Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Emre DURMAZ Ş eyda ÇELEB İ Seçil AK Vedat TEZDE Türkiye’deki Üniversitelerde Süreli Yayın Kullanımı:Atatürk Üniversitesi Örneği.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Emre DURMAZ Ş eyda ÇELEB İ Seçil AK Vedat TEZDE Türkiye’deki Üniversitelerde Süreli Yayın Kullanımı:Atatürk Üniversitesi Örneği."— Sunum transkripti:

1 Emre DURMAZ Ş eyda ÇELEB İ Seçil AK Vedat TEZDE Türkiye’deki Üniversitelerde Süreli Yayın Kullanımı:Atatürk Üniversitesi Örneği

2 1.1.Araştırmanın Konusu: Ara ş tırma; Üniversite kütüphanelerinde ö ğ rencilerin süreli yayınları kullanması konusunda bilgi vermekle birlikte elde edilecek verilere göre üniversite kütüphanelerinde ö ğ rencilerin süreli yayınlara gösterdi ğ i ilgi ve alaka ölçüsünü de gösterecektir. Hem ekonomik hem de bilgi zenginli ğ i açısından önemli olan süreli yayınlar bölümünden, ö ğ rencilerin güncellik ve geçerlilik ölçütlerinde üniversite kütüphanesinden ne derece faydalanacaklarını gösterecektir. 1.BÖLÜM:G İ R İŞ

3 ……. Ayrıca süreli yayınlar içinde elektronik veya basılı olanlardan hangisinin daha fazla tercih edildi ğ i de belirlenecektir. Süreli yayınları en çok hangi sınıf kullanıcının kullandı ğ ı ve süreli yayın türlerinden en çok kullanılanlar da tespit edilecektir. Bunların yanında süreli yayınların kütüphane materyalleri içinde kullanımı hususunda da bilgi bulgular elde edilecektir.

4 1.2.Ara ş tırmanın Amacı: Ara ş tırmanın temel amacı; Türkiye’deki üniversite kütüphanelerinde süreli yayınların kullanımını ölçmektir. Süreli yayınlar, kütüphane içerisindeki en güncel yayınları olu ş turmaktadır. Kütüphanede kullanıcıların yararlandı ğ ı kaynaklar genelde kitap türü yayınlardır. Dolayısıyla süreli yayınlar kullanım yönünden kitaplardan daha geri planda kalmaktadır.

5 ..……. Üniversite kütüphanelerinin basılı ve özellikle elektronik olarak sa ğ lanan süreli yayınlara, gelirlerinin önemli miktarını aktardıkları dü ş ünüldü ğ ünde süreli yayınlar bölümünün kullanımının önemi daha iyi anla ş ılmaktadır. Ara ş tırmanın temel amacı, süreli yayınların kullanılması hakkında mevcut durumu belirlemek ve sebepleri saptanmaya çalı ş ılarak, bu yayınların kullanımının nasıl artırılabilece ğ i hususunda çözümler ortaya koymaktır.

6 1.3. Ara ş tırmanın Önemi: Ö ğ renci ve ara ş tırmacıların güncel ve do ğ ru bilgiye en sa ğ lıklı yoldan eri ş tikleri süreli yayınlar ki ş ilerin alanlarında geli ş melerini ve yeterlili ğ ini artırmada önemli bir kayna ğ ı temsil etmektedir. Üniversite kütüphanelerinde süreli yayınlara önemli bir bütçe ayrılıp satın alınmasının kar ş ılı ğ ında, bu süreli yayınların üniversite ö ğ rencileri tarafından yeterli ilgiyi görmemesi süreli yayınlar için bir sorun te ş kil etmektedir. E ğ itime önemli bir yardımı olması gereken bu kaynaklara ö ğ rencilerin ilgi düzeyinin ölçülmesi önemli verilerin elde edilmesini sa ğ layacaktır.

7 ………. Ara ş tırmanın sonucunda ö ğ rencilerin süreli yayınlar hakkında ne kadar bilgi sahibi olduklarını ortaya koymak, bu ö ğ rencilerin süreli yayınlar hakkındaki dü ş ünceleri ve istekleri belirlenerek, potansiyel kitleyi bilgilendirmek, süreli yayınların kullanımını artırmaktır. Süreli yayınların kütüphane koleksiyonu içindeki önemi bilincinin olu ş masını sa ğ lamaktır.

8 1.4. Kavramsal Çerçeve ve Varsayımlar: Yapılan literatür aramaları sonucunda üniversite kütüphanelerinde süreli yayınların kullanımı konusuyla birebir ili ş kili kaynak bulunmamaktadır. Çalı ş ma bu ba ğ lamda alanında ilk olmakta ve üniversite kütüphanelerinde süreli yayınların kullanımı ile ilgili bilgiler vermektedir.

9 ………. Üniversite kütüphanelerinde süreli yayınların kullanımı hakkında yapmı ş olunan çalı ş mada; süreli yayınların potansiyel kullanıcı kitlesinin, yayınlara olan davranı ş ları do ğ rultusunda ş u varsayımlara ula ş ılmı ş tır. 1.Basılı süreli yayınlar, elektronik yayınlara göre daha fazla kullanılmaktadır. 2.Süreli yayın kullanımı monografilere göre daha azdır.

10 ………… 3.Süreli yayınlardan en çok dergiler kullanılmaktadır. 4.Süreli yayın bölümünü kullananların ço ğ unlu ğ unu sosyal bilimler alanındaki ö ğ renciler olu ş turmaktadır. 5.Ö ğ renciler, süreli yayınların kullanımına ili ş kin yeterli bilgi sahibi de ğ ildirler. 6.Kullanıcı ailelerinin okuma alı ş kanlıkları süreli yayınların kullanımını etkilemektedir.

11 1.5.Kapsam: Ara ş tırmanın kapsamında Atatürk Üniversitesi Kütüphanesi Süreli Yayınlar bölümü hakkında bilgi verilecektir. Atatürk Üniversitesi Kütüphanesi’nde süreli yayınların ö ğ renciler tarafından ne derecede kullanıldı ğ ı saptanacaktır. Saptanılan kullanım durumuna göre süreli yayınların kullanımının nasıl artırılaca ğ ı konusunda çözümler belirlenecektir.

12 1.6.Evren: Ara ş tırmanın evreni Türkiye’deki üniversite kütüphanelerindeki süreli yayınlar bölümüdür. Örneklem ise, Atatürk Üniversitesi Merkez Kütüphanesi süreli yayınlar bölümüdür.

13 1.7.Ara ş tırmanın Gözlem Tekni ğ i: Ara ş tırmada; üniversite kütüphanesinde ö ğ rencilerin süreli yayınlar bölümünü kullanması ve süreli yayınlar hakkındaki tutumları ara ş tırılacaktır. Ara ş tırma esnasında güvenilirli ğ i artırmak ve hata oranını dü ş ürmek maksadıyla anket tekni ğ i uygulanmı ş tır. Anket tekni ğ i; “Gerek durum saptama, gerek bir ili ş kiyi ara ş tırma ve gerekse bir varsayımı sınama amaçları ile yapılan ara ş tırmalarda sık sık ba ş vurulan bir ara ş tırmadır”(Aziz, 2008, s.82).

14 …….. Ayrıca ara ş tırmada görü ş me tekniklerinden nitel görü ş me tekni ğ i kullanılarak, konu hakkında derinlemesine bilgi alma dü ş ünülmü ş tür. “Görü ş me tekni ğ i, soruların niteli ğ ine ve sorulan ki ş ilerin durumuna ve sayısına göre iki farklı kümeye ayrılır. Nitel görü ş me, görü ş ülen ki ş iye, bir konu hakkında ayrıntılı, nitelikle ilgili sorular sorarak, konu ile ilgili ayrıntılı bilgi almaktır. Nicel görü ş me ise, görü ş ülecek ki ş ilerin çok oldu ğ u görü ş me türüdür. Nitel görü ş menin tersine, bir konu hakkında derinlemesine de ğ il, yüzeysel olarak çok ki ş iden veri toplanır”(Aziz, s.86).

15 2.BÖLÜM:ÜN İ VERS İ TE KÜTÜPHANELER İ NDE SÜREL İ YAYIN KULLANIMI 2.1.Süreli Yayın Tanımı Sayısal ve tarihsel ifadeler ta ş ıyan birbirini izleyen bölümler halinde ve sonsuza de ğ in devam ettirilmesi amaçlanan herhangi bir ortamdaki yayındır (Goruman ve Winkler, 1978, s. 570). Süreli yayın sürekli olarak yayımlanaca ğ ı ön görülen sayı ve zaman bakımından ne kadar sürece ğ i belli olmayan belirli ve belirsiz sürelerle yayımlanan dergi, gazete, yıllık, almanak, tutanak, rapor, takvim vb. yayınların genel adıdır (Alpay, 1973, s.13).

16 2.2.Süreli Yayınların Özellikleri Süreli yayınları di ğ er dermelerden, monografilerden ayıran özelikleri bulunmaktadır. Bunlar; Sonsuza Kadar Devam Etmesi: Süreli yayınların belirlenmi ş bir biti ş tarihi yoktur. Ba ş langıcı belirli olmakla birlikte sonu belirli de ğ ildir. Yayınlarda sonsuzluk vardır. Birbirini İ zleyen Bölümler Halinde Yayımlanması: Süreli yayınlar birbirini izleyen bir yayımlanma sürecinde devam eder. Aralarında bir bütünlük vardır ve kütüphaneye bir bütün halinde getirilir.

17 Düzenli ve Düzensiz Aralıklarla Yayımlanması: Süreli yayınlar birbirini izleyen bölümler halinde yayımlanır. Süreli yayınların bir kısmı düzenli ve her hafta yayımlanırken bir kısmı da ayda veya yılda bir düzensiz olarak yayımlanır. Herhangi Bir Ortamda Medium Olması: Süreli yayınlar basılı olabilece ğ i gibi mikrofilm, mikrofi ş ş eklinde de olabilir ya da a ğ lar aracılı ğ ıyla elektronik süreli yayınlara eri ş ilebilinir. Güncel Bilgi Ta ş ıması: Süreli yayınlar yeni bilgilerin kayna ğ ıdır. Güncellik söz konusudur. Kitaplarda yerle ş ik kalıpla ş mı ş bilgiler yer alırken süreli yayınlarda güncel bilgiler yer almaktadır. En son çıkan sorunlar ve e ğ ilimler hakkında bilgi verirler (Kayao ğ lu, ss.14-15).

18 2.3.Süreli Yayın Türleri 2.3.1. Gazeteler Belirli aralıklarla yayımlanan ilke olarak tüm insanlı ğ ı ilgilendiren olaylar hakkında güncel bilgi veren yayınlardır (Young, 1983, s.153). Bir yapıtın gazete olarak adlandırılabilmesi için dört özelli ğ e sahip olmalıdır (Kirchner, 1983, s.60): Konuya açık olma Süreklilik Güncellilik Evrensellilik

19 2.3.2.Dergiler Günlük olmayan düzenli aralıklarla yayımlanan de ğ i ş ik ilgi alanlarına hitap eden belirli konulara yönelik dermeleri içeren, genellikle basılı veya elektronik yayınlardır. Dergiler türlerine göre ikiye ayrılır: Bilimsel Dergiler: Belirli bir konu alanındaki ara ş tırma sonuçlarının ayrımını içerdikleri makaleler aracılı ğ ıyla sa ğ layan dergiler bilimsel dergilerdir ve dipnot ile kaynakça içerirler. Genellikle hakemli dergi olarak da adlandırılan bu dergiler, yazılan makaleler bir kurul ya da hakemlerce denetlenir. Makalenin yayımına bu denetim sonucunda karar verilir (Dalton, 1995, s.214).

20 Popüler Dergiler: Bilimsel dergiler bakımından yazar, stil, editör, okur, reklam, görünüm, çıkı ş sıklı ğ ı, içerik, düzen bakımından on fark vardır (Dintorine, 1988, ss. 4-5). Popüler dergilerin görünü ş leri daha parlak, gösteri ş lidir ve içerdikleri yazıların pek azı dipnot içerir. 2.3.3. Elektronik Dergiler E-Dergi, tam metin görüntü dosyalarını içeren makine ile okunabilir formda sonsuza kadar yayımlanması amaçlanan kullanıcılara elektronik olarak do ğ rudan ileti ş im a ğ ları üzerinden ula ş tırılan elektronik kaynaktır (E-Journal serials acqistion glossary, 2005, s.17).

21 2.3.4. Bültenler Halka bilgi vermek üzere belirli zamanlarda ya da zaman zaman çıkarılan resmi duyurudur. Bir kurulu ş un çalı ş malarını ya da bilimsel ara ş tırmalarının özetini yayınlamak üzere çıkarılan süreli yayındır (Püsküllüo ğ lu, 1995, s.314). Ba ş ka bir tanım ise devlet örgütleri, kurulu ş lar ya da yetkili ki ş ilerce herhangi bir durumla ilgili olarak süreli ya da süresiz yayımlanan duyurudur. 2.3.5. Yıllıklar ve Almanaklar Yıllık; yılda bir kez yayımlanan ister basılı ister elektronik ortamdaki süreli yayındır (Reitz, 2004, s.7). Bir yılda ortaya çıkan o yılın olaylarını anlatan dergilerdir.

22 Almanak; çe ş itli konularda bilgiler veren bir tür yıllıktır di ğ er bir de ğ i ş le takvime göre düzenlenmi ş özel bir alan veya bilgiler içeren yıllık bir yayındır. ……... 2.4. Süreli Yayınların Kütüphane İ çinde Örgütlenmeleri Kütüphanelerde yapılan i ş lerin örgütlenmesinde ço ğ unlukla basılı ortamı temel alan farklı yakla ş ımlardan yararlanılır. Biçime (forma) göre örgütlenme ile uygulamaya yansıyan iki temel yakla ş ımdır. İş leve göre örgütlenme adından kolay anla ş ılaca ğ ı üzere kütüphanede yapılan i ş leve göre olu ş turulan bir örgütlenme modelidir. Bu modelde sa ğ lama, kataloglama, danı ş ma, ödünç verme gibi bölümler ya da alt birimlerden olu ş ur. Biçime göre örgütlenme ise materyal türü esas alınır ve kütüphanenin örgüt ş emasında süreli yayınlar, resmi yayınlar, nadir eserler gibi bölümler bulunur (Chiou-sen, 1995, s.20 ).

23 ……… 2.4.1. Başlıca Örgütlenme Modelleri Süreli yayınların kütüphanedeki örgütlenmesi kütüphanenin büyüklü ğ ü, yerle ş tirme düzeni, kütüphane yöneticisinin süreli yayınlara bakı ş açısı, personel, maliyet ve bir otomasyon sisteminin varlı ğ ı gibi de ğ i ş kenlere ba ğ lı olarak belirlenir (Tuttle, 1996, s.35). 2.4.1.1. Merkezi Örgütlenme Süreli yayınların kütüphane içinde ayrı bir bölümde, ayrı bir yerde bulunmasıdır. Merkezi örgütlenmenin yararlarına inananlar temel olarak ş u gereçlere sıralamaktadır (A. g. e.a.y):

24 ………..  Süreli yayınlar karma ş ık özelliklere ve de ğ i ş ken yapıya sahiptirler. Bir süreklilik söz konusudur, dolayısıyla monografilerden farklıdır. Süreli yayınların bu de ğ i ş ken yapılarından dolayı ayrı bir i ş akı ş ı gereklidir.  Karma ş ık özellikleri nedeniyle süreli yayınlarla ilgili i ş ve i ş lemlerin yapmak monografilere göre daha zordur. Monografilerle ilgilenen personel süreli yayınlarla u ğ ra ş mayı zor bulabilir; oysa süreli yayın personeli için bu durum i ş lerinin do ğ al parçasıdır. Ayrıca süreli yayın kütüphanecilerin i ş ortamında edindikleri deneyim istisnai sorunların çözümünde yardımcı olur.  Süreli yayınlara ili ş kin i ş ve i ş lemler birbirleriyle iç içe geçmi ş bir yapı arz eder. Süreli yayın etkinliklerinin herhangi bir adımındaki bir zayıflık di ğ er adımda fazladan zaman eme ğ in harcanmasına yol açacaktır. Bu nedenle e ş güdümü ve verimlili ğ i sa ğ lamak üzere süreli yayınlara ili ş kin tüm etkinlikler bir bölüm içinde gerçekle ş tirilmelidir.  Süreli yayın personeli merkezi örgütlenmede âdem-i merkezi örgütlenmeye göre daha yüksek bir moral ve verimlilikle çalı ş ır.

25 2.4.1.2. Adem-i merkezi (Merkezsiz örgütlenme) Süreli yayınlar, kütüphanenin ayrım yapmadan var olan i ş akı ş ına dâhil etti ğ i örgütlenmedir. Yani kütüphanede ayrı bir süreli yayın birimi yoktur. Âdem-i merkezi örgütlenmesi gerekti ğ ini öne sürenlerin gerekçeleri ş unlardır (Chiou-sen, ss.22-24).  Az sayıda süreli yayın ba ş lı ğ ı ve elemanı olan küçük ölçekli bir kütüphanede ayrı bir süreli yayınlar bölümü örgütlenmeye gerek görülmeyebilir.  Merkezile ş me süreli yayın uzmanlı ğ ını abartmaktadır; oysa personel hem monografileri hem de süreli yayınlara ili ş kin görevleri ba ş arıyla ele alabilir.  Ayrı bir süreli yayın bölümü olu ş turmak süreli yayın ve monografi kütüphanecileri arasında olumsuz bir tavrın olu ş masına neden olabilir. Bu da kütüphanenin ula ş mak istedi ğ i amaca zarar verebilir.  Ayrı bir süreli yayın bölümü bulunmadı ğ ından yönetici pozisyonunda tasarruf sa ğ lanır.

26 2.5. Süreli Yayınları Değerlendirme Ölçütleri Süreli yayınların seçiminde kullanılan ölçütlerin ba ş ında kullanıcı gereksinimleri gelir. Kütüphanenin ve kullanıcıların özelliklerine ba ğ lı olarak öncelikleri farklılık gösteren de ğ erlendirme ölçütleri ş unlardır (Black, 2006, ss.51-53 ). Abone sayısı: Bir süreli yayının tirajı seçim için ölçüt olarak kullanılabilir. Ancak abone sayısı fazla olan süreli yayınların önemli oldu ğ u, sayıları sınırlı olanların ise önemsiz oldu ğ u yargısı özellikle ara ş tırma kütüphaneleri için yanıltıcı olabilir. Alternatif format varlığı: Kütüphaneler dergilerin yalnızca basılı nüshasına abone olabilecekleri gibi salt elektronik sürümüne eri ş im sa ğ layabilirler ya da hem basılı hem elektronik olarak eri ş ilebileni seçebilir.

27 Ba ş ka kütüphanelerden elde edilebilirlik : Kütüphanenin abone olmayı dü ş ündü ğ ü süreli yayınlara aynı ş ehirde ba ş ka bir kütüphanenin aboneli ğ i varsa bu derginin öncelik sıralamasında daha gerilerde yer alaca ğ ı sa ğ lanır. Bu dergiye yönelik istekler kütüphaneler arası ödünç verme/belge sa ğ lama hizmeti aracılı ğ ıyla aboneli ğ e göre çok daha az bir maliyetle kolayca alınır. Denge: Bu ölçüt dergi aboneli ğ i konusunda konu alanları arasında bir dengenin gözetilmesi gerekti ğ ini ifade eder. Herhangi bir konu ya da alt konu alanında gereksinimlere ve eldeki bütçeye ba ğ lı olarak birden fazla dergi aboneli ğ i yapılmı ş olabilir. Bu nedenle seçim kararı verilmeden önce dergi aboneli ğ i olmayan konu alanlarının var olup olmadı ğ ı belirlenmelidir.

28 Dil: Halk ve okul kütüphanelerinde dermenin ana dil olması normaldir. Ara ş tırma kütüphanelerinde kullanıcılar için yayın dilinden çok konusu önemlidir. İ ngilizcenin bilim alanındaki baskınlı ğ ı Türkiye’de özellikle üniversite kütüphanelerinde bu dildeki dermenin a ğ ırlık kazanmasına yol açmı ş tır. Fiziksel özellikler: Süreli yayın büyüklü ğ ü biçimi kâ ğ ıt kalitesi cildi tipografisi ve çizimleri sayı ve kalitesi fiziksel özellikler kullanımı etkileyebilmektedir. Hakemin varlı ğ ı: Bir derginin hakemli olması dergiye gönderilen yazıların bir tür kalite kontrolden geçti ğ ini gösterir. Bu nedenle hakemli derginin bilimsel niteli ğ ini ortaya koyan önemli bir etkendir. Ve özellikle de akademik kütüphaneler için önemli bir ölçüttür.

29 Kullanıcı gereksinimleri: Derme kullanıcılar için olu ş turuldu ğ una göre seçim kararı verilirken kullanıcıların gereksinimlerini göz önüne almak kaçınılmazdır. Kullanıcının gereksinimlerini belirlerken anket mülakat gibi veri toplama yöntemlerinden yararlanılabilir. Örnek nüshanın incelenmesi: Örnek nüshanın incelenmesi karar vermeyi kolayla ş tırır. Bazı yayıncılar örnek nüsha için ödeme yapılmasını isterler. Bazıları istemez. Yayıncısından maliyet nedeniyle elde edemedi ğ i durumlarda kütüphaneler arası ödünç alma yoluyla yayının elde edilmesi yoluna gidilebilir (Chiou-sen, s.41). Örnek nüshanın incelenmesi sırasında yayının kapsamı içeri ğ i format ve fiyatı bir bütün olarak de ğ erlendirilecek böylece yayının niteli ğ i ve gereksinimleri kar ş ılayabilmesi konusunda bir fikir elde edilebilecektir (Spiller, 1991, s.132).

30 2.5.1. Elektronik Süreli Yayınların Değerlendirme Ölçütleri Basılı süreli yayınlar için geçerli olan de ğ erlendirme ölçütleri temel olarak elektronik süreli yayınlar için de geçerlidir; çünkü elektronik süreli yayınlar için de seçim kararı verilirken niteli ğ in, kullanıcı gereksinimlerinin ve maliyet-yarar ili ş kisinin gözetilmesi söz konusudur. Fakat elektronik ortamın beraberinde getirdi ğ i yeni sorun ve yakla ş ımlar basılılar için geçerli olan ölçütlerden farklı olanların da de ğ erlendirilmesini gerektirir. Elektronik süreli yayınların seçimine yönelik altı temel ölçüt öne sürülebilir (Curtis, 2005, ss.126-128). Bunlar: Maliyet Nitelik (yayıncı ve yayını) Eri ş ilebilirlik İ çerik

31 ……… Güncellik ve kapsamlık Lisans sınırlamaları ve konsorsiyum seçenekleri 2.6.Süreli Yayınların Sorunları Günümüzde süreli yayınlar ile ilgili geli ş meler ve nitelik yükseltme çabası oldukça geni ş düzeyde olmaktadır. Büyük bir rekabetin oldu ğ u bu alanda uluslar arası kalite ve standartlara uyma çabası oldukça önemlidir ancak bu standartla ş mada belli bir kalite düzeyine geldi ğ imiz konusunda kesin bir cevap vermek mümkün de ğ ildir.

32 Bu seviyeye gelmememizde ki temel sebepler ş u sorunlarla açıklanabilir: Süre ve yayın aralığı sorunu: Yayınlanan süreli yayını kullanıcının eri ş imine kadar geçen süre düzensizli ğ i nedeniyle olu ş an bir sorundur. Süreli yayınlarda belirlenen zaman aralı ğ ından farklı bir (erken veya geç) zamanda çıkması sorunudur. Ekonomik sorunlar: Artan rekabet ve Pazar sayısına kar ş ı süreli yayınların fiyatlandırma düzeyi tahmin edilenin aksine yüksek artı ş lara ve maliyet farklılıklarına sebebiyet vermektedir. Süreli yayınların özel ş irketlerce paket halinde satılması bu yayınları temin etmede maliyet sorunlarını olu ş turmakta ve büyük bütçeler gerektirmektedir. Yayın dili sorunu: Süreli yayınların ulusal düzeyde bir prestij kazanma amaçlarından dolayı yabancı dil olarak yayınlanma gereksinimlerini do ğ urmu ş tur. Bunun dı ş ında önemli yazar ve ara ş tırmacıların makalelerini uluslar arası düzeyde yayınlama hedefleri ulusal ve yerel yayınlarda otoriter kaynakların az olmasına sebebiyet vermektedir. Bu da İ ngilizce ve di ğ er yaygın diller dı ş ında çalı ş malara ula ş manın mümkün olmamasını sa ğ lamaktadır.

33 Etik sorunu: Özellikle hakemli dergi olgusunun gündeme gelmesinden sonra makale yazarı için zaman kısıtlı daha da baskın hale gelmi ş tir. Makalesinin yayınlanıp yayınlanmayaca ğ ından emin olmayan yazar aynı makalenin versiyonlarını hazırlayarak farklı dergilere göndermektedir. Kimi ara ş tırmacıların aynı konuyu ele alan çalı ş maların çok az de ğ i ş ikliklerle farklı yayın organlarında yayımladıkları bilinmektedir. Yayın listesi artırmak üzere hazırlanan bilim dünyasına hiçbir katkısı bulunmayan, niceli ğ i, niteli ğ ini a ş an çok sayıda yazı özgeçmi ş leri doldurmaktadır. İ ntihal yöntemleri uluslar arası a ğ ortamına uyum sa ğ lamı ş tır. İ ncelenen hakkında rapor yazılması gereken yazıların tamamının veya bir bölümünün inceleyenin eseri haline gelmesi rastlanmayan durumlardan de ğ ildir (Eker, 2005, s.174). Biçimsel tutarsızlıklar ve format tasarım sorunu: süreli yayınlarda belirlenen ölçütlere uyulmaması sorunu standartla ş mayı geciktirmektedir. Yayın bilgilerinin hangi ölçeklere göre yazılması ilgi, bölümlerin nerelerde nasıl bulundurulması gibi sorunlar genel bir format tasarım ve biçimsel kaidenin oturmamasından kaynaklanmaktadır.

34 2.7.Üniversite Kütüphaneleri Üniversite kütüphaneleri ba ğ lı oldukları kurumların ö ğ retim ve ara ş tırma politikasına uygun olarak bilimsel yayınları seçmek, toplamak, kataloglamak ve faydalanmaya sunmak görevini üzerine almı ş lardır (Üstün, 1997, s. 229). Üniversiteler bilimsel ara ş tırma faaliyetlerinin yürütüldü ğ ü ve bu ara ş tırmaları yürüten profesyonel ki ş ilerin yeti ş ti ğ i bir kurumdur. Ülkenin bilimsel üretimleri bu kurumlar sayesinde olu ş maktadır. Dolayısıyla bu kurumun bilgi altyapısını olu ş turan kütüphanenin yeterli ve kullanılabilir olması gerekmektedir. Üniversitenin yayınlar üretme, ara ş tırmalar sonucu elde edilen bilgiyi yorumlama, bu bilgiyi toplum katmanlarına duyurup yayma, ö ğ rencilere ömür boyu sürecek yeni bilgi edinme ve ara ş tırma yapma alı ş kanlı ğ ı kazandırma gibi di ğ er asıl i ş levlerini gerçekle ş tirebilmesi ise, yine iyi yönetilen güçlü bir kütüphanenin varlı ğ ına ba ğ lıdır (Alkan, 1997, s.235).

35 Üniversitenin temel i ş levi e ğ itim ve ara ş tırma faaliyetleri üzerine oldu ğ u için kütüphaneden faydalanma bu faaliyetler içerisinde en öncelikli unsurdur. Ö ğ retim ve ö ğ renimin kütüphane ile gerçekle ş tirilebilir. Bilim üreten merkez konumundaki üniversiteler ara ş tırma faaliyetlerinde kaynaklara ve dolayısıyla kullanıcın bilgi gereksinimini kar ş ılamakla yükümlü olan kütüphaneye ihtiyaç duyar. Kütüphane bu ba ğ lamda dü ş ünüldü ğ ünde yeni ara ş tırmalara yol gösterici olmayı sa ğ lamakla birlikte, ara ş tırılmı ş ya da ke ş fedilmi ş bilgiyi sunarak da zaman ve emek kaybını azaltan önemli bir merkezdir. Böylesine önemli bir merkez olan kütüphanelerin kullanımı ve kullandırılmaları oldukça önem arz etmektedir.

36 2.8. Atatürk Üniversitesi Kütüphanesi’nde Süreli Yayınlar Süreli yayınlar ücretli ve ücretsiz olmak üzere iki ş ekilde sa ğ lanmaktadır. Ücretsiz yayınlar genellikle vakıf, belediye ve belli ş irketlerin ba ğ ı ş ladı ğ ı yayınlardır. Bu ş irketlerin vergi yükümlülüklerini hafifletmek için devletin gerekli kanununda belirtildi ğ i üzere ba ğ ı ş yapma ile kütüphaneye kaynak vererek bu yükümlüklerin azaltılması sa ğ lanmaktadır. Bu ş ekilde süreli yayın ba ğ ı ş ı gerçekle ş mektedir.

37 Kütüphane dermesinde bulunan ücretli olarak yayınlanan süreli yayınların ço ğ unu (%70) yabancı yayınlar olu ş turmaktadır. Yabancı süreli yayınlarda yayıncılara direk ula ş ılamamakta ula ş ılsa dahi gerekli teknik ve ki ş isel eksiklikler dolayısıyla yeterli ileti ş im kurulamamaktadır. Bu nedenle bu sorunun çözümünde aracı firmalardan kaynak alımı yapılarak sorumluluk aracı firma üzerine aktarılmakta ve bu ş ekilde riskler aza indirilme a ş amasında önemli yol kat edilmektedir. Bu kaynakların gelmemesi durumunda gelmeyen sayılar aracı kurulu ş a bildirilerek eksik sayılar istenmekte ve gelmeme durumda gelmeyen sayı tutarında para iadesi yapılma i ş lemiyle kütüphane bütçesine zararı en aza indirilmeye çalı ş ılmaktadır. Bu kaynaklar genellikle üniversitede ki akademisyenlerin ve ara ş tırmacıların önerileriyle alındı ğ ı için ö ğ rencilerin bu kaynakları kullanmada ki payının azlı ğ ı önemsenmeyecek kadar fazladır. Yabancı dermenin fazla olması ve üniversitenin yeti ş tirdi ğ i kitleye do ğ rudan fayda sa ğ layamaması önemli bir eksik ve çözülmesi zorunlu bir a ş amadır.

38 Merkez kütüphanesinde süreli yayınların sa ğ lanması veri tabanlarının sundukları dergi listelerinin niteli ğ ine göre belirlenmektedir. Listenin çoklu ğ u de ğ il niteli ğ i ve özelli ğ i öncelikle ele alınmalı ve alınmaktadır. Bunu Süreli yayınlar sorumlusu ve uzman bir ekip yapmaktadır. Uzman ekipte bilgi uzmanı ki ş ilerin olması ekibin güvenilirli ğ i açısından referans sa ğ lamasıyla önem arz etmektedir. Kütüphane yönetiminin belirledi ğ i ekipte alanında uzman bu ki ş inin olmaması veri tabanı seçiminin ne denli sa ğ lıklı oldu ğ u sorusunu do ğ urmaktadır. Ayrıca bu yayınların seçiminde her yıl fakülte bünyesinde ö ğ retim elemanlarından referans alınmakta ve bu do ğ rultuda isteklerinin süreli yayınlar bölümü bütçesine uygunlu ğ u dâhilinde temin edilmeye çalı ş ılmaktadır. Abonelikler genellikle bir yıllık olarak yapılmakta ve satın alınma ş eklinde olmaktadır. Yani satın alınma i ş lemi ile abonelik bitse dahi üye olunan veri tabanı yılları arasındaki yayınlar kütüphane dermesinde her zaman elektronik ortamda hizmet verebilmektedir. İ lerisi açısından üniversite kayna ğ ında daimi kalabilecek niteli ğ e ula ş an, derme zenginli ğ ini artıran ve yapılması gereken önemli bir unsurdur.

39 Atatürk Üniversitesi Merkez Kütüphanesi Süreli Yayınlar Bölümü ş uan itibariyle ülke üniversite kütüphaneleri arasında dermesi oldukça zengin ve faydalı kütüphaneler arasındadır. Ça ğ da ş bir yapılanmada olmakta ve kullanıcıya zengin bir olanak sunmaktadır. Ülkenin önemli bilim üretim merkezlerinden olan ve bilimci yeti ş tiren kurumlarından olan Atatürk Üniversitesi Kütüphanesi’nde sayısı yok denecek kadar az kütüphaneci olması ve yeterli personelin olmayı ş ı, bütçe azlı ğ ı ve en önemlisi mevcut alan yetersizli ğ i kaynakların sergilenmesinde olumsuz bir etki yapmaktadır. Veri tabanları bu soruna ne kadar olumlu bir yarar sa ğ lamı ş olsa dahi basılı kaynaklardan vazgeçmek mümkün olamamakta ve ö ğ renci potansiyeli oldukça yüksek olan kurumda bu kitleye kar ş ı yeterli ölçüde ilgiye yönelik kaynakların olmaması büyük eksikli ğ i göstermektedir.

40 Ülkenin seçkin bilim merkezlerinden olan Atatürk Üniversitesi süreli yayınlar bölümünün kullanılabilirli ğ i ve yetersizli ğ i oldukça önem arz etmektedir. Güncel bilgi donanımına sahip olan bu bölümün yeterlili ğ i ve yönetimsel açıdan de ğ eri kütüphane politikası ba ğ lamında tekrar olu ş turulmalı ve en aktif yöntem belirlenmelidir.

41 3. BÖLÜM : ARAŞTIRMA BULGULARI VE DEĞERLENDİRME Ara ş tırmada üniversite kütüphanelerinde süreli yayınların ö ğ renciler tarafından kullanımı incelenmektedir. Ara ş tırma da Erzurum Atatürk Üniversitesi Merkez Kütüphanesi’nden 100 ki ş ilik ö ğ rencilerden olu ş an ki ş iler katılmı ş tır. Katılımcıların 17 soruluk ankete verdi ğ i yanıtlar tablolar halinde sunulmu ş ve çıkan sonuçlar yorumlarıyla yansıtılmı ş tır. Veri incelemelerinde soruların katılımcıya yöneltilme amaçları do ğ rultusunda incelenmi ş ve çaprazlama tekni ğ i ile bulgular yorumlanmı ş tır. Veri analizleri için “SPSS 11.5” istatistik programı kullanılmı ş tır. Bu bölümde istatistik programında de ğ erlendirilen veriler tablo halinde gösterilecek ve yorumlarda bulunulacaktır.

42 Öğrencinin cinsiyetiTotal BayBayan N%N%N% Üniversite kütüphanesindeki süreli yayınları kullanıyor musunuz? Evet2424,099,03333,0 Hayır3737,03030,06767,0 Total6161,03939,0100100,0 Tablo 1. Cinsiyete göre süreli yayın kullanımı tablosu Anket 61 bay, 39 bayan olmak üzere toplam 100 ki ş i üzerinde gerçekle ş tirilmi ş tir. Cinsiyet ile süreli yayın kullanımı kar ş ıla ş tırıldı ğ ında, süreli yayın kullanımı bayanlara göre erkeklerde daha fazladır. Kullanım erkeklerde 24 iken bayanlarda 9’dur. Ayrıca bu tabloda dikkat çeken bir ba ş ka durum da süreli yayınları kullanmayan ki ş i sayısının fazlalı ğ ıdır. Anket yapılan ki ş ilerin % 67’si süreli yayınları kullanmamaktadır. Bu veriler üniversite kütüphanelerinde süreli yayınların az kullanıldı ğ ını ortaya koymaktadır. Di ğ er bir ifade ile süreli yayınlar kütüphane dermesi içinde önemli bir kısmı olu ş turmakta fakat bu yayınlar monografilere göre az ra ğ bet görmektedir.

43 Üniversite kütüphanesindeki süreli yayınları kullanıyor musunuz? Total EvetHayır N%N%N% Eğitim alanı Fen Bilimleri99,51616,82526,3 Sosyal Bilimler1920,04042,15962,1 Sağlık Bilimleri0,01010,51010,5 Eğitim Bilimleri11,10,011,1 Total2930,56669,595100,0 Tablo 2. Eğitim alanlarına göre süreli yayınların kullanımı tablosu Kullanıcıların e ğ itim alanlarına göre süreli yayınları kullanımı kar ş ıla ş tırıldı ğ ında sonuçlar kütüphane kullanıcılarının ço ğ unun süreli yayınlardan faydalanmamakta oldu ğ u görülmektedir. Anketin uygulandı ğ ı 100 ki ş iden fen bilimleri alanındaki 25 kullanıcının 16’sı, sosyal bilimler alanındaki 59 kullanıcının 40’ı, sa ğ lık bilimleri alanındaki 10 kullanıcının tamamı süreli yayınları kullanmamaktadır.

44 Eğitim alanıTotal Fen BilimleriSosyal BilimlerSağlık Bilimleri N%N%N%N% Aşağıdakilerden hangisi süreli yayınları kullanmama nedenleriniz arasındadır? Süreli Yayınlar Hakkında Bilgimin Olmaması 69,11624,234,52537,9 İlgi Alanımdaki Koleksiyonun Olmaması 11,569,134,51015,2 Süreli Yayın Okuma İhtiyacı Duymadığım İçin 23,01015,223,01421,2 Mevcut Süreli Yayın Dermesinin Yetersiz Olması 23,011,50,034,5 Diğer57,6710,623,01421,2 Total1624,24060,61015,266100,0 Tablo 3. Süreli yayınların kullanılmama nedenlerinin eğitim alanına göre dağılımı tablosu Süreli yayınların kullanılmama nedeni ile e ğ itim alanı kar ş ıla ş tırıldı ğ ında elde edilen verilerde; fen bilimleri, sosyal bilimler ve sa ğ lık bilimleri alanlarında üniversite kütüphanesi kullanıcılarının süreli yayınlar hakkında yeterli bilgiye sahip olmadıkları görülmektedir. Verilerde dikkat çeken bir di ğ er sorun ise, sosyal bilimler alanındaki kütüphane kullanıcılarının süreli yayın okuma ihtiyacı duymamasıdır.

45 …….. Sa ğ lık Bilimleri alanından ankete katılan kullanıcıların, kütüphanedeki mevcut süreli yayınların yetersiz oldu ğ u konusunda bir seçim yapmamaları onların kütüphanedeki mevcut süreli yayın dermesinin yeterli oldu ğ unu dü ş ündüklerini göstermektedir. Üniversite kütüphanesindeki süreli yayın dermesinin yetersiz oldu ğ u konusundaki görü ş oldukça az dır. Bunun sonucunda üniversite kütüphanesindeki süreli yayın dermesinin yeterli genelde yeterli düzeyde oldu ğ u söylenebilir.

46 Hangi tür süreli yayınları kullanıyorsunuz?Total AlmanaklarYıllık Akademik Dergiler BültenlerDiğer N%N%N%N%N%N% Eğitim alanı Fen Bilimleri26,913,4413,813,41 931,0 Sosyal Bilimler0,013,41241,4413,826,91965,5 Eğitim Bilimleri0,00 13,40,00 13,4 Total26,92 1758,6517,2310,329100,0 Tablo 4. Eğitim alanlarına göre kullanılan süreli yayınların türlerinin gösterimi E ğ itim alanlarının, kullanılan süreli yayınların türlerine göre bir kar ş ıla ş tırma yapılmı ş tır. Tablodaki verilere göre en çok kullanılan süreli yayın türünü % 58,6’lık oranla akademik dergiler içermektedir. Buna göre akademik dergiler fen bilimleri alanında % 13,8, sosyal bilimlerde % 41,4 ve e ğ itim bilimlerinde de % 3,4 oranında kullanılmaktadır. Akademik dergilerden sonra en çok tercih edilen süreli yayın türü de % 17,2’lik oranla bültenlerdir. En az kullanım ise % 6,9’luk oranlarla almanak ve yıllıklarda görülmektedir. Tablodaki verilerden yola çıkarak akademik dergilere daha fazla önem verildi ğ i anla ş ılmaktadır.

47 Hangi formatta süreli yayınları kullanıyorsunuz?Total BasılıElektronikHepsi N%N%N%N% Eğitim alanı Fen Bilimleri413,813,4413,8931,0 Sosyal Bilimler1034,5413,8517,21965,5 Eğitim Bilimleri0,00 13,41 Total1448,3517,21034,529100,0 Tablo 5. Eğitim alanının süreli yayınların formatına göre dağılımı tablosu Kullanıcıların e ğ itim alanlarına göre kullandıkları süreli yayınların formatları kar ş ıla ş tırıldı ğ ında her üç alan kullanıcıları da genellikle basılı formatı tercih etmektedirler. Süreli yayınların basılı formatından fen bilimleri alanında 9 kullanıcıdan 4, sosyal bilimler alanında 19 kullanıcıdan 10 ki ş i yararlanmaktadır.

48 …….. Elektronik formattaki süreli yayınların az kullanılmasının sebebi, kullanıcıların veritabanları hakkında yeterli kullanım bilgisine sahip olmaması olabilir. Ayrıca üniversite kütüphanelerindeki veritabanlarının genelde yabancı kaynakları içermesi de kullanıcıların elektronik yayınları tercih etmeme sebepleri arasında olabilir.

49 A.Ü. Kütüphanesinden süreli yayın kullanım sıklığınız nedir?Total Her GünHaftada BirAyda BirDiğer N%N%N%N%N% Eğitim alanı Fen Bilimleri13,4310,33 26,9931,0 Sosyal Bilimler0,01034,5724,126,91965,5 Eğitim Bilimleri0,013,40,00 13,4 Total 13,41448,31034,5413,829100,0 Tablo 6. Eğitim alanına göre süreli yayınların kullanım sıklığı tablosu Bu tabloda kullanıcıların e ğ itim alanlarıyla Atatürk Üniversitesi kütüphanesinden süreli yayınları kullanım sıklıkları kar ş ıla ş tırılmı ş tır. Bu tabloda elde edilen bulgulara göre; süreli yayınları her gün kullanan ki ş i sayısı oldukça azdır (1 ki ş i). Kullanıcılar, kütüphanedeki süreli yayınları genelde haftada bir kullanmaktadırlar (14 ki ş i). Ayda bir kullananların sayısı da haftada bir kullananlardan sonra ikinci sırada gelmektedir (10 ki ş i). Kullanıcıların e ğ itim alanlarına baktı ğ ımızda süreli yayınları kullananlar genelde sosyal bilimler alanındaki kullanıcılardır. Sosyal bilimler alanında 19, fen bilimleri alanında 9 ve e ğ itim bilimleri alanında ise 1 ki ş i Atatürk Üniversitesi kütüphanesi süreli yayınlarını sıkça kullanmaktadır.

50 Kütüphanede eğitim alanınızla ilgili süreli yayınlar bulunmakta mıdır? Total Evet BulunmaktadırHayır Bulunmamaktadır N%N%N% Eğitim alanı Fen Bilimleri724,126,9931,0 Sosyal Bilimler1551,7413,81965,5 Eğitim Bilimleri0,013,41 Total2275,9724,129100, Tablo 7. Eğitim alanına göre süreli yayınların kütüphanede bulunabilirliğinin gösterimi Tablo 7’de kullanıcıların e ğ itim alanlarıyla bu alanlarla ilgili süreli yayınların Atatürk Üniversitesi kütüphanesinde bulunabilirli ğ i kar ş ıla ş tırılmı ş tır. Buna göre kullanıcıların % 75,9’u (22 ki ş i) alanlarıyla ilgili süreli yayınların bulundu ğ unu belirtmi ş lerdir. Yine kullanıcıların % 24,1’i de (7 ki ş i) alanlarıyla ilgili süreli yayınların bulunmadı ğ ını belirtmi ş lerdir. Veriler incelendi ğ inde ankete katılanlardan fen bilimleri alanındaki 9 kullanıcının 7’si, sosyal bilimler alanındaki 19 kullanıcının 15’i alanlarıyla ilgili süreli yayınların bulundu ğ unu belirtmi ş lerdir. Yine ankete katılanlardan e ğ itim bilimleri alanındaki 1 kullanıcı ise alanıyla ilgili süreli yayınların bulunmadı ğ ına dikkat çekmi ş tir.

51 Üniversite kütüphanesindeki süreli yayınları kullanıyor musunuz? Total EvetHayır N%N%N% Ailenizin okuma alışkanlığı ne derecedir? İyi1562,5937,524100,0 Orta1124,43475,645100,0 Az630,01470,020100,0 Hiç19,11090,911100,0 Total 3333,06767,0100100,0 Tablo 8. Ailelerin okuma alı ş kanlı ğ ına göre süreli yayın kullanımı tablosu Tabloda üniversite kütüphanesinden yararlanan kullanıcıların ailelerinin okuma alı ş kanlı ğ ıyla ö ğ rencilerin süreli yayınları kullanma durumları kar ş ıla ş tırılmı ş tır. Elde edilen bulgulara göre ailelerinde okuma alı ş kanlı ğ ının iyi olan bireyler süreli yayınları di ğ erlerine göre daha fazla kullanmaktadırlar. Ailelerde okuma alı ş kanlı ğ ı azaldıkça bireylerin süreli yayınları kullanımı da azalmaktadır.

52 4.BÖLÜM: SONUÇLAR VE ÖNERİLER Ara ş tırma da elde edilen veriler de ğ erlendirilerek ş u sonuçlara ula ş ılmı ş tır: Süreli yayınların potansiyel kullanıcı kitlesinin az bir bölümü bu yayınlara ilgi göstermektedir. Süreli yayınları kullanan kitlenin büyük bölümünü sosyal bilimler alanında ki ö ğ renciler olu ş turmaktadır. Kullanıcıların e ğ itim derecesi artıkça süreli yayınların kullanımının azaldı ğ ı görülmektedir. Süreli yayınları kullanılmama nedeni olarak kullanıcıların yeterli bilgiye sahip olmadıkları belirlenmi ş tir. Süreli yayınları kullanan kitlenin daha çok akademik dergi türlerini kullandı ğ ı görülmektedir. Süreli yayınlar bölümünün yeterli bütçeye sahip olmadı ğ ı görülmü ş tür. Süreli yayınları kullanan kitlenin basılı formatı tercih etti ğ i belirlenmi ş tir. Yapılan gözlem sonucu süreli yayınların kullanılmama etkenleri içerisinde yabancı dil a ğ ırlıklı yayınların olmasıdır. Süreli yayınları kullanan kitlenin bu yayınlara eri ş iminin kolay oldu ğ u belirlenmi ş tir. Kullanıcıların ailelerinin okuma alı ş kanlı ğ ının durumu süreli yayınları kullanımını aynı do ğ rultuda etkilemektedir. 4.1.Sonuç

53 4.2.Öneriler Süreli yayınların ö ğ renciler tarafından kullanımına ili ş kin literatüre dayalı yapılan açıklamalar ve ara ş tırmada elde edilen sonuçlar do ğ rultusunda Atatürk Üniversitesi Merkez Kütüphanesi’nde süreli yayınların kullanımı geli ş tirilecek genel anlamda a ş a ğ ıdaki önerilerin yapılması mümkündür: Elektronik süreli yayınların kullanımı basılılara göre az olmasından dolayı elektronik süreli yayınların kullanımına yönelik te ş vik edici faaliyetler yapılmalıdır. Kullanıcıların süreli yayınlar bölümü hakkında bilinçlendirilmesine yönelik(konferanslar, seminerler, bro ş ürler, online sunumlar gibi) faaliyetler düzenlenmelidir. Süreli yayınlar bölümünün bina içerisinde yeterli alanın sa ğ lanması gerekmektedir. Süreli yayınlar bölümüne sa ğ lanan yeni kaynakların kullanıcılara etkin biçimde duyurulması sa ğ lanmalıdır. Kütüphane kapsamında oryantasyon programlarıyla süreli yayınlar bölümünün tanıma ve tanıtma faaliyetleri yürütülmelidir. Kullanıcıların ilgi alanlarına yönelik güncel ve tirajı yüksek süreli yayın kaynaklarının sa ğ lanması gerekmektedir. Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Ba ş kanlı ğ ı’nın süreli yayınlar bölümüne gerekli maddi kayna ğ ı sa ğ lamalıdır. Türkçe dil destekli yayınların alımlarının arttırılması gerekmektedir.

54 KAYNAKÇA Alkan, N. (1997). Üniversite kütüphaneleri ve ulusal bilgi politikası. Türk Kütüphanecili ğ i. 11(3). 233- 252. Alpay, M. (1973). Kütüphanecilik terimleri. İ stanbul: İ stanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi. Aziz, A. (2008). Sosyal bilimlerde ara ş tırma yöntemleri ve teknikleri.(4.bs.). Ankara: Nobel Yayın Da ğ ıtım Black, S. (2006). Serials in libraries. Wespart: Libraries Sunlimited. Chiou-sen, D. C. (1995). Serials Management: A Practical Guide. Chicago: ALA. Curtis, D. (2005). E-Journals: A How-To-Do-It Manuel for Building, Managing and Supporting Electring Journal Colections. New York: Neal-Schuman. Dintrone, C. (1988). Scholarly Journals. Eker, S. (2005). Sosyal bilimlerde süreli yayınların nitelik ve nicelik açısından de ğ erlendirilmesi. O. Horata (Yay. Haz.). Sosyal bilimlerde süreli yayınlar ve bilgi teknolojileri sempozyumu içinde (ss. 171-180). Ankara: Yeni Avrasya Yayınları.

55 Gorman, M. ve Winkler, F. W. (1978)., Anglo-American Cataloging Rules. Prepared under the American Library Association, the British Library, the Canadian Committe on Cataguing, the Library Association and the Library of Congress; 2nd. ed. Chicago: American Library Association. Kirchner, J. (1953). Bibliothekswissenscaft Buch- und Bibliothekswesen. Heildelberg: Carl Winter-Universitats Verlag. Püsküllüo ğ lu, A. (1995). Türkçe Sözlük. İ stanbul: Yapı Kredi Yayınları. Reitz, J. M. (2004). ODLIS-Online Directory for Library and Information Science. Libraries Unlimited. Üstün A. (1977). Üniversite kütüphaneleri. Türk Kütüphaneciler Derne ğ i Bülteni. 25(4). 229-235. Spiller, D. (1991). Book Selection: Principles and Practice. 5th ed. Worcester: Library Association Publishing Lt. Tuttle, M. (1996). Managing Serials. Greenvich, Conn.: JAI. Young, H. (1983). Ala Glossory of Library and Information Science. Chicago: American Library Association. (2005). Serials Acquisition Glossary, 3rd. edition. Chicago: Association for Library Collections and Technical Services.


"Emre DURMAZ Ş eyda ÇELEB İ Seçil AK Vedat TEZDE Türkiye’deki Üniversitelerde Süreli Yayın Kullanımı:Atatürk Üniversitesi Örneği." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları