Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Abdulkadir ÖZGEN- Gümrük Uzmanı GÜMRÜKLER 2023 VİZYONU 1. ARAMA KONFERANSI/ 2011-2013 Stratejisi BAS İ TLE Ş T İ R İ LM İŞ İŞ LEMLER.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Abdulkadir ÖZGEN- Gümrük Uzmanı GÜMRÜKLER 2023 VİZYONU 1. ARAMA KONFERANSI/ 2011-2013 Stratejisi BAS İ TLE Ş T İ R İ LM İŞ İŞ LEMLER."— Sunum transkripti:

1 Abdulkadir ÖZGEN- Gümrük Uzmanı aozgen@gumruk.gov.tr GÜMRÜKLER 2023 VİZYONU 1. ARAMA KONFERANSI/ 2011-2013 Stratejisi BAS İ TLE Ş T İ R İ LM İŞ İŞ LEMLER

2 İÇERİK 1. KAVRAM 2. T İ CARET İ N KOLAYLA Ş TIRILMASI İ LE İ L İŞ K İ S İ 3. MEVZUAT DÜZENLEMELER İ 4. UYGULAMA 5. ÜLKEM İ ZDE T İ CARET İ N KOLAYLA Ş TIRILMASINA KATKISI

3 KAVRAM E ş yanın gümrükte bekleme süresinin asgariye indirilmesi suretiyle ticarette gümrük i ş lemlerinden kaynaklanan maliyetin dü ş ürülmesi ve özelikle sanayi için girdi niteli ğ indeki e ş yanın süratle ekonomiye kazandırılması hedefiyle gümrük i ş lemlerinin basitle ş tirilmesi ve hızlandırılmasıdır.

4 TİCARETİN KOLAYLAŞTIRILMASI İLE İLİŞKİSİ Uluslararası Dayana ğ ı Kyoto Sözle ş mesi Olan Basitle ş tirilmi ş Usullerin Amacı; Gümrük uygulamalarının basitle ş tirilmesi ve ahenkle ş tirilmesi, uluslararası ticaretin önündeki engellerin kaldırılması, gümrük kontrollerinde uygun standartlar sa ğ lanmasıdır.

5 MEVZUAT DÜZENLEMELERİ GATT Anla ş masının 8. maddesinin 1/c paragrafı, Revize Kyoto Protokolü, Topluluk Gümrük Kodunu olu ş turan 2913/92 sayılı Konsey Tüzü ğ ü madde 76, 4458 sayılı Gümrük Kanununun 10 ve 71 inci maddeleri, Gümrük yönetmeli ğ inin 4 ila 26 ve 140 ila 168 inci maddeleri, 2 seri no.lu Gümrük Genel Tebli ğ i Basitle ş tirilmi ş Usuller.

6 UYGULAMA Bürokratik i ş lemlerden dolayı bekleme ve zaman kayıplarının önüne geçilmesi, teminat maliyetlerinin asgariye indirilmesi, i ş lem ve formalitelerin basitle ş tirilmesi yönünde gerek dı ş ticaret mevzuatı gerekse gümrük mevzuatında basitle ş tirilmi ş usul uygulamaları düzenlenmi ş tir.

7 UYGULAMA Gümrük Yönetmeli ğ i ile dı ş ticaret ve gümrük mevzuatında var olan ya da daha da geli ş tirilecek basitle ş tirilmi ş usul uygulamalarından yararlanma hakkı kazanacak firmalardan aranacak dı ş ticaret performansı ile güvenilirlik kriterleri belirlenmi ş tir.

8 UYGULAMA Basitle ş tirilmi ş usullerden yararlanmak üzere Gümrük Yönetmeli ğ inin 23 ve 24 üncü maddelerinde yer alan ko ş ulları ta ş ıyanlara onaylanmı ş ki ş i statüsü verilmektedir ve güvenirlik kriterleri ve dı ş ticaret performanslarına ba ğ lı olarak “Onaylanmı ş Ki ş i” statüsü verilecek firmalar A, B ve C olmak üzere üç kategoriye ayrılmı ş tır.

9 UYGULAMA Basitle ş tirilmi ş usul türleri: (Gümrük Kanunu Madde 71, Gümrük Yönetmeli ğ i Madde 140) a) Eksik belge ve bilgiyle beyan,, b) Beyanname yerine ticari ve idari belgeyle beyan, c) Kayıt yoluyla rejim beyanı,

10 UYGULAMA Onaylanmı ş Ki ş i Statüsüne Sahip Ki ş ilerin Yararlanaca ğ ı Basitle ş tirilmi ş Usul Uygulamaları: - Kayıt yoluyla rejim beyanı - Eksik belge ve bilgiyle beyan - Ertelenmi ş kontrol yöntemi, - Onaylanmı ş ihracatçı yetkisi, - Tam beyanlı yaygın basitle ş tirilmi ş usulden e ş yanın özelli ğ ine bakılmaksızın yararlanma, - Götürü teminat sistemi, - Kısmi teminat sistemi.

11 UYGULAMA A sınıfı onaylanmı ş ki ş i statü belgesine sahip olanlar tüm bu uygulamalardan yararlanabilirken, B sınıfı onaylanmı ş ki ş i statüsüne sahip olanlar “kayıt yolu ile rejim beyanı” hariç di ğ er uygulamalardan, C sınıfı onaylanmı ş ki ş i statüsüne sahip olanlar “kayıt yolu ile rejim beyanı”, “ertelenmi ş kontrol yöntemi” ve “götürü teminat sistemi” hariç di ğ er uygulamalardan yararlanabilmektedirler.

12 UYGULAMA Onaylanmı ş Ki ş i Statü Belgesi ba ş vurusu, talepte bulunan ki ş ilerce ticaret siciline kayıtlı bulunulan yere en yakın gümrük müdürlü ğ ünün ba ğ lı oldu ğ u yetkili gümrük ve muhafaza ba ş müdürlü ğ üne 2 Seri No’lu Gümrük Genel Tebli ğ i (Basitle ş tirilmi ş Usul)’ün 5 ila 9 uncu maddeleri uyarınca aranan tüm belgelerle birlikte yapılır.

13 UYGULAMA Onaylanmı ş Ki ş i Statü Belgesi almak için yapılacak ba ş vuru, aranacak belgeler ve Onaylanmı ş Ki ş i Statü Belgesinin düzenlenme ş ekli, iptali ve geri alınması ile Belge kapsamı yetkilerin geri alınması ve askıya alınmasına ili ş kin usul ve esaslar 2 Seri No’lu Gümrük Genel Tebli ğ i (Basitle ş tirilmi ş Usul) ile belirlenmi ş tir.

14 UYGULAMA Onaylanmı ş Ki ş i Statü Belgesinin geçerlilik süresi, belge düzenlenme tarihi itibariyle 2 yıldır. Belgenin yenilenebilmesi için, aranacak tüm belgelerle birlikte, belge geçerlilik süresinin bitim tarihinden 4 ay öncesine kadar yeniden ba ş vurulması gerekir.

15 UYGULAMA 1- Eksik Beyan Usulü: Bu uygulamada, gümrük mevzuatı gere ğ ince normal ko ş ullarda beyannameye eklemesi gereken belirli belgeler olmaksızın beyanda bulunabilme hakkı tanınmaktadır. Bu belgeler, orijinal fatura, ATR ve EUR Belgeleri, men ş e ş ahadetnamesi, i ş lenmi ş tarım ürünleri analiz sonuç raporu, navlun ve sigorta poliçeleridir.

16 UYGULAMA 2- Ertelenmi ş Kontrol Uygulaması: Ertelenmi ş kontrol, belge kontrolü ve gerekli görülmesi durumunda fiziki muayenenin e ş yanın tesliminden sonra yapılmasını ifade eder. B İ LGE sistemi tarafından risk kriterlerine göre yapılacak de ğ erlendirme sonucunda, ertelenmi ş kontrole tabi tutulması öngörülen beyannamelerde muayene türü mavi hat olarak belirlenir.

17 UYGULAMA 3- Onaylanmı ş İ hracatçı Yetkisi: Türkiye ile Avrupa Toplulu ğ u Arasında Olu ş turulan Gümrük Birli ğ inin Uygulanmasına İ li ş kin Esaslar Hakkında Karar’ın genel hükümlerine bir istisna olarak, A.TR dola ş ım belgesinin Müste ş arlıkça yetki verilen ki ş i ve kurulu ş tarafından onaylanma ve vize i ş lemi için gümrük idarelerine ibraz edilme zorunlulu ğ u olmadan düzenlenebilmesini ifade eder.

18 UYGULAMA 4- Kısmi Teminat Uygulaması: Gümrük antrepo, gümrük kontrolü altında i ş leme ve geçici ithalat rejimlerine tabi tutulan e ş ya için teminat alınması öngörülen durumlarda, statü belgesi sahibi ki ş ilerden, talep etmeleri halinde, ithalat vergilerinin yüzde onu oranında teminat alınır.

19 UYGULAMA 5- Götürü Teminat Uygulaması: E ş yanın gümrük vergileri ve sair vergilerinin teminata ba ğ lanmasını gerektiren bir gümrükçe onaylanmı ş i ş lem veya kullanıma tabi tutuldu ğ u durumlarda, bu uygulamadan yararlanacak ki ş i için belirlenmi ş tutardaki teminatın, her i ş lem için ayrı ayrı teminat verilmeksizin, teminata ba ğ lanması gereken tutardan ba ğ ımsız olarak ve herhangi bir dü ş üm yapılmaksızın bir yıl süreyle kullanılabilmesini ifade eder.

20 UYGULAMA 6- Tam beyanlı yaygın basitle ş tirilmi ş usulden e ş yanın özelli ğ ine bakılmaksızın yararlanma: Onaylanmı ş Ki ş i Statü Belgesine sahip olan ki ş ilerin talepleri halinde, e ş yanın 16 Seri No’lu Gümrük genel Tebli ğ i (Gümrük İş leri)’nin 3 üncü maddesinde belirtilen özeliklere sahip olup olmadı ğ ına bakılmaksızın tam beyanlı yaygın basitle ş tirilmi ş usul uygulamasından yararlanmaları mümkündür.

21 ÜLKEMİZDE TİCARETİN KOLAYLAŞTIRILMASINA KATKISI 2010 yılı sonu itibariyle yakla ş ık 750 firma onaylanmı ş ki ş i statüsüne sahip bulunmaktadır. Bu firmaların yakla ş ık 600 adedi mavi hat uygulamasından yararlanmaktadır. Toplam ithalatın %48 i ve toplam ihracatın %43 ü onaylanmı ş ki ş iler tarafından yapılmaktadır.

22 ÜLKEMİZDE TİCARETİN KOLAYLAŞTIRILMASINA KATKISI Ticaret erbabı için basitle ş tirme - Kesinlik ve tahmin edilebilirlik - Daha hızlı gümrük i ş lemleri - Ş effaflık - Yüksek riskli ithalatçıların hedeflenmesi - Daha az masraflı ticaret i ş lemleri Katkıları sa ğ lamaktadır.


"Abdulkadir ÖZGEN- Gümrük Uzmanı GÜMRÜKLER 2023 VİZYONU 1. ARAMA KONFERANSI/ 2011-2013 Stratejisi BAS İ TLE Ş T İ R İ LM İŞ İŞ LEMLER." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları