projenin gider kalemleri içinde, derneğin zorunlu ve yönetim giderlerine yer verilmemiş olması, Projenin bütçesi belirlenirken mahalli imkânlardan ve diğer kaynaklardan azami ölçüde yararlanılmış olması, Proje hakkında valiliğin ve varsa ilgili kurumların uygun görüşünün olması, Avans verilmesini gerektiren bir proje olmaması, Proje bütçesine başvuru sahibi derneğin katkısının olması, Projenin birden fazla kurum veya kuruluşun işbirliği ile yürütülmesi, İşbirliği yaptığı kurum veya kuruluşların katkısının olması, Proje sahibi derneğin, amacına uygun olarak sonuçlandırmış projesinin olması, Proje sahibi derneğin, henüz sonuçlandırılmamış projesinin bulunmaması,

36 YILLAR İTİBARİYLE PROJE YARDIMLARI
77 Derneğin Projesine Toplam TL 2012 Yılı 221 Derneğin Projesine Toplam TL 2013 Yılı Toplam Proje Bütçesi TL

37 DİĞER FON KURULUŞLARI ULUSLARARASI KURULUŞLAR AVRUPA BİRLİĞİ (AB) HİBE
KATILIM ÖNCESİ YARDIM ARACI (IPA AB PROGRAMLARI (BİRLİK PROGRAMLARI AVRUPA KÜLTÜR PROGRAMI - CULTURE PROGRAM AVRUPA BİRLİĞİ EĞİTİM VE GENÇLİK PROGRAMLARI MERKEZİ BAŞKANLIĞI AVRUPA KOMİSYONU EUROPEAİD - EUROPAN COMMISSON EUROPEAID AVRUPA GENÇLİK VAKFI - EUROPEAN YOUTH FOUNDATION (EYF BİRLEŞMİŞ MİLLETLER KALKINMA PROGRAMI - UNITED NATIONS DEVELOPMENT PROGRAM (UNDP) BİRLEŞMİŞ MİLLETLER DEMOKRASİ FONU - UNITED NATIONS DEMOCRACY FUND (UNDEF) AVRUPA BİRLİĞİ TÜRKİYE DELEGASYONU DÜNYA BANKASI - THE WORLD BANK

38 DİĞER FON KURULUŞLARI BÜYÜKELÇİLİKLER VE KONSOLOSLUKLAR
AVUSTRALYA BÜYÜKELÇİLİĞİ HOLLANDA BÜYÜKELÇİLİĞİ HOLLANDA BÜYÜKELÇİLİĞİ İNSAN HAKLARI PROGRAMI İNGİLTERE BÜYÜKELÇİLİĞİ JAPONYA BÜYÜKELÇİLİĞİ KANADA BÜYÜKELÇİLİĞİ İSVEÇ BAŞKONSOLOSLUĞU BAZI ÖZEL KURULUŞLAR VE KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK ETİ BURÇAK- DOĞAL HAYATI KORUMA VAKFI (WWF) ANADOLU SİGORTA TÜRKİYE VODAFONE VAKFI

39 ORTAK PROJE ÇALIŞMALARI
5253 Sayılı Dernekler Kanunu 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu 5393 Sayılı Belediye Kanunu 5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanunu

40 5253 Sayılı Dernekler Kanunu
Madde 10: Dernekler, kamu kurum ve kuruluşları ile görev alanlarına giren konularda ortak projeler yürütebilirler…

41 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu
Madde 7- Büyükşehir belediyesinin görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır: v) Sağlık merkezleri, hastaneler, gezici sağlık üniteleri ile yetişkinler, yaşlılar, engelliler, kadınlar, gençler ve çocuklara yönelik her türlü sosyal ve kültürel hizmetleri yürütmek, … bu hizmetleri yürütürken ….sivil toplum örgütleri ile işbirliği yapmak.

42 5393 sayılı Belediye Kanunu
Madde 75/c: Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, kamu yararına çalışan dernekler, özürlü dernek ve vakıfları, …ile ortak hizmet projeleri gerçekleştirebilir.

43 5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanunu
Madde 64/c: Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, dernekler, vakıflar … ile ortak hizmet projeleri gerçekleştirebilir.

44 FONLRA ULAŞMAK İÇİN… www.dernekler.gov.tr www.gsb.gov.tr
.

45 İLGİNİZ İÇİN TEŞEKKÜRLER


"STK’LARA YÖNELİK MALİ DESTEK MEKANİZMALARI" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları