Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

KDV İ adesi Kontrol Raporu 53. no.lu KDV sirküleri sonrasında Katma Değer Vergisi iadesi ile ilgili listeler sisteme elektronik ortamda gönderilmektedir.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "KDV İ adesi Kontrol Raporu 53. no.lu KDV sirküleri sonrasında Katma Değer Vergisi iadesi ile ilgili listeler sisteme elektronik ortamda gönderilmektedir."— Sunum transkripti:

1

2

3 KDV İ adesi Kontrol Raporu 53. no.lu KDV sirküleri sonrasında Katma Değer Vergisi iadesi ile ilgili listeler sisteme elektronik ortamda gönderilmektedir. Sistem bu bilgileri diğer veriler ile analize tabi tutarak KDV iadesi kontrol raporunu vermektedir. KDV iadesi Kontrol Raporu 2. aşamada genel ve özel esas kontrollerini yapmaktadır. 3/36 Sistem ilk etapta KDV iade talebinde bulunan mükellef ile 1. ve 2. alt mükellefini sahte belge düzenleme yönünden analiz etmektedir. Bu analiz risk analiz merkezince incelemeye alınan mükellef bilgileri üzerinden yapılmaktadır Sistem ilk etapta KDV iade talebinde bulunan mükellef ile 1. ve 2. alt mükellefini sahte belge düzenleme yönünden analiz etmektedir. Bu analiz risk analiz merkezince incelemeye alınan mükellef bilgileri üzerinden yapılmaktadır.

4  İ ade üst sınırı  Beyan ve liste bilgileri tutarlılı ğ ı  Sakıncalı YMM, mükerrer fatura  Sahte belge düzenleme  Sahte belge kullanma  Olumsuz tespitler  Sahte belge düzenleme  Sahte belge kullanma  Olumsuz tespitler 4/36 ile ilgili sorgulamalar yapılmaktadır.

5 1.Alt Mükellefte sahte belge düzenleme, kullanma, olumsuz tespitler 2. Alt Mükellefte beyanname vermeme İ ade Talep Eden Mükellefte ayrıca mükellefin ortak ve kanuni temsilcileri ile bunların kurmu ş oldu ğ u ş irketlerde sahte belge düzenleme fiili 5/36 yönünden yapılmaktadır. Bu sorgulamalar;

6 Ödeme belgesi ibraz edilemeyecek durumda ve tutar küçük ise, iade sürecini daha da uzatmamak için 1. Alt mükelleften yapılan alıma ait KDV iade tutarından tenzil edilerek iadenin bir an önce gerçekle ş mesi sa ğ lanabilir. Bu durumda iade talep eden mükellefin, 1. Alt mükelleften alımı ile ilgili müteselsil sorumlulu ğ u ortaya çıkmaktadır. (84.no.lu KDV GT) Bu durumda iade talep eden mükellefin, 1. Alt mükelleften alımı ile ilgili müteselsil sorumlulu ğ u ortaya çıkmaktadır. (84.no.lu KDV GT) Kontrol raporunda (X) sonuç veren bu durum için ödeme belgesi ibrazı ile müteselsil sorumluluktan kurtulmak mümkündür. 6/36 KDV İ adesi Kontrol Raporunda iade sürecini en fazla etkileyen ve yava ş latan tespit, iade talep eden mükellefin 1. Alt firmasının (mal veya hizmet aldı ğ ı mükellefin) sahte belge kullanma tespitidir.

7 7/36 KDV İADESİ RİSK ANALİZ KONTROL SEGMENTLERİ GENEL ESAS KONTROL SEGMENTLERİ GEK 02: Banka/Katılım Bankası Kesin Teminat Mektubu Kontrolü GEK 03: Önceki Dönemden Devreden KDV Kontrolü GEK 05: Tam İstisna Azami İade Edilebilecek Tutar Kontrolü GEK 06: Alt Mükelleflerin Fatura Beyan Tutarlılığı GEK 07: Yüklenilen KDV Listesindeki Faturaların tarih kontrolü GEK 08: Alt Mükelleflerin Faturalarının Belge Basım Bilgileri Kontrolü GEK 09: Yüklenilen KDV Listeleri Karşılaştırılması GEK 10: İndirilecek KDV Listesi ile Bu Döneme Ait İndirilecek KDV Kontrolü GEK 11: Yüklenilen KDV Listesi ile Beyan Edilen Yüklenilen KDV Kontrolü GEK 12: KDV Beyannamesi ile GÇB Tutar Kontrolü GEK 13: Fiili İhraç Tarihi ile KDV İadesi Talep Edilen Dönemin Kontrolü

8 8/36 KDV İADESİ RİSK ANALİZ KONTROL SEGMENTLERİ GENEL ESAS KONTROL SEGMENTLERİ GEK 15: GÇB ile GÇB Listesi Tutar Kontrolü GEK 16: GÇB ile Satış Faturaları İçerik Kontrolü GEK 18: KDV İadesi Tasdik Sözleşmesi Kontrolü GEK 19: Tedbirli YMM Kontrolü GEK 20: Tam Tasdik Sözleşmesi Kontrolü GEK 21: Gümrük Giriş Beyannamesi (GGB-İthalat) Kontrolü GEK 22: Tevkif Edilen KDV Tutarının Beyan Edilip Edilmediğinin Kontrolü GEK 23: İndirilecek KDV Listesi Mükerrer Fatura Kontrolü GEK 25: İhraç Kayıtlı Satış Faturası Listesi ile KDV Beyannamesindeki İhraç Kaydıyla Teslimlere Ait Hesaplanan KDV Tutarı Kontrolü GEK 26: İhraç Kayıtlı Satış Faturası Listesindeki GÇB/İhracatçı Firma Uyumu ve İhracatın 3 Ay İçinde Gerçekleşme Kontrolü GEK 27: İhraç Kayıtlı Teslimlere Ait Satış Faturalarının Tarih Kontrolü GEK 28: İhraç Kayıtlı Satış Faturasının İhracatçı Firma Listelerinde Yer Alıp Almadığının Kontrolü

9 9/36 KDV İADESİ RİSK ANALİZ KONTROL SEGMENTLERİ ÖZEL ESAS KONTROL SEGMENTLERİ 0EK 01 İade Talep Eden Mükellefin SMİYB Düzeleme Raporu Kontrolü 0EK 02 İade Talep Eden Mükellefin SMİYB Kullanma Raporu Kontrolü 0EK 03 Mükellef Şirketin Ortakları ve Kanuni Temsilcileri SMİYB Düzenleme Raporu Kontrolü 0EK 04 Mükellef Şirketin Ortağı Olan Şirketin Ortakları ve/veya Kanuni Temsilcilerinin Ortak Olduğu Şirketler SMİYB Düzenleme Raporu Kontrolü 0EK 05 Mükellef Şirketin Ortağı Olan Şirketin Ortakları ve/veya Kanuni Temsilcileri SMİYB Düzenleme Raporu Kontrolü 0EK 06 Mükellef Şahsın Ortak ve/veya Kanuni Temsilci Olduğu Şirketler SMİYB Düzenleme Raporu Kontrolü 0EK 07 Mükellef Şahsın Ortak ve/veya Kanuni Temsilci Olduğu Şirket/Şirketlerin Ortakları ve Kanuni Temsilcileri SMİYB Düzenleme Raporu Kontrolü 0EK 08 İade Talep Eden Mükellefin Olumsuz Tespit Kontrolü

10 10/36 KDV İADESİ RİSK ANALİZ KONTROL SEGMENTLERİ ÖZEL ESAS KONTROL SEGMENTLERİ 0EK 09 İade Talep Eden Mükellefin Verilmeyen KDV Beyannamesi Kontrolü 0EK 10 İhtiyati Tahakkuk, İhtiyati Haciz Kontrolü 0EK 11 Birinci Alt Mükelleflerin SMİYB Düzenleme Raporu Kontrolü 0EK 12 Birinci Alt Mükelleflerin SMİYB Kullanma Raporu Kontrolü 0EK 13 Birinci Alt Mükelleflerin Olumsuz Tespit Kontrolü 0EK 14 Birinci Alt Mükelleflerin Verilmeyen KDV Beyannamesi Kontrolü 0EK 15 İkinci Alt Mükelleflerin Verilmeyen KDV Beyannamesi Kontrolü

11 Vergi Tekni ğ i Raporları Sahte belge düzenleme fiilini tespit eden vergi tekniği raporlarına göre mük ellefler ; • sahte belge düzenleme tespiti, • sahte belge düzenleme Vergi İnceleme Raporu şeklinde özel esasa alınmaktadır. 11/36 SAHTE BELGE: VUK 359/b. maddesinde “Gerçek bir muamele veya durum olmadığı halde bunlar varmış gibi düzenlenen belge” olarak tanımlanmıştır SAHTE BELGE: VUK 359/b. maddesinde “Gerçek bir muamele veya durum olmadığı halde bunlar varmış gibi düzenlenen belge” olarak tanımlanmıştır

12 Belirli bir tarihe kadar ticari faaliyeti olup, Örneğin hisse devrinden sonra hiçbir ticari faaliyeti olmadan komisyon karşılığı fatura düzenleyen mükellefler, Kuruluşundan itibaren hiçbir ticari faaliyeti olmaksızın komisyon karşılığında fatura düzenlemek üzere kurulan mükellefler, Ticari faaliyeti devam etmekle birlikte bazı faturalarının sahte olduğu tespit edilen mükellefler 12/36 hakkında düzenlenmektedir. Vergi Tekni ğ i Raporları ;

13 kullanıcı sahte belge düzenleyen mükelleften mal veya hizmet satın alanlar Bu nedenle birinci açıklama hariç diğer kapsamdaki Vergi Tekniği Raporuna göre “kullanıcı” (SMİYB) konumunda olan mükelleflerin 84 no.lu KDV Tebliği gereğince “sahte belge düzenleyen mükelleften mal veya hizmet satın alanlar” olarak genel esasa dönmeleri mümkündür. 13/36

14 Sisteme Sahte Fatura Kullanma V İ R Giri ş Çıkı ş ları sahte belge kullanma Vergi İnceleme elemanlarınca düzenlenen vergi inceleme raporunda “sahte belge kullanma” tespitinden sonra düzenlenen EK-1 tablosuna istinaden sahte belge kullanan mükellef özel esasa alınmaktadır. 14/36

15 % 5 Sahte belge nedeni ile reddedilen KDV tutarı, ilgili dönem toplam indirimlerin % 5’ini a ş mıyorsa, (rapor olumsuz rapor sayılmayaca ğ ından) özel esas giri ş inin yapılmaması Sahte belge kullanma tespitini içeren raporun 84 no.lu KDV Genel Tebli ğ inde belirtilen “olumsuz rapor” tanımına girmesi durumunda ilgili mükellefin özel esasa alınması Daha önce bu ş ekilde sisteme alınan mükelleflerin özel esastan çıkarılması 15/36 gerekmektedir.

16 Yapılan incelemede mükellefin sahte belge kullandı ğ ı tespit edilse bile, sahte belge KDV içermeyen bir fatura ise (i ş lem KDV’den istisna olması nedeniyle, örne ğ in hurda alımı gibi) incelenen mükellefin sahte belge kullanma V İ R olarak sisteme alınmaması gerekmektedir. Olumsuz tespit giri ş i ile olumsuz rapor giri ş i farklı olup, sahte belge kullanma olumsuz tespit giri ş inde tutar sınırlaması bulunmamaktadır. 16/36 KDV’siz faturalara istinaden sistemde “sahte fatura kullanma V İ R” giri ş i yapılan mükelleflerin özel esaslardan çıkarılması gerekmektedir.

17 KDV iadesi Kontrol Raporu gerçek durumu yansıtmalıdır. “Teminat kar ş ılı ğ ı iade” “YMM KDV iadesi tasdik raporuna göre iade” Mükellef teminat ile iade talep ediyorsa “Teminat kar ş ılı ğ ı iade”, YMM tasdik raporu ile iade talep ediyorsa “YMM KDV iadesi tasdik raporuna göre iade” ibaresi kontrol raporunda bulunmalıdır. KDV iadesi kontrol raporunda olumsuz segmentlere verilen izahlar yeterli, do ğ ru ve mevzuata uygun olmalıdır.  Müteselsil sorumluluktan kurtulmak için ödeme belgesi ibraz edildi ğ inde, ödeme belgesi 84 no.lu Tebli ğ hükümlerine uygun olmalı, satıcının vergi numarası mutlaka ödeme belgesinde bulunmalıdır. 17/36

18  G İ DER veya AT İ K açıklaması ile belge detayı yer almadan liste düzenlendi ğ inde, sistem ilgili belgeleri kontrol edemedi ğ inden bu gibi listeler yenilenmelidir.  İ thalat ile ilgili giri ş lerde listelerde gümrük beyanı numarası yer almalıdır. İ ndirilecek ve yüklenilen KDV listesinde, her satırda yer alan KDV bilgisi için fatura detayı (fatura tarih ve no, fatura tutarı, malın cinsi, miktarı, ilgili mükellef adı soyadı, unvanı, vergi no. gibi) yer almalıdır. İ ndirilecek KDV listesinde bulunan faturalar mükellefin i ş i ile ilgili ve i ş hacmine uygun faturalar olmalıdır. Aksi halde kanunen kabul edilmeyen gider mahiyetindeki ödemelerin KDV indiriminin de kabulü mümkün de ğ ildir. (KDV Kanunu mad.30/d) 18/36

19 Yüklenilen KDV listesinde bulunan AT İ K KDV’nin, istisna kapsamındaki teslimle ilgili olması gerekir. Örne ğ in Örne ğ in ihracat istisnası nedeni ile KDV iade talebinde, ticari araç alımına ait KDV iadeye konu edildi ğ inde, ihracat i ş inde fiilen kullanılıyor olması gerekmektedir. Aksi halde yüklenilen listesinden araca ait KDV’nin çıkarılması gerekmektedir. 19/36

20 Yüklenilen KDV listesindeki belgeler o dönemde istisna kapsamında teslimin bünyesine giren harcamalardan olu ş malıdır.  Yapılmakta olan in ş aatlar ile ilgili harcamalar, gerek indirimli oranda, gerekse istisna kapsamında teslimden kaynaklanan iade talebinde, yüklenilen KDV listesine alınarak KDV iadesine konu edilemez.  Uluslararası ta ş ımacılıkta araç alımına ait faturaların, aracın fiilen kullanıldı ğ ı dönemde KDV iadesine konu edilmesi gerekmektedir. 20/36

21 Yüklenilen KDV listesi ile satı ş faturası listesi miktar olarak uyumlu olmalıdır. İ hracatçı imalatçı ise  İ hracatçı imalatçı ise, ihraç edilen ürünün imalatında kullanılabilecek miktarda alıma ait KDV yüklenilen listesine alınmalıdır. İ hracatçı tedarikçi ise  İ hracatçı tedarikçi ise, yüklenilen KDV listesindeki mal miktarı ile satı ş faturaları listesindeki mal miktarı uyumlu olmalıdır. 21/36

22 2011/4. dönem ihracat istisnasından kaynaklanan iade talebinde KDV beyan bilgileri: Toplam hesaplanan KDV:15.000 TL Önceki dönemden devreden KDV:20.000 TL Bu döneme ait indirilecek KDV:30.000 TL İ ndirimler toplamı:50.000 TL İ hracat istisnası tutarı: 250.000 TL 30.000 TL Yüklenilen KDV:30.000 TL 30.000 TL İ adesi gereken KDV:30.000 TL Sonraki döneme devreden KDV: 5.000 TL İ adesi istenen KDV önceki dönemlerde indirime konu edilmi ş olmamalıdır. 22/36

23 Mükellef 30.000 TL KDV tutarlı yüklenilen KDV listesi sunmu ş ve yüklenilen KDV’nin dönemlere göre da ğ ılımı a ş a ğ ıdaki gibi olsun. 2010/12: 3.000 TL 2011/1 : 5.000 TL 2011/2 : 7.000 TL 2011/3 : 15.000 TL Mükellef 2010/12. dönemde ödenecek KDV beyan etmi ş tir. Di ğ er dönemler sonraki döneme devreden KDV tutarları a ş a ğ ıdaki gibidir: 2011/1 :10.000 TL 2011/2 :12.000 TL 2011/3 :20.000 TL 23/36

24 Bu durumda, yüklenilen KDV listesinden 2010/12. aya ait faturaların çıkarılarak liste tutarının 3.000 TL azaltılması gerekmektedir. 2011/1 ve 2011/2. aylarda da ödeme çıkmı ş olsaydı bu dönemlere ait faturaların da yüklenilen listesinden çıkarılması gerekecekti. 24/36

25 İ hracatçı, imalatçı ise;  Sanayi sicil belgesi ve kapasite raporu bilgileri güncel olarak rapora alınmalı ve her yılın iade alınan ilk dönemine ek yapılmalıdır.  İ hraç edilen ürün ile ilgili üretim analizi yapılmalıdır.  İ malata giren hammadde ile yüklenilen KDV listesindeki tutarlar uyumlu olmalıdır.  İ hraç edilen ürünün bir kısmı mamul halde alınıyorsa, kar ş ıt inceleme limiti tutarının üzerinde olan alımlar için imalatçının bir altına (orijine) kadar kar ş ıt inceleme yapılmalıdır. (3568 sayılı Kanun G.T. 20/5) YMM KDV iadesi tasdik raporları 3568 sayılı Kanun tebli ğ lerine göre düzenlenmi ş olmalı, güncel verileri içermeli ve zorunlu ekleri ta ş ımalıdır. 25/36

26 İ hracatçı, tedarikçi ise; kar ş ıt inceleme limitinin üzerinde olan alımlar için imalatçının bir altına inilmelidir. Raporda imalatçılık vasıflarından bahsedilmeli, kar ş ıt inceleme tutanakları 3568 sayılı Kanunun 27 ve 29. maddelerinde öngörülen bilgileri ta ş ımalı, imalatçılarda sanayi odası kaydı tutanakta yer almalıdır. İ hracatçı, tedarikçi ise; kar ş ıt inceleme limitinin üzerinde olan alımlar için imalatçının bir altına inilmelidir. Raporda imalatçılık vasıflarından bahsedilmeli, kar ş ıt inceleme tutanakları 3568 sayılı Kanunun 27 ve 29. maddelerinde öngörülen bilgileri ta ş ımalı, imalatçılarda sanayi odası kaydı tutanakta yer almalıdır. YMM KDV iadesi tasdik raporlarında, bu döneme ait indirilecek KDV tutarının % 80’ini kapsayacak ş ekilde kar ş ıt inceleme yapılmalı, bu oranı sa ğ layacak kar ş ıt inceleme tutana ğ ı rapora ek yapılmalıdır.Tutanak sayısının çok olması durumunda en yüksek tutarı içeren 10 tutana ğ ın rapora eklenmesi yeterlidir. Rapor ekleri bu açıdan kontrol edilmelidir. 26/36

27 İ hraç kayıtlı satı ş ta, ihraç kayıtlı satılan ürün, firmanın kendi imalatı olmalıdır. Kapasite raporuna göre üretilebilecek ürünler ile ihraç kaydı ile satılan (veya ihraç edilen) ürünler cins ve miktar olarak uyu ş malıdır. 27/36

28 150 m² altı konut teslimlerinde dosyada in ş aatlara ait ruhsat mutlaka bulunmalıdır. İ ndirimli oranda KDV iadesinde; 28/36

29 A ş irketi kendine ait arsa üzerine 15 daireli konut yaparak tamamını 2010/12. Dönemde satmı ş tır. Bu satı ş tan kaynaklanan 2011/3. dönem KDV iade dosyasının incelenmesinde ruhsat bilgilerinin a ş a ğ ıdaki gibi oldu ğ u görülmü ş tür. m²adet Ortak alan 200 Ba ğ ımsız daire 2.85015 İş yeri 2002 Toplam3250 Daire ba ş ına brüt m² : 2850/15 =190 m² Tebli ğ e göre net alan hesaplandı ğ ında 150 m²’nin altına iner mi? 29/36

30 Daire satı ş bedelleri gerçe ğ e uygun olmalıdır. 30/36 İ ndirimli oranda teslim ile genel oranda teslimin bir arada olması durumu: İ ndirimli oranda teslim ile genel oranda teslim veya istisna kapsamında i ş lem yapılması durumunda, bu döneme ait indirimlerden genel oranda teslime, istisna kapsamında satı ş a ve dönem sonu stokuna pay verilerek yüklenilen KDV listesi olu ş turulmalıdır.

31 İ ndirimli oranda konut tesliminde bitmeyen in ş aatlara ve stokta kalan satılmayan in ş aatlara bu döneme ait indirimden pay verilmelidir. 31/36

32 A Ltd. Ş ti.’nin 2011/5. Dönem Uluslararası ta ş ımacılık hâsılatından kaynaklanan KDV Kanunu 14. Maddesi gere ğ i iade talebi bulunmakta olup KDV beyan özeti a ş a ğ ıdaki gibidir. Uluslararası Ta ş ımacılıkta Kullanılan Araca Ait AT İ K KDV’den Aracın Uluslararası Ta ş ımacılı ğ a Katkısı İ le Orantılı Olarak Yüklenilen KDV’ye Pay Verilmelidir. 32/36 Teslim Bedeli250.000 TL Uluslararası Ta ş ımacılık İ stisnası 250.000 TL KDV Matrahı0 TL Önceki Dönemden evreden KDV10.000 TL Bu Döneme Ait İ ndirilecek KDV 40.000 TL Toplam Vergi İ ndirimi 50.000 TL İ adesi Gereken KDV 45.000 TL Sonraki Döneme Devreden KDV5.000 TL

33 Mükellef 3.5.2011 tarihinde 30.000 TL tutarında KDV ödeyerek çekici ve römork almı ş tır. 2011 yılı 5. Ayda araç 1 defa yurtdı ş ına çıkmı ş ve satı ş hâsılatı için 25.5.2011 tarihinde 10.000 TL bedelinde (KDV’siz) fatura düzenlenmi ş tir. 33/36 2011/5. Dönem yüklenilen KDV listesine araç alımına ait KDV’nin tamamı (30.000 TL) alınmı ş tır.

34 Uluslararası ta ş ımacılık hasılatı içinde yüklenime konu edilen AT İ K KDV ile ilgili hasılatın payı: 10.000/250.000 = % 4 AT İ K KDV’den yüklenilen KDV’ye verilecek pay: 30.000 x %4 = 1.200 TL 34/36

35 Hâsılat içindeki payı 10.000/100.000= % 10 AT İ K KDV’den yüklenilen KDV’ye verilecek pay: 30.000 x %10 = 3.000 (hâsılat payına göre) Üst sınır 10.000 x %18 = 1.800 TL 1.800 TL  AT İ K ile ilgili yüklenilen KDV’ye en fazla 1.800 TL pay verilebilir. 35/36 Söz konusu araç ile 2011/5. Dönem uluslararası ta ş ımacılık hâsılatı aynı olmak kaydıyla, bu dönem toplam uluslararası ta ş ımacılık hâsılatının 100.000 TL olması durumunda;

36


"KDV İ adesi Kontrol Raporu 53. no.lu KDV sirküleri sonrasında Katma Değer Vergisi iadesi ile ilgili listeler sisteme elektronik ortamda gönderilmektedir." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları